Διαδικασία : 2015/2223(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0040/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0040/2016

Συζήτηση :

PV 14/04/2016 - 4
CRE 14/04/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0136

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 753kWORD 291k
25.2.2016
PE 569.633v02-00 A8-0040/2016

σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών

(2015/2223 (INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Tamás Meszerics

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών

(2015/2223(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 3, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 9,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1 και 34 (παράγραφος 3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ(6) και το σχετικό ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 - Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό» (COM(2015)0610),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2014)0130),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών και το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 επί του ιδίου θέματος(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), καθώς και το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Ιουλίου 2010, σχετικά με «το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση»(11),

–  έχοντας υπόψη το πιλοτικό έργο της Επιτροπής για την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τους προϋπολογισμούς αναφοράς στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Κέντρου Ερευνών Innocenti της UNICEF (2012) με τίτλο «Mesurer la pauvreté des enfants: nouveaux tableaux de classement de la pauvreté des enfants dans les pays riches» (Μέτρηση της φτώχειας των παιδιών: νέοι πίνακες κατάταξης της φτώχειας των παιδιών στις πλούσιες χώρες)(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Κέντρου Ερευνών Innocenti της UNICEF (2014) με τίτλο «Τα παιδιά της ύφεσης: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ευημερία των παιδιών στις αναπτυγμένες χώρες»(13),

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής σχετικά με την εργασιακή και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, του Σεπτεμβρίου του 2015(14),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις της 20ής Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2011, με θέμα «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή»(15),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «In It Together: Why Less Inequality Benefits All» (Γιατί η μείωση της ανισότητας είναι προς όφελος όλων) της 21ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, με θέμα «Για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας»(16),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, με θέμα «Ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα και δείκτες φτώχειας»(17),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού(18),

–  έχοντας υπόψη την κοινή γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (SPC) και της Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO) για την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της 3ης Οκτωβρίου 2014(19),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της 15ης Φεβρουαρίου 2010, με τίτλο «Social situation in the European Union (2014)» (Κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2014)),(20)

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες με τίτλο «The State of Lending: The Cumulative Costs of Predatory Practices» (Η κατάσταση του δανεισμού: το σωρευτικό κόστος των επιθετικών πρακτικών)(21), Ιούνιος 2015, και «Le panier de la ménagère ... pauvre» (Το καλάθι της φτωχής ... νοικοκυράς)(22), Αύγουστος 2008

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού – εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water)(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας(25),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(26) και την θέση του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(29),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες(30),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη(31),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0040/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2008 και 2013 ο αριθμός των ατόμων που απειλούνταν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ αυξήθηκε από 117 εκατομμύρια σε 122,6 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013, το 16,7 % του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές παροχές, ότι το 9,6 % αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση και το 10,7 % των νοικοκυριών θεωρείτο ότι είχε πολύ χαμηλή ένταση εργασίας· λαμβάνοντας ότι αυτή η εξέλιξη αντιβαίνει στον στρατηγικό στόχο της ΕΕ που ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στοχεύει στη μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Eurostat, το όριο του κινδύνου φτώχειας έχει καθοριστεί στο 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της απόδοσης, ιδίως όσον αφορά το απόθεμα κατοικιών, θα έδινε σε πολλά νοικοκυριά τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την ενεργειακή ένδεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10% των πολιτών της ΕΕ είχε καθυστερήσεις στην πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας το 2015 (37% στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο)· το 12 % των πολιτών της ΕΕ δεν ήταν σε θέση να έχουν επαρκή θέρμανση στα σπίτια τους το 2014 (60 % στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο)· το 16% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικούσε το 2014, σύμφωνα με τις στατιστικές SILC, σε σπίτια με στέγες που έσταζαν και είχαν υγρούς τοίχους (33% στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια άτομα, το 62% εκ των οποίων είναι άνεργοι για τουλάχιστον δύο συνεχή έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροχρόνια άνεργοι απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και της βιωσιμότητάς του σε μια εποχή που η κοινωνική κρίση πλήττει όλο και περισσότερους Ευρωπαίους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 34 (παράγραφος 3) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών, σε συγκεκριμένες εποχές και χώρες, αυξήθηκαν σχετικά γρήγορα και, κατά συνέπεια, το ίδιο και οι δαπάνες των νοικοκυριών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «χρόνια φτωχοί», που είναι συχνά οι μακροχρόνια άνεργοι αλλά μερικές φορές και οι χαμηλόμισθοι και οι άγαμοι που ζουν μόνοι με παιδιά και δεν εργάζονται ή εργάζονται κατά μέσο όρο λιγότερες ώρες από το άτομο που αποτελεί την πρωταρχική πηγή εισοδήματος, εντοπίζονται σταθερά στις πλέον ευπαθείς ομάδες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα δεν έχουν υπάρξει ακόμα συγκεκριμένοι δείκτες απόλυτης φτώχειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κακές ή οι ακατάλληλες συνθήκες στέγασης μειώνουν σημαντικά τις ευκαιρίες των ανθρώπων να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα στέγασης (συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης μόνωσης κτλ.) που παρέχεται σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, λόγω της αδυναμίας τους να πληρώσουν για εργασίες συντήρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίωση για παρατεταμένο διάστημα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για τη στέγαση, τη διατροφή, τις παροχές (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού), τις μεταφορές, την υγεία και την εκπαίδευση, δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής ΕΕ2020 για την καταπολέμηση της φτώχειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των βασικών και ουσιωδών αγαθών και υπηρεσιών σε πολλές χώρες της ΕΕ σημείωσε ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε αύξηση των γενικών δαπανών των νοικοκυριών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, μέτρων λιτότητας, ανόδου των τιμών των κατοικιών και μείωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών έχει οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο εσωτερικό της ΕΕ, ιδίως μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, με συνέπεια την αύξηση της πίεσης για τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων, η οποία είναι ήδη υψηλότερη σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες, έχει εκτιναχθεί στα ύψη στην ΕΕ μετά την οικονομική κρίση, υπερβαίνοντας το 20 % και φθάνοντας σε κρίσιμα επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο απειλεί να βυθίσει τους νέους στη φτώχεια από πολύ νεαρή ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού οι οποίες αφορούν τις τελευταίες περιοδικές εκθέσεις ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με την αύξηση των ποσοστών φτώχειας και/ή του επιπέδου κινδύνου φτώχειας στα παιδιά λόγω της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή επηρεάζει τα δικαιώματα στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, η οποία έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο στα κράτη μέλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει όλο και σημαντικότερο αντίκτυπο στην οικονομία, βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη, αυξάνει τα ελλείμματα των κρατικών προϋπολογισμών και μειώνει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επαρκούς στέγασης και θέρμανσης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την εκπαίδευση ενός ανθρώπου και στην ένταξή του στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, ιδίως για τους πιο ευάλωτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι υποφέρουν λόγω της αδυναμίας τους να θερμάνουν τα σπίτια τους τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία EU-SILC, η επιβάρυνση που προκύπτει από τις δαπάνες στέγασης (ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς) είναι υψηλότερη για τους ενοίκους που κατοικούν σε ιδιωτικές ενοικιαζόμενες κατοικίες σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στη χαμηλή ποιότητα στέγασης και τις υψηλές τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο κόστος ουσιωδών αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων λόγω της αύξησης των ενεργειακών τιμών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ένδεια συνδέεται με τη γενική ένδεια και είναι αποτέλεσμα μιας σειράς βαθύτερων αιτίων στα οποία περιλαμβάνονται οι υψηλές τιμές της ενέργειας, οι επιθετικές τεχνικές εμπορίου και εμπορικής προώθησης, παράγοντες που αφορούν την υγεία και την αναπηρία, η έλλειψη πρόσβασης σε εξατομικευμένες προσφορές ή σε διαδικτυακές υπηρεσίες, το χαμηλό εισόδημα, το είδος του συστήματος θέρμανσης που χρησιμοποιείται στο νοικοκυριό καθώς και η ποιότητα και η ενεργειακή απόδοση των κατοικιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, οι άνθρωποι που έχουν χηρέψει, οι άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες, οι ηλικιωμένοι, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία και οι μειονότητες ανήκουν συχνά στα πλέον ευάλωτα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και υποφέρουν ιδιαίτερα λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του τεράστιου χάσματος μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και ελάχιστου εισοδήματος, σε ορισμένα κράτη μέλη η πρόνοια μειώνει τον κίνδυνο της φτώχειας κατά 60 % ενώ σε άλλα μόνο κατά 15%· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος αντίκτυπος της παροχής υπηρεσιών πρόνοιας στη μείωση του κινδύνου της φτώχειας στην ΕΕ είναι 35 %·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ενεργειακή πενία μπορεί να οριστεί η αδυναμία ενός νοικοκυριού να διατηρεί επαρκές επίπεδο ενεργειακού εφοδιασμού προκειμένου να διασφαλίζονται οι βασικές συνθήκες διαβίωσης και υγείας, λόγω συνδυασμού χαμηλού εισοδήματος, υψηλών τιμών ενέργειας και κατοικιών χαμηλής ποιότητας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη έκθεση του Eurofound με θέμα τη στέγαση στην Ευρώπη θα περιλαμβάνει ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο, λόγω των υφιστάμενων επιπέδων ακατάλληλων κατοικιών (στοιχεία του 2011), το συνολικό κόστος των ιατρικών δαπανών επιβαρύνει τις οικονομίες της ΕΕ των 28 κατά περισσότερο από 170 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν πραγματοποιούνταν όλες οι σχετικές επισκευές, οι ιατρικές δαπάνες θα περιορίζονταν κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος, ενώ θα συνέχιζαν να προκύπτουν οφέλη και στο μέλλον·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση και στην αποχέτευση συνίσταται στην πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ποιοτικό, ασφαλές, προσιτό από πρακτική και οικονομική άποψη, επαρκές και αποδεκτό νερό για προσωπική και οικιακή χρήση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με άλλη σύσταση του ΟΗΕ, οι πληρωμές για λογαριασμούς ύδρευσης, σε περίπτωση εφαρμογής πληρωμών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 3% κατ’ ανώτατο όριο του εισοδήματος των νοικοκυριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης έχει αρνητικό αντίκτυπο στα νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ένδεια εξελίσσεται σε αυξανόμενο πρόβλημα στην Ευρώπη και ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω των προβλεπόμενων αυξήσεων των ενεργειακών τιμών, της παράλληλης αύξησης των μισθολογικών ανισοτήτων και της φτώχειας εν γένει, της έλλειψης κατάλληλων συστημάτων θέρμανσης, καθώς και της κακής μόνωσης των κατοικιών, ιδίως στις μεσογειακές χώρες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν στην ΕΕ σε συνθήκες φτώχειας είναι κατά 12 εκατομμύρια περισσότερες από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανισότητα αυτή συγκαταλέγονται οι διαφορές στις αμοιβές και στις συντάξεις μεταξύ των φύλων, το υψηλό ποσοστό γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και το γεγονός ότι οι γυναίκες συχνά υποχρεώνονται να μένουν οικονομικά αδρανείς λόγω του απαγορευτικού κόστους της φροντίδας των παιδιών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χάσματα μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την αμοιβή, τις ώρες εργασίας και τη διάρκεια του εργασιακού βίου που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή τους ως συνταξιούχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες άνω των 65 ετών διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τους αντίστοιχους άνδρες, καθώς τα μέσα συνταξιοδοτικά εισοδήματα των γυναικών είναι χαμηλότερα επί του παρόντος, και συχνά πολύ χαμηλότερα από τα εισοδήματα των ανδρών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Ένωση οφείλει να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στο ζήτημα της ενεργειακής πενίας που πλήττει περισσότερους από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ενισχύοντας τους πιο ευάλωτους καταναλωτές, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση για τους πλέον ευάλωτους και θεσπίζοντας μέτρα αποκατάστασης που θα καταστήσουν την ενέργεια οικονομικά προσιτή σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη·

ΚΖ  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2012/27/ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα ευαισθητοποίησης και να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τα άτομα και τα νοικοκυριά σχετικά με την ενεργειακή απόδοση·

ΚΖ  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα 9 στοιχεία του δείκτη σοβαρής υλικής στέρησης (πληρωμή ενοικίου ή εξόφληση λογαριασμών, επαρκής θέρμανση κατοικίας, αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων, κατανάλωση κρέατος, ψαριού ή ισοδύναμης πρωτεΐνης κάθε δεύτερη ημέρα, διακοπές μίας εβδομάδας μακριά από το σπίτι, δαπάνες αυτοκινήτου, κατοχή πλυντηρίου, έγχρωμης τηλεόρασης ή τηλεφώνου), πολλές μελέτες καταδεικνύουν ότι οι τιμές της αγοράς είναι τελικά υψηλότερες για τα νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι η φτώχεια μιας οικογένειας έχει αδιαίρετο χαρακτήρα, πρέπει να επισημαίνεται ο αντίκτυπος που έχει η ενεργειακή διάσταση στη φτώχεια·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος με σκοπό την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο ενεργειακό κόστος, ιδίως για τις λιγότερο ευκατάστατες οικογένειες και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 348 834 νοικοκυριά (περίπου το 11 % του πληθυσμού της ΕΕ) δαπανούν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το υπερβολικά επαχθές κόστος στέγασης χαρακτηρίστηκε ως «κοινωνική τάση στην οποία πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 21 942 491 νοικοκυριά (περίπου το 10,8 % του πληθυσμού της ΕΕ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να καθορίσουν, να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν μέτρα πολιτικής που να διευκολύνουν τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν στο κόστος στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στεγαστικών επιδομάτων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι οι τιμές της αγοράς ενέργειας συγκλίνουν στην Ευρώπη, η αγοραστική δύναμη δεν συγκλίνει στον ίδιο βαθμό·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί προϋπόθεση για την άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την πρόσβαση σε αξιοπρεπή διαβίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση πρόσβασης σε βοήθεια για αξιοπρεπή και κατάλληλη στέγαση συνιστά διεθνή υποχρέωση των κρατών μελών, την οποία η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη, δεδομένου ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε στέγαση και σε στεγαστική βοήθεια αναγνωρίζεται στο άρθρο 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στα άρθρα 30 και 31 του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στο σύνταγμα πολλών κρατών μελών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο έξοδο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των τιμών που σχετίζονται με την στέγαση (χωροταξικός σχεδιασμός, ιδιοκτησία, μίσθωμα, κατανάλωση ενέργειας) αποτελεί πηγή αστάθειας και άγχους και πρέπει να θεωρείται μείζον ζήτημα ανησυχίας·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέρηση στέγασης και η ενεργειακή ένδεια είναι σοβαρότερες στις χώρες με χαμηλότερο επίπεδο κοινωνικών ενοικιαζόμενων κατοικιών, όπως λ.χ. στις ανατολικές και στις μεσογειακές χώρες·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ενοικιαζόμενων κοινωνικών κατοικιών ως ποσοστό των συνολικών κατοικιών δείχνει ότι οι δυτικές και οι βόρειες χώρες έχουν μεγαλύτερο μερίδιο δημόσιων κοινωνικών κατοικιών σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ οι μεσογειακές και οι ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ελάχιστο (περίπου 5 %) απόθεμα κοινωνικών κατοικιών ή χαρακτηρίζονται από ολοκληρωτική έλλειψη κοινωνικών κατοικιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέρηση στέγασης και η ενεργειακή ένδεια είναι σοβαρότερες στις χώρες με χαμηλότερο επίπεδο ενοικιαζόμενων κοινωνικών κατοικιών, όπως λ.χ. στις ανατολικές και στις μεσογειακές χώρες·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, για πολλά άτομα με χαμηλά εισοδήματα, οι καθυστερήσεις στην πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας αποτελούν το κυριότερο είδος χρέους, γεγονός το οποίο μερικές φορές παραβλέπεται·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική στέγαση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υλοποίηση του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση της φτώχειας, διότι συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλών επιπέδων απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και συνοχής, διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και συνεισφέρει στην καταπολέμηση της ένδειας·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Eurofound «Πρόσβαση στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας: περιορισμός της μη ανάληψης» εφιστά σαφώς την προσοχή στο πρόβλημα ότι τα κοινωνικά επιδόματα και τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος δεν φθάνουν πάντα σε αυτούς που τα δικαιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αρκεί η δημιουργία τέτοιων συστημάτων, αλλά θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η χρήση τους από αυτούς που τα δικαιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα της γρήγορης, αποτελεσματικής και αποδοτικής πρόσβασης των πληθυσμών-στόχων στα επιδόματα·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση είχε επιπτώσεις στις συνθήκες πρόσβασης των νοικοκυριών στη στέγαση, καθώς και στις επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες δαπάνες για επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό και ότι το γεγονός αυτό επιβάλλει στα κράτη μέλη και την Ένωση να αναλάβουν επειγόντως δράση προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικούς κοινωνικούς παράγοντες για την υγεία και το βιοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου ζωής, ιδίως λαμβανομένου υπόψη του αντίκτυπου της παιδικής φτώχειας στην υγεία και την ευημερία των παιδιών, και ότι το χάσμα στον τομέα της υγείας μεταξύ πλούσιων και φτωχών όσον αφορά την οικονομικά προσιτή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και σε εισόδημα και πλούτο, όχι μόνο παραμένει σημαντικό, αλλά, σε ορισμένους τομείς, εξακολουθεί να διευρύνεται·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη γνωμοδότησή της της 20ής Μαΐου 2010, εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη και στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών για την υγεία·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να πλήξει σοβαρά τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί λόγω της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης μπορούν να βλάψουν σοβαρά την μακροπρόθεσμη οικονομική και οργανωτική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, να παρεμποδίσουν την ισότητα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στο έδαφός τους·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι ανισότητας σε θέματα υγείας επιτείνονται περαιτέρω από τον συνδυασμό της φτώχειας με άλλους παράγοντες που καθιστούν ένα άτομο ευάλωτο (όπως η παιδική ηλικία ή το γήρας, η αναπηρία ή οι μειονοτικές καταβολές) και ότι, αντιστρόφως, η κακή υγεία μπορεί να προκαλέσει φτώχεια και/ή κοινωνικό αποκλεισμό·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 21% των νοικοκυριών της ΕΕ28 δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και ότι το 20 % των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών δηλώνουν ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών που διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (95%) καταγράφεται στις Κάτω Χώρες, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Βουλγαρία όπου πρόσβαση στο διαδίκτυο διαθέτει το 54 % των νοικοκυριών·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά αποτελεί μία από τις 10 προτεραιότητες της νέας Επιτροπής και ότι μελλοντικά το 90 % των θέσεων εργασίας θα απαιτεί ορισμένες δεξιότητες πληροφορικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το 59 % των ευρωπαίων πολιτών έχουν πρόσβαση σε δίκτυο 4G, στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 15 %·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς θέσης εργασίας παραμένει ο καλύτερος τρόπος απομάκρυνσης από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι οι γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και η πρόσβαση σε αυτές συνιστούν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα στην αναζήτηση απασχόλησης·

ΜΘ.  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Ιουλίου 2010, σχετικά με «το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση»(32), το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό ως θεμελιώδες δικαίωμα, απαραίτητο για την πλήρη άσκηση του δικαιώματος στη ζωή και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διατομεακός χαρακτήρας των πτυχών της φτώχειας που σχετίζονται με το φύλο απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές διακρίσεις και ζητήματα, όπως η στέγαση, το ενεργειακό κόστος, οι δημόσιες υπηρεσίες, η ασφάλεια της απασχόλησης, η επισφαλής απασχόληση και οι φορολογικές πολιτικές·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της καταπολέμησης της φτώχειας δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνο εάν αντιμετωπιστεί η φτώχεια των γυναικών, δεδομένου ότι η ισότητα των φύλων, η οικονομική ενδυνάμωση και η χειραφέτηση των γυναικών είναι απαραίτητες για την ανοδική σύγκλιση σε ό,τι αφορά τη μείωση της φτώχειας·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συλλογή δεδομένων και κατά τη χάραξη πολιτικής για τη φτώχεια, τα έξοδα διαβίωσης και το εισόδημα με βάση τα νοικοκυριά ως συστατικές μονάδες, λαμβάνεται ως προϋπόθεση η ομοιόμορφη και ίση κατανομή των πόρων μεταξύ των μελών του νοικοκυριού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, τα νοικοκυριά διαφέρουν και η κατανομή μπορεί να είναι άνιση και εξαρτώμενη από το φύλο, γεγονός που απαιτεί η προσέγγιση ως προς τη χάραξη πολιτικής να βασίζεται στα ατομικά έξοδα και έσοδα·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 17 % των μονογονεϊκών νοικοκυριών, στη συντριπτική πλειονότητα των οποίων ο αρχηγός της οικογένειας είναι γυναίκα, αδυνατεί να έχει επαρκή θέρμανση στην κατοικία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό επί του γενικού πληθυσμού δεν υπερβαίνει το 10%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές χονδρικής της ενέργειας μειώθηκαν, ενώ οι τιμές λιανικής αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα έξοδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει, δυστυχώς, σε επίπεδο ΕΕ ορισμός της ενεργειακής ένδειας, ενώ το φαινόμενο επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νεαρών γυναικών είναι υψηλότερα από τα ποσοστά άλλων ηλικιακών ομάδων, με αποτέλεσμα οι νεαρές γυναίκες να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας από πολύ νεαρή ηλικία·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ τα αυξανόμενα έξοδα των νοικοκυριών και η υπερβολική επιβάρυνση που προκύπτει από τις δαπάνες στέγασης συγκαταλέγονται στους παράγοντες που συντελούν στο πρόβλημα των άστεγων γυναικών, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των ποσοστών των γυναικών που χάνουν ή εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και των αιτίων αυτής της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρέη των νοικοκυριών και τα ατομικά χρέη συνδέονται άμεσα με τα έξοδα των νοικοκυριών και αποτελούν ένα από τα κύρια αίτια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Βασικές συστάσεις

Βάσει των συστάσεων που αναπτύσσονται στην παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας:

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν πλήρως στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να υιοθετήσουν ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση των ποικίλων πτυχών αυτών των φαινομένων μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που θα εξασφαλίζει στενότερη σύνδεση των πολιτικών που αφορούν την οικονομία, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την ενέργεια, τις μεταφορές και την κοινωνική πρόνοια με βάση τις βέλτιστες πρακτικές·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να προσυπογράψουν την επιβολή χειμερινής αναστολής της αποσύνδεσης από τη θέρμανση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά τη διάρκεια μια προκαθορισμένης χειμερινής περιόδου κανένα νοικοκυριό δεν θα αποσυνδέεται από την παροχή ενέργειας, ενώ τα αποσυνδεδεμένα νοικοκυριά θα επανασυνδέονται και τονίζει ότι το σχετικό κόστος θα έχει φυσικά δημόσιο χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι κοινωνικές πολιτικές εμπίπτουν κατά πρώτο λόγο στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την επαρκή θερμοκρασία στις οικίες

3.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ και να εξετάσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και να αξιολογήσει κατά πόσον τα συστήματα επιτρέπουν στα νοικοκυριά να καλύπτουν βασικές προσωπικές ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει στη βάση αυτή τον τρόπο και τα μέσα παροχής σε επίπεδο κράτους μέλους επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος πάνω από το όριο της φτώχειας, το οποίο υπολογίζεται στο 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και τις παραδόσεις και με παράλληλο σεβασμό των χαρακτηριστικών καθενός από αυτά, προκειμένου να υποστηριχθεί η κοινωνική σύγκλιση στο σύνολο της ΕΕ·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πιο αποτελεσματική, πιο στοχευμένη και καλύτερα ελεγχόμενη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν η ενεργειακή ένδεια, τα αυξανόμενα έξοδα διαβίωσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η στέρηση στέγης και η ανεπαρκής ποιότητα των κατοικιών· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτόν τον τομέα·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφιερώσουν μια σύνοδο κορυφής στα ζητήματα της μείωσης της φτώχειας, της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

Πολιτικές της ΕΕ για την επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της φτώχειας·

6.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε παρόλο που ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο αριθμός των ατόμων ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία· εκφράζει επίσης αποδοκιμασία για το γεγονός ότι ο δείκτης φτώχειας δεν έχει βελτιωθεί παρά μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τον στόχο μείωσης της φτώχειας ο οποίος γίνεται όλο και πιο ανέφικτος·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν σε όλους προσιτή και επαρκή εισοδηματική στήριξη, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου εισοδήματος πάνω από το όριο της φτώχειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής για όσο διάστημα χρειάζεται και να παρέχουν διαφορετικά είδη αποζημίωσης για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας όταν δεν είναι εφικτή η μείωση των δαπανών σε βραχυπρόθεσμο διάστημα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να οριστούν κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να αντληθούν οφέλη από ένα σύστημα επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να προσαρμόσουν οποιεσδήποτε πολιτικές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της φτώχειας·

9.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και μετά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, και να εξασφαλίσει μεγαλύτερο συντονισμό με άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, και ειδικότερα με το ΕΚΤ, καθώς και με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των απόρων στην αγορά εργασίας και να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα οι πλέον άπορες και ευάλωτες ομάδες, όπως οι νεότερες γυναίκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένες γυναίκες·

10.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των συμμετοχικών δομών καταπολέμησης της φτώχειας στα κονδύλια του ΕΤΠΑ, αποφεύγοντας την επιβολή πρόσθετου διοικητικού φόρτου στις εν λόγω δομές, οι οποίες έχουν συχνά ανεπαρκές προσωπικό·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς για την αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται μέσω άτυπης και όχι μέσω επίσημης εκπαίδευσης·

12.  τονίζει ότι, όπου εφαρμόζονται πρωτοβουλίες όπως οι εγγυήσεις για τη νεολαία, πρέπει να υπάρχει σφαιρική κατανόηση της διάρθρωσης της απασχόλησης στις περιφέρειες στις οποίες προβλέπεται να εφαρμοστούν οι εν λόγω πρωτοβουλίες· αυτό απαιτεί επαναπροσδιορισμό του ρόλου των κέντρων απασχόλησης, ο οποίος συνίσταται στην υποστήριξη των χρηστών, στη συνεκτίμηση όλων των ιδιαιτεροτήτων αυτών των χρηστών, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην εστίαση της προσοχής στην ανάπτυξη τομέων μέσω άμεσης επαφής με τις επιχειρήσεις, ώστε να εντοπίζονται οι δεξιότητες που οι τελευταίες απαιτούν από τους δυνητικούς υπαλλήλους τους·

13.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι ο πυλώνας αυτός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ·

14.  υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξασφαλίσει μια κοινωνική βαθμολόγηση ΑΑΑ για την Ένωση με την παρουσίαση νέων νομοθετικών μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση που περιλαμβάνει μια σαφή στρατηγική για την καταπολέμηση των πτυχών του κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζονται με το φύλο·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο της ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το οποίο θα αποτελείται από συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενεργειακής ένδειας·

16.  υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας» και σημειώνει τη σύστασή της για συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Φτώχεια που θα έχει ως κύριο στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής ένδειας και θα συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες με σκοπό τον καθορισμό ευρωπαϊκών δεικτών ενεργειακής ένδειας (σε συνεργασία με την Eurostat), την αποτίμηση της κατάστασης, τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και τη διατύπωση συστάσεων για την ουσιαστικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος και την εξασφάλιση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε αυτό το πεδίο· τονίζει ότι προκειμένου να παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες και να υπάρχει δυνατότητα χάραξης πολιτικών βάσει στοιχείων και αποτελεσματικής παρακολούθησης είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δείκτες και να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση και τα έξοδα των νοικοκυριών σε συνάρτηση με την ενεργειακή ένδεια

17.  θεωρεί ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν και διαγενεαλογική διάσταση και ως εκ τούτου, υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολύνεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, και υποστηρίζει την υιοθέτηση πολιτικών που έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου·

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της αυξανόμενης φτώχειας, να εντείνουν τις προσπάθειές τους με σκοπό τη στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος ενέχει έντονη διάσταση του φύλου, για παράδειγμα υπό μορφή σύστασης του Συμβουλίου, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης της φτώχειας που ορίζεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020·

19.  επαναλαμβάνει τη σημασία της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, και τη σημασία του ρόλου της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των στερεοτύπων για τα φύλα και του στιγματισμού της φτώχειας καθώς και στην αύξηση του εισοδήματος των γυναικών μέσω της ένταξής τους σε τομείς όπου υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και οι επιχειρήσεις, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τους στόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης για τις γυναίκες στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

20.  ζητεί να υποβάλει κάθε κράτος μέλος αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία του σχεδίου μείωσης της φτώχειας, καθώς και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η στρατηγική του αντιμετωπίζει τις πτυχές της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζονται με το φύλο·

Πόροι και εισόδημα των φτωχών νοικοκυριών

21.  τονίζει ότι το αξιοπρεπές εισόδημα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο προκειμένου να μπορεί κανείς να ζει με αξιοπρέπεια· επισημαίνει ότι, παρόλο που η απασχόληση μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας για την απαλλαγή από τη φτώχεια, είναι σημαντικό να παρέχεται ένα ελάχιστο και επαρκές εισόδημα που θα βοηθά τους ανθρώπους να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους· υπενθυμίζει ότι το 16,7% του πληθυσμού στην ΕΕ28 το 2013 διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές παροχές, πράγμα που σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν κάτω από το εθνικό όριο του κινδύνου φτώχειας και ότι το επίπεδο των φτωχών εργαζομένων παραμένει απαράδεκτα υψηλό·

22.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να διατυπώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ουσιαστική καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της προαγωγής της κοινωνικής σύγκλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους·

23.  υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα και δείκτες φτώχειας»· παρατηρεί ότι στη γνωμοδότηση υποστηρίζεται η δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για το επαρκές ελάχιστο εισόδημα, το οποίο θα πρέπει να καθορίζει κοινά πρότυπα και δείκτες, να υποδεικνύει μεθόδους παρακολούθησης της εφαρμογής του και να βελτιώνει τον διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· θεωρεί ότι το εν λόγω πλαίσιο πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και στα δικαιώματα και να λαμβάνει υπόψη του τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, ενώ επιπλέον πρέπει να σέβεται την αρχή της αλληλεγγύης·

24.  τονίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να αποτρέπουν και να απομακρύνουν τα νοικοκυριά από τη σοβαρή υλική στέρηση, καθώς και να παρέχουν τη δυνατότητα εισοδήματος πάνω από το όριο της φτώχειας· υπενθυμίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό μέσο για την υλοποίηση του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο εγγυάται την επαρκή κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συμμετοχή στην κοινωνία, την προστασία της ανθρώπινης υγείας, και μεγαλύτερη ισότητα ευκαιριών· συμμερίζεται την άποψη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ότι τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να συνοδεύονται από δια βίου μάθηση, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας στόχος των οποίων θα είναι να βοηθούν τους ανέργους να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας και να βρίσκουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό να πραγματοποιήσουν τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωσή τους, να στηρίξουν τους μη κυβερνητικούς φορείς και τις τοπικές αρχές παρέχοντας στοχευμένες ενεργειακές συμβουλές και εκπαιδεύοντας ενεργειακούς συμβούλους και να υποχρεώσουν τους παρόχους ενέργειας να συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς ενέργειας προς τα νοικοκυριά πληροφορίες σχετικά με μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης·

26.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ασκούν, εφόσον ενδείκνυται, προορατική πολιτική στον τομέα της αξιοπρεπούς στέγασης, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ποιοτικές κατοικίες· καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν συνετή πολιτική για τα ενοίκια όταν απαιτούνται επείγοντα κοινωνικά μέτρα και επισημαίνει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να συνοδεύεται από μακροπρόθεσμα στεγαστικά και κοινοτικά προγράμματα για την αύξηση του αποθέματος κατοικιών που προορίζονται για διαφορετικές κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες-στόχους τονίζει ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η λήψη ουσιαστικών μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία «φουσκών» στον τομέα της στέγασης, όπως για παράδειγμα η ουσιαστική ρύθμιση της προστασίας των καταναλωτών στην αγορά ενυπόθηκων δανείων· ενθαρρύνει εν προκειμένω τη θέσπιση πολιτικών που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες να παραμείνουν στην πρώτη κατοικία τους·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν το θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών σε στεγαστικό επίδομα ως προϋπόθεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· ζητεί να αναγνωριστεί η σημασία των οικονομικά προσιτών μισθωμένων κατοικιών ως μέσου διευκόλυνσης της πρόσβασης των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα στη στέγαση, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή αριθμό κατοικιών σε προσιτές τιμές·

28.  τονίζει ότι η φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων αποτελεί μείζον πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα προκειμένου να διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο συνταξιοδοτικών εισοδημάτων καθώς και τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων·

29.  καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με το πρόβλημα των αστέγων αντιμετωπίζοντάς το ως ακραία μορφή φτώχειας, και ιδίως με τους χειμερινούς θανάτους αστέγων και ανθρώπων που ζουν σε κρύα σπίτια· καλεί τα κράτη μέλη να επαναξιολογήσουν την πρόοδό τους προς την εξάλειψη αυτών των ακραίων μορφών φτώχειας·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν επειγόντως, να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν μέτρα πολιτικής που να διευκολύνουν τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν στο κόστος στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στεγαστικών επιδομάτων, δεδομένου ότι 22.348.834 νοικοκυριά (περίπου το 11% του πληθυσμού της ΕΕ) δαπανούν περισσότερο από το 40 % του διαθέσιμου εισοδήματός τους στη στέγαση και ότι 21 942 491 νοικοκυριά (περίπου το 10,8 % του πληθυσμού της ΕΕ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διατήρηση επαρκούς θερμοκρασίας στην κατοικία τους·

31.  υπενθυμίζει ότι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και εκείνα που είναι φτωχά ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας εξαρτώνται περισσότερο από την παροχή οικονομικά προσιτών δημοσίων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν τις αναγκαίες δημόσιες δαπάνες που εξασφαλίζουν στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές δημόσιες υπηρεσίες·

Οικιακές δαπάνες των φτωχών νοικοκυριών

32.  εκφράζει επιδοκιμασία για το έργο της Επιτροπής για έναν προϋπολογισμό αναφοράς, το οποίο αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του εισοδήματος και των δαπανών των φτωχών νοικοκυριών με πιο ισορροπημένο τρόπο και με μια προσέγγιση βάσει πραγματικών στοιχείων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση· επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προϋπολογισμοί αναφοράς που να αντανακλούν τις δαπάνες των νοικοκυριών με στόχο τον σχεδιασμό της στήριξης που θα παρασχεθεί και τον έλεγχο της επάρκειάς της· θεωρεί ότι το μέσο αυτό έχει καθοριστική σημασία για την αναζωογόνηση της κοινωνικής συνοχής της ΕΕ, τη μείωση των ανισοτήτων και την επίτευξη του στόχου για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που περιλαμβάνεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· τονίζει ότι η μείωση των οικιακών δαπανών για τα φτωχά νοικοκυριά θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά και στην οικονομία - ιδίως στην τοπική - όσο και στην κοινωνική συνοχή·

33.  υπενθυμίζει ότι τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, στη στέγαση και στους λογαριασμούς κοινής ωφελείας, καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να συνδέσει καλύτερα τις πολιτικές της με την καταπολέμηση της φτώχειας, να βελτιώσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να διευκολύνει τον τακτικό διάλογο με τους ανθρώπους που βιώνουν φτώχεια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν·

34.  τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υφίσταται ορισμός της ενεργειακής ένδειας σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αξιολογηθούν ορθά η σοβαρότητα, τα αίτια και οι επιπτώσεις αυτής της διάστασης της φτώχειας στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς έναν κοινό ορισμό της ενεργειακής ένδειας και να προσδιορίσει τους παράγοντες που καθιστούν ευάλωτα τα νοικοκυριά·

35.  τονίζει ότι ο ορισμός αυτός πρέπει να διατυπωθεί σε συνεργασία με τους ανθρώπους που βιώνουν φτώχεια και με τους φορείς που καταπολεμούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και ότι εν προκειμένω πρέπει, μεταξύ άλλων, να ληφθεί υπόψη η αδυναμία ενός νοικοκυριού να εξασφαλίσει επίπεδο ενεργειακού εφοδιασμού που να καλύπτει επαρκώς τη συνολική ενέργεια που χρησιμοποιεί·

36.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την ενεργειακή ένδεια στην Ευρώπη, η οποία να συνοδεύεται από σχέδιο δράσης για την υποστήριξη των κρατών μελών σε αυτό το πεδίο· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο πλαίσιο αυτό αξιολογήσεις των επιπτώσεων και πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας στα κράτη μέλη· τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να είναι οικονομικά προσιτή για όλους τους πολίτες της Ευρώπης·

37.  τονίζει ότι υπάρχει ήδη μια χαμένη γενιά· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτραπεί το ενδεχόμενο να περιέλθουν ακόμη περισσότεροι νέοι σε κατάσταση ενεργειακής ένδειας στο μέλλον·

38.  επισημαίνει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη λήψη οικονομικών αποφάσεων σε μεγαλύτερη ηλικία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαχείριση των δαπανών και των εσόδων· συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα στοχεύουν σε γυναίκες και κορίτσια που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και περιθωριοποιημένες κοινότητες και αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό·

39.  τονίζει ότι σημαντικό ποσοστό των ατόμων που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και, συνεπώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην αναγκαία αρχική προκαταβολική επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, όπως μόνωση ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος συνεχούς χρήσης μεγαλύτερου μεριδίου του εισοδήματος του νοικοκυριού απ’ όσο είναι αναγκαίο σε λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ενώ δεν αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της ενεργειακής απόδοσης ή της έλλειψης ενέργειας·

40.  καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων (EIGE) και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν έρευνες σχετικά με τις άστεγες γυναίκες, τα αίτια του φαινομένου και τους παράγοντες που το ευνοούν, δεδομένου ότι το φαινόμενο δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στα σημερινά στοιχεία· σημειώνει ότι στα ειδικά ανά φύλο στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκαταλέγονται η οικονομική εξάρτηση λόγω φύλου, η προσωρινή στέγαση και η αποφυγή κοινωνικών υπηρεσιών·

41.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία κατάρτισης προϋπολογισμού αναφοράς, και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει εκτιμήσεις ανά φύλο κατά τον σχεδιασμό του, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων λόγω φύλου στο πλαίσιο των νοικοκυριών·

42.  θεωρεί ότι το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ως πιθανός παράγοντας τρωτότητας και αποκλεισμού·

Εστίαση της χρηματοδότησης και των πολιτικών στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ενεργειακής ένδειας

43.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να παράσχουν μικροπιστώσεις ή άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια μέσω λ.χ. της ΕΤΕπ σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος προκειμένου να στηρίξει την αρχική τους επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή σε ενεργειακή απόδοση, όπως μόνωση, ηλιακή ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικές συσκευές·

44.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται, τόσο στις νέες κατοικίες όσο και στις ανακαινίσεις υφιστάμενων κατοικιών, να έχουν ως γνώμονα την ενεργειακή απόδοση·

45.  υπενθυμίζει ότι η εστίαση ορισμένων πολιτικών και της χρηματοδότησης της Ένωσης στη μείωση του ενεργειακού κόστους των φτωχών νοικοκυριών μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση έχει μεσοπρόθεσμα πολλαπλά θετικά αποτελέσματα: βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της υγείας των ενδιαφερόμενων, μείωση των εξόδων των νοικοκυριών με αποτέλεσμα την ελάφρυνση του προϋπολογισμού των φτωχών οικογενειών, αύξηση των τοπικών επενδύσεων, δημιουργία τοπικών θέσεων απασχόλησης και συμβολή στους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·

46.  τονίζει, επίσης, την ανάγκη παρακολούθησης της χρήσης των ταμείων και απλούστευσης των πληροφοριών και της πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους·

47.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η φτώχεια να μην προσεγγίζεται μόνο από κοινωνική ή πολιτική, αλλά και από οικονομική σκοπιά, με βάση τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει στις προτεραιότητές της την ανάγκη αντιμετώπισης της ανισότητας που επικρατεί σήμερα και η οποία περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη, επηρεάζει δυσμενώς τη συνοχή και ενισχύει τη φτώχεια·

48.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, η πρώτη εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού με σκοπό την πρόληψη σοβαρών διακυμάνσεων των τιμών και της κερδοσκοπίας στην αγορά ενέργειας, δημιουργώντας ισχυρότερες διασυνδέσεις και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ενοποίηση της αγοράς και βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και αυξάνοντας τις επενδύσεις στην έρευνα με αντικείμενο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δεύτερα ενισχύοντας τις πολιτικές τους με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη έμφαση στα νοικοκυριά εκτός δικτύου που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό· φρονεί ότι η προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της Ένωσης·

49.  θεωρεί λυπηρή τη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία επί των φυσικών πόρων και των πηγών ενέργειας, ιδίως των μη μετεγκαταστάσιμων, όπως για παράδειγμα των υδροηλεκτρικών, και ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των φτωχών οικογενειών, μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης εσόδων που προκύπτουν από την επιβολή κατάλληλης φορολογίας·

50.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, λόγω της δυνητικής σημασίας τους για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών των νοικοκυριών· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό των ευρωπαϊκών ταμείων όσον αφορά την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας· τονίζει ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική απορρόφηση, όπως η δυνατότητα πρόσβασης μικρότερων οργανισμών στα διαρθρωτικά ταμεία ή η έλλειψη ενημέρωσης ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων·

51.  υπενθυμίζει ότι για τη στόχευση δικαιούχων που εργάζονται με φτωχά νοικοκυριά ή ανήκουν σε αυτά υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες πληρούνται περισσότερο βαθμό από τα ΕΔΕΤ και λιγότερο από μεγαλύτερα ταμεία, όπως το ΕΤΠΑ·

52.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν τη χρήση μηχανισμών διασταυρούμενης χρηματοδότησης, ιδίως μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, όσον αφορά τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενεργειακής απόδοσης που στοχεύουν στα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια· τονίζει τα πολλαπλά οφέλη των πολυταμειακών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση οριζόντιων ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή ένδεια·

53.  τονίζει ότι η ποιότητα των κατοικιών των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές τείνει να είναι πολύ κακή, είτε πρόκειται για ενοικιαστές είτε για ιδιοκτήτες· υπενθυμίζει ότι το γεγονός αυτό επιτείνει τις λεγόμενες επιπτώσεις εγκλωβισμού λόγω του υψηλού κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και δεν αφήνει περιθώρια επενδύσεων στη μείωση του ενεργειακού κόστους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο το LEADER και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στοχεύουν στην καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας στις αγροτικές περιοχές, κατευθύνοντας τα επιχειρησιακά προγράμματα και τη χρηματοδότηση προς την παραγωγή διαφοροποιημένης ενέργειας από ανανεώσιμες ειδικά στο πλαίσιο τοπικών δικτύων, που να συμπεριλαμβάνει μέτρα ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια που προορίζονται για νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια·

54.  υπενθυμίζει ότι οι ενοικιαστές έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης, καθώς δεν είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου· υπενθυμίζει ότι οι ενοικιαστές έχουν λιγότερα κίνητρα να επενδύσουν δεδομένου ότι μετακομίζουν ευκολότερα και συχνότερα από τους ιδιοκτήτες· χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της Επιτροπής «Fuel/Energy poverty - assessment of the impact of the crisis and review of existing and possible new measures in the Member States» (Ένδεια καυσίμων/ενεργειακή ένδεια – αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης και επισκόπηση των υφιστάμενων και πιθανών νέων μέτρων στα κράτη μέλη) που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, βάσει των αποτελεσμάτων του εν λόγω πιλοτικού σχεδίου, διατάξεις που να καθιστούν δυνατή την χορήγηση χρηματοδότησης της ΕΕ για μέτρα ενεργειακής απόδοσης που λαμβάνουν οι ενοικιαστές·

55.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τουλάχιστον το 20 % των συνολικών πόρων του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατεθεί για τον στόχο «προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και ότι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μέτρα κοινωνικής ένταξης·

56.  τονίζει την άμεση ανακούφιση και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των άπορων νοικοκυριών όταν παρέχονται σε αυτά τα νοικοκυριά πόροι για μικρής κλίμακας και χαμηλού κόστους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως οι ηλιακοί συλλέκτες για κατοικίες που δεν είναι συνδεδεμένες με το ενεργειακό δίκτυο·

Σύνδεση των κοινωνικών στόχων και της ενεργειακής πολιτικής

57.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενεργειακή πολιτική αναγνωρίζει τους κοινωνικούς στόχους στις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης, και ιδίως η οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και η οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι συναφείς διατάξεις της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για τη στόχευση των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια και της κοινωνικής κατοικίας (άρθρο 7 παράγραφος 7) δεν αξιοποιούνται πλήρως από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης και της εκτίμησης αντικτύπου της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση που θα διενεργήσει, την εφαρμογή και τη χρήση του άρθρου 7 παράγραφος 7 και του άρθρου 5 παράγραφος 7· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει, βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, το ενδεχόμενο να ενισχύσει το άρθρο 7, ιδίως την παράγραφο 7, προκειμένου τα κράτη μέλη να ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν κοινωνικούς στόχους στους μηχανισμούς τους υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης·

58.  υπενθυμίζει ότι οι τοπικές αρχές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προωθώντας εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης, όπως μεταξύ άλλων συνεργατικά μοντέλα, καθώς και συμφωνίες συλλογικής αγοράς, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συνδυάζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις τους συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη μείωση των τιμών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον ρόλο των τοπικών αρχών στην άμβλυνση της ενεργειακής ένδειας·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τα πρότυπα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την επαρκή θερμοκρασία στις οικίες· στηρίζοντας τις πλέον ευπαθείς ομάδες, ιδίως τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα που πάσχουν από μόνιμη ασθένεια ή αναπηρία, προκειμένου να προστατευθούν η υγεία και η ευημερία τους·

60.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αμέσως δράση για την αντιμετώπιση της επισφαλούς εργασίας που εμποδίζει τα άτομα να έχουν τακτικό και ασφαλές εισόδημα, θέτοντας με τον τρόπο αυτόν εμπόδιο στην επιτυχή κατάρτιση του προϋπολογισμού και στην πληρωμή των λογαριασμών του νοικοκυριού·

61.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε οικονομική προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ·

Στέγαση και φτώχεια

62.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ισχυρά μέτρα για την κοινωνική στέγαση και να ενισχύσουν τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση στις κοινωνικές ενοικιαζόμενες κατοικίες μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων· συνιστά στα κράτη μέλη να προωθήσουν την προσφορά ποιοτικής κοινωνικής στέγης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων, και κυρίως των πλέον ευάλωτων ατόμων, σε κατάλληλη στέγαση· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ευκαιρίες τους για παροχή κοινωνικής στέγης με εναλλακτικές νόμιμες κατασκευές· συνιστά στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις συμμαχίες μεταξύ των καταναλωτών·

63.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της ποιοτικής και προσιτής παιδικής μέριμνας η οποία επιτρέπει στους γονείς να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να αυξήσουν τα εισοδήματά τους· τονίζει τη σημασία της ιδίως για τους μόνους γονείς και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την άμεση βελτίωση των διατάξεων περί παιδικής μέριμνας·

64.  επισημαίνει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η ανακαίνιση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολιτικές ανακαίνισης σπιτιών συχνά δεν στοχεύουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες· εμμένει στο γεγονός ότι οι πολιτικές ανακαίνισης σπιτιών πρέπει να στοχεύουν πρωτίστως στα άπορα, οικονομικά αποκλεισμένα και ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντας έμφαση στα νοικοκυριά που έρχονται αντιμέτωπα τόσο με ανισότητες λόγω φύλου όσο και με πολλαπλές διακρίσεις·

65.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων και των εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι συνεταιρισμοί και οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες, για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, ιδίως των γυναικών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, καθώς και για την αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη δέσμευση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φορέων και τις διαδικασίες συνομιλιών που προάγουν και διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και ειδικότερα γυναικών και κοριτσιών, στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής σχετικά με την κοινωνική ένταξη σε όλα τα επίπεδα·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να τεθεί τέλος στην εξωφρενική μισθολογική ψαλίδα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, η οποία αντιστοιχεί σήμερα σε 16 % και ανέρχεται σε έως και 39 % για τις συντάξεις, και επισημαίνει την καθοριστική σημασία των μέτρων αυτών για τις μόνες μητέρες, των οποίων οι δαπάνες για το νοικοκυριό ενδέχεται να αποδειχθούν πραγματικά επαχθείς·

68.  επισημαίνει ότι οι μόνοι γονείς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι γυναίκες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας (34 %) από τον μέσο όρο· επισημαίνει ότι ένας βασικός παράγοντας που συντελεί στον αυξημένο αυτόν κίνδυνο είναι το γεγονός ότι, λόγω των δαπανών για τη φροντίδα των παιδιών, οι μόνοι γονείς είτε αντιμετωπίζουν αποκλεισμό από την εργασία είτε έχουν επισφαλή, χαμηλόμισθη απασχόληση· παρακινεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις για έναν αξιοπρεπή μισθό που να διασφαλίζει την κάλυψη των βασικών αναγκών των εργαζομένων·

69.  επισημαίνει ότι το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων συμβάλλουν καθοριστικά στη φτώχεια των γυναικών· επισημαίνει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχει στη φτώχεια των γυναικών ο αποκλεισμός των γυναικών από τομείς της οικονομίας όπου κυριαρχούσαν παραδοσιακά οι άνδρες, όπως η τεχνολογία, η επιστήμη, η ανώτερη διοίκηση και η λήψη αποφάσεων, καθώς και η υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε συγκριτικά χαμηλόμισθους τομείς, όπως η περίθαλψη, οι δημόσιες υπηρεσίες, η μερική απασχόληση και η χαμηλά αμειβόμενη επισφαλής εργασία· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών οφείλεται εν μέρει στα μακροχρόνια άνισα πρότυπα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να δίδεται προτεραιότητα, στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής και των συμφωνιών διαμόρφωσης των μισθών, σε ανδροκρατούμενους τομείς, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας·

70.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και των κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών μέσω πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας με ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης σε γυναικοκρατούμενους τομείς· επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην εκπροσώπηση και χειραφέτηση των γυναικών στον χώρο εργασίας, καθώς και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού· καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν και να διενεργήσουν έρευνες για τους μισθούς ανά εργοδότη και ανά τομέα προκειμένου να καταδειχθούν τα άνισα μισθολογικά συστήματα που επηρεάζουν τους άνδρες και τις γυναίκες στον ίδιο χώρο εργασίας, ως μέσο επιτάχυνσης της προόδου για την εξίσωση των αμοιβών·

71.  τονίζει ότι πρέπει να σχεδιαστούν, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στοχευμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών των ευάλωτων ομάδων και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, που αντιμετωπίζουν ειδικές μορφές ανισοτήτων λόγω φύλου και πολλαπλές διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταρτίζουν πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι πρόσφυγες και οι μετανάστριες, οι γυναίκες Ρομά και οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές και σε μειονεκτούσες περιοχές, οι ανύπανδρες μητέρες, καθώς και οι φοιτήτριες σε πανεπιστήμια και σχολές·

Φτώχεια και πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

72.  υπενθυμίζει ότι η ίση πρόσβαση όλων σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα, ιδίως στην ΕΕ·

73.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι συχνά περιορισμένη λόγω οικονομικών ή περιφερειακών δυσκολιών (για παράδειγμα, σε αραιοκατοικημένες περιοχές) και αυτό αφορά ιδίως την τρέχουσα περίθαλψη (όπως η οδοντιατρική ή η οφθαλμολογική περίθαλψη) και την προληπτική περίθαλψη·

74.  υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι ανισότητας σε θέματα υγείας επιτείνονται περαιτέρω από τον συνδυασμό της φτώχειας με άλλους παράγοντες που καθιστούν έναν άνθρωπο ευάλωτο (όπως η παιδική ηλικία ή το γήρας, η αναπηρία ή οι μειονοτικές καταβολές) και ότι η κακή υγεία μπορεί να οδηγήσει στη φτώχεια·

75.  υπογραμμίζει τη σημασία των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης για την κάλυψη των κενών που αφορούν τις ικανότητες, μέσω της προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

76.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία: καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα», η οποία προβλέπει περαιτέρω δράσεις, προκειμένου ιδίως να βελτιωθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, να μειωθεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών·

77.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, οι οποίες θα επιτρέψουν εν καιρώ τη μείωση ορισμένων από τις ανισότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στη βάση των οικουμενικών αξιών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, να εστιάσουν την προσοχή τους στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας·

78.  καλεί τα κράτη μέλη να επιλύσουν τα προβλήματα της άνισης πρόσβασης στην περίθαλψη που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως π.χ. στους τομείς της οδοντιατρικής και της οφθαλμολογίας·

79.  παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει επειγόντως κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν επιστροφή εξόδων στους ασθενείς και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να περιοριστούν οι ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα για τη θεραπεία παθήσεων ή ασθενειών, όπως η οστεοπόρωση μετά την εμμηνόπαυση και η νόσος Αλτσχάιμερ, για τις οποίες δεν προβλέπεται επιστροφή των εξόδων σε ορισμένα κράτη μέλη·

Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και φτώχεια

80.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή, δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης, ίση και απεριόριστη πρόσβαση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αγορές και τηλεπικοινωνίες, ιδίως για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού·

81.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν στρατηγικές με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση της ίσης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ιδίως για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

Νερό και φτώχεια

82.  υπενθυμίζει ότι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει το δικαίωμα σε καθαρό και ποιοτικό πόσιμο νερό και σε εγκαταστάσεις υγιεινής ως ανθρώπινο δικαίωμα· παρατηρεί, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιοχές, ιδίως στις αγροτικές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεν είναι εγγυημένη η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ύδρευσής τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν χωρίς καθυστέρηση την πρόσβαση όλων σε πόσιμο νερό· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή ελάχιστου μισθού και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ευάλωτων νοικοκυριών·

83.  ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το σύνολο του πληθυσμού τους να έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό το συντομότερο δυνατό·

84.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση πρωτοβουλίας στοχεύει στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ της κοινωνικής πολιτικής και της ενεργειακής πολιτικής στον ευρωπαϊκό διάλογο, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ απομακρύνεται από τον στόχο της στρατηγικής ΕΕ2020 για την καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ η ΕΕ διαθέτει αναξιοποίητο δυναμικό όσον αφορά τη μείωση του μειζόνων οικιακών εξόδων των φτωχών νοικοκυριών μέσω της στόχευσης των υφιστάμενων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια. Η εκπλήρωση του στόχου της στρατηγικής ΕΕ2020 για την καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και των στόχων για την ενεργειακή απόδοση, τις εκπομπές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαιτεί από πολυάριθμους φορείς να προβούν σε περαιτέρω βήματα με τη βοήθεια διαφόρων μέσων τα οποία κινούνται ωστόσο προς την ίδια κατεύθυνση.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής(33) κάνει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων «για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης μέσω της υιοθέτησης ολοκληρωμένης προσέγγισης, του εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας και της εξέτασης νέων μέτρων με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης με την πάροδο του χρόνου». Η αύξηση της κοινωνικής δέσμευσης της ΕΕ αποτελεί μία επί μακρόν ανεκπλήρωτη πολιτική υπόσχεση και, ως εκ τούτου, με τη θέσπιση πλαισίου ελάχιστου εισοδήματος και την περαιτέρω βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, η ΕΕ μπορεί να επιτύχει το επόμενο επίπεδο ολοκλήρωσης. Η αύξηση του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία για μια επιτυχή στρατηγική «Ευρώπη 2020» και για την καταπολέμηση της φτώχειας για δύο λόγους: Η ανισότητα στην ΕΕ αυξάνεται από τότε που ξέσπασε η κρίση και ακόμα και σήμερα ένας στους έξι Ευρωπαίους πολίτες ζει σε συνθήκες φτώχειας ή διατρέχει κίνδυνο φτώχειας. Το ελάχιστο εισόδημα αποτελεί το βασικό μέσο που πρέπει να θεσπιστεί στην ΕΕ στη βάση του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ(34), προκειμένου να υλοποιηθεί το θεμελιώδες δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

Ένας δεύτερος πυλώνας για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως της ακραίας φτώχειας, είναι η αποτελεσματική μείωση των εξόδων των νοικοκυριών μέσω της καλύτερης στόχευσης των διαφόρων ταμείων στα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά και της εξάλειψης των εμποδίων στην αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» (35)θέτει τον στόχο της επίτευξης ποσοστού 20% όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020, καθώς και της μείωσης κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σε σύγκριση με το 1990) έως το 2020. Η καλύτερη στόχευση των ταμείων της ΕΕ στα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια μας φέρνει επίσης πιο κοντά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η πρωτοβουλία εισάγει την έννοια της επιβολής χειμερινής αναστολής της αποσύνδεσης από τη θέρμανση, η οποία θα προστατεύει τα νοικοκυριά που ήδη στερούνται την ενέργεια ή κινδυνεύουν να αποσυνδεθούν από το δίκτυο λόγω καθυστερήσεων στην πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας.

29.1.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών

(2015/2223(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Julie Ward

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 εκατομμύρια γυναίκες περισσότερες από τους άντρες ζουν στην ΕΕ σε συνθήκες φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και τα εξαρτώμενα από αυτές παιδιά διατρέχουν δυσανάλογα μεγάλο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την ΕΕ, με την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας να οξύνουν αυτές τις ανισότητες οδηγώντας στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανομή του εισοδήματος εντός των νοικοκυριών είναι άνιση και επηρεάζεται από το φύλο, και αυτό για διάφορους λόγους, όπως μεταξύ άλλων, το μεγάλο ποσοστό γυναικών που εργάζεται σε επισφαλή ή αδήλωτη εργασία, η άσκηση βίας λόγω φύλου και η οικονομική εξάρτηση, προς τούτο απαιτούνται εξατομικευμένες μετρήσεις των εσόδων και εξόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλες οικογένειες έχουν μεγαλύτερες δαπάνες και επιβαρύνσεις και τα εξαρτώμενα παιδιά, οι ηλικιωμένοι ή άλλα ευάλωτα άτομα που εξαρτώνται από την άτυπη φροντίδα των γυναικών διατρέχουν επίσης δυσανάλογα μεγάλο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται νέα και ισχυρή πολιτική ώθηση για να εκπληρωθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύοντες εθνικοί στόχοι μείωσης της φτώχειας συγκεντρωτικά υπολείπονται του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά οκτώ εκατομμύρια άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αποτελεί την κατάλληλη στιγμή για να διατυπωθεί μια σταθερή και ανανεωμένη δέσμευση υπέρ της εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και για τη μεταρρύθμιση και την ευθυγράμμιση των εθνικών στρατηγικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χάσματα μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την αμοιβή, τις ώρες εργασίας και τη διάρκεια του εργασιακού βίου που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή τους ως συνταξιούχοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες άνω των 65 ετών διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τους αντίστοιχους άνδρες, καθώς τα μέσα συνταξιοδοτικά εισοδήματα των γυναικών είναι χαμηλότερα επί του παρόντος, και συχνά πολύ χαμηλότερα από τα εισοδήματα των ανδρών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διατομεακός χαρακτήρας των πτυχών της φτώχειας που σχετίζονται με το φύλο απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές διακρίσεις και τα ζητήματα, όπως η στέγαση, το ενεργειακό κόστος, οι δημόσιες υπηρεσίες, η ασφάλεια της απασχόλησης, η επισφαλής απασχόληση και οι φορολογικές πολιτικές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της καταπολέμησης της φτώχειας δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνο εάν αντιμετωπιστεί η φτώχεια μεταξύ των γυναικών, δεδομένου ότι η ισότητα των φύλων, η οικονομική χειραφέτηση και η ενδυνάμωση των γυναικών είναι απαραίτητες για την ανοδική σύγκλιση σε ό,τι αφορά τη μείωση της φτώχειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των δαπανών στα νοικοκυριά επηρεάζει ορισμένες ομάδες ιδιαίτερα, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένες γυναίκες, μετανάστριες και άτομα με αναπηρίες, ενώ τα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, και δεν διασφαλίζεται πάντοτε επαρκές επίπεδο αρωγής

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συλλογή δεδομένων και κατά τη χάραξη πολιτικής για τη φτώχεια, τα έξοδα διαβίωσης και το εισόδημα με βάση τα νοικοκυριά ως συστατικές μονάδες, λαμβάνεται ως προϋπόθεση η ομοιόμορφη και ίση κατανομή των πόρων μεταξύ των μελών του νοικοκυριού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, τα νοικοκυριά διαφέρουν και η κατανομή μπορεί να είναι άνιση και εξαρτώμενη από το φύλο, γεγονός που απαιτεί η προσέγγιση ως προς τη χάραξη πολιτικής να βασίζεται στα ατομικά έξοδα και έσοδα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των βασικών και ουσιωδών αγαθών και υπηρεσιών σε πολλές χώρες της ΕΕ σημείωσε ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε αύξηση των γενικών δαπανών των νοικοκυριών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 17 % των μονογονεϊκών νοικοκυριών, με αρχηγό της οικογένειας σε μεγάλο ποσοστό γυναίκες, δεν είναι σε θέση να κρατήσει το σπίτι του ζεστό, σε σύγκριση με το 10% μόνο του γενικού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές χονδρικής της ενέργειας μειώθηκαν, ενώ οι τιμές λιανικής αυξήθηκαν, αυξάνοντας τα έξοδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει, δυστυχώς, σε επίπεδο ΕΕ ορισμός της ενεργειακής ένδειας, ενώ το φαινόμενο επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νεαρών γυναικών είναι υψηλότερα από τα ποσοστά άλλων ηλικιακών ομάδων, θέτοντας τις νεαρές γυναίκες σε κίνδυνο φτώχειας από μικρή ηλικία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ τα αυξανόμενα έξοδα των νοικοκυριών και η επιβάρυνση που προκύπτει από τις δαπάνες στέγασης είναι ένας από τους παράγοντες για την απώλεια στέγης των γυναικών, απαιτείται η διεξαγωγή περισσότερων ερευνών για τις τιμές και τα αίτια της απώλειας στέγης ή της εγκατάλειψης του σπιτιού τους από τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρέος των νοικοκυριών και τα προσωπικά χρέη συνδέονται άμεσα με τα έξοδα των νοικοκυριών και αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, οι εκθέσεις για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της αύξησης των ποσοστών φτώχειας ή/και του κινδύνου φτώχειας για τα παιδιά λόγω της οικονομικής κρίσης και των περικοπών στις κοινωνικές παροχές, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην κοινωνική προστασία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού λόγω φύλου, δεν θα πρέπει να ορίζονται μόνο από άποψη εισοδήματος, υλικής στέρησης και έντασης εργασίας, αλλά και από την άποψη των στοιχείων που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζει με αξιοπρέπεια και να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία, σε πολιτιστικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο·

1.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της φτώχειας για το 2020 «φαντάζει ανέφικτος» και εμμένει σε νέα πολιτική ώθηση για την ανάληψη ουσιαστικής, αποφασιστικής και δεσμευτικής δράσης εκ μέρους της Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, για την αντιμετώπιση της φτώχειας στην ΕΕ, απαιτώντας μια ολιστική στρατηγική για τη φτώχεια σε επίπεδο ΕΕ που θα επισημαίνει τις πτυχές της φτώχειας που σχετίζονται με το φύλο και στρατηγικές στις οποίες θα λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι ανάγκες των οικογενειών που αντιμετωπίζουν φτώχεια και η κατάσταση των μόνων γονέων· επισημαίνει μια μικρή αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, όχι όμως σε ικανοποιητικά επίπεδα, οπότε απαιτούνται πρόσθετα μέτρα· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στις εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της φτώχιας λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και αποβλέπουν στην κατάργηση της ανισότητας των φύλων·

2.  επισημαίνει το αυξανόμενο χάσμα σε σχέση με την φτώχεια μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, καθώς και την αύξηση της ακραίας φτώχειας, κυρίως της φτώχειας των γυναικών, ιδίως σε χώρες και περιφέρειες που έχουν πληγεί από την κρίση·

3.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να διορθώσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για τη φτώχεια με συντονισμένο τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση του ευρωπαϊκού στόχου· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στις εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της φτώχιας λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και αποβλέπουν στην κατάργηση της ανισότητας των φύλων· ζητεί να υποβάλει κάθε κράτος μέλος αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία του σχεδίου μείωσης της φτώχειας, καθώς και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η στρατηγική του αντιμετωπίζει τις πτυχές της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζονται με το φύλο·

4.  ζητεί μια σύσταση από το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φτώχειας η οποία θα δίνει έμφαση στη διάσταση του φύλου·

5.  υπογραμμίζει ότι η φτώχεια είναι ένα φαινόμενο γενεών και αυτοαναπαράγεται, γεγονός για το οποίο απαιτείται διατομεακή ολιστική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα και τα έσοδα, καθώς και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών· εμμένει στο γεγονός ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πρέπει να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, από την παιδική ηλικία ως το γήρας·

6.  θεωρεί ότι το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ως πιθανός παράγοντας τρωτότητας και αποκλεισμού·

7.  επισημαίνει την καίρια συμβολή στη γυναικεία φτώχεια των διαφορών στις αμοιβές και στις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων· επισημαίνει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη γυναικεία φτώχεια του αποκλεισμού των γυναικών από τομείς της οικονομίας όπου κυριαρχούσαν παραδοσιακά άνδρες, όπως η τεχνολογία, η επιστήμη, η ανώτερη διοίκηση και η λήψη αποφάσεων, καθώς και την υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε συγκριτικά χαμηλόμισθους τομείς, όπως η περίθαλψη, οι δημόσιες υπηρεσίες, η μερική απασχόληση και η χαμηλά αμειβόμενη επισφαλής εργασία· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η αύξηση του ποσοστού γυναικών μεταξύ των πτωχών οφείλεται εν μέρει στα μακροχρόνια άνισα πρότυπα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να δίδεται προτεραιότητα στην βιομηχανική πολιτική και στις συμφωνίες διαμόρφωσης των μισθών, σε ανδροκρατούμενους τομείς, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας·

8.  επαναλαμβάνει ότι τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της γυναικείας φτώχειας, ιδίως σε περιπτώσεις μονογονεϊκών νοικοκυριών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες·

9.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να ενσωματώσει μια ισχυρότερη κοινωνική διάσταση και έναν πυλώνα για την ισότητα των φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και να συμπεριλάβει επίσης ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΣΑΧ) που να αφορούν τις πτυχές της φτώχειας οι οποίες συνδέονται με το φύλο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πολιτική συνοχή ώστε οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές να αλληλοσυμπληρώνονται και να μην αλληλοεξουδετερώνονται και να ορίσει ειδικούς δείκτες βάσει του φύλου στον τομέα της εξάλειψης της φτώχειας·

10.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει έναν σαφή και φιλόδοξο ορισμό της κοινωνικής διαβάθμισης «ΑΑΑ» για την Ευρώπη, που να περιλαμβάνει μια σαφή στρατηγική για την καταπολέμηση των πτυχών του κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζονται με το φύλο·

11.  επαναλαμβάνει τη σημασία της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, και τη σημασία του ρόλου της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των στερεοτύπων για τα φύλα και του στιγματισμού της φτώχειας καθώς και στην αύξηση του εισοδήματος των γυναικών μέσω της ένταξής τους σε τομείς όπου υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και οι επιχειρήσεις, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τους στόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης για τις γυναίκες στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

12.  επισημαίνει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη λήψη οικονομικών αποφάσεων σε μεγαλύτερη ηλικία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαχείριση των δαπανών και των εσόδων· συστήνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία στοχεύουν σε γυναίκες και κορίτσια που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και περιθωριοποιημένες κοινότητες και έρχονται αντιμέτωπες με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό·

13.  τονίζει ότι πρέπει να σχεδιαστούν, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στοχοθετημένες πολιτικές για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών των ευάλωτων ομάδων και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, που αντιμετωπίζουν ειδικές μορφές ανισοτήτων λόγω φύλου και πολλαπλές διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταρτίζουν πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι πρόσφυγες και οι μετανάστριες, οι γυναίκες Ρομά και οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές και σε μειονεκτούσες περιοχές, οι ανύπανδρες μητέρες, καθώς και οι φοιτήτριες σε πανεπιστήμια και σχολές·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να διενεργήσουν εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την ύφεση με βάση το φύλο προκειμένου να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που επέρχονται με την πάροδο του χρόνου, δεδομένου ότι οι γυναίκες ενδέχεται να επηρεαστούν δυσανάλογα από τις μελλοντικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και υπηρεσίες·

15.  ζητεί την ανάληψη περισσότερο φιλόδοξης δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, η οποία πλήττει δυσανάλογα τα νοικοκυριά ανύπανδρων μητέρων, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά και τα νοικοκυριά με αρχηγό γυναίκα·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν έναν ορισμό της ενεργειακής ένδειας που να λαμβάνει υπόψη πτυχές του φαινομένου που σχετίζονται με το φύλο και να τον συμπεριλάβουν στη μελλοντική αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

17.  επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η ανακαίνιση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι οι πολιτικές ανακαίνισης σπιτιών συχνά δεν στοχεύουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες· εμμένει στο γεγονός ότι οι πολιτικές ανακαίνισης σπιτιών πρέπει να στοχεύουν πρωτίστως στα άπορα, οικονομικά αποκλεισμένα και ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντας έμφαση στα νοικοκυριά που έρχονται αντιμέτωπα τόσο με ανισότητες λόγω φύλου όσο και με πολλαπλές διακρίσεις·

18.  επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές αρχές στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και το ενδεχόμενο θέσπισης εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως οι συνεταιρισμοί και οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες, για την άμβλυνση των δυσχερειών των ευάλωτων καταναλωτών·

19.  θεωρεί ότι η πολιτική για την ενεργειακή ένδεια σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο πρέπει να αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των πλέον ευάλωτων καταναλωτών, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν ανισότητες λόγω φύλου και πολλαπλές διακρίσεις, και να διασφαλίζει ισότιμη τιμολόγηση για όλους· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει το ταμείο συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διαθέσιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους πέρα από το 2020 και να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα οι πλέον άπορες και ευάλωτες ομάδες, όπως οι νεότερες γυναίκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένες γυναίκες·

20.  τονίζει ότι οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες συμβάλλουν στην αύξηση της ανισότητας μεταξύ των φύλων και ότι οι επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειώσουν τις ανισότητες· τονίζει ότι η μακροοικονομική πολιτική πρέπει να είναι συμβατή με την πολιτική για την κοινωνική ισότητα, και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου·

21.  επισημαίνει τη σημασία της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και πληροφορίες για την οικονομική χειραφέτηση και την κοινωνική ένταξη των γυναικών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με την παροχή ευνοϊκών επιτοκίων και την απλούστευση των διαδικασιών καθώς και την ενημέρωση γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και περιθωριοποιημένες κοινότητες·

22.  καλεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, κατά τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για μακροοικονομικές νομισματικές πολιτικές·

23.  ζητεί επιτακτικά μια εξατομίκευση των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής περί κοινωνικής ισότητας, ούτως ώστε οι δαπάνες και τα έσοδα να υπολογίζονται, και τα σχετικά δεδομένα να συλλέγονται, σε ατομική βάση και όχι βάσει νοικοκυριού.

24.  επαναλαμβάνει την ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την ανάγκη συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού σε όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής και κοινωνικών επενδύσεων·

25.  καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων (EIGE) και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν έρευνες σχετικά με την απώλεια στέγης των γυναικών, όπως και για τα αίτια και τις κινητήριες δυνάμεις της, καθώς το φαινόμενο δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στα τρέχοντα στοιχεία· σημειώνει ότι στα ειδικά ανά φύλο στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκαταλέγονται η οικονομική εξάρτηση λόγω φύλου, η προσωρινή στέγαση και η αποφυγή κοινωνικών υπηρεσιών·

26.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερβολικού χρέους των γυναικών που ανήκουν σε φτωχά και αποκλεισμένα νοικοκυριά, καταπολεμώντας τους τοκογλύφους και τα δάνεια βάσει αναμενόμενων μελλοντικών εσόδων, τα ληστρικά και υπερβολικά επιτόκια, καθώς και άλλες καταχρηστικές πρακτικές, και διευκολύνοντας τις συνετές χρηματοοικονομικές συμβουλές και την αναδιάρθρωση του κοινωνικού χρέους·

27.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων και των εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι συνεταιρισμοί και οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες, για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, ιδίως των γυναικών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, καθώς και για την αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους·

28.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία κατάρτισης προϋπολογισμού αναφοράς, και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει εκτιμήσεις ανά φύλο κατά τον σχεδιασμό του, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων λόγω φύλου στο πλαίσιο των νοικοκυριών·

29.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και των κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών μέσω πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας με ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης σε γυναικοκρατούμενους τομείς· επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην εκπροσώπηση και χειραφέτηση των γυναικών στον χώρο εργασίας, καθώς και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού· καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν και να διενεργήσουν έρευνες όσον αφορά τους μισθούς ανά εργοδότη και ανά τομέα προκειμένου να καταδειχθούν τα άνισα μισθολογικά συστήματα που επηρεάζουν τους άνδρες και τις γυναίκες στον ίδιο χώρο εργασίας, ως μέσο επιτάχυνσης της προόδου για την εξίσωση των αμοιβών·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη δέσμευση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φορέων και τις διαδικασίες συνομιλιών που προάγουν και διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και δη γυναικών και κοριτσιών, στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής σχετικά με την κοινωνική ένταξη σε όλα τα επίπεδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl, Νεοκλής Συλικιώτης

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

 

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Renate Weber

Laura Agea

Thomas Händel, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Amjad Bashir, Arne Gericke, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Jane Collins

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ECR

Czesław Hoc

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 72, 12.3.2014, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

(4)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.

(5)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(6)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012.

(7)

ΕΕ C 169 E της 12.8.2011, σ. 66.

(8)

ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ.13.

(9)

ΕΕ C 153 E της 12.8.2011, σ. 57.

(10)

ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 57.

(11)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F

(12)

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_fre.pdf

(13)

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/2014_Bilan12_Innocenti.pdf

(14)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=2345&furtherNews=yes.

(15)

ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 130

(16)

EESC 2013, TEN/516

(17)

ΕΕ C 170 της 05.06.2014, σ. 23.

(18)

CdR 402/2010_ECOS_V_012

(19)

Κοινή γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, 13809/14 SOC 662 EMPL 120 EDUC 297 ECOFIN 876, 3 Οκτωβρίου 2014.

(20)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7744&visible=0.

(21)

Center for responsible lending, Durham, http://www.responsiblelending.org/state-of-lending/cumulative/ , http://www.uvcw.be/no_index/cpas/panier-etude-qualitative.pdf

(22)

Ricardo Cherenti, Belgian Federation of public local social action center, http://www.uvcw.be/no_index/cpas/panier-etude-quantitative.pdf

(23)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6491/11, SOC 124, 15 Φεβρουαρίου 2011.

(24)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0294.

(25)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0264.

(26)

Απόφαση (ΕΕ) 2015/... του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015, 11360/15 SOC 479 EMPL 316 ECOFIN 642 EDUC 236 JEUN 62, 21 Σεπτεμβρίου 2015.

(27)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2015)0261.

(28)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2015)0070.

(29)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0246.

(30)

ΕΕ C 349 E, 29.11.2013, σ. 74.

(31)

ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ.8.

(32)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F

(33)

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2015, ΙΡ-15-5763.

(34)

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 326/01).

(35)

Ευρώπη 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου