Izvješće - A8-0037/2016Izvješće
A8-0037/2016

IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodificirani tekst)

24.2.2016 - (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)) - ***I

Odbor za pravna pitanja
Izvjestiteljica: Laura Ferrara
(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)


Postupak : 2014/0216(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0037/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0037/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodificirani tekst)

(COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0466),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0107/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 15. listopada 2014.[1],

–  after consulting the Committee of the Regions,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova[2],

–  uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0037/2016),

A.  budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  SL C 102, 4.4.1996., str. 2.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 12. studenog 2014.

MIŠLJENJE

  ZA  EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodifikacija)

COM(2014) 466 završna verzija od 15.7.2014. – 2014/0216(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 25. rujna i 14. listopada 2014. kako bi, između ostalog, razmotrila navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tijekom razmatranja[1] prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kodifikaciji Direktive Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ savjetodavna skupina suglasno je utvrdila sljedeće:

1. U preambuli kodificirane verzije predmetne Direktive tekst uvodne izjave 30. trebalo bi unijeti između uvodnih izjava 39. i 40. Kao rezultat toga, uvodne izjave označene brojevima od 31 do 39 trebalo bi označiti brojevima od 30 do 38, a uvodna izjava pod brojem 30 trebala bi biti pod brojem 39.

2. U članku 2g. postojeći tekst članka 2. točke 3d. Direktive 1999/32/EZ trebalo bi malo prilagoditi da glasi: „Prilog VI. Konvenciji MARPOL znači prilog s naslovom „Pravila za sprečavanje onečišćenja zraka s brodova” dodan Konvenciji MARPOL Protokolom iz 1997.”

3. U članku 6. stavku 1. drugom podstavku upućivanje na „stavke 2. i 4. ovog članka” trebalo bi prilagoditi da glasi kao upućivanje na „stavke 2. i 5. ovog članka”.

4. Tekst članka 20. trebalo bi zamijeniti sljedećim tekstom: „Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Europske unije”.

Nakon razmatranja prijedloga savjetodavna skupina suglasno je zaključila da se prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik    Pravni savjetnik    Glavni direktor

  • [1]   Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske verzije prijedloga koja je bila izvorna jezična verzija razmatranog teksta.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Smanjenje sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodifikacija)

Referentni dokumenti

COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.7.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

28.1.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Laura Ferrara

13.11.2014

 

 

 

Datum usvajanja

2.12.2014

 

 

 

Datum podnošenja

24.2.2016