Eljárás : 2013/0136(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0041/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0041/2016

Viták :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Szavazatok :

PV 08/03/2016 - 6.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0067

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 500kWORD 89k
25.2.2016
PE 575.379v02-00 A8-0041/2016

a ragályos állatbetegségekről, valamint egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet („állategészségügyi rendelet”) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11779/1/2015 – C8‑00008/2016 – 2013/0136(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Jasenko Selimovic

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a ragályos állatbetegségekről, valamint egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet („állategészségügyi rendelet”) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11779/1/2015 – C8‑00008/2016 – 2013/0136(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11779/1/2015 – C8‑00008/2016),

–  tekintettel az osztrák Szövetségi Tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. december 10-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0260) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0041/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

5.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

6.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata az antimikrobiális rezisztenciáról és az állatgyógyászati készítmények alkalmazásáról

„Az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „Cselekvési terv az antimikrobiális rezisztenciából származó növekvő kockázatok megakadályozására” című bizottsági közlemény (COM(2011)0748) felhívja a figyelmet az átvihető állatbetegségekre vonatkozó rendeletnek (az állat-egészségügyi rendeletnek) a megelőzés terén betöltött szerepére és az antibiotikumok alkalmazásának ezáltal várható csökkenésére. E rendelet követelményein túlmenően felszólítjuk a tagállamokat, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy megfelelő, összehasonlítható és kellően részletes adatokat gyűjtenek az antimikrobiális szerek állatoknál történő tényleges alkalmazásával kapcsolatban, és hogy ezeket az adatokat eljuttatják a Bizottsághoz annak érdekében, hogy biztosítható legyen az antimikrobiális szerek körültekintőbb alkalmazása az állatok esetében, hozzájárulva az antimikrobiális rezisztencia kockázatának csökkentéséhez.

A Bizottság nyilatkozata az Unióban az antimikrobiális szerek állatoknál történő alkalmazásáról rendszeresen készítendő jelentésekről

A Bizottság vállalja, hogy a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján rendszeres időközönként jelentést tesz közzé az antimikrobiális szerek állatoknál történő alkalmazásáról az EU-ban.

A Bizottság nyilatkozata az állatjólétről

A rendelet megállapítja az állatra vagy emberre átvihető állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozó szabályokat, kifejezetten az állatjólétre vonatkozó rendelkezéseket azonban csak az állat-egészségügyi és állatjóléti kérdések összekapcsolódása esetén tartalmaz. Az állatjólét terén az Unió részletesen kidolgozott joganyaggal rendelkezik, amely különböző állatfajokra (brojlercsirke, tojótyúk, sertés, borjú) és tevékenységekre (állatok tenyésztése, szállítása, vágása, kutatás stb.) is kiterjed. Ezeknek az állatjóléttel kapcsolatos jogszabályoknak szükségszerűen továbbra is alkalmazandóknak kell maradniuk. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy a Szerződés 13. cikkének megfelelően és az abban meghatározott korlátokon belül teljes körűen figyelembe vegye az állatjólét szempontjait, beleértve e jogszabály maradéktalan végrehajtását és megfelelő továbbfejlesztését.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Állategészségügy

Hivatkozások

11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

15.4.2014                     T7-0381/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0260 - C7-0124/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

21.1.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

21.1.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jasenko Selimovic

12.6.2013

 

 

 

Korábbi előadók

Marit Paulsen

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.1.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jean-Paul Denanot, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Benyújtás dátuma

25.2.2016

(1)

HL C 170., 2014.6.5., 104. o.

(2)

Elfogadott szövegek: P7_TA(2014)0381.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat