Procedūra : 2014/0216(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0037/2016

Pateikti tekstai :

A8-0037/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/03/2016 - 11.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0075

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 620kWORD 69k
24.2.2016
PE 541.638v02-00 A8-0037/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (kodifikuota redakcija)

(COM(2014) 0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Laura Ferrara

(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (kodifikuota redakcija)

(COM(2014) 0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0466),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0107/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0037/2016),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2014 m. lapkričio 12 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (kodifikuota redakcija)

2014 m. liepos 15 d. COM(2014) 0466 final– 2014/0216(COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2014 m. rugsėjo 25 d. ir spalio 14 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Šiuose posėdžiuose(1) apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria kodifikuojama 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 93/12/EEB, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) Direktyvos kodifikuotos redakcijos preambulėje 30 konstatuojamoji dalis turėtų būti įterpta tarp 39 ir 40 konstatuojamųjų dalių. Todėl 31–39 konstatuojamosios dalys turėtų tapti 30–38 konstatuojamosiomis dalimis, o 30 konstatuojamoji dalis turėtų tapti 39 konstatuojamąja dalimi.

2) Direktyvos 1999/32/EB 2 straipsnio 3d dalies tekstas turėtų būtį įterptas į 2 straipsnio g dalį; jo formuluotė turėtų būti tokia: „MARPOL konvencijos VI priedas – tai priedas, kuris vadinamas „Atmosferos teršimo iš laivų prevencijos taisyklės“, 1997 m. protokolu pridėtas prie MARPOL konvencijos“.

3) 6 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nuoroda „šio straipsnio 2 ir 4 dalims“ turėtų būti pakeista į nuorodą „šio straipsnio 2 ir 5 dalims“,

4) 20 straipsnis pakeičiamas taip: „Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sieros kiekio sumažinimas tam tikrose skystojo kuro rūšyse (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

15.7.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

28.1.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Laura Ferrara

13.11.2014

 

 

 

Priėmimo data

2.12.2014

 

 

 

Pateikimo data

24.2.2016

Teisinis pranešimas - Privatumo politika