POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (kodificirano besedilo)

24.2.2016 - (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Andrzej Duda
(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)


Postopek : 2014/0216(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0037/2016
Predložena besedila :
A8-0037/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0466),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0107/2014),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. oktobra 2014[1],

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil[2],

–  ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0037/2016),

A.  ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.
  • [2]  UL C 102, 4.4.1996, str. 2.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 12. novembra 2014

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (kodificirano besedilo)

COM(2014)0466 z dne 15. 7.2014 – 2014/0216(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še posebej s 4. točko sporazuma, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 25. septembra in 14. oktobra 2014, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, ki ga je predstavila Komisija.

Posvetovalna delovna skupina je na omenjenih sestankih[1] po preučitvi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kodifikaciji direktive Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS, soglasno ugotovila naslednje:

1) V preambuli kodificirane različice direktive bi moralo biti besedilo uvodne izjave številka 30 vstavljeno med uvodni besedili številka 39 in 40. Posledično bi morale biti uvodne izjave od številke 31 do 39 preštevilčene v 30 do 38, uvodna izjava številka 30 pa bi dobila številko 39.

2) V členu 2 (g) se obstoječe besedilo člena 2(3d) Direktive 1999/32/ES ponovi v rahlo spremenjeni obliki: „Priloga VI k MARPOL pomeni prilogo z naslovom 'Pravila za preprečevanje onesnaževanja zraka z ladij', ki je bila h Konvenciji MARPOL dodana s Protokolom iz leta 1997“;

3) V členu 6(1), drugi pododstavek, se navedba na „odstavka 2 in 4 tega člena“ prilagodi, kakor sledi: „odstavka 2 in 5 tega člena“.

4) Besedilo člena 20 se nadomesti z besedilom: „Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec    pravni svetovalec    generalni direktor

  • [1]   Posvetovalna delovna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zmanjšanje deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (Kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)

Datum predložitve EP

15.7.2014

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

28.1.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Laura Ferrara

13.11.2014

 

 

 

Datum sprejetja

2.12.2014

 

 

 

Datum predložitve

24.2.2016