ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με ζητήματα αλιείας στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε περιοχές που βρίσκονται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

25.2.2016 - (2015/2109(INI)(INI))

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγήτρια: Norica Nicolai

Διαδικασία : 2015/2109(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0042/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0042/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με ζητήματα αλιείας στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε περιοχές που βρίσκονται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

(2015/2109(INI)(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και τις δύο εκτελεστικές συμφωνίες της: τη συμφωνία για την εφαρμογή του Μέρους ΧΙ και τη συμφωνία των ΗΕ για τα ιχθυαποθέματα (UNFSA),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τη θέσπιση διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) σχετικά με τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2012, με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε»,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της άτυπης Αd hoc ανοικτής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) και τους στόχους βιοποικιλότητας του Aichi που εγκρίθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη της ΣΒΠ, και ειδικότερα τους στόχους 6, 10 και 11,

–  έχοντας υπόψη τα επιστημονικά κριτήρια και κατευθύνσεις των Αζόρων του 2009 για τον προσδιορισμό των σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών και το σχεδιασμό αντιπροσωπευτικών δικτύων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών σε ανοικτά ύδατα ωκεανών και βενθοπελαγικά ενδιαιτήματα της ΣΒΠ,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία της ΣΒΠ για την περιγραφή των σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών, που έχει οδηγήσει ήδη στην περιγραφή 204 περιοχών οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας,

–  έχοντας υπόψη ότι, ενώ σημαντικές από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιες περιοχές έχουν περιγραφεί στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό, τις τροπικές και εύκρατες ζώνες του Ανατολικού Ειρηνικού, το Βόρειο Ειρηνικό, το Νοτιοανατολικό Ατλαντικό, την Αρκτική, το Νοτιοδυτικό Ατλαντικό, τη Μεσόγειο, το δυτικό τμήμα του Νότιου Ειρηνικού, την ευρύτερη καραϊβική περιοχή και το δυτικό τμήμα του κεντρικού Ατλαντικού, άλλες περιοχές δεν έχουν καλυφθεί ακόμα,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, την Ατζέντα 21, το Πρόγραμμα για την περαιτέρω εφαρμογή της Ατζέντα 21, το πρόγραμμα εφαρμογής που υιοθέτησε η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (δήλωση του Γιοχάνεσμπουργκ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σχέδιο εφαρμογής),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς για την υπεύθυνη αλιεία του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO), που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 1995 από τη διάσκεψη του FAO και τα συνδεδεμένα μέσα του, ειδικότερα τη Συμφωνία του 1995 για την προώθηση της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από τα αλιευτικά σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 (UNGA A/RES/70/1, που εγκρίθηκε το 2015), καθώς και το στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14, σχετικά με τη διατήρηση και αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το στόχο 14 του προγράμματος του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0042/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θάλασσα καλύπτει το 71% της επιφάνειας της γης και περιέχει το 97% των υδάτων του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θάλασσα φιλοξενεί σημαντικό μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει ανεκμετάλλευτο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 64% περίπου της θάλασσας, κυρίως η ανοικτή θάλασσα και ο θαλάσσιος βυθός βαθέων υδάτων, είναι περιοχές εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας των κρατών και διέπονται από το διεθνές δίκαιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ωκεανός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλά συστήματα της γης, μεταξύ των οποίων το κλίμα και οι καιρικές συνθήκες, και ότι είναι ο χώρος όπου πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως η αλιεία, η παραγωγή ενέργειας, οι μεταφορές και το εμπόριο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λιγότερο από το 1% των περιοχών εκτός εθνικής δικαιοδοσίας προστατεύεται δυνάμει της θέσπισης προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, και ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των περιοχών του ωκεανού δεν υφίσταται διαχειριστικό πλαίσιο με νόμιμη εντολή για τη δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντήρηση και διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας είναι κοινό μέλημα όλων των ανθρώπων και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοτόπων και βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλιείας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 τα προστατευόμενα οικοσυστήματα κάλυπταν 15,2% της γης έναντι 8,4% μόνο των θαλάσσιων περιοχών ανά τον κόσμο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος και η οξίνιση επιδεινώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο της υπερεκμετάλλευσης, της ρύπανσης, των θαλάσσιων απορριμμάτων και της καταστροφής των θαλάσσιων οικοτόπων και οικοσυστημάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ρίο ντε Τζανέιρο, 2012), με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε» υπογράμμιζε ότι η προστασία και διαχείριση της βάσης των φυσικών πόρων της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους και βασικές απαιτήσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί διαθέτουν δυναμικό για γαλάζια ανάπτυξη το οποίο είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο, όπως στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας και των φαρμακευτικών προϊόντων, δυναμικό το οποίο θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως ρεαλιστική αναπτυξιακή οδός για τις σημερινές αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις προϋποθέσεις για τη θαλάσσια ανάπτυξη, και το δυναμικό της ως προς τη γαλάζια ανάπτυξη, είναι η αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα θαλάσσια είδη, το θαλάσσιο περιβάλλον, τη βαθυμετρία του και την χαρτογράφηση των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και η βιώσιμη αξιοποίησή της συνδέονται άμεσα με τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν, ως εκ τούτου, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για όλες τις χώρες και τα εδάφη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο σχετικό νομικό πλαίσιο για τις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, το οποίο αναπτύχθηκε πριν από 30 χρόνια τουλάχιστον, και βασίζεται στο δόγμα της ελευθερίας της ανοικτής θάλασσας, χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, προκειμένου να προωθηθεί επιτυχώς η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζουμε τη δυναμική μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην ανοικτή θάλασσα και των επιπτώσεων που έχουν στη θαλάσσια βιοποικιλότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζουμε την αλληλεπίδραση και το σωρευτικό αντίκτυπο των διαφόρων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην ανοικτή θάλασσα και ότι οι δραστηριότητες αυτές επηρεάζουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2004 η Γενική Συνέλευση των ΗΕ θέσπισε την ad hoc ανοικτή, άτυπη ομάδα εργασίας με σκοπό την μελέτη και την ανάλυση της διατήρησης και βιώσιμης χρήσης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας εκτός περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011, η ομάδα εργασίας διατύπωσε τη σύσταση να κινηθεί διαδικασία για τον εντοπισμό των κενών και την χάραξη μελλοντικής πορείας, π.χ. με την ενδεχόμενη εκπόνηση πολυμερούς συμφωνίας στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), και η διαδικασία αυτή να καλύπτει ως ένα σύνολο τους θαλάσσιους γενετικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που άπτονται της κατανομής των οφελών), τα μέτρα όπως τα βασιζόμενα στις επιμέρους ζώνες μέσα διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών), τις διαδικασίες αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη δημιουργία ικανοτήτων και τη μεταφορά θαλάσσιας τεχνολογίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίληψη των πορισμάτων των συμπροέδρων της ομάδας εργασίας του 2011 αναγνωρίζεται το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής διαδικασίας περιγραφής των σημαντικών από οικολογική και βιολογική άποψη περιοχών και του πραγματικού προσδιορισμού/ορισμού τέτοιων περιοχών, εφόσον εκείνη την εποχή κανένα παγκόσμιο φόρουμ δεν είχε επίσημη σχετική εντολή και τα υφιστάμενα περιφερειακά και τομεακά φόρουμ αντιμετώπιζαν θέματα νομιμότητας για να προβαίνουν στα διαβήματα αυτά·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίληψη των πορισμάτων των συμπροέδρων της ομάδας εργασίας του 2011 διαπιστώνεται ότι οι περιορισμοί και οι ελλείψεις του status quo αναγνωρίζονται γενικά·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο το έγγραφο συμπερασμάτων του Ρίο+20, τον Ιούνιο του 2012, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν να εξετάσουν κατεπειγόντως, με βάση το έργο της ομάδας εργασίας, και πριν από τη λήξη της 69ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το θέμα της διατήρησης και βιώσιμης χρήσης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας εκτός περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας, μεταξύ άλλων και λαμβάνοντας απόφαση για τη δημιουργία διεθνούς μέσου στο πλαίσιο της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, τόσο ως ανεξάρτητη δραστηριότητα όσο και σε συνδυασμό με την αλλαγή του κλίματος, τη θαλάσσια ρύπανση ή άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες του ανθρώπου, έχει μεγάλο αντίκτυπο στην θαλάσσια βιομάζα και βιοποικιλότητα, και ότι, ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος της αλιείας στη θαλάσσια βιοποικιλότητα στις σημαντικές από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιες περιοχές πρέπει να αντιμετωπίζεται με όλα τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της θάλασσας, προκειμένου να προληφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν παρόμοιες επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η αλιεία δεν είναι ο μόνος ανθρωπογενής παράγων θνησιμότητας για τους πόρους των ωκεανών και δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι το μόνο κίνητρο για την ανάληψη διεθνούς δράσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, η εξόρυξη ορυκτών, η γεώτρηση για την παραγωγή ενέργειας και η χρήση τμημάτων του θαλάσσιου πυθμένα για αστικές πλατφόρμες αποτελούν σήμερα άλλους παράγοντες θνησιμότητας για τους αλιευτικούς πόρους, και ότι η μελλοντική θαλάσσια ανάπτυξη ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτους παράγοντες θνησιμότητας κατά των οποίων απαιτείται επαγρύπνηση·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια βιοποικιλότητα έχει ήδη υποστεί σημαντική υποβάθμιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της διατήρησης των αλιευτικών δυνατοτήτων για τις μελλοντικές γενεές και της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες και επιλεκτικές αλιευτικές τεχνικές αποτελούν ζωτικό εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, καθότι συνεισφέρουν κατ' αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός και η διαβούλευση μεταξύ όλων των σχετικών με την θαλάσσια δραστηριότητα παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και η βιώσιμη χρήση των πόρων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ χαρακτηρίζονται, από τη φύση τους, από ειδικές γεωγραφικές και ενίοτε γεωπολιτικές περιστάσεις και καλύπτονται από ειδικούς μηχανισμούς περιφερειακής συνεργασίας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία είναι πολύ σημαντική δραστηριότητα που ασκείται τόσο σε περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας όσο και εκτός·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει ρόλο κλειδί στην παγκόσμια διακυβέρνηση των θαλασσών και ωκεανών και ασκεί μεγάλη επιρροή διεθνώς όσον αφορά την αλιεία, μεταξύ άλλων και λόγω της συμμετοχής της σε 17 περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηγετικός αυτός ρόλος συνεπάγεται ότι η ΕΕ φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή προορατικής πολιτικής όσον αφορά την παγκόσμια προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία των ΗΕ για τα ιχθυαποθέματα (UNFSA), που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων κρατών ως προς τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων, αποτελεί πλήρες και προσανατολισμένο στο μέλλον έγγραφο που δεν πρέπει να τροποποιηθεί, να υπονομευθεί ή να αποδυναμωθεί και του οποίου η πλήρης εφαρμογή πρέπει να διασφαλιστεί μέσω ενισχυμένων διαδικασιών συνεργασίας που θα πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο του νέου διεθνούς μέσου·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντληθούν μαθήματα από τις πρόσφατες διαφωνίες της ΕΕ με τις Νήσους Φερόε και την Ισλανδία, με σκοπό τη βιώσιμη παγκόσμια διαχείριση των αποθεμάτων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των πόρων της, όπως προβλέπεται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζουμε την υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν το θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας σπάνιων και ευάλωτων οικοσυστημάτων και των ενδιαιτημάτων ευάλωτων, εξαντλημένων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση ειδών και άλλων μορφών θαλάσσιας ζωής·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNFSA προβλέπει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης και βασιζόμενων στα οικοσυστήματα τρόπων προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας, για μέτρα διατήρησης και διαχείρισης αλληλοεπικαλυπτόμενων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων, για διεθνή συνεργασία, μέσω του έργου των υπο-περιφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) και ρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμπρακτη εφαρμογή πρέπει να βελτιωθεί·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα 61/105 και 64/72 της ΓΣ του ΟΗΕ απευθύνουν έκκληση προς τα κράτη μέλη και τις ΠΟΔΑ να εγκρίνουν σειρά μέτρων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διατήρησης των βενθοπελαγικών πόρων και την αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας βυθού σε ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα (ΕΘΟ) στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε τα δικαιώματα και τις ειδικές απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων κρατών στο πλαίσιο της οικοδόμησης ικανοτήτων προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να επωφεληθούν από την διατήρηση και βιώσιμη χρήση των πόρων και των αλληλοεπικαλυπτόμενων και άκρως μεταναστευτικών ιχθυαποθεμάτων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της επονομαζόμενης «διαδικασίας του Κόμπε» αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί από εκείνες τις ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται τα αποθέματα τόνου και έχουν αναλάβει ανεξάρτητες αξιολογήσεις των επιδόσεων και καλεί τις ΠΟΔΑ αυτές να αναλαμβάνουν τακτικά τέτοιες αξιολογήσεις, να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα και να εφαρμόζουν πλήρως τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σ' αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρχές όπως η ΓΣΗΕ και η Επιτροπή Αλιείας (COFI) έχουν επίσης απευθύνει έκκληση προς τις άλλες ΠΟΔΑ να πράξουν το ίδιο και ότι οι αξιολογήσεις αυτές έχουν εν τω μεταξύ πραγματοποιηθεί·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δημιουργηθεί ΠΟΔΑ εκ των οποίων ορισμένες καταβάλλουν προσπάθειες για τον καθορισμό προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών με στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση αλιευτικών αποθεμάτων σε βιώσιμο επίπεδο·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα έχει διευκολύνει τη διοργάνωση σειράς εργαστηρίων για την περιγραφή σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένου και στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, και ότι τα αποτελέσματα αυτών των εργαστηρίων διατίθενται πλέον ευρέως για σκοπούς διαβούλευσης σχετικά με τη διαχείριση σε ιστοσελίδα της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για συγκέντρωση και ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων και γνώσεων είναι άκρως σημαντική για τη λήψη αποφάσεων καλή τη πίστει και βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων θέτει άμεσο κίνδυνο για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, ότι δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς το μέγεθος του προβλήματος ούτε τα μέσα για την καταπολέμησή του, καθώς και ότι η υπέρβαση του προβλήματος θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει μια οικονομική ευκαιρία·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας, στο έγγραφό της της 23ης Ιανουαρίου 2015, τόνιζε την ανάγκη για πλήρες γενικό καθεστώς που θα εξετάζει καλύτερα τη διατήρηση και διαχείριση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ασχολείται ενεργά με την ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την επίτευξη της βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών αποθεμάτων και προάγει και χρηματοδοτεί, μέσω προγραμμάτων της όπως το Ορίζοντας 2020, τη συλλογή δεδομένων, την έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιανουαρίου 2015, η ομάδα εργασίας τάχθηκε υπέρ μιας σύστασης για την ανάπτυξη ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου στα πλαίσια της Σύμβασης·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Ιουνίου 2015, η ΓΣΗΕ ενέκρινε ψήφισμα για τη θέσπιση διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) σχετικά με τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας περιοχών εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

