Процедура : 2016/2004(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0036/2016

Внесени текстове :

A8-0036/2016

Разисквания :

PV 08/03/2016 - 17
CRE 08/03/2016 - 17

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0080

ДОКЛАД     
PDF 703kWORD 136k
23.2.2016
PE 575.161v03-00 A8-0036/2016

относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2017 година, раздел III – Комисия

(2016/2004(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Йенс Гайер

PR_BUD_GuideCom

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2017 година, раздел III – Комисия

(2016/2004(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

–  като взе предвид законодателната си резолюция от 25 ноември 2015 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура(4),

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година и двете свързани с него общи декларации, договорени между Парламента, Съвета и Комисията, които са поместени в приложение към него,

–  като взе предвид съвместното изявление относно плана за плащанията за 2015 – 2016 г., договорен на 19 май 2019 г.;

–  като взе предвид европейската икономическа прогноза (есен 2015 г.) на Комисията(5),

–  като взе предвид изготвения от Комисията годишен обзор на растежа за 2016 г.(6),

–  като взе предвид дял II, глава 8 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0036/2016),

A.  като има предвид, че бюджетът за 2017 г. следва да проправи път към икономически растеж и създаване на работни места в контекста на крехко икономическо възстановяване, изложено на риск от положението във възникващите световни пазари и продължаващото геополитическо напрежение;

Б.  като има предвид, че бюджетът за 2017 г. ще бъде засегнат от развиващата се криза с мигрантите и бежанците;

В.  като има предвид, че бюджетът за 2017 г. ще съвпадне със средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка (МФР);

Г.  като има предвид, че балансът между вътрешното търсене и външната търговия прави ЕС в известна степен икономически зависим от световните тенденции;

Общи забележки

1.  отбелязва, че бюджетът на Съюза се е доказал като важен ресурс за справяне с неотдавнашните кризи и отговаряне на потребности, които не са били непременно предвидени по време на преговорите за МФР за периода 2014 – 2020 г., като например Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), кризата с мигрантите и бежанците или геополитическото напрежение в съседните на Европа държави, пораждащи редица сериозни предизвикателства и извънредни ситуации, по време когато в ЕС скоростта на икономическото възстановяване и инвестиране е под потенциала и все още съществува недостиг на инвестиции;

2.  подчертава, че ограниченият капацитет на бюджета на Съюза за справяне с такива кризи е резултат на този етап предимно от използването на всички налични средства, договорени в преговорите за МФР, и особено от използването на специални инструменти като Инструмента за гъвкавост; припомня решаващата роля на Парламента за оформянето на тези инструменти по време на преговорите за МФР; подчертава обаче, че ако тези кризи продължат да се задълбочават, дори пълното активиране на съществуващите разпоредби за гъвкавост ще бъде недостатъчно за разглеждане на проблема; настоятелно призовава Съвета, в този контекст, да преразгледа позицията си по бюджетирането на специалните инструменти на МФР, така че да бъдат облекчени ограниченията върху бюджета на Съюза; във връзка с това изразява отново своята дългогодишна позиция, че бюджетните кредити за плащания по специалните инструменти (Инструмент за гъвкавост, Фонд за солидарност на ЕС, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията и резерв за спешна помощ) следва да се изчисляват над таваните на МФР, както е при поетите задължения; очаква този въпрос да бъде решен в контекста на средносрочния преглед на МФР;

Бюджетиране, което взема предвид икономическите прогнози и е съгласувано с европейския семестър за координация на икономическите политики

3.  отбелязва европейската икономическа прогноза (есен 2015 г.) на Комисията, която сочи скромно възстановяване, макар и все още под потенциала за растеж на ЕС; при все това подчертава, че това възстановяване трябва да се надгражда чрез засилване на основите на растежа, за да се стимулира създаването на работни места и връщането към пълна заетост, отбелязва, че дългосрочната и особено дългосрочната безработица, особено в най-бедните региони на Съюза и сред младежите, са все още на тревожни равнища и че ЕС среща трудности с преструктурирането на промишлеността; отбелязва, че продължават неравенствата в икономическото развитие между европейските региони и държавите членки, и посочва пропастта между най-бедните и най-богатите европейци; отбелязва освен това появата на нови предизвикателства, като например риска от забавяне на бързо развиващите се пазарни икономики и световната търговия (като особено напрежение поражда нестабилността на китайските пазари), необходимостта от справяне с кризата с мигрантите и бежанците и продължаващото геополитическо напрежение;

4.  отбелязва също така изготвения от Комисията годишен обзор на растежа за 2016 г.; твърдо е убеден, че засилването на инвестирането, в т.ч. чрез по-добре координирано увеличаване на публичните и частните инвестиции с акцент върху целите на стратегията „Европа 2020“, е подходящ политически отговор с оглед на една по-балансирана икономическа политика; счита, че тези два елемента следва да бъдат взети предвид при изготвянето на проектобюджета за 2017 г., доколкото това следва да спомогне за идентифициране на приоритетите в икономическия контекст; поради това призовава за повече полезни взаимодействия между свързаното със Съюза измерение на европейския семестър за координация на икономическите политики и бюджета на Съюза, което също така е крайъгълен камък на една стабилна еврозона;

5.  приветства в този контекст усилията на Комисията да засили използването на европейските структурни и инвестиционни фондове в подкрепа на ключовите приоритети, очертани в специфичните за всяка държава препоръки; отбелязва предложението на Комисията за създаване на програма за подкрепа на структурните реформи и настоятелно я призовава да гарантира, че финансирането ще бъде насочено към укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в съответствие с член 174 от ДФЕС;

6.  изказва съжаление, че в последните години бюджетът на Съюза стана косвена жертва на двуличното поведение на държавите членки, което ги накара да разглеждат вноските си в бюджета на Съюза като тежест и да ги третират като променлива величина, подлежаща на корекция; в този контекст призовава за допълнителна гъвкавост по отношение на разходите, правени от държавите членки в конкретни области като инвестициите в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и борбата срещу безработицата, бедността и неравенството, така също в светлината на необходимостта от справяне с възникващите заплахи за сигурността и кризата с мигрантите и бежанците; подчертава, че бюджетът на ЕС, като инвестиционен бюджет, може да донесе особено силна добавена стойност чрез засилване на растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места в държавите членки; обръща внимание на необходимостта вноските на държавите членки в бюджета на Съюза да не бъдат третирани като променлива величина, подлежаща на корекция в зависимост от макроикономическите условия; потвърждава също така добавената стойност на бюджета на Съюза по отношение на полезните взаимодействия и икономиите от мащаба; набляга на особеното положение на изолираните и периферните региони и счита, че вноските на държавите членки в бюджета на ЕС следва да не бъдат вземани предвид при изчисляването на структурните им дефицити;

7.  отбелязва и изказва съжаление поради факта, че избягването на корпоративното данъчно облагане доведе до огромни загуби на данъчни приходи за държавите членки, а оттук и до намаляване на вноските им в бюджета на ЕС; счита освен това, че подобна нелоялна данъчна конкуренция в някои случаи означава пренос на БВП от една държава членка към друга и пренос на БНД към данъчни убежища извън ЕС, намалявайки по такъв начин съвкупните вноски на държавите членки в бюджета на ЕС;

Преодоляване на кризи

8.  набляга на факта, че през последните години Съюзът беше изправен пред множество кризи, на които следва да бъде намерено цялостно решение; изтъква, че кризата с бежанците, в Съюза и в съседните държави, произтичаща от конфликта в Сирия, още не е намерила решение; отбелязва, че тази криза ескалира през 2015 г. и продължава през 2016 г. с внезапното и масирано увеличаване на броя на бежанците и мигрантите, бягащи към Съюза в търсене на убежище; подчертава, че това усложни допълнително вътрешната криза; подчертава, че бюджетът на Съюза предостави незабавен отговор на кризата и следва да бъде ревизиран силно в посока нагоре, за да бъде в състояние да финансира ефективно изпълнението на политиките на ЕС, занимаващи се с тази криза, и следва да бъде част от едно европейско решение за превъзмогване на тази извънредна ситуация в бъдеще;

9.  подчертава, че бюджетът за 2017 г. ще бъде засегнат от вътрешни и външни предизвикателства пред сигурността, които може също така да приемат формата на терористични заплахи или екстремизъм, и от изпълнението на споделената програма на Съюза и държавите членки за осигуряване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС; подчертава в този контекст значението на бюджетните инструменти на ЕС, като фонд „Вътрешна сигурност“, за разглеждане на най-важните предизвикателства и засилване на трансграничното оперативно сътрудничество;

10.  приветства приемането на ЕФСИ, който ще служи като един от главните инструменти за засилване на инвестициите на равнището на ЕС и ще допринесе за стимулиране на създаването на работни места; отбелязва със задоволство, че вече са одобрени значителен брой проекти и операции на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и че са били открити полезни взаимодействия между ЕФСИ и „Хоризонт 2020“; призовава Комисията активно да улеснява полезните взаимодействия между различни фондове на ЕС и да установи система за проследяване за идентифициране на случаи на комбинирано финансиране от ЕС; настоява на необходимостта правилно да се прилага наборът от показатели; насърчава държавите членки и частните субекти да използват докрай финансовите ресурси, налични по линия на ЕФСИ; припомня, че бюджетът на Съюза е гръбнакът на новия план за инвестиции, тъй като предоставя 8-те милиарда евро, необходими за бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за обезпечаване на гаранционния фонд на ЕФСИ, от които вече са били мобилизирани общо 3,38 милиарда евро в бюджетите за 2015 г. и 2016 г.; припомня, че общият марж за поети задължения беше напълно използван за тази цел през 2016 г., и отбелязва, че съгласно законодателната финансова обосновка за ЕФСИ Комисията предвижда подобен сценарий за проектобюджета за 2017 г.; повтаря ангажимента си за укрепване на „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа чрез годишната бюджетна процедура, за да се компенсират във възможно най-голяма степен съкращенията, договорени по време на преговорите за ЕФСИ;

11.  набляга на значението на „Хоризонт 2020“, COSME, програмите за финансиране на МСП, „Еразъм+“ и програмите и политиките, които подкрепят развитието на благоприятстваща иновациите среда и допринасят за успеха на стратегията „Европа 2020“; отбелязва със задоволство високия процент на усвояване на програмите по „Хоризонт 2020“, но изразява загриженост относно тревожно ниската средна успеваемост на финансирането на проекти, което оставя множество отлични проекти нефинансирани; призовава държавите членки да проучат възможностите да поемат тези проекти по „Хоризонт 2020“, които са получили положителна оценка, но не могат да бъдат съфинансирани поради липса на бюджетни средства; припомня важната роля на малките и средните предприятия като гръбнак на европейската икономика; подчертава, че бюджетът на ЕС следва да улеснява допълнително достъпа на МСП до пазари и финансиране чрез съществуващи програми като COSME; повтаря, че бъдещето на Съюза е свързано със силата му да бъде иновативен в ключови стратегически сектори, за да бъде постигната европейска конкурентоспособност в световната икономика;

12.  счита, че по-конкретно инициативата за младежка заетост има съществен принос за приоритетната цел на Съюза за работни места и растеж; повтаря ангажимента си за по-нататъшно финансиране на тази програма с оглед на разширяването ѝ, а оттук и предоставянето на по-голям брой младежи, включително на млади мигранти, пристигащи в ЕС, на перспектива за ефективно навлизане на трудовия пазар чрез качествени предложения за заетост, продължаващо образование или стажове; изразява дълбоко съжаление, че по време на преговорите относно бюджета на ЕС за 2016 г. не бяха предвидени нови поети задължения за по-нататъшно финансиране на инициативата за младежка заетост, въпреки че младежката безработица остава на най-високите си равнища в ЕС; припомня, че тази цел трябва да бъде разглеждана заедно с необходимостта да се насърчава мобилност сред младежите, подобно на подкрепата по линия на програмата „Еразъм+“; подчертава важността на съвместното изявление на трите институции (Парламента, Съвета и Комисията) относно бюджета за 2016 г., в което се заявява, че „намаляването на младежката безработица продължава да бъде водещ и споделен политически приоритет“, и затова трите институции „потвърждават решимостта си да използват по най-добрия начин наличните бюджетни ресурси за нейното преодоляване, и по-конкретно инициативата за младежка заетост“; отбелязва, че въпреки първоначалните забавяния в изпълнението на тази инициатива и продължаващото отлагане на определянето на органи на оперативните програми по инициативата за младежка заетост в много държави членки настоящите цифри за изпълнението показват пълен капацитет за усвояване; призовава Комисията да представи своята оценка на инициативата за младежка заетост най-късно до края на април 2016 г. и във всички случаи навреме за включване на продължение на програмата в бюджета на ЕС за 2017 г.; подчертава, че едно постоянно решение за финансирането на инициативата за младежка заетост чрез нови бюджетни кредити за поети задължения до 2020 г. ще бъде част от средносрочния преглед на МФР; подчертава в този контекст значението на разпоредбата на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) относно подкрепа за същия брой младежи до 25-годишна възраст, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEETs), като за работниците, получаващи подкрепа в регионите с висока младежка безработица;

13.  изтъква, че според неотдавнашния доклад на организацията „Спасете децата“ понастоящем 27 милиона деца са изложени на риск от бедност в ЕС; припомня доклада на Парламента, в който се апелира за установяване на гаранция за детето, за да могат децата да излязат от бедността, да се осигури среда, подходяща за личностното им развитие, и да се избегнат експлоатацията и социалното им изключване(7); приветства усилията на тези държави членки, които неотдавна приеха стратегии за намаляване на детската бедност с оглед намаляването на общите равнища на бедност, в т.ч. след децата и младежите; призовава Комисията да обезпечи, че държавите членки спазват Конвенцията за правата на детето и принципите на Харта на основните права на Европейския съюз; счита, че образованието, грижата за децата, здравеопазването, жилищното настаняване и сигурността са основни потребности, на които има право всяко европейско дете, включително тези, които пътуват до Европа заедно с бежанците и мигрантите;

14.  припомня значението на европейските агенции, които осигуряват прилагането на европейското законодателство и по този начин изпълняват целите на политиките на ЕС, свързани с конкурентоспособността, растежа и заетостта, от една страна, и с управлението на настоящата криза с мигрантите и бежанците, от друга; поради това настоява да бъдат предоставени подходящи финансови и човешки ресурси за административните и оперативните разходи, за да могат агенциите да изпълняват възложените им задачи и да постигат възможно най-добри резултати; припомня, във връзка с кризата с мигрантите и бежанците, увеличения персонал и увеличените бюджетни кредити за агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи в бюджетите за 2015 г. и 2016 г.; при все това подчертава, че в бюджета за 2017 г. ще са необходими допълнителни увеличения, за да могат тези агенции да се справят с увеличеното работно натоварване и допълнителните задачи; призовава освен това Комисията да предостави актуална и консолидирана информация и средносрочна и дългосрочна стратегия по отношение на агенциите;

15.  изразява загриженост относно продължаващите социално-икономически неравенства и трудностите при постигането на целта на ЕС за социално-икономическо сближаване; подчертава, че бюджетът на Съюза следва да насърчава политиките на конвергенция, интеграция и сближаване, основаващи се на гарантиране и стимулиране на предприемачеството, създаване на достойни, качествени и стабилни работни места, устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда, като се преследват целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; изразява особена загриженост по повод на по-ниското от очакваното изпълнение на бюджетните кредити за плащания по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПННЛ);

16.  признава значението на схемите за предлагане на мляко и плодове в училищата и предлага да се анализира до каква степен би било възможно да се увеличи тяхното финансиране; припомня многобройните кризи през последните години, сред които и кризата в селското стопанство, по-специално във връзка с последиците от руското ембарго; настоятелно призовава за полагане на допълнителни усилия, така че селското стопанство на ЕС да стане устойчиво на климатични изменения, като едновременно с това се намалят общите емисии на парникови газове от селското стопанство и се гарантира икономическата жизнеспособност на сектора;

17.  отчита, че въпреки мобилизирането на значителни бюджетни средства през 2015 и 2016 г. за справяне с кризата с мигрантите и бежанците, все още не е намерено решение нито в рамките на Съюза, нито извън него – в държавите на произход на бежанците; при все това подчертава, че бюджетните средства не са достатъчни и че са необходими значителни допълнителни финансови средства за справяне с тази криза, тъй като увеличеният брой бежанци и мигранти не може да се счита за временно явление; подчертава, че следва да се търсят по-дългосрочни решения не само в рамките на годишната бюджетна процедура, но и при предстоящото междинно преразглеждане на МФР; настоятелно призовава Комисията да представи средносрочен и дългосрочен политически и финансов план за справяне с миграционната криза и нейното отражение върху бюджета за 2017 г.; отбелязва, че всички финансирани от ЕС мерки следва да бъдат разглеждани като инвестиции за справяне с предизвикателствата, свързани с бежанците и мигрантите; подчертава, че е необходимо да се премахнат първопричините за явлението „миграция“ чрез подобряване на условията на живот, и по-специално чрез по-добро образование и медицински услуги, както и чрез засилена подкрепа за инвестиции в инфраструктурата в държавите на произход на мигрантите или в държавите, където те първо търсят убежище; подчертава, че финансирането на кризата с мигрантите и бежанците не следва да подкопава или да възпрепятства изпълнението на други важни политики на ЕС;

18.  подчертава, че е важно да се увеличи финансирането за схемите за презаселване, процедурите за преместване и операциите по връщане на лица, по-конкретно по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да се постигне ефективна европейска политика в областта на убежището и миграцията, като същевременно се предотвратява и намалява незаконната миграция; подчертава необходимостта от създаване на възможности в бюджета на ЕС за развитие на райони за презаселване на лица и безопасни зони на африканския континент и в Близкия изток, в сътрудничество с Африканския съюз, Арабската лига и ВКБООН;

19.  отбелязва създаването на Регионалния доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на кризата в Сирия и на Извънредния доверителен фонд за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на лица в Африка; настоятелно призовава държавите членки да изпълнят обещанията си и да правят вноски в тези фондове, равностойни на вноската на ЕС, възлизаща на 2,3 милиарда евро; изразява силна загриженост от ниското равнище на финансови вноски на държавите членки; подчертава, че ще са необходими допълнителни финансови усилия за осигуряване на хуманитарна помощ по транзитните маршрути и за справяне с предизвикателствата, породени от увеличаващия се брой бежанци; посочва, че липсата на подходящо финансиране за хуманитарна помощ, включително за здравни и образователни мерки в лагерите, подтиква повече бежанци да поемат изпълненото с рискове пътуване към ЕС; припомня, че горепосочените фондове бяха създадени в отговор на липсата на гъвкавост и финансиране в бюджета на ЕС; настоява действията, предприемани за справяне с проблема с мигрантите и бежанците, да не бъдат за сметка на политиките за развитие, провеждани от ЕС в други области, и правилата за отчетност за всички дейности на ЕС в тази област да бъдат спазвани;

20.  подчертава, че държавите членки отново потвърдиха ангажимента си на неформалната среща на държавните и правителствените ръководители от ЕС за обсъждане на миграцията от 23 септември 2015 г., на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г. и на срещата на високо равнище в Ла Валета от 11 – 12 ноември 2015 г.; отдава изключително голямо значение на публичните изявления на Съвета относно реакцията спрямо безпрецедентната криза с мигрантите и бежанците; очаква от Съвета да изпълни очакванията, породени от собствените му изявления и решения, по-специално относно приноса на държавите членки, който следва да съответства на подкрепата от бюджета на ЕС за фонд „Мадад“ и Доверителния фонд за Африка, както и да приложи изцяло предложението на Комисията относно Механизма за бежанците в Турция; признава, че някои държави членки осигуряват допълнителен принос чрез други схеми за хуманитарна помощ, като например Световната продоволствена програма и ВКБООН;

21.  приветства принципа и целите на планирания Механизъм за бежанците в Турция, за който са предвидени 3 милиарда евро, и настоятелно призовава всички държави членки да изпълнят поетите от тях политически ангажименти и да осигурят подходяща финансова подкрепа в рамките на пакета за този механизъм; изразява твърдата си решимост да използва всички политически и институционални средства за упражняване на натиск, за да гарантира, че държавите членки изпълняват задълженията си във връзка с техните вноски в Регионалния доверителен фонд за Сирия, Извънредния доверителен фонд за Африка и Механизма за бежанците в Турция; очаква от Комисията да обясни как приносът на Съюза следва да бъде осигурен в рамките на съответните тавани за бюджета на Съюза за 2016 г. и за 2017 г.; критикува факта, че Съветът и Комисията съзнателно изключиха Парламента от разискванията за създаването на Механизма и мобилизирането на приноса на Съюза, както се вижда от обявеното от Комисията намерение да финансира приноса на Съюза чрез преразпределяне на средства от наскоро приетия бюджет на Съюза за 2016 г. и чрез предопределяне на маржовете в бюджета за 2017 г.; освен това подчертава необходимостта от увеличаване на ефекта от разходите за външна дейност на ЕС; призовава Комисията да изготви предложения за евентуално засилване на полезните взаимодействия между инструментите на ЕС за външно финансиране и за обезпечаване на по-голяма съгласуваност на стратегическия им подход; счита, че тези доверителни фондове и Механизмът за бежанците не са включени в бюджета на ЕС, нито са извън него, и следователно не е налице необходимата отчетност и демократичен процес, които са заложени в общностния метод; за тази цел възнамерява да следи отблизо създаването на фондовете и Механизма, както и тяхното прилагане; подчертава, че горепосочените действия са явно нарушение на правата на Парламента като подразделение на бюджетния орган;

22.   насочва вниманието към факта, че геополитическата ситуация в държавите от източното съседство е нестабилна, и призовава ЕС да предостави засилена подкрепа за държавите, които понастоящем прилагат споразумения за асоцииране, за да се осъществи напредък по реформите и да се обезпечи задълбочаване на връзките между ЕС и съответните държави;

Плащания

23.  припомня, че в бюджетите за 2015 г. и 2016 г. Комисията в много случаи се въздържа да иска допълнителни бюджетни кредити за плащания във връзка с редица свои реакции на кризи (първоначално предоставяне на 2 милиарда евро за Гърция, първи инициативи в областта на миграцията), а вместо това прибягна до преразпределение на вече съществуващи средства; подчертава, че това увеличи натиска върху бюджетните кредити за плащания през 2016 г. и по-късно, потенциално пресъздавайки една ситуация, при която бюджетните кредити може да не бъдат достатъчни за посрещане на действителните нужди на финансовите програми по всички функции, като по този начин се оказва пряко въздействие върху ръководителите на проекти и гражданите; изразява загриженост, че тази ситуация, в допълнение към забавеното стартиране на програмите със споделено управление, би могла да доведе отново до условията, които в края на предходната МФР доведоха до безпрецедентно равнище на неизпълнени бюджетни задължения и неустойчиво натрупване на неизпълнени искания за плащания; припомня отдавнашната си позиция, че непредвидените плащания следва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити;

24.  призовава за пълно изпълнение на съвместните изявления относно плащанията, договорени между Парламента, Съвета и Комисията през 2015 г. и 2016 г.; припомня ангажимента за провеждане, в хода на настоящата година, на най-малко три междуинституционални срещи относно плащанията, за да се направи обзор на изпълнението на плащанията и на преразгледаните прогнози; отбелязва, че Комисията обяви изоставане от 8,2 милиарда евро в края на 2015 г., което е почти половината от първоначално прогнозираното; възнамерява да постави въпроса на първата междуинституционална среща относно плащанията през март 2016 г., за да се определят причините за това разминаване и възможното дългосрочно отражение върху прогнозите за плащанията; очаква, че при разглеждането на бюджета на Съюза за 2017 г. Съветът ще вземе предвид и ще спази изцяло сумите, потвърдени на срещата през април 2016 г.; призовава настоятелно Комисията да предостави на Парламента и на Съвета, съгласно договореното в съвместното изявление, прието в рамките на бюджетната процедура за 2016 г., по-дългосрочни прогнози за очакваното развитие на плащанията до края на МФР за периода 2014 – 2020 г., за да се избегне изоставане в плащанията през втората половина на МФР;

25.  изтъква, че се очаква изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове да достигне оптимален ритъм през 2017 г., и предупреждава за риска от недостатъчни бюджетни кредити за плащания, с които да се отговори на това повишено равнище на усвояване; насърчава Комисията в своя проектобюджет да определи плащанията на необходимите равнища; изразява загриженост поради късното приемане на оперативните програми и риска от ново натрупване на неплатени сметки през втората половина на МФР; насърчава Комисията да работи активно с държавите членки и настоятелно ги призовава да положат всички усилия, за да обезпечат бързото определяне на органите, отговарящи за различните програми, чиято липса е основната причина за настоящите забавяния; приветства готовността на Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, при искане от тяхната страна, по-специално във връзка с извършването на корекции, по целесъобразност, в оперативните програми, с цел осигуряване на по-добро полезно взаимодействие между европейските структурни и инвестиционни фондове и овладяването на вътрешните предизвикателства, свързани с кризата с бежанците;

Допълнителни въпроси от особено значение

26.  припомня значението на интегрирането на принципа за равенство между половете, който следва да бъде в основата на политиките на Съюза като хоризонтален принцип; призовава Комисията да приложи на практика интегрирането на принципа за равенство между половете при изготвянето на проектобюджета за 2017 г., когато това е целесъобразно;

27.  приветства споразумението, постигнато на 12 декември 2015 г. в Париж от 196-те страни по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата относно всеобщо, задължително, динамично и диференцирано споразумение, за да се обърне внимание на предизвикателството, свързано с изменението на климата; съжалява обаче, че няма яснота по това как страните донори ще изпълнят годишната цел от 100 милиарда долара за подкрепа на развиващите се страни, и по-конкретно как ще се договорят за обща методология за отчитане на финансирането в областта на климата; отбелязва, че този въпрос трябва да бъде решен преди 22-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 22) в Маракеш, и очаква от Комисията да представи консолидирана регулаторна рамка на ЕС, която да съответства напълно на всички ангажименти, поети в Париж, и да предвиди това финансиране в своя проектобюджет за 2017 г.; припомня, че ЕС се съгласи, че най-малко 20% от неговия бюджет за периода 2014 – 2020 г., тоест 180 милиарда евро, следва да бъдат изразходвани за действия, свързани с климата, и че е необходимо приспособяване на бюджета на ЕС към въпросите, свързани с климата; призовава Комисията да продължи да подкрепя разходите на ЕС за устойчива ефективна инфраструктура и устойчиви видове транспорт; насърчава Комисията да приложи бързо заключенията на Съвета от 17 ноември 2015 г. във връзка с финансовите средства в областта на климата и политиката на сближаване;

28.  приветства усилията на Комисията за разработване на стратегия за постигане на ориентиран към резултатите бюджет на ЕС; призовава Комисията да демонстрира напредък във връзка с опростяването на финансирането от ЕС, особено що се отнася до намаляването на тежестта, свързана с изпълнението и управлението на проекти, финансирани от ЕС; подчертава, че следва да се обърне специално внимание на резултатите от финансовите инструменти, които могат да достигнат до важни целеви групи, като например МСП, иновативни предприятия и микропредприятия, по програмите за финансиране на Съюза; счита също така, че освен на институциите на Съюза значителна отговорност се пада и на държавите членки, предвид факта, че 80% от бюджета е със „споделено управление“; поради това призовава държавите членки да положат всички усилия, за да гарантират добро финансово управление и намаляване на грешките, и да избягват забавяния при изпълнението на програми, за които носят отговорност; подчертава, че е необходимо да се обърне по-голямо внимание на разработването на подходящи количествени и качествени показатели за изпълнението, с цел измерване на резултатите и придобиване на конкретна представа за ефекта от разходите на ЕС в реалната икономика; призовава всички държави членки да насърчават и въвеждат конкретни мерки за активна борба с корупцията при възлагането на обществени поръчки и провеждането на тръжни процедури;

29.  потвърждава своята подкрепа за международната изследователска и инженерна програма „ITER“ и ангажимента си за осигуряване на подходящо финансиране за нея; загрижен е обаче, че по тази програма могат да възникнат нови забавяния и допълнителни разходи, както и може да има свързани с това евентуални последици за бюджета на Съюза; ето защо съжалява, че не можа да оцени равнището на бюджетните кредити за „ITER“ за 2016 г. на фона на актуализираните план и график за плащания; очаква този преразгледан план да бъде включен при изготвянето на проектобюджета за 2017 г.; призовава за точен механизъм за отчетност, който ще даде ясна представа за размера на финансовите средства, предоставяни за международния проект, и ще оцени ефективността на използването им;

30.  припомня, че окончателното споразумение за МФР за периода 2014 – 2020 г., заложено в член 2 от Регламента за МФР, съдържа предложение за задължителен преглед на МФР за периода 2014 – 2020 г., както и законодателно предложение за преразглеждане на МФР до края на 2016 г.; подчертава, че целта на прегледа/преразглеждането е да се оцени качественото и количествено функциониране на МФР и да се преодолеят системните недостатъци на бюджета на Съюза, както и да се гарантира, че Съюзът разполага с достатъчно ресурси, за да се справи ефективно с вътрешните и външните кризи и да финансира променящите се политически приоритети през втората половина на настоящата МФР; подчертава, че Съветът следва да изпълни очакванията, породени от изявленията и решенията на Европейския съвет; подчертава във връзка с това, че Съветът следва да поеме отговорност за осигуряване на необходимите бюджетни кредити, за да отговори на нуждата от финансиране на нови задачи и непредвидени обстоятелства, включително чрез преразглеждане и завишаване на горните граници, заложени в МФР; възнамерява да предприеме последователен подход при провеждане на преговорите относно бюджета за 2017 г. и преразглеждането на МФР; изразява сериозни съмнения дали въпросните кризи могат да бъдат финансирани при ограниченията на текущата МФР; също така подчертава, че преразглеждането на МФР през 2016 г. е възможност за адаптиране на средствата ѝ и увеличаване на гъвкавостта в нея;

31.  повтаря отново позицията си в полза на необходимата задълбочена реформа на системата на собствени ресурси на Съюза и придава голямо политическо значение на работата на групата на високо равнище за собствените ресурси, учредена като част от споразумението за МФР за периода 2014 – 2020 г.; очаква от Комисията и Съвета да се съобразят с окончателните резултати, които трябва да бъдат готови до края на 2016 г., включително евентуално ново предложение за собствени ресурси; припомня, че основната идея на реформата на собствените ресурси е приходната част от бюджета на Съюза да стане по-независима, както и по-стабилна, по-опростена, по-справедлива, по-устойчива и по-предвидима, като същевременно се намали тежестта от прекомерните разходи за националните бюджети и се подобри прозрачността и видимостта за гражданите, без да се увеличава данъчната тежест за тях; счита, че за да бъде бюджетът на ЕС напълно независим, трябва да бъдат въведени действителни собствени ресурси;

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейската сметна палата.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

6

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0407.

(5)

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf

(6)

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf

(7)

Приети текстове, P8_TA(2015)0401.

Правна информация - Политика за поверителност