Betänkande - A8-0041/2016Betänkande
A8-0041/2016

  ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter avseende djurhälsa (”djurhälsolag”)

  25.2.2016 - (11779/2/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)) - ***II

  Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  Föredragande: Jasenko Selimovic


  Förfarande : 2013/0136(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0041/2016
  Ingivna texter :
  A8-0041/2016
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter avseende djurhälsa (”djurhälsolag”)

  (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

  –  med beaktande av det motiverade yttrande från det österrikiska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

  –  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 december 2013[1],

  –  efter att ha hört Regionkommittén,

  –  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[2], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0260),

  –  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0041/2016).

  1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

  3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

  4.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  6.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  BILAGA

  Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om antimikrobiell resistens och användningen av veterinärmedicinska läkemedel

  I kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet – Handlingsplan mot antimikrobiell resistens (COM(2011)0748) – betonas den förebyggande roll som förordningen om överförbara djursjukdomar (”djurhälsolagen”) har och den därigenom förväntade minskade användningen av antibiotika på djur. Utöver kraven i denna förordning uppmanas medlemsstaterna att åta sig att samla in relevanta, jämförbara och tillräckligt utförliga uppgifter om den faktiska användningen av antimikrobiella läkemedel på djur och att översända dessa uppgifter till kommissionen för att säkerställa en mer återhållsam användning av antimikrobiella läkemedel på djur, och därigenom bidra till att minska risken för antimikrobiell resistens.

  Uttalande från kommissionen om regelbunden rapportering om användningen av antimikrobiella läkemedel på djur i unionen

  Kommissionen åtar sig att regelbundet offentliggöra rapporter om användningen av antimikrobiella läkemedel på djur i EU som utarbetats på grundval av uppgifter som medlemsstaterna tillhandahållit.

  Uttalande från kommissionen om djurskydd

  I denna förordning fastställs bestämmelser om förebyggande och bekämpning av djursjukdomar som kan överföras till djur eller till människor, men den innehåller inga bestämmelser som särskilt reglerar djurskyddet, även om det finns en koppling mellan djurhälsa och djurskydd. Unionen har ett omfattande regelverk om djurskydd för olika arter (slaktkycklingar, värphöns, svin, kalvar) och verksamheter (uppfödning, transport, slakt, forskning osv.). Denna djurskyddslagstiftning kommer självfallet att fortsätta att gälla. Kommissionen är fast besluten att fullt ut ta hänsyn till djurskyddet i enlighet med artikel 13 i fördraget och inom de ramar som där anges, däribland att se till att denna lagstiftning genomförs fullt ut och i förekommande fall utvecklas.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Djurhälsa

  Referensnummer

  11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)

  Parlamentets första behandling – P-nummer

  15.4.2014 T7-0381/2014

  Kommissionens förslag

  COM(2013)0260 - C7-0124/2013

  Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

  21.1.2016

  Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

  AGRI

  21.1.2016

   

   

   

  Föredragande

  Utnämning

  Jasenko Selimovic

  12.6.2013

   

   

   

  Tidigare föredragande

  Marit Paulsen

   

   

   

  Behandling i utskott

  25.1.2016

   

   

   

  Antagande

  23.2.2016

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  41

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jean-Paul Denanot, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

  Ingivande

  25.2.2016