VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (gecodificeerde tekst)

24.2.2016 - (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)) - ***I

Commissie juridische zaken
Rapporteur: Laura Ferrara
(Codificatie – artikel 103 van het Reglement)


Procedure : 2014/0216(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0037/2016
Ingediende teksten :
A8-0037/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (gecodificeerde tekst)

(COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0466),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0107/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 oktober 2014[1],

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten[2],

–  gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0037/2016),

A.  overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie louter een codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
  • [2]  PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 12 november 2014

ADVIES

  AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

    DE RAAD

    DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (gecodificeerde tekst)

COM(2014)0466 van 15.7.2014 – 2014/0216(COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 inzake een versnelde werkmethode voor de officiële codificering van wetgevingsdocumenten, en met name paragraaf 4 daarvan, is de Raadgevende Werkgroep die samengesteld is uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 25 september en 14 oktober 2014 bijeengekomen om onder meer bovenstaand Commissievoorstel te behandelen.

Tijdens deze bijeenkomsten[1] leidde de behandeling van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende codificatie van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG ertoe dat de adviesgroep in gemeen overleg tot de volgende slotsom kwam.

1) In de toelichting van de gecodificeerde versie van de richtlijn moet de tekst van overweging 30 worden ingevoegd tussen de overwegingen 39 en 40. Dit heeft tot gevolg dat de overwegingen 31 t/m 39 moeten worden vernummerd tot 31 t/m 38, en de oorspronkelijke overweging 30 nu tot 39 wordt vernummerd.

2) In artikel 2, sub (g), moet de oorspronkelijke formulering van artikel 2, lid 3, onder d) van richtlijn  1999/32/EG in iets aangepast vorm terugkeren, en luiden als volgt: "bijlage VI bij Marpol: de bijlage, getiteld "Voorschriften voor de preventie van luchtverontreiniging door schepen," die krachtens het protocol van 1997 aan Marpol is toegevoegd".

3) In artikel 6,lid 1, tweede alinea, moet in plaats van naar "de leden 2 en 4 " worden verwezen naar "de leden 2 en 5".

4) De bewoordingen van artikel 20 moeten worden vervangen door de volgende: "Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie".

Gezien bovenstaande is de Raadgevende Werkgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat het voorstel een loutere codificatie van bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur      Juridisch adviseur      Directeur-generaal

  • [1]    De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (Codificatie)

Document- en procedurenummers

COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)

Datum indiening bij EP

15.7.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

28.1.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Laura Ferrara

13.11.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

2.12.2014

 

 

 

Datum indiening

24.2.2016