Procedūra : 2013/0136(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0041/2016

Pateikti tekstai :

A8-0041/2016

Debatai :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Balsavimas :

PV 08/03/2016 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0067

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 735kWORD 89k
25.2.2016
PE 575.379v02-00 A8-0041/2016

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“)

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Jasenko Selimovic

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“)

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  atsižvelgdamas į Austrijos Bundesrato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0260) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0041/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

4.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

5.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

6.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

PRIEDAS

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms

Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Kovos su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamomis grėsmėmis veiksmų planas“ (COM(2011) 0748) pabrėžiama Reglamento dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų (gyvūnų sveikatos teisės akto) prevencinė svarba ir vėliau tikėtinai mažesnis antibiotikų naudojimas gydant gyvūnus. Be šio reglamento reikalavimų, valstybės narės raginamos įsipareigoti rinkti aktualius, palyginamus ir pakankamai išsamius duomenis apie antimikrobinių vaistų naudojimą gydant gyvūnus ir siųsti šiuos duomenis Komisijai, kad būtų užtikrintas apdairesnis antimikrobinių vaistų naudojimas gydant gyvūnus ir taip būtų prisidedama prie atsparumo antimikrobinėms medžiagoms rizikos mažinimo.

Komisijos pareiškimas dėl reguliarių antimikrobinių vaistų naudojimo gydant gyvūnus Sąjungoje ataskaitų

Komisija įsipareigoja reguliariai skelbti antimikrobinių vaistų naudojimo gydant gyvūnus Europos Sąjungoje ataskaitas, parengtas remiantis valstybių narių siunčiamais duomenimis.

Komisijos pareiškimas dėl gyvūnų gerovės

Šiame reglamente nustatomos gyvūnų ligų, kuriomis gali užsikrėsti gyvūnai arba žmonės, prevencijos ir kontrolės taisyklės, tačiau nėra nuostatų, kuriomis konkrečiai būtų reglamentuojama gyvūnų gerovė, nors gyvūnų sveikata ir gerovė yra susiję. Sąjunga turi gerai išvystytą gyvūnų gerovės acquis, apimančią įvairias gyvūnų rūšis (broilerius, dedekles vištas, kiaules ir veršelius) ir veiklą (auginimo, skerdimo, transporto, mokslinių tyrimų ir kt.). Šie gyvūnų gerovės teisės aktai bus būtinai taikomi ir toliau. Komisija yra tvirtai pasiryžusi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų gerovę pagal Sutarties 13 straipsnį ir laikydamasi jame nustatytų ribų, taip pat visiškai įgyvendinti ir plėtoti šios srities teisės aktus.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gyvūnų sveikata

Nuorodos

11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

15.4.2014                     T7-0381/2014

Komisijos pasiūlymas

COM(2013)0260 - C7-0124/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

21.1.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

21.1.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jasenko Selimovic

12.6.2013

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Marit Paulsen

 

 

 

Svarstymas komitete

25.1.2016

 

 

 

Priėmimo data

23.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jean-Paul Denanot, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Pateikimo data

25.2.2016

(1)

OL C 170, 2014 6 5, p. 104.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0381.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika