Procedura : 2013/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0041/2016

Teksty złożone :

A8-0041/2016

Debaty :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Głosowanie :

PV 08/03/2016 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0067

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 736kWORD 87k
25.2.2016
PE 575.379v02-00 A8-0041/2016

dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)

(11779/1/2015 – C8-00008/2016 – 2013/0136(COD))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Jasenko Selimovic

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11779/1/2015 – C8-00008/2016),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez austriacki Bundesrat, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 grudnia 2013 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0260),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0041/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. Plan działania na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (COM (2011) 748) podkreślono rolę zapobiegawczą rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych zwierząt („prawo zdrowia zwierząt”) i oczekiwane w związku z tym ograniczenie stosowania antybiotyków u zwierząt. Oprócz wymogów określonych w rozporządzeniu, wzywa się państwa członkowskie do gromadzenia odpowiednich, porównywalnych i wystarczająco szczegółowych danych na temat faktycznego stosowania u zwierząt przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych oraz do przesyłania tych danych Komisji w celu zapewnienia bardziej ostrożnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt, co ma przyczyniać się do ograniczenia ryzyka oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Oświadczenie Komisji na temat regularnej sprawozdawczości ze stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt w Unii

Komisja zobowiązuje się publikować regularne sprawozdania dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt w UE na podstawie danych udostępnianych przez państwa członkowskie.

Oświadczenie Komisji na temat dobrostanu zwierząt

Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące zapobiegania chorobom zwierząt przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz zwalczania tych chorób; nie zawiera ono przepisów regulujących dobrostan zwierząt, chociaż zdrowie i dobrostan zwierząt są ze sobą powiązane. Unia ma dobrze opracowane prawo w zakresie dobrostanu zwierząt obejmujące różne gatunki (brojlery, kury nioski, trzodę chlewną, cielęta) i formy działalności (rolnictwo, transport, ubój, badania naukowe itp.). Te przepisy w zakresie dobrostanu zwierząt będą nadal obowiązywać. Komisja przywiązuje wielką wagę do dobrostanu zwierząt zgodnie z art. 13 Traktatu i w granicach w nim określonych, co obejmuje pełne wdrożenie przepisów prawnych i odpowiednie prace nad nimi.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zdrowie zwierząt

Odsyłacze

11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

15.4.2014                     T7-0381/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0260 - C7-0124/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

21.1.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

21.1.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jasenko Selimovic

12.6.2013

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Marit Paulsen

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2016

 

 

 

Data przyjęcia

23.2.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jean-Paul Denanot, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Data złożenia

25.2.2016

(1)

Dz.U. C 170 z 5.6.2014, s. 104.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0381.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności