SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”)

25.2.2016 - (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)) - ***II

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Jasenko Selimovic


Menettely : 2013/0136(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0041/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0041/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”)

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11779/1/2015 – C8‑0008/2016),

–  ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. joulukuuta 2013 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0260),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0041/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

4.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

6.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma mikrobilääkeresistenssistä ja eläinlääkkeiden käytöstä

Komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien kasvavien uhkien torjumiseksi” (COM(2011)0748) korostetaan asetuksen ennaltaehkäisevää merkitystä tarttuvien eläintautien kannalta (”eläinterveyssäännöstö”) ja sen seurauksena odotettavissa olevaa antibioottien käytön vähentymistä eläimille. Tämän asetuksen vaatimusten lisäksi jäsenvaltioita kehotetaan keräämään relevantteja, vertailukelpoisia ja riittävän yksityiskohtaisia tietoja mikrobilääkkeiden todellisesta käytöstä eläimille ja lähettämään nämä tiedot komissiolle, jotta mikrobilääkkeitä käytettäisiin eläimille entistä harkitummin ja näin voitaisiin vähentää mikrobilääkeresistenssin riskiä.

Komission lausuma säännöllisestä raportoinnista, joka koskee mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille unionin alueella

Komissio sitoutuu julkaisemaan säännöllisesti jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin perustuvan raportin, joka koskee mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille unionissa.

Komission lausuma eläinten hyvinvoinnista

Tässä asetuksessa vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevat säännöt. Se ei sisällä nimenomaisia säännöksiä eläinten hyvinvoinnista, vaikkakin eläinten terveys ja hyvinvointi liittyvät toisiinsa. Unionilla on kattava eläinten hyvinvointiin liittyvä säännöstö, joka koskee eri lajeja (broilereita, munivia kanoja, sikoja, vasikoita) ja toimintoja (kasvatusta, kuljetusta, teurastusta, tutkimusta jne.). On selvää, että eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön on pysyttävä edelleen voimassa. Komissio sitoutuu ottamaan eläinten hyvinvoinnin täysimääräisesti huomioon perussopimuksen 13 artiklan ja siinä vahvistettujen rajoitusten mukaisesti sekä varmistamaan, että alan lainsäädäntö pannaan täysimääräisesti täytäntöön ja sitä kehitetään asianmukaisesti.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eläinterveys

Viiteasiakirjat

11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

15.4.2014                     T7-0381/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0260 - C7-0124/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

21.1.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

21.1.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jasenko Selimovic

12.6.2013

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Marit Paulsen

 

 

 

Valiokuntakäsittely

25.1.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jean-Paul Denanot, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.2.2016