Процедура : 2015/2224(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0032/2016

Внесени текстове :

A8-0032/2016

Разисквания :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Гласувания :

PV 10/05/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0211

ДОКЛАД     
PDF 685kWORD 188k
22.2.2016
PE 571.658v02-00 A8-0032/2016

относно новите териториални инструменти за развитие в Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие

(2015/2224(INI))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Ружа Томашич

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно новите териториални инструменти за развитие в Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие

(2015/2224(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално дял XVIII от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“ (РОР))(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(5),

–  като взе предвид Териториалната програма на „ЕС 2020“, приета на неформалната среща на Съвета на министрите, отговарящи за териториалното планиране и развитие, която се проведе в Гьодьольо на 19 май 2011 г.,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите относно водено от общностите местно развитие от 29 ноември 2012 г.(6),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите относно резултатите от преговорите по споразуменията за партньорство и оперативните програми от 9 юли 2015 г.(7),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно водено от общностите местно развитие (ВОМР) като инструмент на политиката на сближаване за 2014-2020 г. за местното развитие, развитието на селските, градските и периферните градски райони (проучвателно становище по искане на гръцкото председателство на Съвета) от 11 декември 2014 г.(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 октомври 2011 г. относно демографските промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно оптимизиране на ролята на териториалното развитие в политиката на сближаване(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно готовността на държавите – членки на ЕС, за ефективно и навременно започване на новия програмен период в рамките на политиката на сближаване(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г., озаглавена „Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.“(12),

–  като взе предвид информационния материал, озаглавен „Средства за подпомагане на териториалното и градското измерение на политиката на сближаване: Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване, Европейски парламент, октомври 2015 г.

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Териториално управление и политика на сближаване“, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване, Европейски парламент, юли 2015 г.

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Стратегическа съгласуваност на политиката на сближаване: Сравнение на програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г.“, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване, Европейски парламент, февруари 2015 г.

–  като взе предвид шестия доклад на Комисията относно „Икономическото, социалното и териториалното сближаване: Инвестиции за работни места и растеж – насърчаване на развитието и доброто управление в регионите и градовете на ЕС“, юли 2014 г.,

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Териториалната програма за 2020 г. на практика – засилване на ефикасността и ефективността на политиката на сближаване чрез подход, ориентиран към местните условия“, том II – проучвания на случаи, Европейска комисия, май 2015 г.,

–  като взе предвид доклада, озаглавен „Как да засилим териториалното измерение на „Европа 2020“ и политиката на сближаване на ЕС въз основа на Териториалната програма за 2020 г.“, изготвен по искане на полското председателство на Съвета на Европейския съюз, септември 2011 г.

–  като взе предвид доклада, озаглавен „Създаване на работни места и икономическо развитие“, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ноември 2014 г.,

–  като взе предвид доклада, озаглавен „Местно икономическо лидерство“, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 2015 г.,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0032/2016),

A.  като има предвид, че териториалното сближаване е една от основните цели на Европейския съюз, залегнала в Договора от Лисабон;

Б.  като има предвид, че етапът от политиката на сближаване 2014 – 2020 г. предвижда и насърчава използването на интегрирани и ориентирани към местните условия подходи за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, като същевременно насърчава и териториалното управление;

В.  като има предвид, че интегрираните и ориентираните към местните условия подходи имат потенциал да подобрят ефективността и ефикасността на публичните интервенции, като отговарят на конкретните потребности на териториите и допринасят за привлекателността им;

Г.  като има предвид, че ВОМР и ИТИ са новаторски инструменти в рамките на политиката на сближаване, които някои държави членки ще прилагат в такава форма за първи път и които могат да допринесат значително за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване, създаването на качествени работни места на местно равнище, устойчиво развитие и постигане на целите на „Европа 2020“;

Д.  като има предвид, че новите инициативи ВОМР и ИТИ представляват скокообразна промяна в способността на местните заинтересовани страни да съчетават потоци от финансиране и да планират целенасочени местни инициативи;

Е.  като има предвид, че овластяването на регионалните и местните структури е от основно значение за пълното осъществяване на политиката за икономическо, социално и териториално сближаване; като има предвид, че все по-голямо значение придобиват новаторските подходи, при които приоритет се дава на местното познание за преодоляване на местни проблеми посредством местни решения; като има предвид, че основаното на широко участие управление, като например основаното на широко участие бюджетиране, разполага с необходимите инструменти за обществено участие с цел възлагане на отговорности за решения на равнище на местната общност;

Ж.  като има предвид, че ВОМР стъпва върху опита от прилагането на LEADER, URBAN и EQUAL в предходни периоди на финансиране и се основава главно на подхода LEADER, който доведе до експоненциален ръст в местните групи за действие (МГД) още от въвеждането му през 1991 г. и допринесе значително за подобряването на качеството на живот на населението, особено в селските райони;

З.  като има предвид, че ВОМР е със задължителен характер единствено за ЕЗФРСР, а за ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР е по избор;

И.  като има предвид, че тези два нови инструмента могат да играят важна роля в приспособяването към демографските промени и преобръщането на междурегионалните дисбаланси в развитието;

Й.  като има предвид, че ВОМР се основава на подход „отдолу нагоре“ с цел да се определят задачи и да се финансират проекти, свързани с местните потребности на общността, вместо да се налагат цели на национално равнище;

К.  като има предвид, че ИТИ представляват инструмент, който може да бъде използван за постигане на интегрирани действия за устойчиво градско развитие, както е определено в член 7 от Регламент (ЕС) № 1301/2013;

Л.  като има предвид, че са налице различия между равнището на държавите членки по отношение на структурите за управление и опит в инициативи за развитие от типа „отдолу нагоре“;

М.  като има предвид, че капацитетът и ангажирането на регионалните и местните участници са от основно значение за успеха на тези инструменти, независимо от правомощията, определени за всяка структура;

Н.  като има предвид, че регионалните и местните органи са призовани да се намесват в решения, които засягат собственото им развитие, и да насърчават взаимодействието между публичния и частния сектор като основни водещи сили, способни да осигурят ефективно управление и администриране на проектите, както и да гарантират стабилността на поетите ангажименти;

О.  като има предвид, че е от решаващо значение местните и регионалните органи, в решения, които засягат собственото им развитие, правилно да идентифицират, в съответствие с отзиви от общността, своите активи и стратегически предимства и да се основават на тях при разработването на своите стратегии за регионално и местно развитие, които, заедно с отзиви от техните общности, биха повишили качеството на живот на гражданите посредством изясняване на проблемите, които се появяват, определяне на приоритетите и очертаване на устойчиви решения съвместно с гражданите;

П.  като има предвид член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) №1301/2013, който гласи, че „като взема под внимание своето специфично териториално положение, всяка държава членка определя в своето споразумение за партньорство принципите за подбор на градски райони, в които е необходимо да бъдат приложени интегрирани действия за устойчиво градско развитие, и посочва приблизителния размер на средствата, заделяни годишно за тези действия на национално равнище“;

Р.  като има предвид, че инициативата RURBAN за сътрудничество между селските и градските райони допринася за засилване на регионалната конкурентоспособност и създаване на партньорства за развитие;

С.  като има предвид, че на равнището на Европейския съюз бюджетите следва да бъдат основани на изпълнението, и е необходимо ресурсите, предвидени в рамките на ИТИ и ВОМР, да се използват ефективно чрез постигане на политическите цели и установените приоритети, и да имат най-високата възможна добавена стойност за преследваната цел, като постигнатите резултати следва да са получени с възможно най-малко разходи;

Общи съображения

1.  отбелязва, че конкретната ангажираност на регионални и местни участници от самото начало, тяхната ангажираност и съпричастност към стратегиите за териториално развитие и правилното делегиране на отговорности и ресурси на по-ниските равнища на вземане на решения са от решаващо значение за успеха на подхода „отдолу нагоре“; счита, че участието на партньори също може да засили интегрирания и ориентиран към местните условия подход, по-специално там, където използването на ВОМР и ИТИ е слабо; подчертава обаче, че местните участници се нуждаят от техническа и финансова подкрепа на регионално, национално и европейско ниво, особено в ранния етап от процеса на прилагане;

2.  призовава за определяне на стратегии на началните етапи от процеса на изпълнение в сътрудничество с регионалните и местните участници, особено на равнището на специфичното и специализираното обучение и на техническата и финансовата подкрепа, в контекста на ефективното партньорство между регионите, държавите членки и ЕС;

3.  счита, че субделегирането на правомощия и ресурси, в рамките на ЕСИ фондовете, трябва да продължава да се насърчава, и че нежеланието на управляващите органи да направят това може да ограничи потенциала на двата инструмента; призовава държавите членки да се застъпват за подход „отдолу нагоре“, като възлагат отговорност на местни групи; призовава Комисията, като напълно остава в рамките на своите правомощия, да дава препоръки и обстойни насоки на държавите членки относно това как да бъде решен въпросът с липсата на доверие и административните пречки между различните равнища на управление във връзка с прилагането на ВОМР и ИТИ;

4.  подчертава факта, че на местно равнище проектирането на висококачествени интегрирани многосекторни новаторски стратегии е предизвикателство, особено когато това трябва да се направи по начин, който предвижда всеобщо активно участие;

5.  обръща вниманието към факта, че действията, предприети съгласно тези инструменти, трябва да отчитат приоритетите на местните участници и същевременно да бъдат съгласувани с принципните цели на оперативните програми, както и с други стратегии на ЕС, национални, регионални и местни стратегии за развитие и стратегиите за интелигентна специализация, като остават възможности за гъвкавост;

6.  припомня, че не само програмите на ЕС, но и основните национални и регионални политики трябва да бъдат по-гъвкави и по-добре интегрирани; подчертава, че осигуряването на по-всеобхватен дух на реформиране на управлението ще помогне да се гарантира, че средствата от ЕС няма да се предоставят в рамка, която върви успоредно с националните и регионалните политики, а по-скоро ще бъдат интегрирани в по-обширна кампания за постигане на устойчиви икономически резултати;

7.  счита, че безработицата сред младежите е най-спешният въпрос за държавите членки, заедно с липсата на финансиране за МСП; подчертава, че регионалните стратегии и стратегиите за териториално развитие трябва да предвидят мерки по тези въпроси като един от основните си приоритети; призовава местните и регионалните органи да предвидят данъчни и други стимули за насърчаване на младежката заетост и междурегионалната мобилност на младежи, както и да дадат приоритет на професионалното обучение, в партньорство с образователните институции;

8.  препоръчва местните и регионалните органи да обърнат особено внимание на проектите, които имат за цел населените места и регионите да се адаптират към новата демографска действителност и да противодействат на произтичащите от нея дисбаланси, по-специално чрез: 1. адаптиране на обществената инфраструктура и инфраструктурата за мобилност спрямо демографските промени и миграционните потоци; 2. създаване на специални стоки и услуги, насочени към застаряващото население; 3. подкрепа за възможности за работа на по-възрастните хора, жените и мигрантите, допринасящи за социалното им приобщаване; 4. засилена цифрова свързаност и създаване на платформи, които способстват и насърчават участието на гражданите от по-изолираните региони и взаимодействието им с различни административни, социални и политически служби на всички равнища на властта (местно, регионално, национално и европейско);

9.  приканва Европейската комисия и държавите членки да предоставят допълнителна подкрепа, обучение и насоки за по-малки и не толкова развити области, които разполагат с по-ограничени ресурси и капацитет и за които административните разходи и усложненията, свързани с тези инструменти, може да бъдат трудни за поемане по време на планирането и прилагането; припомня, че териториалното сближаване се осъществява отдолу нагоре и трябва да обхваща и по-малките административни участници, без изключване и дискриминация по отношение на достъпа до инструментите на ИТИ и ВОМР; призовава Комисията да представи резултатите за най-добри практики във всяка държава членка и предлага те да бъдат споделени чрез онлайн мрежа, която би позволила равен възможности за достъп до инструментите за съответните органи; насърчава националните и регионалните органи да предлагат решения, които да имат за цел да групират малките административни участници, като вземат под внимание териториалното измерение и конкретните потребности от развитие;

10.  насърчава държавите членки да определят стратегия за увеличаване на използването на ВОМР и ИТИ чрез подход на многостранно финансиране за създаването на по-ефективни регионални и местни стратегии за развитие, особено в областите, посочени в член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз; призовава държавите членки да използват по целесъобразност гъвкавостта, предвидена в член 33, параграф 6 от РОР, за да отговорят по-добре на особеностите на тези региони; насърчава конкретни мерки за предоставяне на техническа подкрепа и изграждане на капацитет на административните органи в тези области, с оглед на тяхната изолация и частично неблагоприятно положение в конкурентно отношение;

11.  изтъква, че интеграцията на множество фондове продължава да бъде предизвикателство за заинтересованите страни, особено в контекста на ВОМР и ИТИ; счита, че усилия за опростяване са необходими с цел създаване на условия за прилагането на тези инструменти; следователно приветства създаването на групата на високо равнище от независими експерти относно наблюдението на опростяването за получателите на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и усилията на Комисията в областта на по-доброто регулиране; изтъква необходимостта от намиране на европейска рамка при отправяне на препоръки;

12.  изтъква в частност необходимостта да се предприемат мерки относно практики на свръхрегулиране, чрез които допълнителни изисквания и пречки се създават на национално, регионално и местно равнище; отбелязва, че често съществуват много одитни слоеве, което увеличава финансовата и административната тежест за бенефициерите; настоява за избягване на припокриването на административните задачи и подчертава колко е важно да се създадат условия за инвестиции и публично-частни партньорства; препоръчва одитните дейности да са опростени и мониторингът да е съсредоточен върху процеса и оценката на изпълнението, при запазване на ефикасен контрол;

13.  призовава Комисията и държавите членки да разработят и прилагат целенасочени дейности за обучение, съсредоточени върху ВОМР и ИТИ за регионалните и местните участници, и приканва Комисията да обърне внимание на обучителни програми, насочени към местните бенефициери; счита, че е от решаващо значение да се гарантира включването и представителството на всички съответни сектори на обществото в такива дейности; подчертава значението на ефикасното и ефективно използване на техническа помощ в подкрепа на тези инструменти, без да се дублират структури;

14.  приветства акцента на Комисията върху резултатите и последиците, което би трябвало също така да помогне на лицата, определящи местната политика, да загърбят прекомерното съсредоточаване върху усвояването на средствата и каталогизирането на процесите на изпълнение и да преминат към определяне на реални и смислени цели, които ще доведат до осезаема промяна за местната стопанска дейност и за местното население;

15.  изразява загриженост относно липсата на подходяща комуникация между различните заинтересовани страни; насърчава инициативи, целящи увеличаване на обмена на информация; приканва Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да засили координацията и разпространението на информация относно ВОМР и ИТИ; настоява ВОМР и ИТИ да увеличат гражданското участие в местното и регионално управление, чрез пряко ангажиране в процеса на вземане на решения, за да се повиши отчетността за решенията, и призовава местните и регионалните органи да предприемат подходящи методи за участие на гражданите в публични консултации, чрез насърчаване на по-високо равнище на култура на дебат и сътрудничество;

16.  насърчава Комисията, държавите членки и регионите, по целесъобразност, да гарантират, че са въведени подходящи механизми за избягване на проблеми между управляващите органи и отделни партньорства, и също така да гарантират, че потенциалните бенефициери са информирани по подходящ начин за тези механизми и съответно защитени; отбелязва забавянията, предизвикани от решаването на спорове след обжалване, и настоява да се въведе набор от конкретни правила за определяне на процедурите за обжалване и бързо решаване на спорове, свързани с обществени поръчки;

17.  призовава Комисията, и по-специално Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, да създаде рамка за сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за да се извлече полза от нейния дългогодишен опит при изпълнението на програма „Местна заетост и икономическо развитие“ (LEED), и да се търсят синергии между инструменти, особено що се отнася до повишаване на капацитета за изпълнение на местните участници;

18.  подчертава важността на повишените усилия както от страна на държавите членки, така и от страна на Комисията за разширяване на употребата на новите инструменти в контекста на европейското териториално сътрудничество (ETC); подчертава, че съседните райони, разделени от граница, често са изправени пред сходни предизвикателства, които могат да бъдат преодолени по-успешно чрез съвместни действия на местно равнище;

19.  изразява загриженост относно високия процент на безработица в много държави членки и региони на ЕС; насърчава държавите членки да използват тези инструменти за проекти за създаване на висококачествени работни места и възможности за МСП, насърчаване на инвестициите, устойчивия и приобщаващ растеж, социалните инвестиции и принос за намаляване на бедността и социалното приобщаване, особено в районите и подрайоните, където това е най-необходимо; отбелязва във връзка с това значението на интегрираното финансиране, и по-специално комбинацията от ЕСФ и ЕФРР; изтъква потенциала за повторно инвестиране на части от местни данъци в свързани с резултати дейности; призовава Комисията да разработи специална инвестиционна стратегия в синхрон с пакета за социални инвестиции, която може да е в полза за регионите с най-високи равнища на безработица;

20.  изтъква потенциала на подхода „отдолу нагоре“ на ВОМР в подкрепа на стратегиите за местно развитие, за създаването на възможности за заетост и насърчаване на устойчивото развитие на селското стопанство; счита, че ИТИ и ВОМР имат потенциала да откликнат непосредствено на местните нужди и предизвикателства по един по-фокусиран и подходящ начин; настоява на необходимостта от по-добро интегриране на градските райони в този механизъм и призовава Комисията да се стреми активно към осъществяването на тази стратегия; отбелязва, че ИТИ представлява ефективен механизъм за постигане на резултати, що се отнася до изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие; настоятелно призовава Комисията да прилага разпоредбите за финансиране на ВОМР и ИТИ като едно цяло по линията на европейските структурни и инвестиционни фондове, с оглед укрепване на синергиите;

21.  призовава Комисията, с цел да се отбележи решителен напредък по целите от стратегията „Европа 2020“ както по отношение на тяхното преразглеждане, така и по отношение на преразглеждането на МФР, да отчита в по-голяма степен регионалните и местните реалности, както и техните конкретни особености;

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

22.  приветства създаването на новия инструмент за ВОМР, който надхвърля инициативата LEADER в предоставянето на повече възможности на местните общности и предоставянето на конкретни решения на местно равнище, не само по линия на ЕЗФРСР, но също така и на други ЕСИ фондове;

23.  отбелязва, че ВОМР предлага възможности за градските и крайградските райони и следва да бъде неотделима част от по-широки стратегии за градско развитие, в това число посредством трансгранично сътрудничество; припомня, че за да се гарантира максимална ефикасност на стратегиите за териториално развитие, развитието на градските райони трябва да бъде устойчиво и съобразено с това на околните крайградски и селски райони;

24.  изразява съжаление, че в редица държави членки ВОМР ще бъде въведено чрез подход на един фонд, което може да доведе до пропускане на възможности за създаване на по-ефективни стратегии за местно развитие; припомня важността на интегрирания подход и необходимостта да се включат възможно най-много заинтересовани страни от местното гражданско общество;

25.  приветства създаването на хоризонталната работна група за партньорство благодарение на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“;

26.  призовава за последователно спазване на Кодекса на поведение за партньорство, по-специално във връзка с прилагането на принципа на партньорство при прилагането на инструментите за ИТИ и ВОМР;

27.  насърчава изграждането на капацитет, повишаването на осведомеността и активното участие на социалните и икономическите партньори, както и на участниците от гражданското общество, така че възможно най-голям брой партньори да могат да предложат стратегии за ВОМР преди крайния срок за представяне на предложения (31 декември 2017 г.);

28.  изразява загриженост във връзка с това, че в някои държави членки ВОМР понякога е действие по формално „отмятане на задължения“, а не истински подход „отдолу нагоре“; в този контекст настоява местните участници да имат действителни правомощия за вземане на решения;

29.  призовава Комисията, заедно с държавите членки, да насърчава споделянето на най-добри практики относно МГД въз основа на информационна стратегия на европейско равнище, свързана с успешните им проекти, като се използват съществуващите инструменти и платформи, като например TAIEX REGIO PEER 2 PEER, URBACT и Мрежата за градско развитие;

30.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат инициативи на ВОМР и да осигурят по-голяма гъвкавост в оперативните програми и в контекста на регионални, национални и европейски политически рамки, така че те да могат да вземат по-добре предвид приоритетите на стратегиите за ВОМР; признава успеха на МГД в управлението на проекти и призовава за по-всеобхватно финансиране и разглеждане на възможността за разширяване на техния обхват; изразява съжаление относно факта, че в някои държави членки ВОМР се ограничава от националните органи само до една конкретна цел на политиката; призовава Комисията да даде насоки на държавите членки относно финансирането на ВОМР посредством множество фондове и насърчаването на употребата на инструменти за финансиране;

31.  припомня, че в Регламента относно ЕСФ е предвиден специален инвестиционен приоритет за „стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по тематична цел 9, и насърчава държавите членки да го включат в своите оперативни програми; подчертава, че фондът може да предостави особено важна подкрепа за териториалните пактове за заетост, стратегиите за градско развитие и изграждането на институционален капацитет на местно и регионално равнище, и призовава Комисията да предостави допълнителна помощ на държавите членки при изпълнението на тези специални инвестиционни приоритети и да предвиди в годишните си отчети за дейността информация за обхвата на това изпълнение; призовава Комисията да използва средносрочния преглед на многогодишна финансова рамка (МФР), за да разгледа трудностите, които са вече идентифицирани при прилагането на инструментите, и да намери устойчиви решения.

32.  счита, че инструменти като извършването на разчет на бюджета с участието на обществеността следва да се включат в стратегията за ВОМР, тъй като това е демократично начинание, което допринася значително за повишаване на участието на социалните и икономическите партньори, за да се укрепи социалното сближаване на местно равнище и да се повиши ефикасността на публичните разходи;

33.  изтъква основното значение на недискриминационен и прозрачен подход, както и на свеждане до минимум на потенциалните конфликти на интереси във взаимодействието между публичните и частните субекти като част от равновесието между ефективност, опростяване и прозрачност; освен това приветства участието на широк спектър от партньори в МГД; счита за целесъобразна разпоредбата, съгласно която нито публичните власти, нито която и да е група от заинтересовани страни не могат да притежават повече от 49 % от правата на глас в МГД, както е предвидено в действащата правна рамка, което позволява да се допринесе за загърбване на административния подход и да се върви към подход, ориентиран към резултатите и иновациите; отправя искане към Комисията да следи отблизо и да направи оценка на изпълнението на тази разпоредба, включително обстоятелствата, за които могат да бъдат разрешени изключения, както и да предостави целенасочено изграждане на капацитет и техническа помощ;

Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

34.  отбелязва, че са възможни различни управленски подходи в прилагането на ИТИ; счита, че при все това е от решаващо значение местните партньори да играят своята роля на основни участници при изготвянето на стратегия за териториално развитие на ИТИ и да участват в пълна степен в съответните отговорности по управление, мониторинг и одит, като по този начин помагат да се гарантира реална ангажираност на местно равнище по отношение на ИТИ интервенциите;

35.  подчертава, че ИТИ следва да не се ограничават до градските райони, а могат да се отнасят до географски области като градските райони и големите градове, градските и селските райони, подрегионални или трансгранични области; подчертава, че ИТИ са в състояние най-добре да вземат предвид конкретните териториални потребности от по-гъвкаво определяне на териториалния им обхват, следвайки по този начин истински ориентиран към местните условия подход; счита, че ИТИ осигуряват също така подходяща структура за предприемане на мерки в територии, които имат слаб достъп до услуги и изолирани и общности в неблагоприятно положение; изисква от Комисията и държавите членки да оптимизират човешките и техническите ресурси и да използват в по-голяма степен ИТИ в областта на трансграничното сътрудничество;

36.  подчертава, че ранното участие и делегиране на повече отговорности на регионалните и местните органи и заинтересовани страни, включително гражданското общество, в стратегията за териториално развитие, водеща отдолу нагоре, са от ключово значение за бъдещата ангажираност, участието и успеха на интегрираната стратегия за териториално развитие, която ще се прилага на местно и междусекторно равнище; настоява използването на капацитета на собствения потенциал за развитие да се увеличи, в съответствие с местните характеристики;

37.  насърчава държавите членки да изберат многофондов подход за ИТИ, за да се постигне взаимодействие между фондовете на дадена територия и да се преодолеят предизвикателствата по един по-изчерпателен начин; подчертава, че е необходимо целенасочено изграждане на капацитет, за да се улесни привличането на средства от различни източници;

38.  подчертава, че късно взетото на национално равнище решение за използване на инструмента за ИТИ се откроява като сериозно препятствие пред правилното оформяне на териториалната стратегия, създаването на координационна структура, определянето на бюджета и изготвянето на националната правна уредба за ИТИ;

39.  приветства усилията на Комисията, заедно с експертната група за териториално сближаване и градски въпроси (TCUM), за изготвяне на сценарии за ИТИ; подкрепя становището, че такива указания следва да се появяват на по-ранен етап в процеса на планиране; счита, че е необходимо да се актуализират насоките с реални примери и поуки от ИТИ, след като те бъдат осъществени;

40.  изисква от Комисията да вземе под внимание резултатите от проучването на Комитета на регионите от 2015 г., като използва по-ефективно средствата на информационните технологии и създава по-малко документация на хартия, като въведе по-гъвкави правила за държавите/регионите, на които са разпределени много малки суми, като подобри механизмите за съфинансиране в държавите членки и осигури повече обучения на лицата, отговарящи за управлението и усвояването на средствата, в това число политици на изборни постове;

Бъдещите препоръки

41.  счита, че ВОМР и ИТИ следва да играят още по-важна роля в бъдещата политика на сближаване; призовава Комисията да изготви доклад, в който се показват силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ), свързани с прилагането на тези два инструмента, преди новото законодателно предложение относно възможните сценарии след 2020 г. във връзка с тези инструменти;

42.  призовава посоченият по-горе доклад да анализира влиянието е ефективността на ВОМР и ИТИ и дали задължителният подход в законодателството за политиката на сближаване след 2020 г. относно тези инструменти е желателен, като се предвиди разпределение на средства за тези инструменти в оперативните програми; предлага оценка на разработването на конкретни стимули за насърчаване на държавите членки да прилагат ВОМР и ИТИ, заедно с потенциалните средства за гарантиране на по-голяма съгласуваност между оперативните програми и ВОМР и ИТИ; изтъква, че този анализ следва да се основава на релевантен набор от показатели, които отразяват както качествени, така и количествени елементи;

43.  изисква подходът „отдолу нагоре“ в рамките на ИТИ да придобие официален характер в следващото поколение политика на сближаване както на етапа на програмиране, така и на етапа на прилагане;

44.  насърчава Комисията и държавите членки да следят използването на средствата за ИТИ в координация с компетентните местни органи, тъй като количествено те са много по-значими от преди поради окрупняването им; подчертава, че това е важно за намаляване на възможността за корупция в държавите членки;

45.  отново заявява необходимостта от двоен подход, по-специално в предоставянето на насоки, на първо място, за държавите членки, които имат само национални оперативни програми, и на второ място, за тези, които имат и регионални оперативни програми;

46.  настоява за по-усъвършенствана координация между Комисията, държавите членки и регионите по отношение на насоките за тези инструменти; препоръчва насоките да бъдат разработени едновременно с предложението за ново законодателство за политика на сближаване за периода след 2020 г., с последващо актуализиране; изтъква, че това би позволило своевременното представяне на документи с насоки, би повишило правната сигурност за всички страни и би предоставило пояснения относно това как предлаганите разпоредби ще се изпълняват на практика;

°

°    °

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на регионалните и националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Териториалното сближаване е признато за основна цел на ЕС и е залегнало в Договора от Лисабон. В този контекст новото поколение политика на сближаване за периода на програмиране 2014-2020 г. поставя по-голям акцент върху използването на интегрирани и ориентирани към местните условия подходи с цел насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване. Новите разпоредби относно ЕФРР предвиждат отделен бюджет от 5 % от разходите за устойчиво градско развитие.

В рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове бяха въведени два нови инструмента в програмния период 2014-2020 г., за да се постигне целта за териториално сближаване: Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

ВОМР (членове 32-35 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР)) е нов инструмент за прилагане на подрегионално равнище. Той се основава на опита на LEADER в областта на ВОМР и се основава на подход „отдолу нагоре“: той има за цел да се засилят полезните взаимодействия между местните участници, както публични, така и частни.

ИТИ (член 36 от РОР) ще подпомогнат изпълнението на интегрирани териториални стратегии, тъй като позволяват обединяване на финансирането от няколко приоритетни оси на една или повече оперативни програми. ИТИ може да се използват за постигане на целта за устойчиво градско развитие, но могат да бъдат насочени и към други видове територия.

Държавите членки трябва да посочват в своите споразумения за партньорство как ИТИ и ВОМР ще се използват от държавите членки и видовете райони и предизвикателства, за които тези механизми ще се прилагат.

По отношение на средствата, отпуснати на ИТИ и ВОМР, около 5 % от целия бюджет на политиката на сближаване (около 16 милиарда евро) се очаква да се използват за тези инструменти. 20 държави членки ще използват ИТИ (13,6 млрд. евро), 17 държави членки ще използват ИТИ с цел постигане на устойчиво градско развитие дейности (7 милиарда евро), както е посочено в член 7 от Регламента за ЕФРР. Когато става въпрос за ВОМР, общо 18 държави членки са изразили намерението си да го прилагат. Въвеждането се основава предимно на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и съществуващата програма LEADER , както е предвидено в съответния регламент(13).

Предизвикателства

Трудно е да се оценят ИТИ и ВОМР за програмния период 2014-2020 г., но някои предизвикателства вече са били установени от институциите на ЕС, изследователи, управляващите органи и местните участници. Те може да бъдат обобщени, както следва(14):

Предизвикателства за ВОМР:

•  много сложна концепция

•  много практически предизвикателства (главно във връзка с капацитета на участниците на място);

•  нежелание за отдръпване от подходите „отгоре надолу и предоставянето на възможности на местните групи;

•  не се счита за необходимо в някои държави членки и региони, тъй като консултациите с местните участници вече се използват, и няма добавена стойност;

•  ВОМР, когато е подкрепено от ЕФРР и ЕСФ, се възприема като административна тежест за местните органи и участниците на местно равнище;

•  държавите членки, които са използвали LEADER, имат значителен опит с ВОМР в сравнение с други;

•  използване на ВОМР, управление и администрация, финансови задължения, териториална насоченост.

Предизвикателства за ИТИ:

•  въпроси по отношение на рамките за управление, административния и институционалния капацитет, както и начина, по който се прилагат задълженията за ориентираност към резултати и тематична концентрация;

•  отговорностите за изпълнение се делегират на местните органи, които често имат ограничени познания или ресурси за изпълнение на проекти;

•  нов инструмент и все още няма експертен опит на местно равнище, което води до забавяния (затруднения при изпълнението);

•  малко насоки, предоставени от Европейската комисия, но тъй като ИТИ са много гъвкав инструмент, не всички възможни споразумения могат да бъдат представени подробно (налице е експертна група за териториално сближаване и градски въпроси (TCUM))

•  дублиране на административни структури, липса на гъвкавост, като финансовите средства се дължат за целия програмен период, и липса на съответствие с други стратегии за развитие. изпълнението е твърде сложно, ако наличното финансиране е малко.

Предизвикателства по отношение както на ВОМР, така и ИТИ:

•  сложността на разпоредбите и концепциите и увеличена административна тежест (мащабът на административна организация, който се изисква, може да е накарал някои държави да не използват ИТИ (например Ирландия), или използването на свързани с множество фондове ВОМР (например Люксембург));

•  съществуват няколко възможни подхода за ВОМР и това изисква време и финансов ангажимент за прилагане под формата на административни структури;

•  държавите членки се страхуват от местно влияние в териториалното развитие;

•  ограничен бюджет за ИТИ и ВОМР;

•  интеграцията на множество фондове се разглежда като предизвикателство;

•  връзки между двете са обект на няколко дебата между регионалните органи.

Основни препоръки

Докладчикът счита, че подходът „отдолу нагоре“ и участието на местните заинтересовани страни е от първостепенно значение за постигане на целите на политиката на сближаване. При все това, в редица държави членки се наблюдава липса на доверие между различните равнища на управление, що се отнася до прилагането на ВОМР и ИТИ. Това е важен въпрос за разрешаване, тъй като може сериозно да затрудни осъществяването на териториалния подход.

Освен това местните участници за съжаление често не разполагат с необходимия капацитет да разработят и приложат стратегии за развитие, които се отнасят до тяхната територия. Те се нуждаят от подкрепа както от националните програми, така и на равнището на ЕС, за да могат тези инструменти да доведат до желания ефект. Това е особено важно за по-малките населени места и районите в неравностойно положение, като островните, планинските и селските райони. Целенасочени дейности са необходими, така че тези инструменти да бъдат по-близо до местните участници и да изградят техния капацитет, така че да могат успешно да участват в стратегии, насочени към тяхната територия. Използването на съществуващите ресурси и платформи ще бъде от ключово значение в тези усилия.

Младите хора често са пренебрегвани в обсъжданията по въпросите на публичните политики. От съществено значение е да се включат младите хора в инструментите за териториалното развитие, особено ВОМР. Удивителен брой от 14 милиона млади хора не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), като младежката безработицата се повиши до над 50 % в някои държави членки. Воденото от общностите местно развитие с акцент върху младежта може да бъде задължителен фактор между поколенията в рамките на общности и може да развива нови възможности за заетост.

Докладчикът счита, че многофондовите възможности, предвидени в новите регламенти, следва да се използват във възможно най-голяма степен, за да се постигне действително интегриран и цялостен подход към инициативите на политиката на сближаване. В момента все още съществуват големи различия в начина, по който европейските структурни и инвестиционни фондове следва да се изпълняват. Освен това допълнителни и често пъти ненужни изисквания и пречки се създават на национално и регионално ниво (т. нар. практики на „gold-plating“), които добавят допълнителна сложност и възпират от употребата на инструменти като ВОМР и ИТИ. Значително опростяване е необходимо, за да се намали тази голяма административна тежест и сложност. Съществуват големи надежди в тази връзка от новата група на високо равнище от независими експерти за наблюдение на опростяването за бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове, създадена от Комисията.

Докладчикът би искал да види инструменти като ИТИ и ВОМР с по-важна роля в бъдещите дискусии за политиката на сближаване, с по-голям и по-официален акцент върху подхода „отдолу нагоре“. Комисията ще бъде в състояние да извърши оценка на прилагането на тези инструменти в периода 2014-2020 г., както и да разработи сценарии и даде препоръки за периода след 2020 г.

27.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно новите териториални инструменти за развитие в Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.: интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и водено от общностите местно развитие (ВОМР)

(2015/2224(INI))

Докладчик по становище: Михаела Шойдрова

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че по данни на Евростат през 2014 г. в 61 европейски региона в осем държави – членки на ЕС, равнището на безработицата е било между 14 % и 34,8 %, а в 63 региона в седем държави – членки на ЕС, то е било между 2,5 % и 4,9 %; като има предвид освен това, че в седем държави безработицата е над 30 %;

1.  изтъква потенциала на политиката на сближаване за подобряване на възможностите за заетост, насърчаване на устойчивия и приобщаващ растеж и за принос към намаляването на бедността и към социалното приобщаване; отбелязва във връзка с това значението на интегрираното финансиране, и по-специално комбинацията от ЕСФ и ЕФРР;

2.  подчертава значението на стимулирането на отрасли като зелената и социалната икономика, които са в състояние да имат добавена стойност в тази сфера по отношение на устойчивата и приобщаваща заетост;

3.  подчертава факта, че инициативите за ВОМР и ИТИ ще бъдат успешни само ако успеят да отговорят по подходящ начин на социалните предизвикателства и на предизвикателствата, свързани със заетостта, пред които са изправени съответните райони и общности;

4.  изтъква потенциала на подхода „отдолу нагоре“ на ВОМР в подкрепа на стратегиите за местно развитие, за създаването на възможности за заетост и насърчаване на устойчивото развитие на селското стопанство; счита, че ИТИ и ВОМР имат потенциала да откликнат непосредствено на местните нужди и предизвикателства по един по-фокусиран и подходящ начин; настоява на необходимостта от по-добро интегриране на градските райони в този механизъм и призовава Комисията да се стреми активно към осъществяването на тази стратегия; отбелязва, че ИТИ представлява ефективен механизъм за постигане на резултати, що се отнася до изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие; настоятелно призовава Комисията да прилага разпоредбите за финансиране на ВОМР и ИТИ като едно цяло по линията на европейските структурни и инвестиционни фондове, с оглед укрепване на синергиите;

5.  изразява загриженост във връзка с това, че в някои държави членки ВОМР понякога е действие по формално „отмятане на задължения“, а не истински подход „отдолу нагоре“; в този контекст настоява местните участници да имат действителни правомощия за вземане на решения;

6.  призовава Комисията да предостави техническа помощ на държавите членки и местните органи и да създаде канали за комуникация с държавите членки и местните участници, за да се гарантира реалното и смислено участие на местните участници в процеса и в сътрудничеството на всички равнища; изтъква, че ВОМР и ИТИ ще се увенчаят с успех единствено при условие, че е налице ангажираност и чувство за лична отговорност от страна на всички заинтересовани страни, включително и на гражданското общество и счита, че участието на партньори също може да засили интегрирания и ориентиран към местните условия подход, по-специално там, където възприемането на ВОМР и ИТИ е слабо; призовава Комисията да натовари с координацията на ВОМР и ИТИ някой от съществуващите вече в нейната структура органи, с оглед обезпечаването на по-добра комуникация и прилагане;

7.  счита, че Комисията следва да насърчава държавите членки да използват тези инструменти в проекти за създаване на качествени работни места и социални инвестиции, особено в регионите и подрегионите, където съществува най-силна нужда от това; ето защо призовава Комисията да разработи специален инвестиционен план в синхрон с пакета за социални инвестиции, така че регионите и подрегионите с най-високи равнища на безработица да могат да ги използват по най-ползотворния начин;

8.  признава, че и ВОМР, и ИТИ са особено необходими в по-слабо развитите региони, и насърчава Комисията и държавите членки да предоставят подкрепа на регионалните и местните органи при разработването и изпълнението на подобни инициативи, като ги призовава да обърнат специално внимание на регионите, които са засегнати от тежки и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като се подобрява тяхната териториална структура с цел насърчаване на развитието на местната икономика, което, в крайна сметка, ще улесни задържането на населението;

9  изразява съжаление по отношение на липсата на по-разпознаваем образ на ВОМР и ИТИ и евентуалната липса на опит по отношение на тези инструменти сред местните заинтересовани лица; насърчава Комисията и държавите членки да се погрижат за колкото се може по-голямата видимост и разбираемост на тези инструменти за ползвателите им, като се избягва ненужната допълнителна бюрократична тежест и като се положат повече усилия за опростяване на правилата и процедурите; подчертава, че по-голяма ефективност и добавена стойност, както и повече полезни взаимодействия могат да бъдат постигнати, когато в инструментите ВОМР и ИТИ се използва не само ЕФРР, но и други фондове, както е посочено в съответните регламенти; в тази връзка счита, че следва да бъдат предприети стъпки за предоставянето на точна информация относно конкретните финансови средства и повишаването на капацитета на информационните центрове за контакт с цел да се осигури адекватна техническа помощ за лицата, които желаят да се възползват от тези средства; в допълнение към това подчертава значението на внимателното и постоянно наблюдение на тези средства;

10.  призовава Комисията да организира информационни семинари с подобаващи рекламни кампании, които имат за цел да запознаят колкото се може повече хора с тези възможности; също така очаква създаването на подходящи информационни инструменти, като например периодично обновявани адресни списъци и приложения за смартфони;

11.  припомня, че в Регламента относно ЕСФ е предвиден специален инвестиционен приоритет за „стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по тематична цел 9, и насърчава държавите членки да го включат в своите оперативни програми; подчертава, че фондът може да предостави особено важна подкрепа за териториалните пактове за заетост, стратегиите за градско развитие и изграждането на институционален капацитет на местно и регионално равнище, и призовава Комисията да предостави допълнителна помощ на държавите членки при изпълнението на тези специални инвестиционни приоритети и да предвиди в годишните си отчети за дейността информация за обхвата на това изпълнение; призовава Комисията да използва средносрочния преглед на многогодишна финансова рамка (МФР), за да разгледа трудностите, които са вече идентифицирани при прилагането на инструментите, и да намери устойчиви решения.

12.  призовава Комисията, с цел да се отбележи решителен напредък по целите от стратегията „Европа 2020“ както по отношение на тяхното преразглеждане, така и по отношение на преразглеждането на МФР, да отчита в по-голяма степен регионалните и местните реалности, както и техните конкретни особености;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Bronis Ropė, Peter Simon, Davor Škrlec, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(4)

ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(6)

OВ C 17, 19.1.2013 г., стр. 18.

(7)

OВ 313, 22.9.2015 г., стр. 31.

(8)

OВ 230, 14.7.2015 г., стр. 1.

(9)

Приети текстове, P7_TA(2011)0485.

(10)

Приети текстове, P7_TA(2013)0002.

(11)

Приети текстове, P7_TA(2014)0015.

(12)

Приети текстове, P8_TA(2015)0419.

(13)

Най-малко 5 %, а за Хърватия 2,5 %, от общия размер на участието на ЕЗФРСР в програмата за развитие на селските райони са запазени за LEADER (член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

(14)

Информационен материал на ЕП, озаглавен „Средства за подпомагане на териториалното и градското измерение на политиката на сближаване: Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“

Правна информация - Политика за поверителност