RAPPORT dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi (Kodifikazzjoni)

24.2.2016 - (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)) - ***I

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: Laura Ferrara
(Kodifikazzjoni – Artikolu 103 tar-Regoli ta' Proċedura)


Proċedura : 2014/0216(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0037/2016
Testi mressqa :
A8-0037/2016
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi (Kodifikazzjoni)

(COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0466),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0107/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta' Ottubru 2014[1],

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 - Metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġislattivi[2],

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0037/2016),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni kif adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

ANNEX: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

 

 

 

 

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV

TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussel, 12 ta' Novembru 2014

OPINION

  GĦALL-ATTENZJONI  TAL-PARLAMENT EWROPEW

    TAL-KUNSILL

    TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi (Kodifikazzjoni)

COM(2014) 466 final tal-15.7.2014 – 2014/0216(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 fuq metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi, u b'mod partikulari l-punt 4 tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, li jikkonsisti mis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, fil-25 ta' Settembru u fl-14 ta' Ottubru 2014 kellu laqgħat ddedikati għall-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq imressqa mill-Kummissjoni.

F'dawk il-laqgħat[3], eżami tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-kodifikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi u li temenda d-Direttiva 93/12/KEE, irriżulta fl-istabbiliment, min-naħa tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, bi qbil komuni, ta' dan li ġej.

1) Fil-preambolu tal-verżjoni kodifikata tad-direttiva, it-test tal-premessa li ngħata n-numru 30 għandu jiġi inserit bejn il-premessi li ngħataw in-numri 39 u 40. Bħala konsegwenza ta' dan, il-premessi li ngħataw in-numri 31 sa 39 għandhom jiġu nnumerati mill-ġdid, f'dan il-każ 30 sa 38, u l-premessa li ngħatat in-numru 30 għandu jkollha n-numru 39.

2) Fl-Artikolu 2(g), il-formulazzjoni eżistenti tal-Artikolu 2(3d) tad-Direttiva 1999/32/KE għandha tiġi introdotta mill-ġdid, f'forma daqsxejn mibdula, sabiex tinqara hekk: "L-Anness VI tal-Konvenzjoni MARPOL tfisser l-Annes s, bit-titolu "Regolamenti għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis tal-Arja mill-Bastimenti" li l-Protokoll tal-1997 żied mal-MARPOL";

3) Fl-Artikolu 6(1), it-tieni subparagrafu, ir-referenza li saret għal "paragrafi 2 u 4 ta' dan l-Artikolu" għandha tinbidel biex tinqara bħala referenza għal "paragrafi 2 u 5 ta' dan l-Artikolu".

4) Il-formulazzjoni tal-Artikolu 20 għandha tiġi sostitwita mill-formulazzjoni segwenti: "Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea".

B'konsegwenza ta' dan, l-analiżi tal-proposta ppermettiet li l-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi qbil ġenerali, li l-proposta hija kodifikazzjoni ċara ta' testi attwali, mingħajr tibdil sostanzjali

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Ġurikonsult      Ġurikonsult      Direttur Ġenerali

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

It-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f’ċerti karburanti likwidi (Kodifikazzjoni)

Referenzi

COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

15.7.2014

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

28.1.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Laura Ferrara

13.11.2014

 

 

 

Data tal-adozzjoni

2.12.2014

 

 

 

Data tat-tressiq

24.2.2016

  • [1]  Għadha mhijiex ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
  • [2]  ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.
  • [3]   Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv ħadem abbażi tal-verżjoni Ingliża tal-proposta, billi kienet il-verżjoni lingwistika oriġinali tat-test li qed jiġi diskuss.