ДОКЛАД относно аспектите, свързани с риболова, в рамките на международното споразумение за морското биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция, Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право

25.2.2016 - (2015/2109(INI))

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Норика Николай

Процедура : 2015/2109(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0042/2016
Внесени текстове :
A8-0042/2016
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно аспектите, свързани с риболова, в рамките на международното споразумение за морското биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция, Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право

(2015/2109(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS) и нейните две споразумения за прилагане: част XI от Споразумение за изпълнение и Споразумение относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси (UNFSA),

–  като взе предвид Резолюцията на Общото събрание на ООН относно изработването на правно обвързващ международен инструмент съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право относно устойчивата употреба на морско биологично разнообразие в области, надхвърлящи националната юрисдикция (ABNJ),

–  като взе предвид заключителния документ от Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие, проведена в Рио де Жанейро през 2012 г., озаглавен „Бъдещето, което искаме“,

–  като взе предвид докладите на ad hoc неформалната Работна група с неограничен състав на ООН,

–  като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) и целите за биологичното разнообразие от Аичи, приети от страните по КБР, и особено цели 6, 10 и 11,

–  като взе предвид Азорските научни критерии и насоки от 2009 г. за определяне на морски зони от екологично или биологично значение и изграждане на представителни мрежи от морски защитени зони в открити океански води и дълбочинни морски местообитания от Конвенцията за биологичното разнообразие,

–  като взе предвид процеса по КБР за описанието на морски зони от екологично или биологично значение, който вече е довел до описанието на 204 зони, които отговарят на критериите, много от които са разположени в зони извън националната юрисдикция,

–  като взе предвид, че въпреки че морски зони от екологично или биологично значение са описани в южната част на Индийския океан, в тропическия и умерен Източен Тихи Океан, в северната част на Тихия океан, в Югоизточния Атлантически океан, в Арктика, в северозападната част на Атлантическия океан, в Средиземноморието, в югозападния тихоокеански регион , в рамките на целия Карибски регион и в Западната централна част на Атлантическия океан, други региони все още не са обхванати.

–  като взе предвид Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и развитието, Дневен ред 21, Програмата за бъдещото изпълнение на Програма 21, Плана за прилагане от Световната среща на върха по устойчивото развитие (Декларация от Йоханесбург за устойчиво развитие и Плана за изпълнение),

–  като взе предвид Кодекса за поведение за отговорно рибарство на Организацията на ООН за прехрана и земеделие, приет през октомври 1995 г. от Конференцията на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) и свързаните с нея инструменти, по-конкретно Споразумението за насърчаване на съблюдаването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море от 1995 г.

–  като взе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. (Общо събрание на ООН A/RES/70/1, приета през 2015 г.) и Цел за устойчиво развитие 14 за опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие,

–  като взе предвид Цел 14 от Програмата на ООН за устойчиво развитие,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0042/2016),

A.  като има предвид, че морето покрива 71% от земната повърхност и съдържа 97% от водата на планетата; като има предвид, че морето е дом на значителна част от световното биологично разнообразие, голяма част от което все още остава неизследвано;

Б.  като има предвид, че 64% от морската територия, особено откритото море и морското дъно, са области, които попадат извън националната юрисдикция на държавите, и чийто режим се урежда от международното право;

В.  като има предвид, че океанът заема съществено място в много от системите на Земята, включително климата и времето, и е мястото, където се извършват широк спектър от човешки дейности като риболов, енергия, транспорт и търговия;

Г.  като има предвид, че по-малко от 1% от зоните извън националната юрисдикция са защитени чрез създаването на морски защитени зони и макар че за по-голямата част от океанските региони няма установена рамка за управление с правен мандат за създаване на морски защитени зони;

Д.  като има предвид, че опазването и съхраняването на морското биологично разнообразие е въпрос от общ интерес за цялото човечество и следва да се разглежда като такъв;

Е.  като има предвид, че поддържането на здравословни морски местообитания и устойчиви рибни запаси е от съществено значение за дългосрочната устойчивост на рибарството;

Ж.  като има предвид, че през 2014 г. защитените екосистеми са обхващали 15.2% от сушата и едва 8.4% от морските зони по света;

З.  като има предвид, че изменението на климата и повишаването на киселинното съдържание изострят негативното въздействие на свръхексплоатацията, замърсяването, морските отпадъци и разрушаването на морските местообитания и екосистеми;

