PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Zakon o zdravju živali“)

25.2.2016 - (11779/1/2015 – C8–0008/2016 – 2013/0136(COD)) - ***II

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalec: Jasenko Selimovic


Postopek : 2013/0136(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0041/2016
Predložena besedila :
A8-0041/2016
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Zakon o zdravju živali“)

(11779/1/2015 – C8–0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja avstrijskega zveznega sveta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. decembra 2013[1],

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0260),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0041/2016),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  upošteva izjave Komisije, priložene tej resoluciji;

4.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

6.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o protimikrobni odpornosti in uporabi zdravil za uporabo v veterinarski medicini

V sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Akcijski načrt proti naraščajoči nevarnosti protimikrobne odpornosti (COM(2011)0748) – je poudarjena preventivna vloga uredbe o prenosljivih živalskih boleznih („pravni okvir za zdravje živali“) in posledično pričakovano zmanjšanje uporabe antibiotikov pri živalih. Države članice se pozivajo, naj se poleg izpolnjevanja zahtev iz te uredbe zavežejo, da bodo zbirale ustrezne, primerljive in dovolj podrobne podatke o dejanski uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih ter da bodo tovrstne podatke pošiljale Komisiji in s tem zagotovile preudarnejšo uporabo protimikrobnih zdravil pri živalih in tako prispevale k zmanjšanju tveganja za protimikrobno odpornost.

Izjava Komisije o rednem poročanju v zvezi z uporabo protimikrobnih zdravil pri živalih v Uniji

Komisija se zavezuje, da bo objavljala redna poročila o uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih v EU na podlagi podatkov, ki jih bodo posredovale države članice.

Izjava Komisije o dobrobiti živali

Ta uredba določa pravila za preprečevanje in obvladovanje živalskih bolezni, ki se prenašajo na živali ali na človeka, ne vsebuje pa določb, ki bi posebej urejale dobrobit živali, čeprav sta zdravje in dobrobit živali povezana. Unija ima dobro razvit pravni red glede dobrobiti živali, ki zajema različne vrste (brojlerje, kokoši nesnice, prašiče, teleta) ali dejavnosti (kmetovanje, prevoz, zakol, raziskave itd.). Ta zakonodaja o dobrobiti živali se bo še naprej uporabljala. Komisija se v celoti zavezuje doslednemu upoštevanju dobrobiti živali v skladu s členom 13 Pogodbe in v okviru omejitev, ki jih ta določa, vključno z zagotavljanjem doslednega izvajanja in ustreznega razvoja te zakonodaje.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zdravje živali

Referenčni dokumenti

11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

15.4.2014                     T7-0381/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0260 - C7-0124/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

21.1.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

21.1.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jasenko Selimovic

12.6.2013

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Marit Paulsen

 

 

 

Obravnava v odboru

25.1.2016

 

 

 

Datum sprejetja

23.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jean-Paul Denanot, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Datum predložitve

25.2.2016