1.  επιδοκιμάζει την απόφαση της ΓΣΗΕ να αναπτύξει διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) σχετικά με τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ελλείψεις· τονίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να υπονομεύσει τα υφιστάμενα συναφή μέσα και πλαίσια ούτε τους ενδιαφερόμενους παγκόσμιους, περιφερειακούς και κλαδικούς φορείς (όπως ΠΟΔΑ)· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ταχεία αλλά ταυτόχρονα προσεκτική πρόοδος ως προς τη δημιουργία των νέου αυτού μέσου και την επίτευξη του στόχου της ολοκλήρωσης του σχεδίου κειμένου έως το τέλος του 2017·

2.   υπογραμμίζει τις προοπτικές, τις ευκαιρίες και τις επιπτώσεις στις καλές σχέσεις μεταξύ κρατών και στη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων στο πλαίσιο της UNCLOS, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι νέες πιέσεις και ευκαιρίες απαιτούν αναπροσαρμογές·

3.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών καθώς και των πόρων τους· ζητεί από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να προωθήσουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλίας εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων μέτρων, σύγχρονες και βιώσιμες αντιλήψεις για τη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και αρχές διακυβέρνησης του ωκεανού, διαχείρισης της εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων (όπως η εκμετάλλευση ορυκτών, οι γεωτρήσεις για την παραγωγή ενέργειας κλπ.) και της αλιείας, και στο πλαίσιο αυτό να ενσωματώσουν την επιστημονικώς τεκμηριωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση, την αποκατάσταση και διατήρηση των αποθεμάτων σε επίπεδα ικανά να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τη διαχείριση και διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας με βάση το οικοσύστημα, την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας και την προληπτική προσέγγιση·

4.  επισημαίνει ότι για να αντιμετωπίσουν έως το 2020 τις δυσκολίες που συνδέονται με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε διαβήματα για την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων, την επέκταση της βάσης των γνώσεών τους και την ενίσχυση των δικτύων και του συντονισμού της πληροφόρησης σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα·

5.  αναγνωρίζει και υποστηρίζει το θετικό και ηγετικό ρόλο που διαδραματίζουν η ΕΕ και η Επιτροπή, συνεκτιμώντας τη θέση βασικού παράγοντα που κατέχει η αλιευτική βιομηχανία και αγορά της ΕΕ και το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη βιωσιμότητα·

6.  αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των ζώντων θαλάσσιων πόρων, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ)· τονίζει ότι η ΠΑΑ αποτελεί, από την φύση της, απειλή για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και υπονομεύει σε σοβαρό βαθμό τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· τονίζει ότι η ΕΕ κατέστησε την καταπολέμηση της ΠΑΑ προτεραιότητα και ότι η διεθνής συνεργασία έχει μέγιστη σημασία για την επιτυχία του αγώνα αυτού· ενθαρρύνει τον FAO και τις ΠΟΔΑ να καταβάλουν μεγαλύτερες ακόμα προσπάθειες για να βελτιωθεί η πολυμερής συνεργασία·

7.   τονίζει το θετικό ρόλο της οικολογικής επισήμανσης στον τομέα των θαλασσινών προϊόντων, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των πόρων και τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, όποτε προβαίνουν σε συνειδητή επιλογή·

8.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθεί περαιτέρω και να συντονίζει τη δράση καθώς και να διασφαλίζει ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων της αλιείας και όλων των μορφών εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού και του ωκεανού, στην βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στο πλαίσιο της νέας αυτής διεθνούς συμφωνίας· εφιστά, ως εκ τούτου, την προσοχή στην ανάγκη περαιτέρω προώθησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και ανάπτυξης των αναγκαίων εργαλείων διαχείρισης για να διασφαλιστούν η συνοχή και η συνέπεια·

9.  ενθαρρύνει τις ΠΟΔΑ να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων τους, να συνεχίσουν να πραγματοποιούν συστηματικές ανεξάρτητες αξιολογήσεις και να διασφαλίσουν την κατάλληλη εφαρμογή των αξιολογήσεων αυτών·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει και να προαγάγει μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) διότι δεν δύναται να υπάρξει ουσιαστικός συντονισμός και συνεργασία των προσπαθειών διατήρησης χωρίς τη συμμετοχή του ευρύτερου δυνατού κύκλου ενδιαφερόμενων παραγόντων, οι οποίοι συμπράττουν σε ένα μεγάλο φάσμα θαλάσσιων δραστηριοτήτων του ανθρώπου σε ωκεανούς και θάλασσες·

11.  ενθαρρύνει και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον προσδιορισμό των σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών και την εφαρμογή των σχετικών κανόνων στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερομένους για να συνεχιστεί η ενίσχυση και προώθηση, στο πλαίσιο της νέας διεθνούς συμφωνίας της UNCLOS, της δημιουργίας ενός θεσμικού μηχανισμού για τον προσδιορισμό, τη διαχείριση και τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων για την παρακολούθηση και επιβολή συνδεδεμένων, συνεκτικών, λειτουργικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων ΘΠΠ ως ουσιαστικών εργαλείων για τη διασφάλιση της οικολογικής και βιολογικής συνδεσιμότητας·

13.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί δέσμη εμπεριστατωμένων δεδομένων για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα στις περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης· είναι της άποψης ότι η συλλογή των δεδομένων αυτών συνιστά απαραίτητη πρόκληση, δεδομένου ότι το 80% των ειδών και οικοτόπων που καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική ταξινομείται ως άγνωστο·

14.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο τόσο στην καταπολέμηση των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων όσο και για την χρηματοδότηση της σχετικής έρευνας στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.

15.  τονίζει ότι αυτή η νέα διεθνής συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίσει ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων· είναι της άποψης ότι η νέα διεθνής συμφωνία πρέπει, επιπλέον, να ασχοληθεί με τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών, κυρίως των μικρών νησιωτικών κρατών, όσον αφορά την οικοδόμηση ικανοτήτων ενόψει της επίτευξης των στόχων της διεθνούς κοινότητας, μεταξύ άλλων και για τις ΘΠΠ·

16.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την ενίσχυση της συνεργασίας, το συντονισμό, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων, όπως και μεταξύ των νέων μέσων, τα οποία βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, των υφιστάμενων μέσων της συμφωνίας των ΗΕ για τα ιχθυαποθέματα (UNFSA) και του FAO, των ΠΟΔΑ και άλλων φορέων του τομέα, όπως η Διεθνής Αρχή Θαλάσσιου Βυθού και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός·

17.  ζητεί από τα ΗΕ να συνεργαστούν με τα κράτη για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων και, όπου ενδείκνυται, να θεσπίσουν πρόσθετους κανόνες που θα μπορούσαν να συμβάλουν έμμεσα στην προστασία της βιοποικιλότητας στην ανοικτή θάλασσα και στη βελτίωση των κοινωνικών όρων και των συνθηκών ασφαλείας και παρακολούθησης, π.χ. με τη δημιουργία εργαλείων παγκόσμιας διαχείρισης, δηλαδή ενός κεντροποιημένου μηχανισμού νηολόγησης σκαφών, όπως ο παγκόσμιος κατάλογος αλιευτικών σκαφών που καταρτίζεται υπό την αιγίδα του FAO, αλλά αποφεύγοντας μια αυξημένη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους αλιείς·

18.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος της αλιείας στη θαλάσσια βιοποικιλότητα στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας θα πρέπει να υπόκειται στην εντολή των ΠΟΔΑ·

19.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προωθήσουν, στο πλαίσιο της εντολής της νέας διεθνούς συμφωνίας της UNCLOS, τη δημιουργία θεσμικού μηχανισμού για την εφαρμογή εκ των προτέρων εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 206 της UNCLOS, συμπεριλαμβανομένου και για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, σε στέρεα επιστημονική βάση στο μέτρο του εφικτού και να μεριμνήσουν, ώστε οι δραστηριότητες αυτές να συνοδεύονται από λεπτομερή περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική παρακολούθηση·

20.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας διεθνούς συμφωνίας, να καταβάλει προσπάθειες για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών ζημιών στη θάλασσα και τον καθορισμό της αλυσίδας των ευθυνών για τις ζημίες αυτές·

21.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει επιτακτικά από τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να επικυρώσουν την UNCLOS ή να προσχωρήσουν σε αυτήν·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) και στην προπαρασκευαστική επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του κειμένου της μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Τα ΗΕ αναφέρθηκαν στη σημασία της προστασίας των παγκόσμιων υδάτων στο έγγραφο αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου 1992, τη λεγόμενη Ατζέντα 21. Αυτό έδειξε ότι η διεθνής κοινότητα αναγνώριζε την ανάγκη μιας διεθνούς προσέγγισης προκειμένου να διαχειριστεί τη ρύπανση και τους αυξανόμενους κινδύνους για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Ακολούθησε η Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σχέδιο εφαρμογής τα οποία συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ στη Νότια Αφρική από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2002. Το 2012, στο έγγραφο αποτελεσμάτων της πιο πρόσφατης διάσκεψης του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, και ονομάστηκε «Rio+20» υπό μορφή σύνδεσης με την πρώτη Ατζέντα του Ρίο, η διεθνής κοινότητα επαναδιατύπωσε την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό δείχνει ότι αν και τα ΗΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη αυτών των διακηρύξεων και συμφωνιών δεσμεύονται για την επίτευξη αυτών των στόχων, χρειάζεται να προσαρμόσουν τα σχέδια και τις προτεραιότητές τους σε ένα ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, με δραστηριότητες που διαφοροποιούνται και πολλαπλασιάζονται κάθε χρόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 1995 ο ΟΗΕ ενέκρινε τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα ιχθυαποθέματα (UNFSA) ως εκτελεστική συμφωνία για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) του 1982. Η αλιευτική κοινότητα θεωρεί την UNFSA καλή συμφωνία, η οποία θεσπίζει ένα ικανοποιητικό νομικό πλαίσιο παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαρκή προσαρμογή στις εξελίξεις, με παράλληλη παρακολούθηση και επικαιροποίηση των βασικών στόχων.

Οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας και οι συζητήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος πλαισίου για την αντιμετώπιση του θέματος της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων πόρων πέραν των περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας, οδήγησαν στη συγκρότηση της ad hoc ανοιχτής άτυπης ομάδας εργασίας, με το ψήφισμα 59/24 παράγραφος 73 του 2004 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ένας από τους στόχους της εν λόγω ομάδας εργασίας ήταν να αναλύσει και να παρουσιάσει τη δυνατότητα να προαχθεί η συνεργασία και ο συντονισμός σε διεθνές επίπεδο για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας πέραν των περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας. Βάσει των εκθέσεων της ομάδας εργασίας, η ΓΣΗΕ επρόκειτο να αποφασίσει για την ανάπτυξη των περιοχών εκτός δικαιοδοσίας πριν από το τέλος της 69ης συνόδου της Συνέλευσης. Ως αποτέλεσμα της συνεδρίασής της, η ομάδα εργασίας παρουσίασε στην ΓΣΗΕ, το 2011, μια δέσμη συστάσεων για τους θαλάσσιους γενετικούς πόρους, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικού αντικτύπου και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Τον Ιανουάριο του 2015, η ομάδα εργασίας παρουσίασε την τελευταία έκθεσή της τονίζοντας την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου παγκόσμιου καθεστώτος για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και πρότεινε την ανάπτυξη ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου σύμφωνα με την UNCLOS για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Βάσει αυτής της σύστασης, τον Ιούλιο του 2015, η ΓΣΗΕ αποφάσισε να συγκροτήσει προπαρασκευαστική επιτροπή με στόχο την κατάρτιση του κειμένου ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου έως το τέλος του 2017, πριν από τη διοργάνωση μιας διακυβερνητικής διάσκεψης.

Θέση της εισηγήτριας

Οι θαλάσσιες δραστηριότητες αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται με ταχύ ρυθμό, και συνεπώς η πίεση για τη βιωσιμότητα και διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας αυξάνεται διαρκώς. Από αυτήν την άποψη, η εισηγήτρια επιδοκιμάζει το συνεχιζόμενο έργο της ΓΣΗΕ και της ad hoc ανοιχτής άτυπης ομάδας εργασίας, η οποία κατόρθωσε, παρά τις μεγάλες αντιδράσεις, να προωθήσει το θέμα της θαλάσσιας βιοποικιλότητας πέραν των περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας σε σημείο που να μπορεί να προβλεφθεί ένα διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο.

Ταυτόχρονα, η εισηγήτρια θα ήθελε να επισημάνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμπεριληφθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες σε αυτό το νέο μέσο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιοδήποτε αποτελεσματικό και καλά συντονισμένο μέσο σχετιζόμενο με τη θαλάσσια βιολογία, το οποίο δεν περιλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα ύδατα - την αλιεία. Επίσης, αυτό δεν πρέπει να συνεπάγεται την αλλαγή ή την αναστολή της συμφωνίας των ΗΕ για τα ιχθυαποθέματα (UNFSA), η οποία παρέχει, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ΕΕ, ένα πλαίσιο που μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση και αποτελέσματα εάν εφαρμοστεί κατάλληλα. Αντίθετα, η εισηγήτρια υποστηρίζει την ένταξη της UNFSA στη νέα συμφωνία, κάνοντας τη συμφωνία του 1995 κεντρικό άξονα αυτού του νέου διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου και κυρίως, συντονίζοντας τις ΠΟΔΑ και τις ΘΠΠ με όλες τις άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες πέραν των περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας.

Επιπλέον, η νέα συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει μέσα για τη λογοδοσία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, διότι χωρίς αυτά, είναι δύσκολο να προβλεφθεί πραγματική αποδοτικότητα και πρόοδος. Επίσης, συνεκτιμώντας τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, η ανάπτυξη ικανοτήτων και ο διαμοιρασμός πληροφοριών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες. Υπό αυτή την έννοια και από την οπτική του διαμοιρασμού καλών πρακτικών, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του νέου μέσου και της διαδικασίας εφαρμογής του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

2

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liliana Rodrigues