И.  като има предвид, че заключителният документ от Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие (Рио де Жанейро, 2012 г.), озаглавен „Бъдещето, което искаме“, подчерта, че опазването и управлението на базата от природни ресурси на икономическо и социално развитие са основни цели и основни изисквания за устойчиво развитие;

Й.  като има предвид, че моретата и океаните разполагат с потенциал за син растеж, който все е неоползотворен, като например в областите на възобновяема енергия и фармацевтични продукти, което може също да бъде считано за легитимен път за развитие за днешните развиващи се държави; като има предвид, че развитието на познания за морските видове и морската среда, за нейната батиметрия и картографирането на уязвимите морски екосистеми е предпоставка за морско развитие и за неговия потенциал за син растеж;

К.  като има предвид, че запазването на морското биологично разнообразие и неговата устойчива употреба са пряко свързани с дългосрочното устойчиво развитие и следователно имат социално, икономическо и екологично значение за всички страни и територии;

Л.  като има предвид, че действащата съответна правна уредба за зони извън националната юрисдикция, разработена преди повече от 30 години, основана на доктрината за свободата на откритото море, се нуждае от доразвиване, за да може успешно да насърчи запазването и устойчивото използване на морско биологично разнообразие в зони извън конкретна юрисдикция;

M.  като има предвид, че броят дейности, които се развиват в морската околна среда, се е увеличил през последните десетилетия; като има предвид, че се признава динамиката между различните дейности, които се осъществяват в открито море, и начина, по който те се отразяват върху морското биологично разнообразие;

Н.  като има предвид, че се признават взаимодействията и кумулативното въздействие на различни дейности, които се осъществяват в открито море, и като има предвид, че те оказват въздействие върху морското биологично разнообразие;

O.  като има предвид, че през 2004 г. Общото събрание на ООН създаде ad hoc неформалната Работна група с неограничен състав, която има за цел изучаването и анализирането на запазването и устойчивото използване на морско биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция;

П.  като има предвид, че през 2011 г. работната група препоръча да бъде стартиран процес, който да установи пропуски и перспективи, включително възможното изработване на многостранно споразумение в рамките на UNCLOS, и че процесът следва да разгледа едновременно морските генетични ресурси (включително въпроси относно разпределението на ползите), мерки като инструментите за управление по зони (включително морски защитени зони), процеси на оценка на въздействието върху околната среда, изграждане на капацитет и трансфер на морски технологии;

Р.  като има предвид, че резюмето от съпредседателите от Работната група от 2011 г. признава празнината между научния процес за описание на екологично и биологично значими зони и действителното установяване/определяне на такива зони, тъй като никой световен форум по онова време не е разполагал с официален мандат и действащите регионални и секторни форуми са се сблъсквали с проблеми с легитимността;

С.  като има предвид, че в резюмето на съпредседателите от Работната група от 2011 г. се отбелязва, че е налице общо признаване на ограниченията и недостатъците на настоящото положение;

Т.  като има предвид, че в заключителния документ от Рио+20 през юни 2012 г. държавните и правителствените ръководители се ангажираха незабавно да разгледат, въз основа на извършената от Работната група работа, и преди края на 69-тата сесия на Общото събрание на ООН, въпроса за запазването и устойчивото използване на морско биологично разнообразие в зони, попадащи извън националната юрисдикция, включително чрез вземане на решение относно изработването на международен инструмент съгласно Конвенцията по морско право;

У.  като има предвид, че риболовът, както като самостоятелна дейност, така и във връзка с изменението на климата, морското замърсяване или други морски дейности, извършвани от човека, оказва значително въздействие върху морската биомаса и биоразнообразието и поради това въздействието на риболова върху морското биоразнообразие в зоните извън националната юрисдикция следва да бъде обект на цялостен подход, включващ всички морски мерки за опазване и управление, за да бъдат избегнати или намалени такива въздействия; като има предвид, че освен това риболовът не е единственият предизвикан от човека фактор на смъртност при океанските ресурси и не следва да бъде единственият инструмент за международни действия;

Ф.  като има предвид, че наред с другото, добивът на минерали, нефтените сондажи и използването на земята от платформи за градско развитие са други фактори на смъртност за рибните ресурси в днешно време и бъдещото морско развитие може да доведе до неочаквани фактори, причиняващи смъртност, срещу които трябва да се упражнява бдителност;

Х.  като има предвид, че вече е налице значително намаляване на морското биологично разнообразие; като има предвид, че съществува тясна връзка между запазването на възможностите за риболов за бъдещите поколения и защитата на морското биологично разнообразие, както и съхраняването на морските екосистеми;

Ц.  като има предвид, че устойчивите и избирателни риболовни техники са изключително важен инструмент за устойчивото управление на рибните ресурси и за минимизирането на случайния улов, като по този начин се подпомага съхранението на морското биоразнообразие;

Ч.  като има предвид, че координацията и консултацията между всички участници в морските дейности са от съществено значение за гарантирането на опазването на морското биологично разнообразие и устойчивото използване на ресурси;

Ш.  като има предвид, че най-отдалечените региони на ЕС по своята същност имат специални географски и понякога геополитически компоненти и са включени в специални регионални механизми за сътрудничество;

Щ.  като има предвид, че рибарството е много важна дейност, която се извършва както в зони в рамките на националната юрисдикция, така и в зони извън националната юрисдикция;

AA.  като има предвид, че ЕС играе ключова роля в световното управление на моретата и океаните и упражнява голямо влияние в международен план по отношение на рибарството, също така поради своето участие в 17 регионални организации за управление на рибарството (РОУР); като има предвид, че тази водеща роля предполага, че ЕС е отговорен за приемане на проактивна политика по отношение на опазването на морското биоразнообразие в световен мащаб;

АБ.  като има предвид, че Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси (UNFSA), което установява правата и задълженията на държавите страни по споразумението по отношение на опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси, е изчерпателен и ориентиран към бъдещето документ, който не следва да бъде променян, подкопаван или омаловажаван, и чието цялостно прилагане трябва да бъде гарантирано посредством процесите на засилено сътрудничество, които ще бъдат приети в новия международен инструмент;

АВ.  като има предвид, че следва да се извлекат поуки от скорошните разногласия между ЕС и Фарьорските острови и Исландия, за да могат рибните запаси да бъдат управлявани по устойчив начин в световен мащаб;

АГ.  като има предвид, че всяка страна има правото да се възползва от съхраняването и устойчивото използване на ресурсите си, както е предвидено в Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS);

АД.  като има предвид, че признаваме задължението на държавите да защитават и опазват морската среда, което включва опазването на редки и крехки екосистеми и местообитанията на уязвими, изчерпани, заплашени или застрашени видове и други форми на морски живот;

АЕ.  като има предвид, че Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси (UNFSA) предоставя рамка за прилагането на подхода на предпазливост и основани на екосистемите подходи към управление на рибарството, за мерки за опазване и управление за трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси, за международно сътрудничество чрез работата на регионалните и подрегионалните организации за управление на рибарството (РОУР) и чрез съответните ангажименти; като има предвид, че неговото ефективно изпълнение следва да бъде подобрено;

АЖ.  като има предвид, че в резолюциите на Общото събрание на ООН 61/105 и 64/72 държавите и регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) се призовават да гарантират ефективното опазване на дълбоководните ресурси и да предотвратят евентуално значително неблагоприятно въздействие на дънния риболов върху уязвимите морски екосистеми в зоните извън националната юрисдикция;

АЗ.  като има предвид, че признаваме и подкрепяме правата и специалните изисквания на развиващите се страни в контекста на изграждането на капацитет, за да могат те да се възползват от опазването и устойчивото използване на ресурси и на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси;

АИ.  като има предвид, че ходът на действията в така наречения „процес от Кобе“ признава вече положените усилия от страна на тези регионални организации за управление на рибарството (РОУР), които управляват запаси от риба тон и са извършили независими прегледи на изпълнението и призовава всички регионални организации за управление на рибарството (РОУР) редовно да правят прегледи от такъв тип и резултатите да бъдат публично оповестявани, а отправените от тях препоръки да бъдат цялостно изпълнявани; като има предвид, че органи като Общото събрание на ООН и Комитета на ФАО за риболов също за призовали другите регионални организации за управление на рибарството (РОУР) да направят същото и като има предвид, че тези прегледи са извършени;

АЙ.  като има предвид, че съществуват регионални организации за управление на рибарството (РОУР) и някои от тях работят в посока създаване на защитени морски зони с цел запазване или възстановяване на рибните запаси на устойчиво равнище;

АК.  като има предвид, че Конвенцията за биологичното разнообразие е дала възможност за осъществяването на редица работни семинари с цел описание на морски зони от екологично или биологично значение, включително в областите извън национална юрисдикция и резултатите от тези работни семинари понастоящем са широко достъпни за целите на консултации във връзка с управлението на интернет страницата на Конвенцията за биологичното разнообразие;

АЛ.  като има предвид, че необходимостта от събиране и обмен на научни данни и знания е от основно значение, за да могат решенията да се вземат добросъвестно и въз основа на най-добрите налични научни становища;

АМ.  като има предвид, че екологичният проблем, свързан с пластмасовите отпадъци в морските води, представлява пряка заплаха за морското разнообразие и като има предвид, че обхватът и средствата за борба с проблема остават слабо проучени, и като има предвид, че преодоляването на проблема може да се окаже икономическа възможност;

АН.  като има предвид, че Работната група, в своя документ от 23 януари 2015 г., подчерта необходимостта от всеобхватен глобален режим, който ще има за цел да се справи по-добре с опазването и управлението на морското биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция;

АО.  като има предвид, че ЕС активно развива и насърчава най-добри практики с цел постигане на устойчиво използване на рибни запаси и чрез своите програми като „Хоризонт 2020“ насърчава и финансира събирането на данни, научноизследователската дейност и устойчивото развитие;

АП.  като има предвид, че на 23 януари 2015 г. Работната група изрази подкрепа за препоръка за разработване на правно обвързващ международен инструмент съгласно Конвенцията;

АР.  като има предвид, че на 19 юни 2015 г. Общото събрание на ООН прие резолюция относно изработването на правно обвързващ международен инструмент съгласно UNCLOS относно опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в области извън националната юрисдикция;

1.  приветства решението, взето от Общото събрание на ООН, да се разработи международен правно обвързващ инструмент съгласно UNCLOS относно опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция, за да се предприемат, наред с другото, действия по отношение на настоящите недостатъци; подчертава, че този процес няма да е в ущърб на действащите относими инструменти и рамки, нито на относимите международни и регионални органи (например регионалните организации за управление на рибарството (РОУР)); подчертава важността на постигането на бърз, но в същото време предпазлив напредък в изработването на този нов инструмент и в осъществяването на целта за финализиране на проекта за текст до края на 2017 г.;

2.  подчертава перспективите, възможностите и последствията, свързани с добрите отношения между държавите и устойчивата експлоатация на ресурси в рамките на UNCLOS, като признава, че новият натиск и възможности изискват да бъдат направени корекции;

3.  подчертава значението на запазването и устойчивото използване на океаните и моретата и на техните ресурси; призовава ЕС и международната общност да насърчават запазването и устойчивото използване на морското биоразнообразие посредством прилагане на, наред с други мерки, съвременни и устойчиви понятия за управление на морската екосистема, принципи на управление на океаните, управление на експлоатацията на морските ресурси (добив на минерали, нефтени сондажи и т.н.) и риболов, като се включат научно обосновано управление на морските дейности, възстановяване и поддържане на запасите на равнища, при които може да се постигне максимален устойчив улов, управление, основано на екосистеми и опазване на морското биологично разнообразие, прилагане на действащото законодателство и подхода на предпазливост;

4.  посочва, че за да се справят с натиска върху морското биологично разнообразие до 2020 г., държавите членки ще трябва да предприемат стъпки за изпълнение на плановете за управление, за наблюдение върху прилагането на правилата, за задълбочаване на тяхната база от знания и за укрепване на научноизследователските мрежи, както и за координирането на информация относно морското биологично разнообразие;

5.  признава и подкрепя позитивната и водеща роля, изиграна от ЕС и Комисията, като взема предвид водещата позиция на промишлеността и пазарите в областта на риболова в ЕС, както и факта, че европейската политика в областта на рибарството е насочена към устойчивост;

6.  признава важната роля, която ЕС играе за гарантиране на устойчивото управление на живи морски ресурси, особено в борбата срещу незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов; подчертава, че незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов по своята същност е заплаха за морското биологично разнообразие и сериозно възпрепятства опазването на морските екосистеми; посочва, че ЕС е превърнал борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов в приоритет и че международното сътрудничество е от ключово значение, за да има успех борбата; насърчава ФАО и регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) да положат повече усилия за подобряване на многостранното сътрудничество;

7.  подчертава позитивната роля на екологичната маркировка в сектора на морски продукти, което позволява на потребителите да допринесат за устойчивостта на ресурсите и за запазването на морското биологично разнообразие, като в същото време правят информиран избор;

8.  насърчава Комисията допълнително да популяризира, да координира и да гарантира, че въздействието на човешките дейности, включително риболов и всякакви форми на експлоатация на морското дъно и океана, върху биоразнообразието в зони извън националната юрисдикция се разглежда ефективно в рамката на контекста на настоящото ново международно споразумение; поради това отбелязва необходимостта да се насърчава допълнително прилагането на действащото законодателство и да се разработват необходимите инструменти за управление, за да се гарантират съгласуваност и последователност;

9.  насърчава регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) да гарантират пълно прилагане на техните препоръки, да продължават да извършват редовна, независима оценка и да гарантират правилното прилагане на такива оценки;

10.  настоятелно призовава Комисията да подкрепя и насърчава цялостен и всеобхватен подход по отношение на морските защитени зони, тъй като не са възможни истински координация и сътрудничество при действия за опазване без участието на най-широкия възможен кръг от заинтересовани лица, участващи в широк диапазон от морски дейности на човека в океани и морета;

11.  насърчава и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да популяризират определянето и прилагането на морски зони от екологично или биологично значение в зоните извън национална юрисдикция;

12.  настоятелно призовава Комисията да работи с всички заинтересовани страни, за да продължава да подкрепя и насърчава, в рамките на контекста на новото международно споразумение съгласно UNCLOS, разработването на институционален механизъм за определянето, управлението и установяването на необходимите разпоредби, отнасящи се до наблюдението и прилагането на свързани, съгласувани, работещи и представителни мрежи от морски защитени зони като основни инструменти за гарантиране на екологична и биологична свързаност;

13.  призовава Комисията да обработи изчерпателни данни относно морското биологично разнообразие в регионалните морета в Европа; счита, че събирането на тези данни представлява необходимо предизвикателство, като се има предвид, че 80% от видовете и местообитанията, обхванати от Рамковата директива за морска стратегия, се класифицират като непознати;

14.  призовава ЕС да поеме водеща роля в борбата с пластмасовите отпадъци в морските води и съответната научноизследователска дейност да се финансира в рамките на синята икономика;

15.  подчертава, че посоченото ново международно споразумение следва да осигури еднакви условия на конкуренция сред всички заинтересовани страни; счита, че новото международно споразумение следва, освен това, да обърне внимание на специфичните нужди на развиващите се страни, особено на малките островни държави, по отношение на изграждането на капацитет с оглед на постигане на целите на международната общност, отнасящи се до, наред с другото, морските защитени зони;

16.  настоятелно призовава Комисията да насърчава засиленото сътрудничество, координацията, прозрачността и отчетността между всички заинтересовани страни, включително между договорените нови инструменти, съществуващите инструменти в рамките на Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси (UNFSA) и Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) и други секторни органи като, наред с другите, Международния орган за морското дъно и Международната морска организация;

17.  призовава ООН да работи с държавите за по-ефективното прилагане на действащите разпоредби и, където е необходимо, да приема допълнителни разпоредби, които косвено да помогнат за опазването на биологичното разнообразие в открито море и да подобрят социалните условия, условията на безопасност и условията на наблюдение, като например установи инструменти за цялостно управление, тоест централизиран инструмент за регистрация на плавателните съдове като Глобален регистър на риболовните кораби, който се разработва под ръководството на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), но като се избегне увеличението на бюрократичната тежест за рибарите;

18.  подчертава, че въздействията на рибарството върху морското биологично разнообразие в областите извън обсега на националната юрисдикция ще трябва да бъдат част от мандата на регионалните организации за управление на рибарството (РОУР);

19.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да подкрепят и насърчават, в рамките на мандата на новото международно споразумение съгласно UNCLOS, развитието на институционален механизъм за изпълнението на предишната оценка на въздействието върху околната среда за дейности с потенциално значително въздействие върху морската околна среда съгласно изискванията на член 206 от UNCLOS, включително за използването на морските ресурси, със стабилна научна основа, доколкото това е практически възможно, както и за подробен мониторинг на околната среда и социално-икономически мониторинг, който да съпътства тези дейности;

20.  призовава Комисията, в контекста на новото международно споразумение, да настоява за признаване на щети върху околната среда в морските води и за установяване на веригата на отговорност за такъв вид вреда;

21.  настоятелно призовава Комисията да призове държавите, които все още не са ратифицирали или не са се присъединили към UNCLOS, да го направят;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Общото събрание на ООН и на подготвителния комитет, който отговаря за изготвянето на текста на бъдещото международно споразумение.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общи сведения

ООН разгледа важността на опазването на световните води в документа, озаглавен Дневен ред 21, публикуван в резултат на Конференцията на Организацията на обединените нации по околна среда и развитие в Рио де Жанейро, Бразилия, която се проведе от 3 до 14 юни 1992 г. Това показа, че международната общност признава нуждата от международен подход, за да се управляват замърсяването и нарастващите опасности за морското биологично разнообразие. Последва Декларацията от Йоханесбург за устойчиво развитие и Плана за изпълнение, които бяха договорени по време на Световната среща на високо равнище на ООН в Южна Африка, провела се от 2 до 4 септември 2002 г. През 2012 г. в документа, публикуван вследствие на последната Конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие, провела се в Рио де Жанейро, с наименование Рио+20 като връзка към първия дневен ред от Рио, международната общност потвърди своята решителност за справяне с екологичните проблеми и необходимостта от устойчиво развитие. Това показва, че въпреки че ООН и всички страни по въпросните декларации и споразумения, се ангажират с посочените цели, те трябва да адаптират плановете и приоритетите си към бързо развиващия се свят, като дейностите се разнообразяват и умножават всяка година.

В този контекст, през 1995 г. ООН прие Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси (UNFSA) като споразумение за изпълнение за Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г. Риболовната общност счита Споразумението на ООН относно рибните запаси (UNFSA) за добро споразумение, с което се създава добра правна рамка, като се осигурят нужните инструменти, за да не се изостава от настоящото развитие, като в същото време се следват и актуализират ключовите цели.

В резултат на загрижеността на международната общност и обсъжданията относно ефикасността на настоящата рамка по отношение на опазването и устойчивото използване на морски ресурси в области извън обсега на националната юрисдикция, в резолюцията 59/24, параграф 73 от 2004 г. на Общото събрание на ООН, бе създадена ad hoc неформалната Работна група с неограничен състав. Една от целите на въпросната Работна група бе да анализира и представи възможността за насърчаване на международното сътрудничество и координацията за запазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в областите извън обсега на националната юрисдикция. Въз основа на докладите на Работната група се предвиждаше Общото събрание на ООН да вземе решение относно развитието на зони, попадащи извън конкретна юрисдикция, преди края на шестдесет и деветото заседание на Събранието. Вследствие на заседанието, Работната група представи на Общото събрание на ООН през 2011 г. пакет с препоръки, обхващащ морски генетични ресурси, морски защитени зони, процес на оценка на въздействието и изграждане на капацитет.

През януари 2015 г. Работната група представи своя последен доклад, подчертаващ нуждата от всеобхватен глобален режим, който да разгледа по-добре въпросния проблем и да препоръча разработването на международен правно обвързващ инструмент съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право относно опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в области извън националната юрисдикция. Въз основа на тази препоръка, през юли 2015 г. Общото събрание на ООН реши да създаде подготвителен комитет с цел изготвяне на текст на международен правно обвързващ инструмент до края на 2017 г., преди провеждането на междуправителствена конференция.

Позиция на докладчика

Морските дейности се развиват и умножават бързо, следователно натискът върху устойчивостта и запазването на морското биологично разнообразие постоянно расте. В този контекст докладчикът приветства продължаващата работа на Общото събрание на ООН и на ad hoc неформалната Работна група с неограничен състав, която успя, преодолявайки силна опозиция, да придвижи въпроса за морското биологично разнообразие извън зоните под национална юрисдикция до точка, в която може да се предвиди международен правно обвързващ инструмент.

Същевременно докладчикът би искал да посочи, че е от изключителна важност риболовните дейности да бъдат включени в този нов инструмент. Трудно е да си представим ефикасен и добре координиран инструмент, свързан с морската биология, който да не включва една от най-важните дейности, които се осъществяват във водите - риболова. Това също така не следва да включва изменение или отменяне на Споразумението на ООН относно рибните запаси, което предлага, както е в случая на ЕС, рамка, която може да доведе до подобрение и резултати ако бъде правилно изпълнена. Вместо това, докладчикът подкрепя включването на Споразумението на ООН относно рибните запаси в новото споразумение, като така споразумението от 1995 г. стане гръбнакът на този нов правно обвързващ международен инструмент и най-важното, координиращ регионалните организации за управление на рибарството и морските защитени зони с всички други морски дейности, попадащи извън зоните на национална юрисдикция.

Освен това, новото споразумение следва да включва инструменти за отчетност за всички участващи лица, защото без такива инструменти истинска ефикасност и напредък трудно могат да бъдат предвидени. Също така, като се вземат предвид нуждите на развиващите се държави, изграждането на капацитет и споделянето на информация следва да са приоритет. В този смисъл и от гледна точка на споделянето на добри практики, ЕС следва да продължава да играе водеща роля в развитието на този нов инструмент и в процеса по изпълнението.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues