Förfarande : 2016/2013(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2016

Ingivna texter :

A8-0029/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0057

BETÄNKANDE     
PDF 386kWORD 102k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Tomáš Zdechovský

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0029/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Belgien lämnade in ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 23 (Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter) i Nuts 2-regionerna Hainaut (BE32) och Namur (BE35) i Belgien. Från regionen Hainaut förväntas 412 uppsagda arbetstagare samt 100 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 25 år delta i åtgärderna. Av dessa arbetstagare blev 144 uppsagda till följd av nedläggningen av produktionsenheten i Roux (Hainaut), som ägs av företagen AGC Europe SA, och 268 blev uppsagda till följd av nedläggningen av produktionsenheten i Auvelais (regionen Namur), som ägs av Saint-Gobain Glass Benelux.

E.  Även om ansökan inte uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt artikel 4.1 i förordningen om fonden, lämnades den in med stöd av insatskriterierna, som möjliggör undantag under särskilda omständigheter, särskilt artikel 4.2 i denna förordning när det gäller uppsagda arbetstagare, och artikel 6.2 i denna förordning när det gäller unga som varken arbetar eller studerar.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Belgien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 095 544 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 825 907 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 19 augusti 2015, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 20 januari 2016 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet konstaterar att unionens handel med glasprodukter under de senaste åren har drabbats av allvarliga störningar, och understryker att mellan år 2000 och 2010 minskade sysselsättningen inom glasbranschen som helhet i Europa med 32 %. Parlamentet påpekar att i Vallonien, som har en stark historisk glastillverkningstradition, har flera stora företag de senaste åren haft problem. Antalet jobb i glasbranschen i regionerna Namur och Hainaut minskade 2007–2012 med 19 %. I Vallonien förlorades 1 236 arbetstillfällen 2013 och 1 878 arbetstillfällen 2014.

4.  Europaparlamentet påpekar att särskilt Hainaut står inför en svår arbetsmarknadssituation med en sysselsättning som är 9,2 % lägre än det nationella genomsnittet. Parlamentet noterar att arbetsmarknaderna i de båda regionerna dessutom präglas av en hög andel okvalificerad arbetskraft (ungefär 50 % av de arbetssökande i båda regionerna saknar gymnasieexamen).

5.  Europaparlamentet noterar att Saint-Gobain Group 2013 tvingades lägga ned ytterligare en anläggning i ett avindustrialiserat område i Vallonien, som var föremål för ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit och som avsåg 257 uppsägningar inom samma sektor. Parlamentet noterar att flera åtgärder i de två ansökningarna liknar varandra.

6.  Europaparlamentet välkomnar att de belgiska myndigheterna den 10 september 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

7.  Europaparlamentet noterar att undantaget från artikel 4.1 a i förordningen om fonden i detta ärende gäller ett antal uppsägningar som inte är avsevärt mycket lägre än tröskelvärdet på 500 uppsägningar. Parlamentet välkomnar att ansökan syftar till att ge stöd till ytterligare 100 unga som varken arbetar eller studerar.

8.  Europaparlamentet noterar att Belgien planerar för sju typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan, nämligen i) stöd/vägledning/integration, ii) hjälp med jobbsökning, iii) integrerad utbildning, iv) överföring av erfarenheter, v) stöd till att starta eget företag, vi) stöd till kollektiva projekt, och vii) jobbsöknings- och utbildningsbidrag.

9.  Europaparlamentet välkomnar stödet till kollektiva projekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma resultatet av denna typ av åtgärd i andra ansökningar för att konstatera i vilken omfattning de är till nytta för deltagarna.

10.  Europaparlamentet välkomnar att ansökan innehåller åtgärder som särskilt syftar till att ge stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Parlamentet noterar att de individanpassade tjänster som tillhandahålls till unga som varken arbetar eller studerar ska omfatta i) mobilisering och vägledning antingen för ytterligare utbildning eller för att gå till särskilda introduktionsmöten, ii) utbildning, iii) individanpassad kompetensutveckling och iv) jobbsöknings- och utbildningsbidrag.

11.  Europaparlamentet uppskattar att de bidrag och incitament som ska tillhandahållas bland de föreslagna åtgärderna är begränsade till 5,52 % av de totala beräknade kostnaderna.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter, företag och de offentliga arbetsförmedlingarna.

13.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden bör utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

14.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

15.  Europaparlamentet understryker att vid på varandra följande ansökningar från samma geografiska område bör kommissionen samla in och analysera erfarenheterna från tidigare ansökningar och se till att vederbörlig hänsyn tas till eventuella slutsatser i samband med nya ansökningar.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida förslag närmare ange inom vilka sektorer arbetstagarna kan förväntas finna sysselsättning och om den utbildning som erbjuds är anpassad till de ekonomiska framtidsutsikterna och arbetsmarknadsbehoven i de regioner som berörs av uppsägningarna.

17.  Europaparlamentet betonar att de belgiska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

18.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

19.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissonen att säkra allmänheten tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

21.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(4), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner EUR (i 2011 års priser)(6).

(3)  Den 19 augusti 2015 lämnade Belgien in en ansökan om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar och nedlagda verksamheter inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 23 (Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter) i Nuts 2-regionerna Hainaut (BE32) och Namur (BE35) i Belgien. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Belgien beslutat att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden även till 100 unga som varken arbetar eller studerar.

(5)  I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 godtas Irlands ansökan, eftersom uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala, regionala eller nationella ekonomin.

(6)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 095 544 EUR som Belgien ansökt om.

(7)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 095 544 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet](7).

Utfärdat i …

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(8) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(9) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(10), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Hainaut-Namur Glass och kommissionens förslag

Den 20 januari 2016 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Belgien medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda vid två företag som är verksamma inom huvudgrupp 23 i Nace Rev. 2 (Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter) i Nuts 2-regionerna(11) Hainaut (BE32) och Namur (BE35) i Belgien.

Detta är den första ansökan som behandlas under budgetåret 2016, och den innebär att totalt 1 095 544 EUR ur fonden tas i anspråk för Belgiens del. Ansökan avser 412 uppsagda arbetstagare samt upp till 100 ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Ansökan lämnades till kommissionen den 19 augusti 2015 och kompletterades med ytterligare information fram till den 28 oktober 2015. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De belgiska myndigheterna konstaterar att den händelse som föranlett dessa uppsägningar är den utveckling som påverkat den europeiska, och särskilt den belgiska, glassindustrin under de senaste åren, vilket har haft en betydande inverkan på glasbranschen i Vallonien. En stark historisk glastillverkningstradition i Vallonien ställs nu inför allvarliga störningar i unionens handel med glasprodukter, en överkapacitet i Asien samt högre tillverkningskostnader och strängare miljökrav i Europa.

De individanpassade tjänster som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna består av sju typer av åtgärder, i) stöd/vägledning/integration, ii) hjälp med jobbsökning, iii) integrerad utbildning, iv) överföring av erfarenheter, v) stöd till att starta eget företag, vi) stöd till kollektiva projekt, och vii) jobbsöknings- och utbildningsbidrag. De individanpassade tjänster som ska erbjudas unga som varken arbetar eller studerar består av i) mobilisering och vägledning antingen för ytterligare utbildning eller för att gå till särskilda introduktionsmöten, ii) utbildning, iii) individanpassad kompetensutveckling och iv) jobbsöknings- och utbildningsbidrag.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De belgiska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om att

–  principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–  kraven som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–  de företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda,

–  de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–  de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, och att

–  det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer från den vallonska offentliga arbetsförmedlingen (Forem) och regionen Vallonien.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 095 544 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det första förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten hittills har fått under 2016.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/jb D(2016)3679

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass från Belgien (COM(2016)0001)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att utnyttja fonden för ärende EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass och antagit följande yttrande:

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundar sig på artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 och gäller 412 uppsägningar i AGS Glass (144 arbetstagare) och Sainte-Gobain Glass (268 arbetstagare), verksamma i Nace rev. 2 huvudgrupp 23 (Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter) i Nuts 2-regionerna Hainaut och Namur i Belgien under referensperioden den 31 augusti 2014 – 31 maj 2014. Ansökan handlar vidare om 100 unga som varken arbetar eller studerar.

B)  För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen hävdar Belgien att efterfrågan på glasprodukter under de senaste åren har stagnerat i Europa, samtidigt som importen har ökat dramatiskt, vilket medfört allvarliga störningar i handeln med glasprodukter i Europeiska unionen. Överkapaciteten i Asien har lett till en prispress i Europa. Från 2000 till 2010 minskade den totala sysselsättningen i den europeiska glasbranschen som helhet med 32 % (särskilt i Tyskland, Polen, Frankrike och Belgien).

C)  På grund av mycket stark konkurrens från främst kinesiska och japanska tillverkare lades två anläggningar ned i Vallonien (ägda av företagen AGC Europe SA och Saint-Gobain Glass Benelux).

D)  Det stora flertalet av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna (97,82 %) är män och 2,18 % är kvinnor. 71,12 % av arbetstagarna är i åldern 30–54 år och 23,54 % i åldern 55–64 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Belgiens ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Belgien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att undantaget från artikel 4.1 a i förordningen i detta ärende gäller ett antal uppsägningar som inte är avsevärt mycket lägre än tröskelvärdet på 500 uppsägningar. Parlamentet välkomnar att syftet med ansökan är att ge stöd till 100 unga som varken arbetar eller studerar.

3.  Europaparlamentet noterar att ansökan följer på ärende EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit – en tidigare ansökan från Belgien som avsåg 257 uppsägningar inom samma sektor. Parlamentet noterar att flera åtgärder i de två ansökningarna liknar varandra.

4.  Europaparlamentet välkomnar stödet till kollektiva projekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma resultatet av denna typ av åtgärder som förekommer i upprepade ansökningar för att konstatera i vilken omfattning de är till nytta för deltagarna.

5.  Europaparlamentet understryker att vid på varandra följande ansökningar från samma geografiska område bör kommissionen samla in och analysera erfarenheterna från tidigare ansökningar och se till att vederbörlig hänsyn tas till eventuella slutsatser i samband med nya ansökningar.

6.  Europaparlamentet välkomnar att ansökan innehåller åtgärder som särskilt syftar till att ge stöd till unga som varken arbetar eller studerar.

7.  Europaparlamentet uppskattar att de bidrag och incitament som ska tillhandahållas bland de föreslagna åtgärderna är begränsade till 5,52 % av de totala beräknade kostnaderna.

8.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

Med vänlig hälsning,

Thomas Händel

Ordförande för EMPL

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Till ordföranden

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 18 februari 2016.

  COM(2016)0001 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 095 544 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 412 arbetstagare som har sagts upp inom näringsgrenen tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter i Nuts 2-regionerna Hainaut (BE32) och Namur (BE35) i Belgien.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning,

Iskra Mihaylova

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

18.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(7)

  Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.

(8)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(9)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(10)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(11)

Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 34).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy