Postup : 2013/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0041/2016

Predkladané texty :

A8-0041/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0067

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 604kWORD 88k
25.2.2016
PE 575.379v02-00 A8-0041/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Jasenko Selimovic

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rakúskou Spolkovou radou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0260),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0041/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o antimikrobiálnej rezistencii a používaní veterinárnych liekov

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Akčný plán proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (COM(2011)0748) sa zdôrazňuje preventívna úloha nariadenia o prenosných chorobách zvierat („nariadenie o zdraví zvierat“), ktoré by malo viesť k očakávanému zníženiu miery používania antibiotík pri zvieratách. Okrem požiadaviek tohto nariadenia sa členské štáty vyzývajú, aby sa zaviazali zbierať relevantné, porovnateľné a dostatočne podrobné údaje o skutočnom používaní antimikrobiálnych liekov pri zvieratách a zasielať takéto údaje Komisii s cieľom zabezpečiť opatrnejšie používanie antimikrobiálnych liekov pri zvieratách, a tak prispievať k zníženiu rizika antimikrobiálnej rezistencie.

Vyhlásenie Komisie o pravidelnom podávaní správ o používaní antimikrobiálnych liekov pri zvieratách v Únii

Komisia sa zaväzuje pravidelne zverejňovať správu o používaní antimikrobiálnych liekov pri zvieratách v EÚ na základe údajov sprístupnených členskými štátmi.

Vyhlásenie Komisie o dobrých životných podmienkach zvierat

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá prevencie a kontroly chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí. Nariadenie neobsahuje ustanovenia výslovne upravujúce dobré životné podmienky zvierat, hoci zdravie zvierat a ich dobré životné podmienky spolu súvisia. Únia má dobre rozvinutý súbor právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktorý pokrýva rôzne druhy (brojlery, nosnice, ošípané, teľatá) alebo činnosti (chov, preprava, zabíjanie, výskum atď.). Tieto právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sa budú nevyhnutne naďalej uplatňovať. Komisia je plne odhodlaná venovať plnú pozornosť dobrým životným podmienkam zvierat v súlade s článkom 13 zmluvy a v rámci limitov v nej stanovených vrátane zabezpečenia plného vykonávania a vhodného rozvoja týchto právnych predpisov.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Animal Health

Referenčné čísla

11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

15.4.2014                     T7-0381/2014

Text predložený Komisiou

COM(2013)0260 - C7-0124/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

21.1.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

21.1.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Jasenko Selimovic

12.6.2013

 

 

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Marit Paulsen

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.1.2016

 

 

 

Dátum prijatia

23.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jean-Paul Denanot, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Dátum predloženia

25.2.2016

(1)

Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 104.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0381.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia