Διαδικασία : 2015/2224(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0032/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0032/2016

Συζήτηση :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0211

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 690kWORD 191k
22.2.2016
PE 571.658v02-00 A8-0032/2016

σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)

(2015/2224(INI))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Ruža Tomašić

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)

(2015/2224(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο XVIII αυτής,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ΚΚΔ»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(5),

–  έχοντας υπόψη την εδαφική ατζέντα της ΕΕ για το 2020, όπως συμφωνήθηκε στο άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων για ζητήματα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης υπουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2011 στο Gödöllő,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD)», της 29ης Νοεμβρίου 2012(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα(7),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2014, με θέμα «Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) ως εργαλείο της πολιτικής για τη συνοχή 2014-2020 για την τοπική, αγροτική, αστική και περιαστική ανάπτυξη» (διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή και τις συνέπειές της για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτιστοποίηση του ρόλου της εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(12),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο με τίτλο «Tools to support the territorial and urban dimension in cohesion policy: Integrated territorial investment (ITI) and Community-led Local Development (CLLD)» (Εργαλεία για τη στήριξη της εδαφικής και αστικής διάστασης στην πολιτική συνοχής: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)), Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα B: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οκτώβριος 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Territorial governance and Cohesion Policy» (Εδαφική διακυβέρνηση και πολιτική συνοχής), Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιούλιος 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Strategic coherence of Cohesion Policy: comparison of the 2007-13 and 2014-20 programming periods» (Στρατηγική συνεκτικότητα της πολιτικής συνοχής: σύγκριση των προγραμματικών περιόδων 2007-13 και 2014-20), Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φεβρουάριος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», Ιούλιος 2014,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach» (Εφαρμογή της εδαφικής ατζέντας 2020 – Ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής βάσει τοποκεντρικής προσέγγισης), τόμος ΙΙ - περιπτωσιολογικές μελέτες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «How to strengthen the territorial dimension of "Europe 2020" and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020» (Τρόποι ενίσχυσης της εδαφικής διάστασης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της πολιτικής συνοχής της ΕΕ βάσει της εδαφικής ατζέντας 2020) που συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος της πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεπτέμβριος 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Job Creation and Local Economic Development» (Δημιουργία θέσεων εργασίας και τοπική οικονομική ανάπτυξη), Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Νοέμβριος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Local Economic Leadership» (Ηγετική θέση στην τοπική οικονομία), Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0032/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνοχή αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χάραξη της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει και ενθαρρύνει τη χρήση ολοκληρωμένων και τοποκεντρικών προσεγγίσεων για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προωθώντας παράλληλα την εδαφική διακυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ολοκληρωμένες και τοποκεντρικές προσεγγίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας παρέμβασης καθώς ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εδαφών και συμβάλλουν στην ελκυστικότητά τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΑΠΤΚ και η ΟΧΕ αποτελούν καινοτόμα μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, τα οποία θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά με τη μορφή αυτή από ορισμένα κράτη μέλη και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πρωτοβουλίες για την ΟΧΕ και την ΤΑΠΤΚ συνιστούν ριζικές αλλαγές όσον αφορά την ικανότητα των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων να συνδυάζουν τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και να σχεδιάζουν εύστοχες τοπικές πρωτοβουλίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση των περιφερειακών και τοπικών δομών είναι καίριας σημασίας για την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καινοτόμες προσεγγίσεις με τις οποίες προκρίνεται η τοπική γνώση ως μέσο εξεύρεσης τοπικών λύσεων σε τοπικά προβλήματα, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχική διακυβέρνηση, για παράδειγμα ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημόσια συμμετοχή με σκοπό την ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΑΠΤΚ βασίζεται στην εμπειρία από την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER, URBAN και EQUAL σε προηγούμενες χρηματοδοτικές περιόδους και στηρίζεται, κυρίως, στην προσέγγιση LEADER η οποία, από τη στιγμή της δημιουργίας της, το 1991, έχει οδηγήσει σε εκθετική αύξηση των ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) και έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πληθυσμών, ιδίως της υπαίθρου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΑΠΤΚ είναι υποχρεωτική μόνο για το ΕΓΤΑΑ και προαιρετική για τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΤΘΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα δύο νέα εργαλεία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή της δημογραφικής αλλαγής και στην αντιστροφή των ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΑΠΤΚ εφαρμόζει μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση στόχων και στη χρηματοδότηση έργων που συνδέονται με τις τοπικές ανάγκες της κοινότητας και όχι στην επιβολή στόχων σε εθνικό επίπεδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΧΕ είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές επιπέδου που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις δομές διακυβέρνησης και την εμπειρία σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης από κάτω προς τα πάνω·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα και η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών φορέων είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία των εν λόγω εργαλείων, ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητες που ορίζονται για κάθε δομή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές καλούνται να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις που αφορούν τη δική τους ανάπτυξη και να προωθούν συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ως θεμελιώδεις κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση των έργων και τη σταθερότητα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμης σημασίας για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, όσον αφορά τις αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη στα δικά τους εδάφη, να προσδιορίζουν ορθά, σε ευθυγράμμιση με τη γνώμη του τοπικού πληθυσμού, τα εργαλεία και τα στρατηγικά πλεονεκτήματά τους, στα οποία πρέπει να βασιστούν για την ανάπτυξη των οικείων στρατηγικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της αποσαφήνισης προβλημάτων, του καθορισμού προτεραιοτήτων και της διαμόρφωσης βιώσιμων λύσεων από κοινού με τους πολίτες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 προβλέπει πως, ανάλογα με τη «συγκεκριμένη χωρική κατάστασή του, κάθε κράτος μέλος ορίζει, στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης του, τις βασικές αρχές για την επιλογή των αστικών περιοχών στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την ενδεικτική κατανομή για τις εν λόγω δράσεις σε εθνικό επίπεδο»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία RURBAN για τη συνεργασία μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να βασίζονται στην επίδοση, οι κατανεμημένοι πόροι στην ΟΧΕ και ΤΑΠΤΚ πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, μέσω της επίτευξης των πολιτικών στόχων και των καθορισμένων προτεραιοτήτων, και να έχουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για τον επιδιωκόμενο στόχο, ενώ τα αποτελέσματα πρέπει να επιτυγχάνονται με το μικρότερο δυνατό κόστος·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  σημειώνει ότι η έμπρακτη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων εξαρχής, η δέσμευσή τους και η εκ μέρους τους κυριότητα των στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης και η ορθή χορήγηση αρμοδιοτήτων και πόρων σε κατώτερα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω· θεωρεί ότι η συμμετοχή των εταίρων μπορεί επίσης να ενισχύσει την ολοκληρωμένη και τοποκεντρική προσέγγιση, ιδίως όταν παρατηρείται περιορισμένη εφαρμογή της ΟΧΕ και της ΤΑΠΤΚ· τονίζει, ωστόσο, ότι οι τοπικοί φορείς χρειάζονται τεχνική και οικονομική στήριξη σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ιδίως κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης·

2.  ζητεί τη χάραξη στρατηγικών στα αρχικά στάδια της διαδικασίας υλοποίησης, σε συνεργασία με τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, ιδίως ως προς την ειδική και εξειδικευμένη κατάρτιση, και την τεχνική και οικονομική στήριξη, στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής σύμπραξης των περιφερειών, των κρατών μελών και της ΕΕ·

3.  πιστεύει ότι η χορήγηση αρμοδιοτήτων και πόρων στα κατώτερα επίπεδα, στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ πρέπει να προωθηθεί περισσότερο και ότι η απροθυμία των διαχειριστικών αρχών να το πράξουν ενδέχεται να περιορίζει τις δυνατότητες των δύο μέσων· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, και να αναθέσουν ευθύνες στις τοπικές ομάδες· καλεί την Επιτροπή, δρώντας αποκλειστικά εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, να παρέχει συστάσεις και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με τρόπους υπέρβασης της έλλειψης εμπιστοσύνης και των διοικητικών εμποδίων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης όσον αφορά το ζήτημα της εφαρμογής των ΤΑΠΤΚ και ΟΧΕ·

4.  υπογραμμίζει ότι, σε τοπικό επίπεδο, ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων, πολυτομεακών, καινοτόμων στρατηγικών υψηλής ποιότητας αποτελεί πρόκληση, ιδίως όταν αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί με συμμετοχικό τρόπο·

5.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω εργαλείων, παρότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες των τοπικών φορέων, είναι αναγκαίο να ευθυγραμμίζονται με τους βασικούς στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και με άλλες στρατηγικές ενωσιακής, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης αλλά και με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, επιτρέποντας, ωστόσο, κάποια περιθώρια ευελιξίας·

6.  υπενθυμίζει ότι, εκτός από τα προγράμματα της ΕΕ, περισσότερο ευέλικτες και καλύτερα ενσωματωμένες πρέπει επίσης να καταστούν οι γενικές εθνικές και περιφερειακές πολιτικές· τονίζει ότι αν εμπεδωθεί ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πνεύμα στον τομέα της διακυβέρνησης, τα κονδύλια της ΕΕ δεν θα διατίθενται σε ένα «παράλληλο» επίπεδο εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, αλλά θα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας παραγωγής βιώσιμων οικονομικών αποτελεσμάτων·

7.  θεωρεί ότι η ανεργία των νέων αποτελεί το πλέον πιεστικό ζήτημα για τα κράτη μέλη, μαζί με την έλλειψη χρηματοδοτήσεων για τις ΜΜΕ· τονίζει ότι οι στρατηγικές τοπικής και εδαφικής ανάπτυξης πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά ως μία από τις προτεραιότητές τους· καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να προσφέρουν φορολογικά και άλλου είδους κίνητρα για την προώθηση της απασχόλησης και της διαπεριφερειακής κινητικότητας των νέων, καθώς και να θέσουν ως προτεραιότητα την επαγγελματική κατάρτιση, σε συνεργασία σχετικούς φορείς·

8.  συνιστά οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα έργα που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κοινοτήτων και των περιφερειών στη νέα δημογραφική πραγματικότητα και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που απορρέουν από αυτήν, μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους: 1. προσαρμογή των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών κινητικότητας στις δημογραφικές αλλαγές και στις μεταναστευτικές ροές· 2. δημιουργία ειδικών αγαθών και υπηρεσιών που να απευθύνονται στις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού· 3. στήριξη ευκαιριών απασχόλησης για ηλικιωμένους, γυναίκες και μετανάστες που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη· 4. ενίσχυση της ψηφιακής σύνδεσης και δημιουργία πλατφορμών που καθιστούν δυνατή και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση πολιτών που διαμένουν στις πλέον απομονωμένες περιοχές με τις διάφορες διοικητικές, κοινωνικές και πολιτικές υπηρεσίες των αρχών σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό)·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετη στήριξη, κατάρτιση και καθοδήγηση στις μικρότερες και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, που διαθέτουν πιο περιορισμένους πόρους και δυνατότητες και οι οποίες δύσκολα μπορούν να αντεπεξέλθουν στον διοικητικό φόρτο και στην περιπλοκότητα που συνδέονται με τη χρήση των εν λόγω εργαλείων στα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης· υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνοχή ξεκινά από κάτω προς τα πάνω και πρέπει να προβλέπει και τη συμμετοχή μικρών διοικητικών φορέων, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στα μέσα ΟΧΕ και ΤΑΠΤΚ· καλεί την Επιτροπή να ανακοινώνει τα αποτελέσματα όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές σε κάθε κράτος μέλος και προτείνει την ανταλλαγή των πρακτικών αυτών μέσω ενός επιγραμμικού δικτύου το οποίο θα παρέχει στις συγκεκριμένες οντότητες ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα εν λόγω μέσα· ενθαρρύνει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να προτείνουν λύσεις που θα αποσκοπούν στην ομαδοποίηση των μικρών διοικητικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη την εδαφική διάσταση και τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες·

10.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χαράξουν μια στρατηγική για την ευρύτερη χρήση της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ μέσω μιας πολυταμειακής προσέγγισης για τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων στρατηγικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, ιδίως στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν, όπου ενδείκνυται, την ευελιξία που προβλέπει το άρθρο 33 παράγραφος 6 του ΚΚΔ, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις ιδιαιτερότητες των εν λόγω περιοχών· δεδομένης της απομόνωσης και του μερικού ανταγωνιστικού μειονεκτήματος που χαρακτηρίζει ειδικότερα τις εν λόγω περιοχές, ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για την τεχνική στήριξη και την αναβάθμιση των ικανοτήτων των εκεί διοικητικών φορέων·

11.  τονίζει ότι η ενσωμάτωση πολλαπλών ταμείων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους ενδιαφερόμενους, ιδίως στο πλαίσιο της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ· θεωρεί ότι απαιτούνται προσπάθειες απλοποίησης προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες για την εφαρμογή των εν λόγω εργαλείων· επικροτεί, ως εκ τούτου, τη σύσταση της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και τις προσπάθειες της Επιτροπής στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου κατά την έκδοση συστάσεων·

12.  υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη να αντιμετωπιστούν πρακτικές κανονιστικού υπερθεματισμού οι οποίες δημιουργούν πρόσθετες και, συχνά, περιττές απαιτήσεις και εμπόδια σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· σημειώνει ότι συχνά τα πολυάριθμα επίπεδα ελέγχου αυξάνουν τον οικονομικό και διοικητικό φόρτο για τους δικαιούχους· εμμένει στην αποφυγή της αλληλεπικάλυψης διοικητικών καθηκόντων, και τονίζει τη σημασία που έχει ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τις επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ· συνιστά να εξορθολογιστούν οι δραστηριότητες ελέγχου και οι δραστηριότητες παρακολούθησης να επικεντρώνονται στη διαδικασία και στην αξιολόγηση των επιδόσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα έναν αποτελεσματικό έλεγχο·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν στοχοθετημένες δράσεις κατάρτισης με έμφαση στην ΤΑΠΤΚ και την ΟΧΕ για τους περιφερειακόυς και τοπικούς φορείς και καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση σε προγράμματα κατάρτισης που θα είναι προσανατολισμένα σε τοπικούς δικαιούχους· θεωρεί ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η εκπροσώπηση όλων των σχετικών τομέων της κοινωνίας στις εν λόγω δραστηριότητες· τονίζει ότι είναι σημαντική η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση της τεχνικής βοήθειας στην υποστήριξη των εν λόγω μέσων, χωρίς να υπάρχει αλληλεπικάλυψη δομών·

14.  επικροτεί την εστίαση της Επιτροπής στα αποτελέσματα και τα πορίσματα, τα οποία θα πρέπει μεταξύ άλλων να βοηθήσουν τους τοπικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να απομακρυνθούν από την υπερβολική εστίαση στην απορρόφηση κονδυλίων και στην καταλογογράφηση των διαδικασιών υλοποίησης και να στραφούν σε πραγματικούς και ουσιαστικούς στόχους που θα επιφέρουν απτές αλλαγές στις τοπικές επιχειρήσεις και στους κατοίκους των περιοχών τους·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων πλευρών· ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον συντονισμό, καθώς και τη διάδοση των πληροφοριών σε σχέση με την ΤΑΠΚ και την ΟΧΕ· επαναλαμβάνει ότι η ΤΑΠΤΚ και η ΟΧΕ θα πρέπει να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση, μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να ενισχυθεί η λογοδοσία για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, και καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες μεθόδους για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις, ενθαρρύνοντας ένα υψηλότερο επίπεδο διαβουλευτικού και συνεργατικού πνεύματος·

16.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν, όπου ενδείκνυται, τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών για την αποφυγή προβλημάτων μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και των μεμονωμένων συμπράξεων, καθώς και να διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και προστατευμένοι όσον αφορά τους εν λόγω μηχανισμούς· επισημαίνει τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά την επίλυση διαφορών μετά από ενστάσεις, και εμμένει στον καθορισμό μιας δέσμης συγκεκριμένων κανόνων που θα καθορίζουν τις διαδικασίες ένστασης και ταχείας επίλυσης σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις·

17.  καλεί την Επιτροπή, και ειδικότερα τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, αφενός να θεσπίσει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προκειμένου να επωφεληθεί από τη μακρά του εμπειρία στην υλοποίηση του προγράμματος για την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση (LEED), και αφετέρου να επιδιώξει συνέργειες μεταξύ των εργαλείων, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας υλοποίησης που διαθέτουν οι τοπικοί φορείς·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντείνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή τις προσπάθειές τους για διεύρυνση της χρήσης των νέων εργαλείων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ)· τονίζει ότι οι γειτονικές όμορες περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά παρόμοιες προκλήσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα από κοινού σε τοπικό επίπεδο·

19.  εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη και περιφέρειες της ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα σε έργα, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και να προωθήσουν τις επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τις κοινωνικές επενδύσεις και να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως στις περιφέρειες και τις υποπεριφέρειες όπου αυτό είναι περισσότερο απαραίτητο· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της ολοκληρωμένης χρηματοδότησης, και ιδίως του συνδυασμού ΕΚΤ και ΕΤΠΑ· επισημαίνει τις δυνατότητες επανεπένδυσης μέρους των τοπικών φορολογικών εσόδων σε δραστηριότητες προσανατολισμένες στην απόδοση· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ειδική επενδυτική στρατηγική, σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις, προς όφελος των περιφερειών με τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας·

20.  επισημαίνει το δυναμικό που έχει η προσέγγιση της ΤΑΠΤΚ από τη βάση προς τα επάνω, όσον αφορά την υποστήριξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου· πιστεύει ότι η ΟΧΕ και η ΤΑΠΤΚ έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν άμεσα στις τοπικές ανάγκες και προκλήσεις με πιο εστιασμένο και κατάλληλο τρόπο, επιμένει στην ανάγκη για ευρύτερη ενσωμάτωση των αστικών περιοχών σε αυτόν τον μηχανισμό και καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής· επισημαίνει ότι οι ΟΧΕ αποτελούν αποτελεσματικό μηχανισμό για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης· παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει τους κανονισμούς που καλύπτουν τη συνολική χρηματοδότηση των ΤΑΠΤΚ και των ΟΧΕ από τα ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες·

21.  τονίζει στην Επιτροπή ότι, προκειμένου να επιτευχθεί απτή πρόοδος προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εν λόγω στρατηγικής και του ΠΔΠ, στην περιφερειακή και στην τοπική κατάσταση και στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις εν λόγω περιοχές·

Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)

22.  επικροτεί τη δημιουργία ενός νέου μέσου ΤΑΠΤΚ το οποίο θα υπερβεί την πρωτοβουλία LEADER προκειμένου να ενισχύσει τις τοπικές κοινότητες και να παράσχει συγκεκριμένες τοπικές λύσεις όχι μόνο μέσω του ΕΓΤΑΑ αλλά και μέσω των λοιπόν ΕΔΕΤ·

23.  επισημαίνει ότι η ΤΑΠΤΚ προσφέρει δυνατότητες στις αστικές και περιαστικές περιοχές και θα πρέπει να αποτελέσει μέρος των ευρύτερων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη των αστικών περιοχών πρέπει να είναι βιώσιμη και να εναρμονίζεται με την ανάπτυξη των γύρω περιαστικών και αγροτικών περιοχών·

24.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ΤΑΠΤΚ θα θεσπιστεί μέσω μονοταμειακής προσέγγισης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες όσον αφορά τη δημιουργία περισσότερο αποτελεσματικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και την ανάγκη συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων τοπικών ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνίας των πολιτών·

25.  επικροτεί τη συγκρότηση της οριζόντιας ομάδας εργασίας για την εταιρική σχέση, η οποία συστάθηκε χάρη στην ΓΔ REGIO·

26.  ζητά τη συνεπή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης κατά την υλοποίηση των εργαλείων ΟΧΕ και ΤΑΠΤΚ·

27.  ενθαρρύνει τη δημιουργία ικανοτήτων, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, καθώς και των ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους εταίρους να προτείνουν στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων (31 Δεκεμβρίου 2017)·

28.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ΤΑΠΤΚ αντιμετωπίζεται μερικές φορές ως μια καθαρά τυπική διαδικασία αντί ως μια γνήσια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω· επιμένει, εν προκειμένω, ότι οι τοπικοί παράγοντες θα πρέπει να διαθέτουν πραγματικές εξουσίες λήψης αποφάσεων·

29.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, από κοινού με τα κράτη μέλη, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), με βάση μια στρατηγική ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα επιτυχημένα προγράμματά τους, χρησιμοποιώντας υφιστάμενα μέσα και πλατφόρμες, όπως τα TAIEX REGIO PEER 2 PEER, URBACT και το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενστερνιστούν τις πρωτοβουλίες της ΤΑΠΤΚ και να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στα επιχειρησιακά προγράμματα και στα περιφερειακά, εθνικά και ενωσιακά πλαίσια πολιτικής, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις προτεραιότητες των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ· αναγνωρίζει την επιτυχία των ΟΤΔ στη διαχείριση έργων, και ζητεί να χορηγηθεί συνολικότερη χρηματοδότηση και να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης του εύρους των έργων αυτών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εθνικές αρχές ορισμένων κρατών μελών περιορίζουν την ΤΑΠΤΚ μόνο σε έναν συγκεκριμένο στόχο πολιτικής· προτρέπει την Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση στα κράτη μέλη τόσο για τη χρηματοδότηση της ΤΑΠΤΚ μέσω της πολυταμειακής προσέγγισης όσο και για την ενθάρρυνση της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων·

31.  υπενθυμίζει ότι στον κανονισμό του ΕΚΤ προβλέπεται μια ειδική επενδυτική προτεραιότητα για «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» βάσει του θεματικού στόχου αριθ. 9, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την εν λόγω προτεραιότητα στα επιχειρησιακά τους προγράμματα· τονίζει ότι το ταμείο μπορεί να παράσχει ουσιαστική στήριξη στα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, στις στρατηγικές αστικής ανάπτυξης και στην ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετη βοήθεια στα κράτη μέλη γα την εφαρμογή αυτών των συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων και να παράσχει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της πληροφορίες σχετικά με το πεδίο της εν λόγω εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν ήδη επισημανθεί κατά την εφαρμογή των μέσων και να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις·

32.  θεωρεί ότι εργαλεία όπως ο συμμετοχικός προϋπολογισμός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική ΤΑΠΤΚ, δεδομένου ότι αποτελεί μια ενέργεια δημοκρατίας που συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της συμμετοχής οικονομικών και κοινωνικών εταίρων με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο και την αύξηση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών·

33.  υπογραμμίζει ότι έχει θεμελιώδη σημασία η υιοθέτηση μιας διαφανούς και χωρίς διακρίσεις προσέγγισης και η ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη συνεργασία μεταξύ μελών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της αποδοτικότητας, της απλούστευσης και της διαφάνειας· επικροτεί, επίσης, τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος εταίρων στις ΟΤΔ· θεωρεί ενδεδειγμένη τη διάταξη βάσει της οποίας ούτε οι δημόσιες αρχές ούτε άλλη μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δύνανται να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 49% των δικαιωμάτων ψήφου στις ΟΤΔ, όπως προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει τη μετάβαση από μια διοικητική προς μια καινοτόμο προσέγγιση με γνώμονα τα αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να αξιολογεί την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να επιτρέπονται εξαιρέσεις, και να παρέχει στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική συνδρομή·

Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ)

34.  σημειώνει ότι είναι δυνατή η εφαρμογή διαφόρων προσεγγίσεων στη διακυβέρνηση όσον αφορά την υλοποίηση των ΟΧΕ· θεωρεί, ωστόσο, καίριας σημασίας να διαδραματίσουν οι τοπικοί εταίροι τον ρόλο τους ως βασικοί φορείς στην κατάρτιση της στρατηγικής εδαφικής ανάπτυξης της ΟΧΕ, και επίσης να συμμετέχουν πλήρως στη διαχείριση, την παρακολούθηση και τις αρμοδιότητες ελέγχου της, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση ουσιαστικής τοπικής κυριότητας των παρεμβάσεων της ΟΧΕ·

35.  τονίζει ότι η ΟΧΕ δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις αστικές περιοχές, αλλά μπορεί να αφορά αστικές γειτονιές, μητροπολιτικές περιοχές, μικτές περιοχές πόλεων/υπαίθρου, υποπεριφερειακές ή διασυνοριακές γεωγραφικές περιοχές· τονίζει ότι το πλαίσιο της ΟΧΕ είναι το πλέον κατάλληλο για να λαμβάνονται υπόψη ειδικές εδαφικές ανάγκες χάρη στον πιο ευέλικτο καθορισμό του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της και για να ακολουθείται, κατά συνέπεια, μια πραγματικά τοποκεντρική προσέγγιση· πιστεύει ότι η ΟΧΕ διαθέτει επίσης κατάλληλη δομή για να καλύπτει εδάφη με κακή πρόσβαση σε υπηρεσίες καθώς και για απομονωμένες και διαχωρισμένες κοινότητες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και να αξιοποιήσουν περισσότερο τις ΟΧΕ στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας·

36.  τονίζει ότι η έγκαιρη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και των ενδιαφερόμενων φορέων, περιλαμβανομένων εκείνων της κοινωνίας των πολιτών, και η μεγαλύτερη ανάθεση αρμοδιοτήτων στους φορείς αυτούς, στο πλαίσιο της στρατηγικής εδαφικής ανάπτυξης, με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω, είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική ανάληψη ευθύνης, τη συμμετοχή και την επιτυχία της ολοκληρωμένης εδαφικής στρατηγικής η οποία θα υλοποιηθεί σε τοπικό και διατομεακό επίπεδο· επαναλαμβάνει ότι η ικανότητα αξιοποίησης του οικείου δυναμικού ανάπτυξης πρέπει να αναβαθμιστεί, σύμφωνα με τα τοπικά χαρακτηριστικά·

37.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιλέξουν μια πολυταμειακή προσέγγιση όσον αφορά τις ΟΧΕ, προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ των ταμείων σε ένα συγκεκριμένο έδαφος και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις με περισσότερο ολοκληρωμένο τρόπο· υπογραμμίζει ότι απαιτείται στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου να διευκολύνεται η συγκέντρωση πόρων από διαφορετικές πηγές·

38.  υπογραμμίζει ότι η καθυστερημένη απόφαση που ελήφθη σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη χρήση του μέσου ΟΧΕ υπήρξε ένα μεγάλο εμπόδιο για τον κατάλληλο καθορισμό της εδαφικής στρατηγικής, τη δημιουργία δομής συντονισμού, τον καθορισμό του προϋπολογισμού και την προετοιμασία της εθνικής νομικής βάσης για την ΟΧΕ·

39.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής, σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εδαφική συνοχή και τα αστικά θέματα (TCUM), όσον αφορά την κατάρτιση σεναρίων για την ΟΧΕ· συμφωνεί με την άποψη ότι η εν λόγω καθοδήγηση πρέπει να παρέχεται νωρίτερα κατά τη διαδικασία προγραμματισμού· θεωρεί αναγκαίο να επικαιροποιηθεί η καθοδήγηση βάσει πραγματικών παραδειγμάτων και διδαγμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των ΟΧΕ·

40.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε το 2015 η Επιτροπή των Περιφερειών, καθιστώντας περισσότερο αποτελεσματική τη χρήση των εργαλείων ΤΠ και δημιουργώντας λιγότερη γραφειοκρατία, θεσπίζοντας περισσότερο ευέλικτους κανόνες για χώρες/περιφέρειες που λαμβάνουν πολύ λίγα κονδύλια, βελτιώνοντας τους μηχανισμούς συγχρηματοδότησης στα κράτη μέλη και παρέχοντας περισσότερη κατάρτιση στα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την απορρόφηση κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων πολιτικών·

Συστάσεις για το μέλλον

41.  είναι της άποψης ότι η ΤΑΠΤΚ και η ΟΧΕ πρέπει να διαδραματίσουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στη μελλοντική πολιτική συνοχής· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει έκθεση που να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές (ανάλυση SWOT) όσον αφορά την εφαρμογή των δύο αυτών εργαλείων, πριν από τη νέα νομοθετική πρόταση, για πιθανά σενάρια μετά το 2020 σχετικά με τα συγκεκριμένα εργαλεία·

42.  ζητεί η προαναφερθείσα έκθεση να εξετάσει την επίδραση και την αποτελεσματικότητα της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ και το κατά πόσο θα ήταν ευκταία μια υποχρεωτική προσέγγιση στη νομοθεσία για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 όσον αφορά τα εργαλεία αυτά, ώστε να προβλέπεται η διάθεση κονδυλίων για τα εν λόγω μέσα σε επιχειρησιακά προγράμματα· προτείνει να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός συγκεκριμένων κινήτρων τα οποία θα προωθήσουν την εφαρμογή της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ από τα κράτη μέλη, μαζί με ενδεχόμενους τρόπουςγια να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των επιχειρησιακών προγραμμάτων και της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ· τονίζει ότι η ανάλυση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε σχετική δέσμη δεικτών που θα σχετίζονται τόσο με ποιοτικά όσο και με ποσοτικά στοιχεία·

43.  ζητεί η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, στο πλαίσιο της ΟΧΕ, να επισημοποιηθεί στην επόμενη χάραξη πολιτικής συνοχής τόσο κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού όσο και στο στάδιο της υλοποίησης·

44.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν, μέσω του συντονισμού με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, τη χρήση των κονδυλίων της ΟΧΕ, τα οποία είναι ποσοτικώς σημαντικότερα από ό,τι παλαιότερα λόγω της ενοποίησής τους· τονίζει ότι αυτό είναι σημαντικό για τον περιορισμό των πιθανοτήτων διαφθοράς στα κράτη μέλη·

45.  επαναλαμβάνει ότι απαιτείται διττή προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά την παροχή καθοδήγησης, αφενός για τα κράτη μέλη που διαθέτουν μόνο εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα και, αφετέρου, για εκείνα που διαθέτουν και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα·

46.  εμμένει στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειών όσον αφορά την καθοδήγηση για τα μέσα αυτά· συνιστά η καθοδήγηση να αναπτυχθεί ταυτόχρονα με την πρόταση για θέσπιση νέας νομοθεσίας για την πολιτική συνοχής, για την περίοδο μετά το 2020, με μετέπειτα επικαιροποιήσεις· επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει εφικτή την έγκαιρη εφαρμογή των εγγράφων καθοδήγησης, θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου όλων των μερών και θα παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων·

°

°    °

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα περιφερειακά και εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η εδαφική συνοχή αναγνωρίστηκε ως θεμελιώδης στόχος της ΕΕ και κατοχυρώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα χάραξη της πολιτικής συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στη χρήση ολοκληρωμένων και τοποκεντρικών προσεγγίσεων για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Στους νέους κανονισμούς του ΕΤΠΑ ορίζεται χωριστός προϋπολογισμός, που ανέρχεται στο 5% των δαπανών, για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, έχουν θεσπιστεί δύο νέα μέσα για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εδαφικής συνοχής: η Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) και η Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ).

Η ΤΑΠΤΚ (άρθρα 32-35 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)) αποτελεί ένα νέο εργαλείο για χρήση σε υποπεριφερειακό επίπεδο. Βασίζεται αφενός στην εμπειρία που έχει προκύψει από την εφαρμογή της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER και αφετέρου σε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω: αποβλέπει στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των τοπικών φορέων, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών.

Η ΟΧΕ (άρθρο 36 του ΚΚΔ) θα συμβάλει στην εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών, δεδομένου ότι επιτρέπει την ομαδοποίηση χρηματοδοτήσεων από διάφορους άξονες προτεραιότητας ενός ή περισσότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι ΟΧΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, μπορεί όμως να στοχεύουν και σε άλλα είδη εδαφών.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να επισημάνουν στις οικείες συμφωνίες εταιρικής σχέσης τούς τρόπους χρήσης της ΟΧΕ και της ΤΑΠΤΚ από τα κράτη μέλη, καθώς και τους τύπους εδαφών και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι εν λόγω μηχανισμοί. 

Όσον αφορά την κατανομή πόρων στις ΟΧΕ και στη ΤΑΠΤΚ, εκτιμάται ότι περίπου το 5% του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής (περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τα εν λόγω εργαλεία. Είκοσι κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν ΟΧΕ (13,6 δισεκατομμύρια ευρώ)· 17 κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν ΟΧΕ για την υλοποίηση δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (7 δισεκατομμύρια ευρώ), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού σχετικά με το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά την ΤΑΠΤΚ, συνολικά 18 κράτη μέλη έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να την εφαρμόσουν. Η εφαρμογή βασίζεται κυρίως στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και στο υφιστάμενο πρόγραμμα LEADER, όπως ορίζεται στον αντίστοιχο κανονισμό(13).

Προκλήσεις

Είναι δύσκολο να αξιολογηθούν η ΟΧΕ και η ΤΑΠΤΚ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, όμως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι ερευνητές, οι διαχειριστικές αρχές και οι τοπικοί φορείς έχουν ήδη επισημάνει ορισμένες προκλήσεις. Οι εν λόγω προκλήσεις συνοψίζονται ως εξής(14):

Προκλήσεις για την ΤΑΠΤΚ:

•  πολύ περίπλοκη έννοια·

•  πολλές πρακτικές προκλήσεις (συνδεόμενες κυρίως με τις επιτόπιες ικανότητες των φορέων)·

•  αντίσταση όσον αφορά την εγκατάλειψη προσεγγίσεων από πάνω προς τα κάτω και την παροχή «εξουσίας» σε τοπικές ομάδες·

•  ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες δεν τη θεωρούν αναγκαία, διότι αξιοποιείται ήδη η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία·

•  όταν η ΤΑΠΤΚ λαμβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, οι τοπικές αρχές και οι τοπικοί φορείς την αντιμετωπίζουν ως διοικητικό φόρτο·

•  τα κράτη μέλη που έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα LEADER διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην ΤΑΠΤΚ σε σύγκριση με τα λοιπά κράτη μέλη·

•  υιοθέτηση της ΤΑΠΤΚ, διοίκηση και διαχείριση, οικονομικές δεσμεύσεις, εδαφική εστίαση.

Προκλήσεις για την ΟΧΕ:

•  ερωτήματα που αφορούν τα πλαίσια διακυβέρνησης, τις διοικητικές και θεσμικές ικανότητες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις προσανατολισμού των αποτελεσμάτων και θεματικής συγκέντρωσης·

•  οι αρμοδιότητες σχετικά με την υλοποίηση ανατίθενται σε τοπικούς φορείς που συχνά διαθέτουν περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη ή πόρους για την υλοποίηση των έργων·

•  νέο εργαλείο, και εξακολουθεί να μην υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις (δυσκολίες υλοποίησης)·

•  περιορισμένη παροχή καθοδήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου όμως ότι η ΟΧΕ είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο, δεν είναι δυνατή η αναλυτική παρουσίαση όλων των δυνατών ρυθμίσεων (υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εδαφική συνοχή και τα αστικά θέματα (TCUM))·

•  αλληλεπικάλυψη διοικητικών δομών, έλλειψη ευελιξίας, δεσμευμένη χρηματοδότηση καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού και έλλειψη ευθυγράμμισης με άλλες στρατηγικές ανάπτυξης. Όταν η διαθέσιμη χρηματοδότηση είναι πολύ μικρή, η υλοποίηση καθίσταται υπερβολικά περίπλοκη.

Προκλήσεις που αφορούν τόσο την ΤΑΠΤΚ όσο και την ΟΧΕ:

•  περίπλοκοι κανονισμοί και έννοιες και αύξηση του διοικητικού φόρτου (η κλίμακα διοικητικής οργάνωσης που απαιτείται ενδέχεται να έχει αποτρέψει ορισμένες χώρες από τη χρήση της ΟΧΕ (όπως την Ιρλανδία) ή των πολυταμειακών ΤΑΠΤΚ (όπως το Λουξεμβούργο))·

•  υπάρχουν αρκετές πιθανές προσεγγίσεις της ΤΑΠΤΚ, όμως η υλοποίησή τους όσον αφορά τις διοικητικές δομές απαιτεί χρόνο και οικονομική δέσμευση·

•  τα κράτη μέλη φοβούνται την ύπαρξη τοπικής επιρροής στην εδαφική ανάπτυξη·

•  κατανομή περιορισμένου προϋπολογισμού στην ΟΧΕ και την ΤΑΠΤΚ·

•  η ενσωμάτωση πολλαπλών ταμείων θεωρείται προβληματική·

•  οι διασυνδέσεις μεταξύ των δύο αποτελούν αντικείμενο αρκετών συζητήσεων μεταξύ των περιφερειακών αρχών.

Βασικές συστάσεις

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και η συμμετοχή των τοπικών φορέων είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη παρατηρείται έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης όσον αφορά την υλοποίηση της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να επιλυθεί, διότι μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στην υλοποίηση της εδαφικής προσέγγισης.

Επιπλέον, δυστυχώς οι τοπικοί φορείς συχνά δεν διαθέτουν την ικανότητα να αναπτύσσουν και να υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης που αφορούν το έδαφός τους. Χρειάζονται στήριξη τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο ούτως ώστε τα εν λόγω εργαλεία να αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τις μικρότερες κοινότητες και τις μειονεκτούσες περιοχές, όπως οι νησιωτικές, οι ορεινές και οι αγροτικές. Απαιτούνται στοχοθετημένες δράσεις προκειμένου να έρθουν τα εν λόγω εργαλεία πιο κοντά στους τοπικούς φορείς και να αναπτυχθούν οι ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν επιτυχώς σε στρατηγικές που στοχεύουν στο έδαφός τους. Στοιχείο καθοριστικής σημασίας στις συγκεκριμένες προσπάθειες θα αποτελέσει η χρήση των υφιστάμενων πόρων και πλατφορμών.

Στις συζητήσεις που αφορούν δημόσιες πολιτικές συχνά αγνοούνται οι νέοι. Είναι καίριας σημασίας η συμπερίληψη των νέων στα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης, ιδίως στη ΤΑΠΤΚ. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των 14 εκατομμυρίων νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη τα ποσοστά ανεργίας των νέων έχουν ξεπεράσει το 50%. Η ΤΑΠΤΚ με έμφαση στους νέους μπορεί να αποτελέσει συνδετικό παράγοντα μεταξύ των γενεών μιας κοινότητας και να ανοίξει νέους δρόμους προς την απασχόληση.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι πολυταμειακές δυνατότητες που παρέχουν οι νέοι κανονισμοί θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να επιτευχθεί μια πραγματικά ολοκληρωμένη/ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τις παρεμβάσεις της πολιτικής συνοχής. Επί του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές στον τρόπο υλοποίησης των ΕΔΕΤ. Επιπλέον, δημιουργούνται πρόσθετες και συχνά περιττές απαιτήσεις και εμπόδια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (οι επονομαζόμενες πρακτικές «κανονιστικού υπερθεματισμού»), οι οποίες αυξάνουν περαιτέρω την πολυπλοκότητα και αποτρέπουν τη χρήση εργαλείων όπως η ΤΑΠΤΚ και η ΟΧΕ. Απαιτείται σημαντική απλούστευση προκειμένου να μειωθεί αυτός ο μεγάλος διοικητικός φόρτος και η περιπλοκότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζονται μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά τη νεοσύστατη ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, η οποία έχει συσταθεί από την Επιτροπή.

Η εισηγήτρια θα ήθελε εργαλεία όπως η ΟΧΕ και η ΤΑΠΤΚ να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στις μελλοντικές συζητήσεις για την πολιτική συνοχής, με μεγαλύτερη και περισσότερο οργανωμένη εστίαση στην προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την υλοποίηση των εν λόγω εργαλείων κατά την περίοδο 2014-2020, να αναπτύξει σενάρια και να διατυπώσει συστάσεις για την περίοδο μετά το 2020.

1.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)

(2015/2224(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Michaela Šojdrová

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, το 2014 υπήρχαν 61 ευρωπαϊκές περιφέρειες σε 8 χώρες της ΕΕ με ποσοστά ανεργίας που κυμαίνονταν μεταξύ 14 % και 34,8 %, και 63 περιφέρειες σε επτά χώρες της ΕΕ με ποσοστά ανεργίας που κυμαίνονταν μεταξύ 2,5 % και 4,9 %· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι υπάρχουν 7 χώρες με ποσοστό ανεργίας που υπερβαίνει το 30 %·

1.  τονίζει το δυναμικό που έχει η πολιτική συνοχής για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης, την προαγωγή της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και την υποβοήθηση της μείωσης της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της ολοκληρωμένης χρηματοδότησης, και ιδίως του συνδυασμού ΕΚΤ και ΕΤΠΑ·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης τομέων όπως η πράσινη και η κοινωνική οικονομία, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς απασχολησιμότητα·

3.  υπογραμμίζει ότι οι πρωτοβουλίες ΤΑΠΤΚ και ΟΧΕ θα είναι επιτυχείς μόνον εάν κατορθώσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κοινωνικές και εργασιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενες περιφέρειες και κοινότητες·

4.  επισημαίνει το δυναμικό που έχει η προσέγγιση της ΤΑΠΤΚ από τη βάση προς τα επάνω, όσον αφορά την υποστήριξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου· πιστεύει ότι η ΟΧΕ και η ΤΑΠΤΚ έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν άμεσα στις τοπικές ανάγκες και προκλήσεις με πιο εστιασμένο και κατάλληλο τρόπο, επιμένει στην ανάγκη για ευρύτερη ενσωμάτωση των αστικών περιοχών σε αυτόν τον μηχανισμό και καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής· επισημαίνει ότι οι ΟΧΕ αποτελούν αποτελεσματικό μηχανισμό για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης· παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει τους κανονισμούς που καλύπτουν τη συνολική χρηματοδότηση των ΤΑΠΤΚ και των ΟΧΕ από τα ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες

5.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ΤΑΠΤΚ αντιμετωπίζεται μερικές φορές ως μια καθαρά τυπική διαδικασία αντί ως μια γνήσια προσέγγιση από τη βάση προς τα επάνω· επιμένει, εν προκειμένω, ότι οι τοπικοί παράγοντες θα πρέπει να διαθέτουν πραγματικές εξουσίες λήψης αποφάσεων·

6.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη και στις τοπικές αρχές και να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας με τα κράτη μέλη και τους τοπικούς παράγοντες έτσι ώστε να εξασφαλίσει την πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών φορέων στη διαδικασία και στη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα· επισημαίνει ότι η ΤΑΠΤΚ και η ΟΧΕ θα επιτύχουν μόνο με τη δέσμευση και την οικειοποίηση εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών·και θεωρεί ότι η συμμετοχή των εταίρων μπορεί επίσης να ενισχύσει την ολοκληρωμένη και τοποκεντρική προσέγγιση, ιδίως όταν παρατηρείται περιορισμένη εφαρμογή της ΟΧΕ και της ΤΑΠΤΚ· καλεί τη Επιτροπή να αναθέσει σε κάποια από τις υφιστάμενες υπηρεσίες της τον συντονισμό της ΤΑΠΤΚ και της ΟΧΕ, με στόχο να εξασφαλιστούν καλύτερη επικοινωνία και εφαρμογή·

7.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα σε έργα, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και κοινωνικές επενδύσεις, ιδίως στις περιφέρειες και τις υποπεριφέρειες όπου είναι περισσότερο απαραίτητες· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να εκπονήσει ειδικό επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις, ούτως ώστε οι περιφέρειες και οι υποπεριφέρειες με τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας να αξιοποιήσουν τα εν λόγω μέσα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο·

8.  αναγνωρίζει ότι τόσο η ΤΑΠΤΚ όσο και η ΟΧΕ είναι ιδιαίτερα αναγκαίες στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη και βοήθεια για τη δημιουργία ικανοτήτων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τέτοιων πρωτοβουλιών και τους ζητεί να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα, βελτιώνοντας την εδαφική τους συνοχή, με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, η οποία τελικά θα επιτρέψει την παραμονή του πληθυσμού·στις εν λόγω περιοχές·

9  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία μιας πιο αναγνωρίσιμης ονοματοδοσίας για την ΤΑΠΤΚ και την ΟΧΕ και για την πιθανή έλλειψη πείρας των τοπικών παραγόντων όσον αφορά αυτά τα μέσα· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν τα δύο αυτά μέσα όσο πιο ορατά και κατανοητά μπορούν για τους χρήστες τους, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε πρόσθετο περιττό γραφειοκρατικό φόρτο και καταβάλλοντας περαιτέρω προσπάθειες για την απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών· τονίζει ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία καθώς και περισσότερες συνέργειες εάν στο πλαίσιο των ΤΑΠΤΚ και των ΟΧΕ δεν χρησιμοποιείται μόνο το ΕΤΠΑ, αλλά και άλλα ταμεία, όπως ορίζεται στους αντίστοιχους κανονισμούς· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναληφθούν ενέργειες για τη διάδοση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα συγκεκριμένα κονδύλια και για την ενίσχυση των σημείων επαφής για την παροχή πληροφοριών με στόχο την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη όσων επιθυμούν να επωφεληθούν από τα εν λόγω κονδύλια· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της προσεκτικής και διαρκούς παρακολούθησης αυτών των πόρων·

10.  καλεί την Επιτροπή να οργανώσει ενημερωτικά σεμινάρια τα οποία θα τύχουν της ανάλογης προβολής προκειμένου να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα για τις ευκαιρίες αυτές· ζητεί τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων ενημέρωσης, όπως τακτική επικαιροποίηση των καταλόγων παραληπτών και εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα·

11.  υπενθυμίζει ότι στον κανονισμό του ΕΚΤ προβλέπεται μια ειδική επενδυτική προτεραιότητα για «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» βάσει του θεματικού στόχου αριθ. 9, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την εν λόγω προτεραιότητα στα επιχειρησιακά τους προγράμματα· τονίζει ότι το ταμείο μπορεί να παράσχει ουσιαστική στήριξη στα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, στις στρατηγικές αστικής ανάπτυξης και στην ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετη βοήθεια στα κράτη μέλη γα την εφαρμογή αυτών των συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων και να παράσχει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της πληροφορίες σχετικά με το πεδίο της εν λόγω εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν ήδη επισημανθεί κατά την εφαρμογή των μέσων και να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις.

12.  τονίζει στην Επιτροπή ότι, προκειμένου να επιτευχθεί απτή πρόοδος προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εν λόγω στρατηγικής και του ΠΔΠ, στην περιφερειακή και στην τοπική κατάσταση και στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις εν λόγω περιοχές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Bronis Ropė, Peter Simon, Davor Škrlec, Hannu Takkula, Marco Zullo, Дамиано Дзофоли

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 289.

(3)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487.

(4)

ΕΕ L 149, 20.5.2014, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 259.

(6)

ΕΕ C 17, 19.1.2013, σ. 18.

(7)

ΕΕ C 313, 22.9.2015, σ. 31.

(8)

ΕΕ C 230, 14.7.2015, σ. 1.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0485.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0002.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0015.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

(13)

Τουλάχιστον το 5 %, και στην περίπτωση της Κροατίας το 2,5 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για το LEADER (άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013).

(14)

Ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Tools to support the territorial and urban dimension in cohesion policy: Integrated territorial investment (ITI) and Community-led Local Development (CLLD)» (Εργαλεία για τη στήριξη της εδαφικής και αστικής διάστασης στην πολιτική συνοχής: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου