Menetlus : 2013/0136(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0041/2016

Esitatud tekstid :

A8-0041/2016

Arutelud :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Hääletused :

PV 08/03/2016 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0067

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 433kWORD 81k
25.2.2016
PE 575.379v02-00 A8-0041/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Jasenko Selimovic

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  võttes arvesse Austria Liidunõukogu poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. detsembri 2013. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0260) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0041/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

4.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

5.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

6.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus antimikroobikumiresistentsuse ja veterinaarravimite kasutamise kohta

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Tegevuskava antimikroobsest resistentsusest tingitud ohtude ohjamiseks“ (COM (2011) 0748) rõhutatakse loomataudide määruse (loomatervise määrus) ennetavat rolli ja sellest tulenevat antibiootikumide kasutamise vähendamist loomade puhul. Lisaks kõnealuse määruse nõuetele kutsutakse liikmesriike üles võtma kohustust koguda asjakohaseid, võrreldavaid ja piisavalt üksikasjalikke andmeid antimikroobsete ravimite tegeliku kasutamise kohta loomade puhul ja edastada need andmed komisjonile, et tagada antimikroobsete ravimite mõistlikum kasutamine ning et aidata kaasa ravimiresistentsuse ohu vähendamisele.

Komisjoni avaldus, milles käsitletakse korrapärast aruandlust antimikroobsete ravimite kasutamise kohta loomadel liidus

Komisjon kohustub avaldama korrapäraselt aruandeid antimikroobsete ravimite kasutamise kohta loomadel ELis, tuginedes liikmesriikide esitatud andmetele.

Komisjoni avaldus loomade heaolu kohta

Selles määruses on kehtestatud inimestele või loomadele ülekanduvate loomataudide ennetamise ja tõrje eeskirjad, milles ei ole sätteid, mis reguleeriksid otseselt loomade heaolu, kuigi loomade tervis ja heaolu on omavahel seotud. Liidul on hästi välja töötatud loomade heaolu õigustik, mis hõlmab erinevaid loomaliike (broilerid, munakanad, sead, vasikad) või tegevusalasid (põllumajandus, transport, tapmine, teadusuuringud jne). Neid loomade heaolu käsitlevaid õigusakte kohaldatakse ka edaspidi. Komisjon pöörab hoolega tähelepanu loomade heaolule kooskõlas aluslepingu artikliga 13 ja selles sätestatud piirides ning tagab asjaomaste õigusaktide täieliku ja asjakohase rakendamise.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Loomatervis

Viited

11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

15.4.2014 T7-0381/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0260 - C7-0124/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

21.1.2016

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

21.1.2016

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Jasenko Selimovic

12.6.2013

 

 

 

Endised raportöörid

Marit Paulsen

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

25.1.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jean-Paul Denanot, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Esitamise kuupäev

25.2.2016

(1)

ELT C 170, 5.6.2014, lk 104.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0381.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika