Διαδικασία : 2015/2285(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0030/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0030/2016

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.7
CRE 25/02/2016 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0058

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 833kWORD 264k
22.2.2016
PE 572.914v02-00 A8-0030/2016

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

(2015/2285(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Maria João Rodrigues

Συντάκτες γνωμοδοτήσεων (*):

Jean Arthuis, Επιτροπή Προϋπολογισμών

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

(2015/2285(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και το άρθρο 148,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ (οριζόντια κοινωνική ρήτρα),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου 2010 και στις 17 Ιουνίου 2010, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EE) 2015/1848 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2015 για την αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015) 0600),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των ηγετών της ομάδας G20 κατά τη σύνοδο κορυφής της Αττάλειας στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποίηση των εκτιμήσεων βιωσιμότητας σχετικά με το προσωπικό εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης της ομάδας G20 σχετικά με τις ανισορροπίες και την ανάπτυξη (Οκτώβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία COP 21 που συνάφθηκε κατά τη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του φθινοπώρου του 2015,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες και τις ενδελεχείς αναλύσεις για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, οι οποίες καταρτίστηκαν για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Νοέμβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (COM(2015)0690), την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016 (COM(2015)0691) και το σχέδιο κοινής έκθεσής της για την απασχόληση (COM(2015)0700),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (COM(2015)0701),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης(14),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού εξαμήνου για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ το 2015 (Institutional Paper 014),

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο με την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0030/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται σταδιακά αλλά εξακολουθεί να είναι άνιση τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους, και είναι εν μέρει αποτέλεσμα παραγόντων προσωρινού και εξωτερικού χαρακτήρα, όπως οι τιμές του πετρελαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν το διαρκές πρόβλημα των πολύ χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζει επιβράδυνση ενώ σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες επικρατεί οικονομική και χρηματοπιστωτική αναταραχή που δημιουργεί νέες στρατηγικές προκλήσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σημαντικό επενδυτικό χάσμα, το οποίο αποδυναμώνει σημαντικά το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος παραμένουν υψηλά σε πολλές χώρες, παρά το γεγονός ότι τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών έχουν μειωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθαρό εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕγχΠ δεν έχει ελαττωθεί στα περισσότερα κράτη μέλη, παρότι σε πολλά κράτη μέλη έχει σημειωθεί σημαντική πτώση στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης βελτιώνεται, αλλά όχι αρκετά ώστε να υπάρξει δραστική ανάσχεση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, και της φτώχειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ένας οικονομικός χώρος που εξαρτάται περισσότερο από εισαγόμενους πόρους συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη αποτελεί, συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του 2008 δεν ήταν μόνο κυκλικού χαρακτήρα αλλά και διαρθρωτικού, γεγονός που εξηγεί τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός έχουν προκαλέσει απώλειες δυνητικών εσόδων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων στα δημόσια οικονομικά διαφόρων κρατών μελών, ωφελώντας τις μεγάλες εταιρείες και υποσκάπτοντας τα θεμέλια της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών και του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων·

Μίγμα πολιτικών

1.  επικροτεί τη δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2016 και το προτεινόμενο μίγμα πολιτικής επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής ευθύνης, με στόχο την περαιτέρω προώθηση υψηλότερων επιπέδων ανάπτυξης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και τη σύγκλιση προς τα επάνω· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται μείζονες εθνικές προσπάθειες όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, καθώς και μεγαλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός, ώστε να επιτευχθούν ανθεκτικότερη οικονομική ανάκαμψη και διατηρήσιμη ευημερία για όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στα δημόσια οικονομικά, ιδίως δε για τη σταδιακή μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ στην ΕΕ στη ζώνη του ευρώ και για τη μείωση των ονομαστικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων· επισημαίνει, εντούτοις, ότι τα ποσοστά δημόσιου χρέους εξακολουθούν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη με χαμηλή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και χαμηλό πληθωρισμό, και ότι η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος συνεχίζεται ακόμα σε εννέα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια για την αντιμετώπιση πιθανών νέων οικονομικών κλυδωνισμών και ότι θα πρέπει συνεπώς να εξεταστεί η ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού προκειμένου να στηριχτεί η δημοσιονομική εξυγίανση χωρίς να εμποδίζεται η ανάπτυξη·

3.  επισημαίνει ότι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στόχο, και τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των επενδύσεων σε Ε&Α, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της καινοτομίας που ενισχύει την παραγωγικότητα, και της μείωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών· ταυτόχρονα θεωρεί ότι η επιδείνωση των παγκόσμιων προοπτικών επιβάλλει την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης προκειμένου να καταστεί ανθεκτικότερη η οικονομία της Ευρώπης· εκφράζει ειδικότερα την ανησυχία του για μια πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης·

4.  θεωρεί ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, με βάση τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις· τονίζει ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να ανταποκριθεί στην ατομική του ευθύνη εν προκειμένω· επισημαίνει ότι τα υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγονται τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εγχώρια ζήτηση· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους αποτελούν σημαντική αδυναμία και ότι για την ταχύτερη μείωσή τους χρειάζονται υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και υψηλή ανάπτυξη·

5.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη στήριξη της ανάκαμψης και την προώθηση της σύγκλισης με τις χώρες που εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις και για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, μεταξύ άλλων με την αύξηση της παραγωγικότητας και την τόνωση των επενδύσεων·

6.  εκφράζει αισιοδοξία λόγω της μικρής βελτίωσης στην αγορά εργασίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να είναι μεγάλη ενώ η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα· επισημαίνει την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι πρόσφατες βελτιώσεις για την αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας· ζητεί να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την αύξηση των επενδύσεων σε δεξιότητες, το μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών εργασίας, τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και τον περιορισμό της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της διεύρυνσης των ανισοτήτων στα εισοδήματα και την κατανομή του πλούτου, με παράλληλη διατήρηση δημοσιονομικής πειθαρχίας· τονίζει ότι οι δείκτες απασχόλησης θα πρέπει να έχουν το ίδιο καθεστώς με τους υφιστάμενους δείκτες, ώστε να είναι δυνατή η εμπεριστατωμένη ανάλυση, προκειμένου να αποφευχθεί μια προσέγγιση δύο κατηγοριών, και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη στην πολιτική της ΕΕ και στην καθοδήγηση των κρατών μελών·

7.  επικροτεί την ανανέωση των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρώπης 2020 και ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης και την εφαρμοστέα νομοθεσία, και να αποφευχθεί η επανάληψη μιας κρίσης δημόσιου χρέους· επισημαίνει τη σημασία των φιλόδοξων πολιτικών και μέσων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα αξιοποιήσει στο έπακρο την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, μεταξύ άλλων χάρη σε επαρκείς επενδύσεις σε Ε&Α&Κ και σε δεξιότητες, για τη μείωση του χάσματος που την χωρίζει από τους κύριους ανταγωνιστές της σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά συνολικά τον παράγοντα παραγωγικότητα· θεωρεί ότι είναι καθοριστικό να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές ανισότητες, που αποτελούν τροχοπέδη για τη μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει τις περιβαλλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ευθύνης· ζητεί μια συνεκτική και σφαιρική παρακολούθηση της σύγκλισης με τα κράτη που έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Επενδύσεις

8.  ζητεί τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για την υποστήριξη στρατηγικών έργων τα οποία δεν θα χρηματοδοτούνταν με άλλα μέσα, σύμφωνα με την εντολή του· καλεί τα κράτη μέλη και το όχημα ΕΤΣΕ να μεριμνήσουν για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη των διαύλων έργων και των επενδυτικών πλατφορμών, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων· τονίζει επίσης τη σημασία της επίτευξης συνεργειών μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο και σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και να μετριασθούν οι αποκλίσεις στην ενιαία αγορά, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες να αναπτύξουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και διευκολύνοντας την πραγματοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων· θεωρεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα εξυπηρετήσουν μια συνεπή και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική και θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή διοικητική ικανότητα, ενεργό ρόλο των περιφερειών και καλύτερο οριζόντιο και κατακόρυφο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· ζητεί να εξεταστεί περαιτέρω πολιτική δράση για τη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ·

10.  έχει επίγνωση της τρέχουσας διαδικασίας απομόχλευσης στον ιδιωτικό τομέα· τονίζει ότι το επίπεδο των επενδύσεων είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της ταχείας εφαρμογής της Τραπεζικής Ένωσης και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης των τραπεζών, καθώς και τη σημασία της προώθησης επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου σε ΜΜΕ μέσω της Ένωσης κεφαλαιαγορών· ζητεί τη μέγιστη αξιοποίηση του ΕΤΣΕ και του COSME προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· θεωρεί ότι η μεγαλύτερη κανονιστική προβλεψιμότητα στην ενιαία αγορά θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών·

11  τονίζει την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως στην εκπαίδευση και την καινοτομία, και στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη για βελτίωση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης και προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας της ΕΕ όσον αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις· υπογραμμίζει ότι αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτομίας ως βασικής κινητήριας δύναμης της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των δημόσιων επενδύσεων·

12.   επικροτεί τα επενδυτικά προφίλ ανά χώρα, που προσδιορίζουν ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις για τις επενδύσεις στα επιμέρους κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και όλων των άμεσα ενδιαφερομένων στον προσδιορισμό των εμποδίων που παρακωλύουν τις επενδύσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά, στην πτώση της εγχώριας ζήτησης και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως επίσης στη διάθεση επαρκών μέσων για τον συνδυασμό δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η διατήρηση υψηλών επιπέδων παραγωγικών επενδύσεων είναι σημαντική για μια βιώσιμη διαδικασία κάλυψης της οικονομικής υστέρησης μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι πρέπει να εξευρεθεί σε κάθε χώρα η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των τρεχουσών δαπανών, της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και των επενδύσεων που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, και ότι η ενιαία αγορά και ευρωπαϊκά μέσα όπως το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη ενός υγιούς επιπέδου επενδύσεων· τονίζει ότι οι χαμηλές δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία σε ορισμένες χώρες μπορεί να τις εγκλωβίσουν ακόμα περισσότερο σε μια παγίδα μεσαίου εισοδήματος·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

13.  θεωρεί ότι μετά από μια μακρά περίοδο μακροοικονομικής προσαρμογής, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω της ποιοτικής απασχόλησης και της παραγωγικότητας, στην προώθηση δίκαιων, ισχυρών, αποτελεσματικών και δημοσιονομικά βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, και στην προώθηση μιας βιώσιμης μετάβασης των οικονομικών των κρατών μελών σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων·

14.  ζητεί βιώσιμες μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας, καθώς και σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά συστήματα, και βελτίωση της νομοθεσίας ώστε να προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας, και τον θεμιτό ανταγωνισμό, χωρίς να αποδυναμώνει την προστασία των καταναλωτών·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης τόσο των πόρων όσο και της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας· υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης μιας πραγματικής ενεργειακής ένωσης βασισμένης στην αλληλεγγύη, την αποτελεσματικότητα και την πολυμορφία, χωρίς να παραβλέπονται οι εγχώριες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτά τα ζητήματα στις συστάσεις ανά χώρα, όπου έχουν μεγαλύτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

16.  ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα με στόχο την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη δημιουργία ανθεκτικών και λιγότερο κατακερματισμένων αγορών εργασίας· τονίζει τη σημασία των βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας· υπενθυμίζει ότι ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι η εξασφάλιση υψηλού ποσοστού απασχόλησης·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια σύγχρονη, αποτελεσματική, δημοκρατική και φιλική προς τους πολίτες δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και για αποτελεσματικούς και διαφανείς κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη δημιουργία μιας πραγματικής ηλεκτρονικής διοίκησης στα κράτη μέλη και μεταξύ των κρατών μελών· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις στις διοικήσεις τους, που θα μπορούσαν να αποδειχθούν επιζήμιες σε καταστάσεις κρίσης·

18.  ζητεί τη μεγαλύτερη μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία, με αποφάσεις οι οποίες να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, με παράλληλα εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας·

19.  επισημαίνει την πρόταση για ένα πρόγραμμα υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εφαρμογής συμβατών με την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, η απόφαση για την οποία θα ληφθεί στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· επαναλαμβάνει ότι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι τα κράτη μέλη·

Δημοσιονομική ευθύνη

20.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για συμβατές με την ανάπτυξη δημοσιονομικές πολιτικές, που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους και να λαμβάνουν υπόψη τον οικονομικό κύκλο και τα επενδυτικά χάσματα, και παράλληλα ν σέβονται τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών· υπενθυμίζει ότι το πολύ υψηλό χρέος ορισμένων κρατών μελών συνιστά σημαντικό κίνδυνο σε περίπτωση ενδεχόμενων μελλοντικών κλυδωνισμών στη ζώνη του ευρώ· τονίζει ότι οι προσπάθειες για την αύξηση της ανθεκτικότητας των δημόσιων οικονομικών και την τόνωση της ανάπτυξης θα πρέπει να ενταθούν στις χώρες με υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕΠ, προκειμένου ο λόγος αυτός να τεθεί σε πτωτική τροχιά·

21.  επιμένει στην εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης με ταυτόχρονη πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων ρητρών ευελιξίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0012), μεταξύ άλλων για την υποστήριξη μεγαλύτερων επενδυτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των απειλών εναντίον της ασφάλειας και των προσφυγικών ροών·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση των συστημάτων είσπραξης φόρων, καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και λήψη μέτρων εναντίον του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων, όπως επίσης για καλύτερο συντονισμό των φορολογικών πολιτικών· ζητεί την καθιέρωση φορολογικών συστημάτων χαρακτηριζόμενων από αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο είσπραξης των φόρων, να αποτραπεί η φοροαποφυγή και να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους, υλικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους·

23.  υποστηρίζει τις ορθολογικές και προσαρμοσμένες στις συνθήκες κάθε χώρας προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της συμβατότητας και του φιλοαναπτυξιακού χαρακτήρα των δημόσιων δαπανών, ιδίως με τη μετατόπιση μη παραγωγικών δαπανών προς ευνοϊκές για την ανάπτυξη επενδύσεις, αλλά χωρίς να υπονομεύεται η ουσιαστική παροχή δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών·

Ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη του ευρώ

24.  επικροτεί τη σύσταση για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, που πρότεινε η Επιτροπή έξι μήνες πριν από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ως βήμα στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης του συντονισμού της πολιτικής σε συνέχεια της έκθεσης των πέντε προέδρων και των σχετικών ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

25.  επισημαίνει ότι, δεδομένου του υψηλού βαθμού αλληλεξάρτησής της και του ενιαίου χαρακτήρα της νομισματικής της πολιτικής, η ζώνη του ευρώ αποτελεί οικονομική οντότητα στην οποία πρέπει να προωθείται η σύγκλιση με τις χώρες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις και να υποστηρίζεται με εθνικές πολιτικές για ισχυρότερο συντονισμό· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η δράση όλων των εθνικών κυβερνήσεων για την εφαρμογή των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη τους και την πραγματοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου να μειωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και να προληφθούν αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες των εθνικών πολιτικών σε άλλα κράτη μέλη· ζητεί επομένως τη διενέργεια ενδελεχούς αξιολόγησης των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των δευτερογενών συνεπειών συμπληρωματικά προς την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αδυναμιών κάθε χώρας και του μακροοικονομικού διαλόγου· επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνέπεια μεταξύ της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και των ειδικών συστάσεων ανά χώρα·

26.  επικροτεί την έμφαση που δίνεται στον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ, που δεν αποσπά την προσοχή από τις ευθύνες των επιμέρους κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να αντισταθμίζεται από το δημοσιονομικό πλεόνασμα ενός άλλου κράτους μέλους· ζητεί να παρακολουθείται τακτικά η καταλληλότητα του συνολικού δημοσιονομικού προσανατολισμού σε συνάρτηση με το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα·

27.  υποστηρίζει τη σύσταση για διαφοροποίηση των δημοσιονομικών προσπαθειών των επιμέρους κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις αντίστοιχες θέσεις τους έναντι των απαιτήσεων του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και των αναγκών σταθεροποίησης, και αφετέρου τις δευτερογενείς συνέπειες· επισημαίνει ότι για πολλά κράτη μέλη αυτό συνεπάγεται την επιδίωξη δημοσιονομικής εξυγίανσης συμβατής με την ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένες χώρες έχουν αυξημένα δημοσιονομικά περιθώρια σε σχέση με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην παρούσα συγκυρία για τη στήριξη της εγχώριας οικονομίας·

28.  επισημαίνει ότι το υψηλό πλεόνασμα που καταγράφει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ αποτελεί μεν θετική ένδειξη για την εξωτερική ανταγωνιστικότητά της, ωστόσο το τρέχον επίπεδό του αντικατοπτρίζει παράλληλα την έλλειψη εσωτερικών επενδύσεων, που έχει δυσμενείς συνέπειες για την ανάπτυξη και την απασχόληση· θεωρεί ότι η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης θα ευνοούσε τη βιώσιμη ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων και από παγκόσμια οπτική· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ορισμένων κρατών μελών συνοδεύεται από θετικές δευτερογενείς συνέπειες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν κάποια άλλα κράτη μέλη, με διάφορους τρόπους· αναγνωρίζει επίσης τον ρόλο του ενιαίου νομίσματος, που βοηθά τις ανταγωνιστικότερες χώρες να διατηρούν υψηλά πλεονάσματα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2016, ότι η οικονομική ανάπτυξη σε ορισμένα κράτη μέλη κατά το 2015 οφειλόταν κυρίως στην εγχώρια ζήτηση· θεωρεί σημαντικό να συνεχίσουν τα κράτη μέλη που καταγράφουν υψηλότερα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους να αυξάνουν την εγχώρια ζήτησή τους, τόσο για το δικό τους όσο και για το γενικό συμφέρον· καλεί ταυτόχρονα τα λιγότερο ανταγωνιστικά κράτη μέλη να προβούν σε ουσιαστικές διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε επενδύσεις υψηλής ποιότητας προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για μακρόπνοες επενδύσεις σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στο εσωτερικό των κρατών μελών και όχι η εσωτερική υποτίμηση, που αποδυναμώνει τη ζήτηση και επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ·

29.  επισημαίνει ότι χρειάζεται να προωθηθεί πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση βασισμένη στη βελτίωση της παραγωγικότητας και σε παράγοντες που δεν συνδέονται με το κόστος· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, όλα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιώσουν την ποιότητα των δημόσιων δαπανών τους και να διαθέτουν επαρκή επενδυτική ικανότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και για τη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ· επισημαίνει ότι όταν υπάρχει υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος μειώνεται σημαντικά η επενδυτική ικανότητα και επομένως επιβραδύνεται η ανάπτυξη·

30.  υπενθυμίζει ότι οι μισθοί πρέπει να καθορίζονται με ανεξάρτητη συλλογική διαπραγμάτευση, και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξασφαλίσουν ότι η εξέλιξη των μισθών θα χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και συμβατότητα με την ανάπτυξη και θα αντικατοπτρίζει αυξήσεις στην παραγωγικότητα· καλεί, ειδικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες με ελλειμματικό ή σχεδόν ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας· ταυτόχρονα, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες με υψηλά πλεονάσματα να χρησιμοποιούν τις πλεονάζουσες εξοικονομήσεις για τη στήριξη της εγχώριας ζήτησης και των επενδύσεων·

31.  ζητεί τη λήψη μέτρων που θα αποτρέπουν τον ανταγωνισμό για τη μείωση των φόρων και την υποβάθμιση των κοινωνικών προτύπων, ο οποίος οδηγεί σε αύξηση των ανισοτήτων· υπενθυμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα με βάση την παραγωγικότητα και τη σύγκλιση προς τα επάνω· επικροτεί τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται σε τρεις δείκτες απασχόλησης στον πίνακα αποτελεσμάτων των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και καλεί την Επιτροπή να τους θέσει σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους· θεωρεί επίσης ότι η ανάλυση του υφιστάμενου πίνακα αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών, και των δεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη στην πολιτική καθοδήγηση·

32.   επισημαίνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2015 σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και καλεί την Επιτροπή να αρχίσει, το συντομότερο δυνατό, την κατάρτιση των πιο μακροπρόθεσμων μέτρων·

Αποτελεσματικότερο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με ισχυρότερη δημοκρατική λογοδοσία

33.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την ελλιπή εφαρμογή των ειδικών συστάσεων ανά χώρα και θεωρεί ότι για την καλύτερη εφαρμογή τους χρειάζεται να προσδιοριστούν καλύτερα και να διαρθρωθούν σαφώς οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης να ενταθεί ο ουσιαστικός δημόσιος διάλογος, να αυξηθεί η πολιτική βούληση και να υπάρξει δέσμευση σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια και δημόσια αποδοχή· επικροτεί εν προκειμένω τις επισκέψεις των μελών της Επιτροπής στα κράτη μέλη για τη συζήτηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των εγγράφων της·

34.  ζητεί την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της διατύπωσης ειδικών συστάσεων ανά χώρα επικεντρωμένων σε βασικές προτεραιότητες και της μέριμνας ώστε να καλύπτουν όλες τις βασικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της ανάγκης να προληφθεί η επανάληψη μιας κρίσης δημόσιου χρέους και της ανάγκης για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, με συνεκτίμηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συζήτηση στην Ολομέλεια με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον πρόεδρο της Ευρωομάδας, σχετικά με το σχέδιο σύστασης για τη ζώνη του ευρώ, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, και ζητεί να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση τέτοιες συζητήσεις, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· θεωρεί ότι οι συζητήσεις αυτές ενισχύουν και συμπληρώνουν το υφιστάμενο δημοκρατικό διάλογο, ιδίως τον οικονομικό, συμβάλλοντας στην αύξηση της λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας·

36.  υπογραμμίζει ότι το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να παραμείνει το κεντρικό χρονικό σημείο για τον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συζήτηση με την Επιτροπή στην Ολομέλεια, σχετικά με τις προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης πριν και μετά την έγκρισή της· υπενθυμίζει ότι η χάραξη της οικονομικής πολιτικής σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη αποτελεί εκτελεστική πράξη που πρέπει να υποβάλλεται σε δημοκρατικό έλεγχο και συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να υιοθετήσει τις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ και τα συμπεράσματα για τη δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης αφού προηγουμένως το Κοινοβούλιο εκφράσει τις απόψεις του σχετικά· διαβεβαιώνει ότι πρόκειται να εξετάσει αυτά τα έγγραφα σύντομα και να λάβει θέση πολύ πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσκληση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθέσει στον Πρόεδρό του να εκθέσει τις θέσεις του Κοινοβουλίου στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· επισημαίνει, ακόμα, ότι η Συνθήκη προβλέπει την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την έκδοση συστάσεων από το Συμβούλιο, όπως επίσης για τα αποτελέσματα της πολυμερούς εποπτείας·

37.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, τα εθνικά κοινοβούλια να διεξάγουν συζητήσεις σχετικά με τις εκθέσεις για χώρες και τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα, και να θέτουν σε ψηφοφορία τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα εθνικά προγράμματα σύγκλισης ή σταθερότητας· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και άλλων ενδιαφερομένων με συντεταγμένο τρόπο, αξιοποιώντας την έγκαιρη δημοσίευση των εκθέσεων για χώρες· επισημαίνει τον αναντικατάστατο ρόλο των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των μισθών και τον ζωτικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν στις ευρύτερες οικονομικές συζητήσεις, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της παραγωγικότητας· ζητεί, επίσης, την ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

38.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση· επιμένει ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει, μέσα στα πλαίσια των Συνθηκών, ότι η διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα επιτρέπει ουσιαστικό και τακτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης και τις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ·

Δημοσιονομικές πολιτικές

39.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την έλλειψη ικανοποιητικής μόχλευσης λόγω του περιορισμένου μεγέθους του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ είναι αδύνατο να τροποποιηθεί το καθεστώς ιδίων πόρων, και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνεκτική σχέση μεταξύ των οικονομικών προβλέψεων, των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής και της κατάρτισης ετήσιων και πολυετών προϋπολογισμών·

40.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμβάλλει άμεσα στην υλοποίηση των δύο από τους τρεις στόχους της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης του 2016 (τόνωση των επενδύσεων, πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και εφαρμογή υπεύθυνων και ειλικρινών δημοσιονομικών πολιτικών σύμφωνα με τις αναληφθείσες πολιτικές δεσμεύσεις)· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ενωσιακή χρηματοδότηση στην τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

41.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει την πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς και να ενισχύσει τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης με τη διάθεση ιδίων πόρων καθώς και με τον εξορθολογισμό των δαπανών· είναι πεπεισμένο ότι οι ευρύτερης εμβέλειας μορφές διαχείρισης του δημόσιου χρήματος σε επίπεδο ΕΕ θα επέτρεπαν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και συνεπώς τη μείωση των δαπανών, για παράδειγμα στον διπλωματικό και στον στρατιωτικό τομέα, χωρίς να τίθεται υπό αμφισβήτηση η αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία·

42.  υπογραμμίζει ότι είναι παράνομο να παρουσιάζει έλλειμμα ο προϋπολογισμός της Ένωσης· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη καθιστούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης μια μεταβλητή προσαρμογής των εθνικών προϋπολογισμών·

43.  τονίζει ότι η περαιτέρω ενοποίηση της ζώνης του ευρώ είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και ότι η δημοσιονομική ένωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του ευρώ·

44.  ζητεί, όσον αφορά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη ζώνη του ευρώ και τη δημοσιονομική ικανότητά της, να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης, η οποία θα καταρτιστεί εντός του 2016·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε μεταρρύθμιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως προβλέπεται στην πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2013· επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική και ανθρωπιστική κρίση που έπληξε την ΕΕ την περίοδο 2009-2014 κατέδειξε την ανεπάρκεια του ισχύοντος ΠΔΠ· τονίζει, περαιτέρω, την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού προγραμματισμού της ΕΕ, ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι, η χρηματοδότηση και η διάρκεια ισχύος των διαθέσιμων μέσων·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

46.  τονίζει ότι, προκειμένου η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα απόβλητα και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία να διευκολύνουν τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα κυκλικό μοντέλο, είναι σημαντικό να ενσωματωθούν σχετικές συστάσεις στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· συνιστά να ενσωματωθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

47.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για ένα φορολογικό πλαίσιο που θα ανταμείβει τις βιώσιμες πολιτικές και θα είναι σύμφωνο με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στέλνοντας έτσι τα σωστά μηνύματα για επενδύσεις στην αποδοτική χρήση των πόρων, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών και την κατασκευή πιο επιδιορθώσιμων και μακροβιότερων προϊόντων· επαναλαμβάνει την ανάγκη για σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων, και για μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία προς την περιβαλλοντική ρύπανση·

48.  θεωρεί σημαντικό να αξιολογηθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και υποστηρίζει τη στροφή προς μια προσέγγιση με βάση το αποτέλεσμα, καθώς και την εστίαση στην πρόληψη των νόσων και στην προαγωγή της υγείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους, εργαλεία για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, να μετρά την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και να ενθαρρύνει τη διαφάνεια των δαπανών ιατρικής έρευνας, με στόχο τη μείωση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις τις μακροπρόθεσμες υγειονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων που αφορούν τα προγράμματα πρόληψης·

49.  τονίζει τη σημασία της βιωσιμότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική οικονομία καθώς αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και στο 10% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της δυνατότητας για προσφορά ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες, καθώς η υγεία αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας, βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης των κρατών μελών και της οικονομίας τους·

Περιφερειακές πολιτικές

50.  επισημαίνει τη σπουδαιότητα των επενδύσεων της ΕΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, και τη σημασία που έχει η διασφάλιση της ικανότητάς τους να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις, προάγοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

51.  επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ των στόχων της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του προγραμματισμού των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, η οποία αποτυπώνεται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης· θεωρεί, συνεπώς, ότι, μετά τη μεταρρύθμιση 2014-2020, τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της υλοποίησης των σχετικών συστάσεων ανά χώρα, προάγοντας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και συμβάλλοντας τόσο στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ, όσο και στην αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης· τονίζει, ωστόσο, ότι ο πολυετής και μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των προγραμμάτων και των στόχων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ έρχεται σε αντίθεση με τον ετήσιο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναγκών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

o

o  o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς επίσης στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην παρούσα έκθεση αποτυπώνεται η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής με στόχο τον συντονισμό των πολιτικών στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκού εξαμήνου 2016 και με βάση την ετήσια επισκόπηση της Επιτροπής για την ανάπτυξη και τα συναφή έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνεται και ένα σχέδιο σύστασης για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ. Παράλληλα, καταρτίζονται εκθέσεις, μία για την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές και μία για τις πτυχές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αφορούν την ενιαία αγορά. Και οι τρεις εκθέσεις πρόκειται να συζητηθούν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η συζήτηση αυτή πρέπει να οριοθετηθεί και να πραγματοποιηθεί με τέτοιον τρόπο από τα θεσμικά όργανα, ώστε να ενισχυθεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, ενώ μάλιστα εκκρεμεί η σύναψη διοργανικής συμφωνίας που ζητείται στην έκθεση των πέντε προέδρων(15).

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η αναθέρμανση της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο –με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών– πάνω σε τρία βασικά ερωτήματα:

•  Ποιον συνδυασμό δημοσιονομικών, νομισματικών και διαρθρωτικών πολιτικών θα πρέπει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους επόμενους 12-18 μήνες;

•  Πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί η εμβάθυνση του συντονισμού των πολιτικών στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ;

•  Πώς μπορούν να γίνουν περισσότερο δημοκρατικές οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις προτεραιότητες και τις συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η πληρέστερη εφαρμογή των συστάσεων;

Εξισορρόπηση του μίγματος πολιτικών για την ενίσχυση της ανάκαμψης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέρχεται από μια μακροχρόνια οικονομική κρίση που προκάλεσε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και υπονόμευσε το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, με προεξάρχουσες την απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων, τη γεωπολιτική αστάθεια στις γειτονικές της χώρες και τα πρωτοφανή τεράστια κύματα αιτούντων άσυλο. Για να διασφαλίσει την πολιτική της νομιμοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει τα μέσα προκειμένου να αντεπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις.

Οι πολίτες επιζητούν ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη που θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα επαναφέρει την ισότητα των ευκαιριών. Επιθυμούμε επίσης όλοι μας να ζήσουμε σε ένα καθαρό περιβάλλον και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ψηφιακή επανάσταση και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες. Ωστόσο, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σοβαρές μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ρομποτοποίηση, ο κατακερματισμός καθηκόντων εργασίας, οι δημογραφικές αλλαγές και η συντελούμενη μετάβαση προς έναν πολυπολικό κόσμο.

Το μίγμα οικονομικών πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστεί από την ΕΕ, τη ζώνη του ευρώ και τα μεμονωμένα κράτη μέλη το 2016 πρέπει να ενισχύσει την πρόσφατη οικονομική ανάκαμψη αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις διαρθρωτικές προκλήσεις και συμβάλλοντας σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Η στρατηγική Ευρώπη 2020(16) υποβλήθηκε σε ενδιάμεση επανεξέταση και επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(17) και την Επιτροπή(18) ως το γενικότερο πλαίσιο δημιουργίας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Τους προηγούμενους μήνες ανανεώθηκαν επίσης και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της.

Για να είναι ουσιαστική και ρεαλιστική η συγκεκριμένη στρατηγική, έχει ζωτική σημασία οι προτεραιότητες που καθορίζονται και οι συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου να είναι πλήρως συμβατές με αυτήν και να επικεντρώνονται στην εφαρμογή της.

Στο πρώτο μέρος της παρούσας έκθεσης επιδιώκεται να καθοριστεί το ακριβές περιεχόμενο του μίγματος οικονομικών πολιτικών. Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, το «ενάρετο τρίγωνο» επενδύσεων, δημοσιονομικής ευθύνης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μετεξελιχθεί σε «στερεό τετράγωνο», με την εγχώρια ζήτηση να αποτελεί την τέταρτη συνιστώσα.

Για να ενισχυθεί η εγχώρια ζήτηση πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, πέραν προφανώς του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή το 2014. Η χρονοβόρα διαδικασία της απομόχλευσης δυσχεραίνει την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, καθώς πολλές κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες και νοικοκυριά μεριμνούν πρωτίστως για τη μείωση των παλαιών χρεών τους, η οποία φυσικά γίνεται περισσότερο δύσκολη σε συνθήκες χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού. Πρέπει επομένως να εξεταστεί πρωτίστως με ποιον τρόπο είναι δυνατό να επισπευσθεί η απομόχλευση και να πραγματοποιηθούν υγιείς νέες επενδύσεις υπέρ της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό περιβάλλον και μια λειτουργική δημόσια διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βραχυπρόθεσμη εγχώρια ζήτηση και οι μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες θα μπορούσαν να ενισχυθούν εάν στο σημερινό επίπεδο ευημερίας συμμετείχαν περισσότεροι πολίτες και εάν οι ανισότητες στο εισόδημα και στον πλούτο ήταν μικρότερες. Ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ και άλλα θεσμικά όργανα έχουν δηλώσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια ότι οι αναδιανεμητικές πολιτικές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, ακόμα και αν ο ρόλος αυτός εξετάζεται από αμιγώς οικονομική άποψη.

Η ενθάρρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω της μείωσης των ανισοτήτων είναι συμβατή με την αρχή της δημοσιονομικής ευθύνης και προϋποθέτει –από την πλευρά των εσόδων– αποτελεσματικότερο σύστημα συλλογής φόρων και πρόληψη της φοροαποφυγής, καθώς και προοδευτική φορολόγηση των εισοδημάτων και περαιτέρω μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία προς τον πλούτο, τα κεφαλαιακά κέρδη, τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τη ρύπανση. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνδυαστεί με την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών που πραγματοποιούνται κυρίως για υψηλής ποιότητας κοινωνικές επενδύσεις, όπως η εκπαίδευση, η παιδική μέριμνα, η υγειονομική περίθαλψη και η επαρκής κοινωνική προστασία, οι οποίες διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των πολιτών σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Δημόσια στήριξη πρέπει επίσης να παρέχεται για την ανάπτυξη των υποδομών, τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Επίσης, η αντίληψη που έχουμε για τις «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» πρέπει να εξελιχθεί ώστε να αποτυπώνει τις εμπειρίες του παρελθόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μέχρι σήμερα, η έννοια των «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» ήταν κατά κύριο λόγο συνυφασμένη με τη μείωση του ρόλου του κράτους στην οικονομία και με την ενίσχυση της ελαστικότητας των αγορών εργασίας. Δυστυχώς οι πρακτικές αυτές δεν επέφεραν σε όλες τις περιπτώσεις τη βελτίωση της παραγωγικότητας ενώ συνέβαλαν σε αποπληθωριστικές πιέσεις και στην αύξηση των ανισοτήτων.

Έφθασε πλέον η στιγμή να μεταβούμε στη «δεύτερη γενιά» των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με βασικούς στόχους την ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, την προώθηση δίκαιων και βιώσιμων συστημάτων πρόνοιας, καθώς και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων για την αποκατάσταση της ισότητας των ευκαιριών. Οι στόχοι αυτοί πρέπει επίσης να αποτυπωθούν στο πρόγραμμα υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προτάθηκε πρόσφατα.

Εμβάθυνση της διακυβέρνησης της ΟΝΕ με στόχο τη σταθερότητα και τη σύγκλιση

Από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση του ευρώ το 2010, οι κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ανέλαβαν σημαντικές πρωτοβουλίες για να διαφυλάξουν την ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ αλλά, όπως αναλύεται και στην έκθεση των πέντε προέδρων, πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Οικονομικής και Νομισματικής μας Ένωσης. Μία σημαντική πτυχή είναι η εμβάθυνση του συντονισμού των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει καταρχάς να γίνει αντιληπτή σε βάθος η συνολική δημοσιονομική θέση της ζώνης του ευρώ και να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα για τις μακροοικονομικές και μακροκοινωνικές ανισορροπίες. Υπό την έννοια αυτή, επικροτείται η έγκαιρη παρουσίαση του σχεδίου σύστασης για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ.

Στη συνολική αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων της ζώνης του ευρώ για το 2016, η Επιτροπή συμπέρανε ότι εξισορροπώντας τους στόχους της βιωσιμότητας του χρέους και της αντικυκλικής οικονομικής σταθεροποίησης, «ο εν γένει ουδέτερος συνολικός δημοσιονομικός προσανατολισμός της ζώνης του ευρώ που αναμένεται για το επόμενο έτος φαίνεται εν πολλοίς κατάλληλος, λαμβανόμενων επίσης υπόψη των επιτοκίων που βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και του υψηλού εξωτερικού πλεονάσματος, πράγμα που θα συνηγορούσε υπέρ της ανάγκης να υπάρξει κάποιος βαθμός στήριξης από το σκέλος της ζήτησης». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «[ορισμένα] κράτη μέλη δεν δείχνουν επαρκή προσήλωση προς τον στόχο της κατάλληλης χρησιμοποίησης των δημοσιονομικών περιθωρίων που διαθέτουν»(19).

Όσον αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016 επισημαίνεται ότι το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ αναμένεται να ανέλθει περίπου σε 390 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 3,7% του ΑΕγχΠ το 2015. Το ποσό αυτό θεωρείται ότι «υπερβαίνει το επίπεδο που υποδηλώνουν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά, αντανακλώντας τις οικονομικές ανεπάρκειες και τη μειωμένη εγχώρια ζήτηση». Ενώ το ισοζύγιο αποταμιεύσεων-επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο ισοσκελισμένο, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών υποδηλώνει ότι υπάρχουν πλεονάζουσες αποταμιεύσεις οι οποίες δεν διοχετεύονται στην εγχώρια οικονομία. Ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ ανήλθε σε 19,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2015, ποσοστό που είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο ποσοστό 22,1% της περιόδου 1998-2007(20).

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, από τη συγκεκριμένη ανάλυση προκύπτει με σαφήνεια η ανάγκη αύξησης των επενδύσεων, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων. Ο βιώσιμος χαρακτήρας αυτών των επενδύσεων έχει καίρια σημασία, δεδομένου του υψηλού επιπέδου στο οποίο ανέρχονται επί του παρόντος το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Για να μην επιδεινωθούν τα χρήσιμα υφιστάμενα κεφάλαια (πάγιο ενεργητικό καθώς και ανθρώπινο κεφάλαιο) πρέπει να καλυφθούν προφανή επενδυτικά κενά, ενώ πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά και νέες επενδύσεις με επίκεντρο την καινοτομία, την αποδοτική χρήση των πόρων, την ποιοτική εκπαίδευση και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει μια παράδοξη κατάσταση: οι χώρες που διαθέτουν μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια καταγράφουν τις υψηλότερες επιδόσεις στο επίπεδο της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, αλλά οι δημοσιονομικοί τους πολλαπλασιαστές είναι σχετικά χαμηλοί, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την απροθυμία αύξησης των δημόσιων επενδύσεων. Στον αντίποδα, οι χώρες με υψηλότερους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές (που έχουν να κάνουν με τη χαμηλή ανάπτυξη, την υψηλή ανεργία και τα μεγάλα επενδυτικά κενά) διαθέτουν περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια λόγω των κανόνων του ΣΣΑ και του προϋπάρχοντος δημόσιου χρέους. Η κατάσταση αυτή περιορίζει σοβαρά τις προοπτικές πραγματικής οικονομικής σύγκλισης και επίτευξης των στόχων της Συνθήκης που αφορούν την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη.

Η παραδοξότητα αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί, εάν οι χώρες που έχουν δημοσιονομικά περιθώρια δείξουν μεγαλύτερη προθυμία να τα χρησιμοποιήσουν στο ακέραιο, λαμβάνοντας υπόψη τον θετικό αντίκτυπο για το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Μια άλλη λύση θα ήταν η βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις, οι μεταρρυθμίσεις και η σύγκλιση με τις άλλες χώρες, μέσω της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της ανάπτυξης μέσων για τη δημιουργία συμπληρωματικής δημοσιονομικής ικανότητας.

Ενίσχυση της δημοκρατίας για την αύξηση της λογοδοσίας, της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016 αποτελείται από ένα ευρωπαϊκό μέρος, το οποίο κορυφώνεται με το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και από ένα εθνικό μέρος, που ξεκινά με τη δημοσίευση των εκθέσεων των χωρών. Για να μπορέσουν οι προτεραιότητες και οι συστάσεις να είναι συναφείς, να γίνουν αποδεκτές και να προωθηθούν, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ουσιαστικός δημοκρατικός διάλογος με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και στα δύο επίπεδα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει συγκεκριμένα ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Επιτροπή και τον πρόεδρο της Ευρωομάδας σχετικά με το σχέδιο σύστασης για τη ζώνη του ευρώ, καθώς επίσης και να εντατικοποιηθεί ο διάλογος μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου πριν το Συμβούλιο εγκρίνει τη σύσταση αυτή και τα συμπεράσματά του για τη δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης. Σημαντικό στάδιο της διαδικασίας αποτελεί επίσης η κοινή συζήτηση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων με την Επιτροπή στις 16-17 Φεβρουαρίου 2016. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει επίσης στο Εξάμηνο μέσω συζητήσεων πριν και μετά την παρουσίαση της γενικής επισκόπησης της ανάπτυξης, πριν και μετά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και μέσω μιας τελικής αξιολόγησης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Σε εθνικό επίπεδο, οι ενδελεχείς κοινοβουλευτικές συζητήσεις με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εθνικές κυβερνήσεις θα έχουν καίρια σημασία με βάση τη σύσταση για τη ζώνη του ευρώ (κατά περίπτωση), τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις εκθέσεις της Επιτροπής για τις επιμέρους χώρες και τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα. Πρέπει επίσης να επεκταθούν οι ορθές πρακτικές των εθνικών κοινοβουλίων τα οποία συζητούν και ψηφίζουν επί των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ή των προγραμμάτων σύγκλισης.

Κατά τη διάρκεια του 2016, αναμένεται να συσταθούν νέα όργανα, τα οποία μάλιστα ενδέχεται να ενεργοποιηθούν από τον τρέχοντα κιόλας κύκλο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις εθνικές αρχές ανταγωνιστικότητας και τη συμβουλευτική ευρωπαϊκή ομάδα δημοσιονομικών στόχων, οι οποίες προτάθηκαν από την Επιτροπή με βάση την έκθεση των πέντε προέδρων.

Η εισηγήτρια ευελπιστεί ότι όλοι οι συντελεστές θα συμμετάσχουν ενεργά στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016 με στόχο να υπάρξει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς έναντι των κλυδωνισμών και των διαρθρωτικών προκλήσεων, ώστε να αποδειχθεί ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία λειτουργεί και μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμη ευημερία με ευρεία διάδοση.

15.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ΠροϋπολογισμώΝ(*)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

(2015/2285(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Jean Arthuis

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη κοινοβουλευτική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την έλλειψη φιλοδοξίας των προτάσεων που έγιναν σχετικά στην έκθεση των πέντε προέδρων· εκφράζει τη λύπη για το γεγονός ότι η πρώτη ετήσια εξέταση της ανάπτυξης σε συνέχεια αυτής της έκθεσης εξακολουθεί να μη λαμβάνει τη μορφή κειμένου που υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, όπως το επιθυμεί το Κοινοβούλιο·

2.  φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει οικονομική πολιτική άλλη από αυτή που προκύπτει από την πρόσθεση των εθνικών πολιτικών· αποδοκιμάζει την έλλειψη κοινού στρατηγικού οράματος και την ανικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής βιομηχανικών πολιτικών ειδικά για κάθε τομέα· απευθύνει έκκληση για μια κοινή οικονομική πολιτική λόγω των τεράστιων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών διαφορών που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ικανοποιητικής μόχλευσης λόγω του περιορισμένου μεγέθους του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ είναι αδύνατο να τροποποιηθεί το καθεστώς ιδίων πόρων δεν υπάρχει καμιά συνεκτική σχέση μεταξύ των οικονομικών προβλέψεων, των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής και της κατάρτισης ετήσιων και πολυετών προϋπολογισμών·

3.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τονίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής των ανά χώρα συστάσεων και των ΕΔΕΤ προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών της ΕΕ στα κράτη μέλη και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθιστώντας έτσι τα κράτη μέλη λιγότερο ευάλωτα στις κρίσεις

4.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμβάλλει άμεσα στην υλοποίηση δύο από τους τρεις στόχους της ετήσιας εξέτασης ανάπτυξης 2016 (τόνωση της επένδυσης, συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υιοθέτηση υπεύθυνων και ειλικρινών δημοσιονομικών πολιτικών σύμφωνα με τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν ανακοινωθεί)· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν ενωσιακές πιστώσεις σε τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

5.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να αμβλύνει το βάρος των εθνικών προϋπολογισμών και να συνοδεύσει τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης με τη διάθεση ιδίων πόρων καθώς και με έναν εξορθολογισμό των δαπανών· είναι πεπεισμένο ότι οι ευρύτερης εμβέλειας μορφές διαχείρισης των δημόσιων πόρων σε επίπεδο ΕΕ θα επέτρεπαν να πραγματοποιηθούν οικονομίες κλίμακος και ως εκ τούτου να μειωθούν οι δαπάνες, για παράδειγμα στον διπλωματικό και τον στρατιωτικό τομέα, χωρίς ωστόσο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία·

6.  υπογραμμίζει ότι είναι παράνομο να παρουσιάζει έλλειμμα ο προϋπολογισμός της Ένωσης· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη καθιστούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης μια μεταβλητή προσαρμογής των εθνικών προϋπολογισμών·

7.  τονίζει ότι η προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης της ζώνης του ευρώ είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και ότι η δημοσιονομική ένωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του ευρώ·

8.  ζητεί την προώθηση μέτρων στη ζώνη του ευρώ για την εμβάθυνση της δημοσιονομικής ολοκλήρωσης της ΟΝΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ασύμμετροι κλυδωνισμοί μέσω της στήριξης των εθνικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών· επισημαίνει ότι κάθε μέσο ή δομή διακυβέρνησης που θεσπίζεται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένο πλήρως στις Συνθήκες και να υποβάλλεται σε δημοκρατικό έλεγχο και ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επικαλύπτεται με ή να αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τον ρόλο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως προβλέπονται από τις Συνθήκες

9.  ζητεί, όσον αφορά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη ζώνη του ευρώ και τη δημοσιονομική ικανότητά του, να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης, η οποία θα καταρτιστεί εντός του 2016·

10.  ζητεί να συνδυαστούν η δημοσιονομική πολιτική και η νομισματική πολιτική σε ένα μίγμα πολιτικής με στόχο την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης·

11.  υπενθυμίζει ότι στόχος του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΣΕ, είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλού κινδύνου, οι οποίες δεν θα ήταν εφικτές χωρίς την κάλυψη κινδύνου που παρέχει το ΕΤΣΕ· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει ότι χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ λαμβάνουν μόνο έργα υψηλού κινδύνου που πληρούν την αρχή της προσθετικότητας· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει τα έργα και το μοχλευτικό τους αποτέλεσμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ταμείο εγγυήσεων του ΕΤΣΕ χρησιμοποιείται με δέοντα τρόπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε μεταρρύθμιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως προβλέπεται στην πολιτική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2013· τονίζει ότι η χρηματοπιστωτική και ανθρωπιστική κρίση που έπληξε την ΕΕ την περίοδο 2009-2014 κατέδειξε την ανεπάρκεια του ισχύοντος ΠΔΠ· τονίζει, περαιτέρω, την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού προγραμματισμού της ΕΕ, ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι, η χρηματοδότηση και η διάρκεια ισχύος των διαθέσιμων μέσων·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Pavel Poc, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

22.1.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016

(2015/2285(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Andrey Kovatchev

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θεσπίστηκε για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πιο σταθερά την αναθεωρημένη στρατηγική «Ευρώπη 2020» στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και να ενσωματώσει τους ενωσιακούς στόχους στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας στη διαδικασία, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας που προσφέρουν οι τομείς αυτοί καθώς και τη συμβολή τους στους ευρύτερους στόχους της στρατηγικής, δηλαδή να διασφαλιστεί η επιστροφή των κρατών μελών σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης καθώς θα συνεχίζουν την προσπάθεια για τη διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών··

2.  τονίζει ότι το πρασίνισμα της οικονομίας και οι επενδύσεις σε αποδοτικότερα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα συμβάλουν στην αποκατάσταση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· σημειώνει εν προκειμένω ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων καθώς και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους, επίσης με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των πολιτικών, και, προς τούτο, ζητεί αυξημένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες για την υγεία είναι επένδυση για πιο υγιείς, ασφαλείς, παραγωγικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες·

3.  σημειώνει ότι αρκετά από τα έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι προσανατολισμένα στις υποδομές και στην καινοτομία στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας· υπογραμμίζει τη σημασία της αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού του Επενδυτικού Σχεδίου προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να μετασχηματιστεί η οικονομία σε μια πράσινη, βιώσιμη και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία που να αποβλέπει στο να δώσει ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη · καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την πρόοδο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ώστε να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι της επανεκκίνησης των επενδύσεων, του εκσυγχρονισμού της οικονομίας και της προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

4.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένα από τα μέσα ένταξης και ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε άλλες σχετικές πολιτικές, σύμφωνα με την προσέγγιση που καθορίζεται στο άρθρο 11 της ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει, συνεπώς, ότι η περιβαλλοντική διάσταση θα πρέπει να διαδραματίσει πλήρη ρόλο, μαζί με την οικονομική και κοινωνική διάσταση, στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ώστε να διασφαλιστεί η επιστροφή των κρατών μελών σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης καθώς συνεχίζουν την προσπάθεια για τη διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί, σε επίπεδο Συμβουλίου, η συμμετοχή των υπουργών Περιβάλλοντος και Υγείας της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται δράση ώστε να τονωθεί η απασχόληση με αξιοποίηση του δυναμικού απασχόλησης που προσφέρει η πράσινη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για να στηρίξει τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και να συμβάλει στις προσπάθειες για την προώθηση της πράσινης απασχόλησης και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια πραγματικά βιώσιμη οικονομία·

7.  τονίζει ότι, προκειμένου η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα απόβλητα και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία να διευκολύνουν τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα κυκλικό μοντέλο, είναι σημαντικό να ενσωματωθούν σχετικές συστάσεις στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· συνιστά να ενσωματωθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

8.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό η μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο, που στηρίζεται στην κυκλική οικονομία και εμπνέεται από τους παγκοσμίως ισχύοντες στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), να αντικατοπτρίζεται ορθά στις προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης και των ειδικών συστάσεων ανά χώρα·

9.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για ένα φορολογικό πλαίσιο που θα ανταμείβει τις βιώσιμες πολιτικές και θα είναι σύμφωνο με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δίνοντας έτσι τα σωστά σήματα για επενδύσεις στην αποδοτική χρήση των πόρων, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής και την κατασκευή πιο επιδιορθώσιμων και μακροβιότερων προϊόντων· επαναλαμβάνει την ανάγκη για σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων, και για μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία προς τη περιβαλλοντική ρύπανση·

10.  τονίζει ότι η μείωση της εξάρτησης του ενεργειακού εφοδιασμού από εξωτερικούς πόρους και η απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· υπογραμμίζει τα οικονομικά πλεονεκτήματα μιας μεγαλύτερης δέσμευσης προς αυτή την κατεύθυνση· τονίζει την ανάγκη εξάλειψης των εμποδίων στην ενιαία αγορά ενέργειας, μέσω της διαφοροποίησης του εξωτερικού ενεργειακού εφοδιασμού, της αναβάθμισης των ενεργειακών υποδομών στην ΕΕ, της πραγματοποίησης επενδύσεων σε ευρύτερες ενεργειακές διασυνδέσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ ως βασικών προτεραιοτήτων της στρατηγικής της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη διασυνδεσιμότητα, με βάση στόχους που έχουν τεθεί σε ενωσιακό επίπεδο·

11.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως εργαλείο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΕ που απορρέουν από το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, και ιδίως για την ενσωμάτωση στη διαδικασία πολιτικών και αποτελεσματικών μέτρων για την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιοποικιλότητα·

12.  τονίζει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να συνδέεται στενά με το νέο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει την ανάγκη επέκτασης του ορίζοντα προγραμματισμού πέραν του 2020, με σκοπό την εφαρμογή των ΑΣΧ μέσω της θέσπισης ολοκληρωμένης στρατηγικής για μια βιώσιμη Ευρώπη σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον έως το 2030·

13.  επικροτεί την εκ νέου εστίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προώθηση της ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης μέσω της προοδευτικής καθιέρωσης σημείων αναφοράς και ασκήσεων διασταυρούμενης εξέτασης σε διάφορους τομείς πολιτικής και θεματικούς τομείς, και θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μελλοντικές κρίσεις· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη, στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς δείκτες, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η σύγκλιση σε όλη την ΕΕ· ζητεί να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας·

14.  φρονεί ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια προσέγγιση με βάση το αποτέλεσμα καθώς και την εστίαση στην πρόληψη των νόσων και στην προαγωγή της υγείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους, εργαλεία για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, να μετρά την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και να ενθαρρύνει τη διαφάνεια των δαπανών ιατρικής έρευνας, με στόχο τη μείωση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των κρατών μελών. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις τις μακροπρόθεσμες υγειονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων που αφορούν τα προγράμματα πρόληψης·

15.  τονίζει ότι μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των υγειονομικών συστημάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη δημοσιονομική διάσταση, αλλά αφορά επίσης την πρόσβαση, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υγειονομικών συστημάτων, θα παράσχει ακριβέστερη εικόνα των επιδόσεων των εν λόγω συστημάτων και θα ενισχύσει τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον τομέα της υγείας· τονίζει ότι οι πολιτικές πρόληψης, τόσο για τις μεταδοτικές όσο και για τις μη μεταδοτικές νόσους, είναι καίριας σημασίας για τη μείωση των εθνικών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για να ενισχύσει τον ρόλο της πρόληψης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης·

16.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη, και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ επίσης συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και μπορεί να διορθώσει αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού·

17.  τονίζει τη σημασία της βιωσιμότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική οικονομία καθώς αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και στο 10% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της προσφοράς ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες, καθώς η υγεία αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας, βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης των κρατών μελών και της οικονομίας τους·

18.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης, να αποφύγουν τα πλέον ζημιογόνα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες εξοικονομήσεις, τα οποία οδηγούν σε υψηλό κόστος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και, αντ’ αυτού, να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων υγείας υψηλής ποιότητας και απόδοσης·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

11

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton

17.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016

(2015/2285(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iskra Mihaylova

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τη νέα προσέγγιση για ένα πιο ορθολογικό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, που θα διοργανώνεται σε δύο διαδοχικές φάσεις, με έγκαιρη δημοσίευση των συστάσεων για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, μαζί με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ), που θα προηγείται των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ), ώστε να δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να τις λάβουν υπόψη και να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων συναφών ενδιαφερομένων στη χάραξη της εθνικής πολιτικής και να αυξάνεται, με τον τρόπο αυτό, η συμμετοχή στην εφαρμογή των ΣΑΧ· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν δημοσιονομικές πολιτικές που θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τις προτεραιότητες που τίθενται σε περιφερειακό επίπεδο·

2.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τα κάποια σημάδια ανάκαμψης, οι οικονομίες πολλών κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να βρίσκονται σε περίοδο βραδείας ανάπτυξης, υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας των νέων, αυξημένων επιπέδων φτώχειας και διεύρυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εκτέλεση των πόρων των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 και όλες τις δραστηριότητες που την υποβοηθούν, όπως την απλούστευση, το έργο της ομάδας εργασίας για τη βελτίωση της εφαρμογής και τη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων· τονίζει ότι η πρωτοφανής εισροή προσφύγων και αιτούντων άσυλο τον τελευταίο χρόνο αποτέλεσε μείζονα πρόκληση για ορισμένα κράτη μέλη και απαιτεί αντιμετώπιση σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι οι ειδικές συστάσεις για τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν εφικτούς στόχους, υπό το φως των νέων προκλήσεων·

3.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει καλύτερα υπόψη τη στρατηγική Ευρώπη 2020, η οποία έχει καίρια σημασία για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, και να ανταποκριθεί δεόντως στους βασικούς της στόχους, βελτιώνοντας την εφαρμογή της, διεξάγοντας περαιτέρω αναθεωρήσεις και αναλύσεις στρατηγικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προτείνοντας μέτρα και μεθοδολογία για τη βελτίωση της παρακολούθησης των δαπανών των Ταμείων της ΕΕ που σχετίζονται με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· πιστεύει ότι η επικείμενη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θα δώσει την ευκαιρία να αναλυθεί, να αξιολογηθεί και, όπου είναι απαραίτητο, να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδότησης και η υποστήριξη από αυτή, και ειδικότερα από τα ΕΔΕΤ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020· χαιρετίζει την ιδέα της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και αναμένει περαιτέρω διευκρινίσεις στο μέλλον· επισημαίνει επίσης την ανάγκη διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους ενδιαφερομένους στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης· τονίζει ότι η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής ΕΕ 2020·

4.  σημειώνει ότι οι πόροι από τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2016 αναμένεται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του συνόλου των δημόσιων επενδύσεων κατά μέσο όρο στην ΕΕ, με το υψηλότερο ποσοστό να υπερβαίνει το 70% σε ορισμένα κράτη μέλη· υπογραμμίζει την ουσιαστική σημασία που έχει η στήριξη προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων από τα ΕΔΕΤ·

5.  επισημαίνει τη σπουδαιότητα των επενδύσεων της ΕΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τη σημασία που έχει η διασφάλιση της ικανότητάς τους να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις, προάγοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

6.  υπογραμμίζει ότι το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, δεν θα πρέπει να υπονομεύει το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι τοπικές και περιφερειακές επενδυτικές στρατηγικές και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), αλλά να συμβαδίζει με αυτά και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε πλαίσιο στενής συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των ΜΚΟ, να προωθούν δεξαμενές έργων και επενδυτικές πλατφόρμες· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα και η συνεργασία μεταξύ των ΕΔΕΤ, του ΕΤΣΕ και άλλων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που επιδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και εθνικών δημόσιων επενδύσεων και ιδιωτικών μέσων χρηματοδότησης, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη προστιθέμενη αξία και συνέργεια μέσω της αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού των εν λόγω επενδύσεων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τις συμπληρωματικότητες μεταξύ των ταμείων·

7.  επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ των στόχων της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του προγραμματισμού των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, η οποία αποτυπώνεται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι, μετά τη μεταρρύθμιση 2014-2020, τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της υλοποίησης των σχετικών συστάσεων ανά χώρα, προάγοντας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και συμβάλλοντας τόσο στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ, όσο και στην αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης· τονίζει, ωστόσο, ότι ο πολυετής και μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των προγραμμάτων και των στόχων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ έρχεται σε αντίθεση με τον ετήσιο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναγκών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη δέουσα διοικητική ικανότητα, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών προς τους χρήστες, και να διασφαλίσουν τη βελτίωση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας στις δημόσιες συμβάσεις, π.χ. με τη χρήση καινοτόμων λύσεων όπως είναι οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και με την αντιμετώπιση της διαφθοράς· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχουν η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η καλή οικονομική διακυβέρνηση· ζητεί, ως εκ τούτου, την αποτελεσματική χρήση των ΕΔΕΤ, η οποία θα συμβάλει επίσης στη μεταρρύθμιση των δομών και των διαδικασιών, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και στην παροχή υπηρεσιών· τονίζει ότι είναι αναγκαίος ο καθορισμός κριτηρίων απόδοσης στο πεδίο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

9.  τονίζει ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέσω της υλοποίησης επενδύσεων ουσιαστικής σημασίας στην πραγματική οικονομία και, εφόσον υπάρξει κατάλληλη στοχοθεσία και αποτελεσματική εφαρμογή, μπορούν να επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται στη μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή 2014-2020· αναγνωρίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη επικέντρωσης στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και επισημαίνει ότι τόσο οι σχετικές συστάσεις ανά χώρα όσο και οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020 καλούνται εν προκειμένω να διαδραματίσουν καίριο ρόλο, δεδομένου ότι έχουν σημαντικές, θετικές δευτερογενείς συνέπειες στο ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ χρησιμοποιείται στο πλήρες δυναμικό της και με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας·

10.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ)· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος, που αποσκοπεί στην παροχή στήριξης, κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους και μέσα από τους προβλεπόμενους τρόπους διαχείρισης, υλοποιείται με γνώμονα την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ και ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε i) να αποφεύγεται επιπλέον διοικητική πολυπλοκότητα και ii) να συνάδει με τους υφιστάμενους πόρους και τις ρυθμίσεις για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση· τονίζει ότι οι συννομοθέτες θα πρέπει να τροποποιήσουν την πρόταση της Επιτροπής, προσδιορίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τη μεθοδολογία και τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και αποφεύγοντας παράλληλα περιττές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του παραγώγου δικαίου· καλεί όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να συνεργάζονται μεταξύ τους σε προγενέστερο στάδιο, προκειμένου να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους και να αποφεύγουν τις επικαλύψεις όταν παρέχουν βοήθεια για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων της Ένωσης.

11.  καλεί την Επιτροπή – προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος επί της οικονομικής διαχείρισης – να μεριμνήσει για την πληρέστερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία μέσω μιας διοργανικής συμφωνίας, όπως προτείνεται στην έκθεση των πέντε Προέδρων της 22ας Ιουνίου 2015· θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει, επομένως, μεταξύ άλλων, να προβλέπει επίσης τακτικές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής πριν από τη δημοσίευση της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης και των ΣΑΧ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Μαρία Σπυράκη, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Viorica Dăncilă, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

18

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Νότης Μαριάς, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Morten Messerschmidt, Michel Reimon, Maria João Rodrigues, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Beatrix von Storch, Εύα Καϊλή, Ева Паунова

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Gieseke, Sven Schulze, Mihai Ţurcanu

(1)

ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 12.

(2)

ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 41.

(3)

ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 8.

(4)

ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 33.

(5)

ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 25.

(6)

ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 140, 27.5.2013, σ. 11.

(8)

ΕΕ L 140, 27.5.2013, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 192, 18.7.2015, σ. 27.

(10)

ΕΕ L 268, 15.10.2015, σ. 28.

(11)

ΕΕ L 169, 1.7.2015, σ. 1.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0469.

(15)

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, έκθεση του J.-C. Juncker σε στενή συνεργασία με τους D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi και M. Schulz, 22 Ιουνίου 2015.

(16)

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 25-26 Μαρτίου 2010 και 17 Ιουνίου 2010.

(17)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)).

(18)

COM(2015) 690.

(19)

COM(2015) 800, σ. 13-14.

(20)

Οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – φθινόπωρο 2015, σ. 27.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου