ZPRÁVA Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění)

24.2.2016 - (COM(2014)0319– C8‑0015/2014 – 2014/0165(COD)) - ***I

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Laura Ferrara
(Kodifikace – článek 103 jednacího řádu)


Postup : 2014/0165(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0038/2016
Předložené texty :
A8-0038/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění)

(COM(2014)0319 – C8‑0015/2014 – 2014/0165(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0319),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0015/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů[1],

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0038/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dotyčný návrh obsahuje prostou kodifikaci stávajících předpisů bez jejich podstatné změny;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských států.

  • [1]  Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ PRACOVNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel dne 17. září 2014

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie

COM(2014)0319 final ze dne 28. 5. 2014 – 2014/0165(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 10. července 2014 sešla poradní pracovní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi[1] poradní pracovní skupina přezkoumala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 953/2003 ze dne 26. května 2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie, a dospěla jednomyslně k závěru, že tento návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

  • [1]   Poradní pracovní skupina pracovala na základě anglického znění návrhu, které je původním zněním projednávaného textu.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění)

Referenční údaje

COM(2014)0319 – C8-0015/2014 – 2014/0165(COD)

Datum předložení EP

28.5.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

28.1.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Laura Ferrara

9.10.2014

 

 

 

Datum přijetí

11.11.2014

 

 

 

Datum předložení

24.2.2016