ДОКЛАД относно иновации и диверсификация в рамките на дребномащабния крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони

26.2.2016 - (2015/2090(INI))

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Ружа Томашич

Процедура : 2015/2090(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0044/2016
Внесени текстове :
A8-0044/2016
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно иновации и диверсификация в рамките на дребномащабния крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони

(2015/2090(INI))

Европейският парламент,

-като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета,

-като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета,

-като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно мерките, по време на приемането на които е необходимо да се вземат предвид специфичните характерни особености и ограничения на най-отдалечените региони,

-като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството[1],

-като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно познания за морската среда 2020 г.: подобряване на картографирането на морското дъно за целите на рибарството[2],

-като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2014 г., озаглавено „Иновациите в синята икономика: реализиране на потенциала на нашите морета и океани за създаване на работни места и растеж“ (COM(2014)0254),

-като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“: Съюз за иновации“ (COM(2010)0546),

-като взе предвид Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014–2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO,

-като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г. относно съобщението, озаглавено „Иновациите в синята икономика: реализиране на потенциала на нашите морета и океани за създаване на работни места и растеж“ (2015/C 012/15),

-като взе предвид становището на Комитета на регионите от 21 януари 2015 г. относно съобщението, озаглавено „Иновациите в синята икономика: реализиране на потенциала на нашите морета и океани за създаване на работни места и растеж“ (2015/C 019/15),

-като взе предвид съобщението на Комисията от 13 септември 2012 г., озаглавено „Син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ (COM(2012)0494),

-като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

-като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж[3],

-като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2013 г., озаглавено „План за действие за морска стратегия за района на Атлантическия океан: Осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2013)0279),

-като взе предвид Зелената книга на Комисията от 29 август 2012 г., озаглавена „Познания за морската среда 2020 – от картографиране на морското дъно до прогнозиране състоянието на океаните“ (COM(2012)0473),

-като взе предвид своята резолюция от 2 юли 2013 г. относно син растеж: подобряване на устойчивия растеж в морския сектор, морския транспорт и туризма на Съюза[4],

-като взе предвид съобщението на Комисията от 20 февруари 2014 г., озаглавено „Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм“ (COM(2014)0086),

-като взе предвид член 52 от своя правилник,

-като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0044/2016),

А.  като има предвид, че крайбрежният риболов обхваща 80% от европейския флот и заедно с улова на черупкови организми, осигурява високо равнище на заетост в крайбрежните, островните и най-отдалечените региони и като цяло представлява социално и екологично устойчива форма на риболов, която има значителен потенциал; като има предвид, че неговото влияние върху социалните и културните характеристики на крайбрежните и островните райони е изключително и разнообразно;

Б.  като има предвид, че повечето крайбрежен и островен риболов представлява традиционна форма на търговски риболов, т.е. начин на живот и главен източник на препитание и на пряко и непряко създаване на работни места, особено в областите, които зависят от крайбрежния риболов и които имат нужда от специални мерки и подкрепа, за да се улесни растежът и развитието им;

В.  като има предвид, че крайбрежният риболов се различава в голяма степен между отделните държави членки и между различните крайбрежни региони в рамките на отделните държави членки по отношение на основното си определение и характеристики – положение, което трябва да се коригира и хармонизира в общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в бъдеще, и като има предвид, че значителни разлики съществуват между държавите членки по отношение на географски особености, климат, екосистеми и социално-икономически фактори;

Г.  като има предвид, че има разлики в характеристиките на крайбрежния риболов в различните морета в Европейския съюз, например Адриатическо море и Средиземно море като цяло, които се различават от тези на откритото морско пространство на Атлантическия океан, включително по брега на Френска Гвиана и басейна на Индийския океан;

Д.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) определя дребномащабния крайбрежен риболов като риболов, извършван от плавателни съдове с обща дължина под 12 метра, които не са съоръжени с влачени риболовни уреди, и като има предвид, че това е единственото определение на крайбрежен риболов в законодателството на ЕС;

Е.  като има предвид, че регионализацията е един от крайъгълните камъни на реформираната ОПОР, с което се признава фактът, че предвид огромното разнообразие на риболовните зони в Европа, централизираното управление не е подходящо; като има предвид, че с оглед на самото естество на крайбрежния и островния риболов, регионализацията и нецентрализираният подход са от особено значение в този сектор и в общностите, които той обслужва;

Ж.  като има предвид, че операциите, финансирани по ЕФМДР, могат да се ползват от увеличение с 30 пункта на интензитета на помощта, когато засягат зони за дребномащабния крайбрежен риболов;

З.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за ЕФМДР посочва, че в държавите членки, в които над 1000 плавателни съда могат да се считат за кораби за дребномащабния крайбрежен риболов, трябва да се изготви план за действие за развитието, конкурентоспособността и устойчивостта на дребномащабния крайбрежен риболов;

И.  като има предвид, че крайбрежният риболов следва да се управлява в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013, като се взема предвид разнообразието на риболовните уреди на флотите, географските и климатичните ограничения, техниките и рибните запаси в отделните държави членки и във всяка отделна риболовна зона, като по този начин се допринася за опазването на местните традиции и свързаните с риболова дейности;

Й.  като има предвид, че с оглед на това, че всяка риболовна зона има свои специфични характеристики, обменът на информация и на добри практики между различните зони може да допринесе за значително подобряване на въздействието на риболовните дейности върху околната среда и морските екосистеми и също така да позволи по-добро взаимодействие между всички човешки и икономически дейности, които се извършват във и около крайбрежни зони;

К.  като има предвид, че приходите на дребномащабния риболов намаляват значително в резултат на значителното увеличение на оперативните разходи, по-специално във връзка с разходите за гориво и поради намаляване на стойността на рибата при първа продажба, което често налага увеличаване на риболовното усилие;

Л.  като има предвид, че управлението на различните запаси от няколко основни целеви видове в много региони поставя сериозни ограничения на риболова и на малките риболовни общности;

М.  като има предвид, че в крайбрежния риболов се използват главно традиционни риболовни уреди и техники, като риболовни капани „алмадраба“, които поради своите специфични характеристики определят идентичността и начина на живот на крайбрежните региони, и че е жизненоважна потребност да се запази тяхната употреба и те да бъдат защитени като елемент от културното, историческото и традиционното наследство;

Н.  като има предвид, че непромишленият риболов допринася за жизнеспособността на крайбрежните и островните общности по отношение на контрола на нарастващото обезлюдяване, борбата срещу застаряването в сектора на рибарството и безработицата; като има предвид, че развойната дейности и иновациите могат да играят основна роля в създаването на работни места в тези общности; като има предвид, че освен това в дребномащабния риболов в някои зони се използват старинни риболовни уреди и техники, които са по-екологосъобразни и които оказват по-слабо влияние върху статуса на застрашените видове;

О.  като има предвид, че дребномащабният крайбрежен риболов и традиционният риболов са благоприятни за околната среда и основен икономически градивен елемент за поддържането, развитието и заетостта на крайбрежните и островните общности;

П.  като има предвид, че в съответствие със Средиземноморския регламент класификацията на теглени съоръжения също включва тралове и грибове, въпреки че в други класификации — като този на Организацията за прехрана и земеделие — грибовете се считат за отделна група риболовни уреди; като има предвид, че разпоредбите за теглени тралове не трябва да се прилагат за традиционни крайбрежни грибове, използвани за улов на видове, които не са застрашени;

Р.  като има предвид, че въпреки се говори за иновации и разнообразяване на сектора на рибарството, трябва да се вземе предвид фактът, че една огромна риболовна общност е изключително зависимо от традиционните и древни форми на риболов;

С.  като има предвид, че новата ОПОР признава значението на крайбрежните и островните региони, които зависят от риболовните дейности, и като има предвид, че ролята на държавите членки за гарантиране на адекватен стандарт на живот за тези, които зависят от риболовните дейности, за допринасяне за постигането на този стандарт в контекста на крайбрежния риболов, както и за насърчаване на устойчив крайбрежен риболов и разнообразяване на дейностите в областта на рибарството и доход за тези, които живеят в тези крайбрежни зони, като същевременно се взема предвид неговата културна социално-икономическа реалност и факторите на околната среда, следва да подчертава също така значението на обучението и на безопасните и здравословни условия за рибарите в морето; в съответствие със специалната закрила, предоставена от член 174 от ДФЕС;

Т.  като има предвид, че новият Регламент относно общата политика в областта на рибарството дава преференциален достъп на за дребномащабния крайбрежен риболов и традиционния риболов, в рамките на зона, която се простира на 12 морски мили, т.е. в най-уязвимата част от водите на ЕС, и като има предвид, че оценката на Комисията на стария регламент относно общата политика в областта на рибарството установи, че зоните от 12 мили са един от малкото успехи на стария режим на управление, по който имаше множество конфликти във връзка с използването на пространството и ресурсите с други припокриващи се човешки дейности по крайбрежието;

У.  като има предвид, че член 349 от ДФЕС гласи, че когато се приемат мерки — по-специално мерки, свързани със сектора на рибарството — специфичните характеристики и ограничения на най-отдалечените региони трябва да се отчитат, с акцент върху тяхната географска изолираност, отдалеченост и океански условия, в често силно специфичен регионален контекст, където е необходима самостоятелност по отношение на производството на храни;

Ф.  като има предвид, че следва да се отбележи, че поради специфичните географски характеристики на най-отдалечените региони и тяхната крайна отдалеченост от Европа, крайбрежният риболов е изключително важен за икономическото развитие на тези региони;

Х.  като има предвид, че крайбрежният риболов в най-отдалечените региони също е изправен пред конкуренцията на плавателни съдове, плаващи под флагове на държави извън ЕС, които използват същите риболовни зони и целят улов на същите видове, за да ги продават на същите пазари, в допълнение към конкуренцията на вноса от държави извън ЕС, по отношение на който има напълно различни оперативни разходи и регулаторни, санитарни и екологични ограничения; като има предвид, че в този контекст всички усилия за подпомагане на вътрешното развитие и самостоятелността по отношение на производството на храни не биха имали смисъл, ако не са подкрепени с конкретни политики на ЕС в тези региони;

Ц.  като има предвид, че в най-отдалечените региони морските аквакултури също допринасят, наред с крайбрежния риболов, за икономическото развитие и доставката на пресни продукти за местния район;

Ч.  като има предвид, че мнозинството от крайбрежните и островните региони, особено тези в южноевропейските държави и островните региони, са изправени пред значителен икономически спад, водещ до обезлюдяване и до преселване на жителите, които търсят възможности в области, предлагащи по-добри перспективи за заетост и образование;

Ш.  като има предвид, че европейската криза показа необходимостта Европа да разнообрази икономическите си дейности и значението на анализа на нови модели на иновации и знания, които могат да създадат нови работни места на местно равнище;

Щ.  като има предвид, че някои крайбрежни риболовни региони са разположени в близост до развити в икономическо отношение региони и туристически дестинации, но въпреки това не могат да постигнат адекватен икономически растеж; като има предвид, че натискът за използване на морските ресурси вече нараства в такива региони и секторът на рибарството бива маргинализиран в полза на туризма, въпреки че двата сектора са съвместими и допълващи се;

АА.  като има предвид, че дневниците често представляват административна тежест за малките крайбрежни риболовни предприятия и по-голяма гъвкавост би била желателна;

АБ.  като има предвид, че този натиск върху крайбрежните райони от туристическия сектор е основно причинен от някои конкретни дейности, като например неконтролирания любителски риболов, който в някои области оказва натиск върху морските ресурси и засяга стопанските възможности за онези, които живеят в традиционните риболовни райони;

АВ.  като има предвид, че създаването на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) в области, които разчитат на риболова, е от жизненоважно значение, тъй като тези групи са признати като полезен инструмент, който осигурява шансове и възможности за разнообразяване на дейностите в областта на рибарството, което в крайна сметка води до общо развитие на крайбрежните и островните региони и до социално сближаване в тези региони, и следователно съществува необходимост от допълнително повишаване на икономическите ресурси, за да се даде възможност на тези групи да се формират и да действат в съответните области;

АГ.  като има предвид, че жените, заети в улова на черупкови организми, остават невидими и жените са в по-малка степен представени като цяло в сектора на рибарството;

АД.  като има предвид, че жените, работещи в морския сектор като плетачи на мрежи, снабдители, разтоварачи и опаковчици, остават невидими като група;

АЕ.  като има предвид, че икономическата криза се усеща и в сектора на рибарството, особено за онези групи от населението, които са най-силно засегнати от ситуацията с безработицата, например младите хора и жените, и затова диверсификацията и иновациите са необходими с оглед на увеличаването на трудовата заетост, използването на новите възможности, като „синьо“ и „зелено“ развитие, и предотвратяването и противодействието на маргинализацията на рибарството в развиващите се и периферните региони; като има предвид, че специално внимание следва да бъде обърнато на професионалното обучение;

АЖ.  като има предвид, че диверсификацията в крайбрежните и островните региони може да се извърши чрез дейности, свързани с маркетинга и промоцията на рибни продукти, гастрономията, туризма, културно-историческото и традиционното наследство, околната среда и „зеления“ растеж;

АЗ.  като има предвид, че понятието „синя икономика“ се развива и може да даде силен тласък на растежа и икономическото развитие, както и създаването на работни места, особено в крайбрежните и островните държави и региони, както и в най-отдалечените региони;

АИ.  като има предвид, че крайбрежните и островните общности имат основен интерес от реализирането на концепцията за синята икономика;

АЙ.  като има предвид, че инициативата на ЕС „Съюз за иновации“ призна и установи слабостите, които ограничават и възпрепятстват развитието на научните изследвания и иновациите, като например недостатъчните инвестиции в наука, липсата на подходящи данни за моретата и океаните, недостатъчното финансиране и липсата на сътрудничество между частния и публичния сектор;

АК.  като има предвид, че с развитието на синята икономика би се допринесло за икономическия растеж като цяло, особено в крайбрежните, островните и най-отдалечените региони – а именно регионите, които зависят от риболова, трябва да играят ключова роля в развитието на иновациите и следва да бъдат ангажирани във всички етапи на развитие на синята икономика;

АЛ.  като има предвид, че в сектора на рибарството, по същия начин като в други сектори, икономиката и околната среда вървят ръка за ръка; като има предвид, че следователно развитието на синята икономика следва да се съсредоточи върху социалната икономика и устойчивите и екологосъобразни проекти и дейности, насочени към въвеждане на крайбрежни дейности за развитие и опазване на морската среда и биологичното разнообразие като цяло, с конкретна подкрепа за екологосъобразни дейности в сферата на непромишления риболов, които насърчават биологичното разнообразие; като има предвид, че тези проекти и дейности трябва да бъдат устойчиви и от социална и икономическа гледна точка, за да се гарантира, че непромишленият риболов продължава да бъде жизнеспособен;

АМ.  като има предвид, че синята икономика може също така да допринесе за развитието на безопасността на борда на риболовните плавателни съдове и подобряване на условията на труд на рибарите и ежедневното им благосъстояние;

АН.  като има предвид, че екологичните цели и целите за селективност се прилагат еднакво навсякъде, но ще бъде проблем за малките плавателни съдове да изпълняват задължението за разтоварване на сушата и забраната за изхвърляне на улов;

АО.  като има предвид, че антропогенните влияния, т.е. човешките дейности, в крайбрежните региони са подценени в контекста на проблемите по опазването на околната среда; като има предвид, че кумулативният ефект на различните дейности върху крайбрежните региони не е адекватно признат или оценен; като има предвид, че дейности, които се провеждат в някои области, като например морски транспорт, туризъм, неконтролиран и повсеместен любителски риболов в някои области, продажба на видове, добити чрез тази дейност, бракониерство, градски и промишлени отпадъчни води от континенталната част и т.н. засягат сектора на рибарството в особено висока степен;

АП.  като има предвид, че познанието за морската среда, и конкретно за състоянието на морската екосистема, е от жизненоважно за оценката на въздействието на различните дейности върху околната среда, както и за определяне на подходящи мерки за защита и програми за наблюдение с цел насърчаване на възстановяването на рибните запаси, устойчиво използване на ресурсите и разработване на иновации; като има предвид, че данните за морската среда са неподходящи и неподходящо систематизирани;

АР.  като има предвид, че в някои региони незаконният риболов представлява реална заплаха за продължаването на съществуването на непромишления крайбрежен риболов и застрашава опазването на рибните ресурси и биологичното разнообразие;

АС.  като има предвид, че интегрираната морска политика има за цел да отговори на новите предизвикателства, пред които са изправени моретата, секторът и рибарите в цяла Европа — от защитата на околната среда до развитието на крайбрежните региони, като се включват аквакултури, морски туризъм или други икономически дейности, свързани със синия растеж;

1. призовава Комисията да адаптира определението за крайбрежен, дребномащабен и традиционен риболов в съответствие със социално-икономическите характеристики и особености на различните региони, а не само с размера и мощността на риболовните съдове, тъй като действащата нормативна уредба на ЕС не е удовлетворителна; предлага да се използва регионализация, за да се адаптира определението за крайбрежен риболов за всеки конкретен случай в съответствие с особеностите на всяка риболовна зона; предлага да се вземат под внимание ред индикативни критерии, като например размерът на плавателните съдове, използваните риболовни уреди, селективността на риболовните техники, продължителността на риболовните рейсове и дали собственикът на съда е на борда, традиционните формули на предприемачеството и собствеността и бизнес структурите, традиционно използвани за стопанска дейност в тези области, участието на добивния сектор в дейностите по преработка и продажби, истинското естество и мащаб на добивните дейности и други фактори, свързани с традиционните дейности, подкрепата от страна на предприятията или влиянието върху местните общности;

2. призовава Комисията да разгледа възможността за дребномащабен крайбрежен риболов в островните общности, които традиционно зависят от риболова за своето собствено препитание и извършват риболовни дейности през цялата година;

3. призовава Комисията и държавите членки към постепенно увеличаване на квотите, разпределени за непромишления риболов, с цел да се насърчи тази социално и екологично устойчива форма на риболов;

4. призовава Комисията да оказва подкрепа на иновативните проекти и правните разпоредби, които улесняват развитието на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони, вземайки под внимание многообразието на социално-икономическите дейности, като средство за стимулиране на положителните външни ефекти на непромишления риболов по отношение на социалното и икономическото сближаване и защитата на околната среда чрез нови форми на подпомагане в рамките на съществуващото европейско финансиране; подчертава, че следва да се даде приоритет на проекти, които се фокусират върху създаването и запазването на устойчиви работни места, нарастващото участие на добивния сектор в преработката и продажбите, насърчаването на предприемачески формули, свързани със социалната икономика, насърчаването на къси пазарни вериги, въвеждането на нови технологии при промоцията и продажбата на риболовни стоки и услуги, иновациите в развитието на нови стоки и услуги и поддържането и опазването на традиционните роли;

5. счита, че преразглеждането на рамката на техническите мерки трябва да вземе предвид спецификата на крайбрежния риболов и да позволява определени дерогации, при условие че те са оправдани, в контекста на регионализацията;

6. призовава Комисията да координира проучване на европейско равнище, за да се установи въздействието на любителския крайбрежен риболов върху традиционните риболовни дейности и за да се определят параметрите, които са необходими, за да се намали любителският крайбрежен риболов в някои области; призовава за засилен мониторинг на тази дейност, за да се предотврати всяка интерференция между добивния сектор и тези практики, които вече са причина за безпокойство в най-отдалечените региони с важни сектори на туризма;

7. призовава държавите членки да дадат приоритет на дребномащабния крайбрежен риболов при предоставяне на финансирането от ЕФМДР и да опростят процедурите за операторите, занимаващи се с тези видове рибарство;

8. настоятелно призовава органите, участващи в утвърждаването на тези дейности, да гарантират, че всички заинтересовани страни на местно равнище, предприемачески асоциации, изследователски институти по рибарство и океанография, университети, центрове за технологии и местни и регионални институции участват в процесите на иновации, за да се помогне на проектите да въвеждат всеобхватни мерки, да се подобрят перспективите им за финансиране и да им се осигури необходимата подкрепа за изпълнение на условията, посочени в Европейския фонд за рибарство;

9. призовава Комисията да се отчита пред Парламента във връзка с плановете за действие за развитието, конкурентоспособността и устойчивостта на дребномащабния крайбрежен риболов, изготвени от държавите членки за целите на ЕФМДР;

10. призовава Комисията да приложи необходимите мерки за подкрепа на различните групи жени в морския сектор, с цел да се насърчи тяхното участие и да се гарантира, че те са представени във всички области, както по отношение на вземането на решения, така и по отношение на риболовните дейности;

11. призовава Комисията да въведе конкретни мерки за признаване и подобряване на условията на труд за жените, които работят като плетачи на мрежи, снабдители, разтоварачи и опаковчици;

12. призовава Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки да укрепи ролята на Европейската мрежа на рибарските райони (FARNET), която предоставя значително подпомагане на МИРГ;

13. призовава Комисията да насърчава и тласка създаването и работата на МИРГ чрез увеличаване на икономически ресурси, тъй като тези групи осигуряват постоянна подкрепа и консултация пряко на сектора на рибарството и следователно насърчават социално приобщаващ модел на устойчиво развитие в риболовните райони, насърчават младите хора и жените да участват в нови бизнес проекти и допринасят за обновяването на иновационната инфраструктура, икономическите инвестиции и диверсификация, както и местните планове за управление, разработени от самия сектор на рибарството; призовава Комисията да укрепи ролята и функциите на компетентните органи при изготвянето на нови иновационни дейности и да работи в тясно сътрудничество с различни участници от сектора;

14. призовава Комисията да съдейства за укрепването на ролята на рибарските общности за местното развитие и управлението на местните рибарски ресурси и на морските дейности;

15. призовава Комисията да разгледа по-специално ролята на жените в икономиката в крайбрежните райони и да се съобразява с нея при дейностите си, както това вече се прави в селското стопанство; призовава за признаване на количеството от БВП, което се допринася от жените в спомагателни функции, и на особеното значение на приноса им в домакинствата, в които основаващото се на пола разделение на работата по традиция означава, че добивът е изключително мъжка дейност; призовава за професионално признаване на всички равнища на традиционните роли на жените в сектора и за създаване на специални програми, насочени към подпомагане на предприемачеството на жените в тези области;

16. призовава Комисията да насърчава и подкрепя инвестициите в диверсификацията на сектора на рибарството чрез развиване на допълнителни дейности и многофункционалността на кариерите в рибарството, включително инвестиции в плавателни съдове, оборудване за безопасност, обучение, услуги за опазване на околната среда в дейностите в сектора на рибарството и културни и образователни дейности, със специално внимание към опазването на околната среда и насърчаването на устойчив растеж; подчертава, че ключовата цел трябва да бъде да се финансират дейности, които са социално, екологично и икономически жизнеспособни и способни да създават работни места, особено за млади хора и жени; подчертава, че морската аквакултура е съвместима и допълваща се с крайбрежен риболов в най-отдалечените региони, и призовава Комисията да подкрепи развитието на селското стопанство и техниките за сортова селекция в топлите води на тропичните и субтропичните зони; призовава Комисията да подчертае ролята, която играят жените в непромишления крайбрежен риболов и всички свързани с него дейности;

17. призовава Комисията да насърчи създаването и развитието на риболовния туризъм, с цел прилагане на диференцирана бизнес стратегия, съответстваща на потенциала на този сегмент и способна да посрещне нуждите му по-ефективно, като се търси нова форма на туризъм, при която основните съображения опасения са свързани с качеството, гъвкавостта, иновациите и опазването на историческото и културното наследство на риболовните зони, както и околната среда и здравето, наред с други аспекти; призовава Комисията също така да насърчава и подпомага инвестициите в рибарството в областта на туризма, с цел създаване на диференциран капацитет за туризъм чрез насърчаване на гастрономията, свързана с непромишлените рибни продукти, дейностите по въдичарски туризъм, подводен туризъм и гмуркане и др., като по този начин устойчиво се използва риболовното наследство и разпознаваемостта на специфичния риболовен регион;

18. подчертава нарастващото значение на морските спортни дейности за укрепване на местните общности, особено извън сезона, чрез нови подводни или други морски спортове, гмуркане, сърф или бодибординг.

19. призовава Комисията в името на подкрепата за възникването и развитието на риболовния туризъм активно да насърчава и подкрепя инвестиции в диверсификацията на рибарството в областта на културата и изкуството като част от традиционното наследство (занаяти, музика и танци) и да подпомага инвестициите в популяризиране на традициите, историята и рибарското наследство като цяло (риболовни уреди, техники, исторически документи и т.н.) чрез откриване на музеи и организиране на изложби, които са тясно свързани с крайбрежния риболов;

20. призовава Комисията да разгледа възможността за разрешаване на смесена употреба на плавателни съдове, предназначени за добивни дейности, така че, като същевременно запазват тази цел, те да могат също така да поемат други видове дейности, свързани с отдиха и туризма, като например морски информационни дни или дейности, свързани с преработката, учене или гастрономия и т.н. подобно на системата, която функционира в селския сектор, включваща селскостопански училища или агротуризъм;

21. призовава Комисията и държавите членки чрез своите агенции за управление да гарантират, че дребномащабното крайбрежно рибарство получава полагащия му се дял от финансирането по ЕФМДР, особено като се има предвид административните ограничения, наложени върху него;

22. призовава Комисията да създаде мерки, които насърчават и подкрепят мобилността между професии, свързани с морето;

23. призовава резултатите от научни изследвания и проекти, финансирани от публичния бюджет, да бъдат отворени за достъп на обществеността при определени условия, да се осигури по-ефективно разкриване и по-ефективен достъп до съществуващите данни за моретата и океаните, както и да бъдат премахнати текущите административни пречки, които спъват растежа и развитието на иновациите;

24. настоятелно призовава Комисията да подобри нормативната уредба чрез въвеждане на механизми за наблюдение на справедливото разпределение на квоти за дребномащабен риболов по отношение на споделяните видове;

25. подчертава, че основният продукт на риболова е самата риба и че е жизненоважно да се укрепят различните начини на използване на рибата, включително консервирането и употребата на страничните рибни продукти; призовава Комисията активно да насърчава и подкрепя инвестиции в диверсификация на рибарството по отношение на пускането на пазара и преработката на местни рибни продукти и да стимулира развитието на местните канали на разпространение, популяризирането на тези продукти чрез създаване на местни отличителни знаци и/или търговски марки за пресни продукти и като подкрепя създаването на местни бизнес проекти, насочени към извършването на тези дейности; подчертава, че насърчаването на иновациите по този начин, трябва да включва по-специално разработването на етикети и печати за гарантиране на качеството на местните рибни продукти;

26. призовава за по-голяма гъвкавост по отношение на дневниците за плавателни съдове с дължина, по-малка от 12 метра, по-специално по отношение на изискването, че документите трябва да бъдат изпратени в рамките на 48 часа, тъй като това представлява значителна административна тежест; предлага в този контекст да се даде на всички съдове, които продават на търг своята риба, освобождаване от това задължение, което би позволило да се получи изискваната информация, без да налага ненужна административна тежест;

27. насърчава създаването на защитени морски области, които ще стимулират устойчивите рибни ресурси и ще улеснят контрола и борбата срещу ННН (незаконния, недекларирания и нерегулирания) риболов; подчертава необходимостта ЕС да предостави подходящи насоки, координация и подкрепа за държавите членки в това отношение;

28. призовава за твърда подкрепа за работата на жените, тъй като те играят съществена роля за непромишления риболов; подчертава по-специално ключовите задачи, изпълнявани от жени по веригата на преработка, и основната им роля в улова на черупкови организми;

29. отбелязва, че крайбрежният риболов в най-отдалечените региони е допустим за схема за обезщетения, призната в рамките на ЕФМДР, поради значителните допълнителни разходи, с които е свързан; призовава Комисията да разшири тази схема с добавянето на специален механизъм за най-отдалечените региони, подобен на схемата POSEI в селскостопанския сектор;

30. призовава Комисията да подкрепя въвеждането на пресни продукти, получени чрез непромишлен риболов, улов на морски черупкови организми и дребномащабни, устойчиви, екстензивни аквакултури, за употреба в заведенията за обществено хранене (учебни заведения, болници, ресторанти и т.н.);

31. подчертава, че най-отдалечените региони имат специфични характеристики в резултат от своята отдалеченост и островен характер; подчертава, че тези специфични характеристики водят до допълнителни разходи за крайбрежния риболов в тези региони и че тези допълнителни разходи следва да бъдат обезщетени напълно като част от ЕФМДР;

32. подчертава, че крайбрежните риболовни флоти в най-отдалечените региони често се състоят от стари риболовни съдове, което причинява проблеми от гледна точка на безопасността на борда; призовава Комисията да предложи преразглеждане на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно ЕФМДР с оглед на разрешаване на помощ за обновяване на плавателните съдове за дребномащабния крайбрежен риболов в най-отдалечените региони, при условие че това не увеличава капацитета;

33. призовава Комисията и държавите членки да осигурят достъп до морски и екологични данни, с цел насърчаване на прозрачността, иновациите и развитието, както и гарантиране на достъп на всички заинтересовани страни до научната информация, разработена с подкрепата на публично съфинансиране;

34. подчертава, че океаните и зоните покрай бреговете и в близост до тях имат потенциал, който все още е слабо проучен, по отношение на развитието, заетостта, енергийната независимост, иновациите и устойчивото развитие; счита, че стратегията на ЕС за признаването на този потенциал, и ролята на тези области би направила тези крайбрежни, островни и най-отдалечени региони по-привлекателни и би подпомогнала развитието им;

35. изразява загриженост относно прилагането на програмата „Хоризонт 2020“ в областта на синята икономика, тъй като тя е основната програма за научни изследвания и развитие на иновациите на европейско равнище; подкрепя създаването на общност на знание и иновации (ОЗИ) в синята икономика в рамките на „Хоризонт 2020“, която да допринася за засилване на дейностите в крайбрежните региони чрез транснационални партньорства между публичния и частния сектор;

36. подкрепя използването на средства, предназначени за иновации и син растеж, за да се финансират фундаментални научни изследвания, научноизследователска и развойна дейност, обучение, създаване на предприятия, опазване на околната среда и въвеждане на иновативни продукти и процеси на пазара;

37. призовава Комисията да предоставя подкрепа като част от инициативи за пряко управление на финансирането на проектите, при които се поставя ударение върху крайбрежния риболов и развитието на крайбрежните региони;

38. подчертава значението на инструментите за опазване на околната среда, например оценките на въздействието върху околната среда за отделни проекти и стратегическите екологични оценки за стратегии, планове и програми, които допринасят за устойчиво рибарство;

39. подчертава значението на интегрираната морска политика за бъдещето на регионите, зависещи от риболова, и осъзнава, че е необходим нарастващ ангажимент към стратегията за „син“ растеж; целта е да се осигури дългосрочна подкрепа за устойчив растеж във всички морски сектори, като се признава значението на моретата и океаните като генератори на заетост и създаване на работни места в крайбрежните региони;

40. подчертава, че крайбрежните и островните региони, както и най-отдалечените региони, са основните участници в развитието на иновациите и че те трябва да бъдат ангажирани във всички етапи на развитие на синята икономика;

41. подчертава значението на ЕФМДР, който посвещава особено внимание на диверсификацията и иновациите в сектора на рибарството, за подкрепата на рибарство, което е устойчиво в екологично, социално и икономическо отношение, иновативно, конкурентно, ефективно и основано на знания; подкрепя необходимостта от засилване на финансирането за Ос 4 на Европейския фонд за рибарство с цел подпомагане на членовете на рибарските общности и повишаване на стандарта им на живот чрез развиване на нови дейности; призовава Комисията да утвърди регионалните версии на ЕФМДР във възможно най-кратък срок;

42. подчертава значението на укрепването на връзката между местните общности, университетите и технологичните центрове, които ще допринесат решително за създаването на нови бизнес инкубатори, които позволяват генерирането на нови идеи за стопанска дейност в морския сектор;

43. призовава Комисията активно да насърчава проекти, с които се предоставя подкрепа за засилване на иновациите и технологичното развитие, чиято цел е разработването или въвеждането на нови продукти, оборудване и техники, както и нови или подобрени системи за управление и организация; призовава Комисията да насърчава и стимулира обмена на информация и споделянето на добри практики между различните риболовни зони, така че да се насърчи развитието на новаторски и устойчиви методи за риболов; счита, че е от съществено значение в тази връзка да се включат модули за обучение на предприемачи и за диверсификация в професионалните морски и риболовни училища;

44. призовава Комисията да насърчава създаването на нови, иновативни предприятия в регионите, зависещи от риболова, като дава стимул за предприемачеството и стартирането на нови предприятия с добри изгледи за успех в морския сектор, които ще допринесат за диверсификация на дейността на традиционния крайбрежен риболов, ще създадат заетост и ще привлекат или задържат населението;

45. призовава Комисията да използва селективен подход при разработването на законодателни предложения относно използването на риболовни уреди и техники по начин, по който се отчита действителното въздействие, което тези уреди и техники имат върху ресурсите за непромишления риболов във всеки от съответните райони; призовава Комисията да гарантира, че всички законодателни инициативи са предмет на задълбочена оценка на въздействието, която взема предвид специфични фактори, приложими във всяка риболовна зона; счита, че неизбирателният подход към използването на риболовни уреди и техники оказва сериозно въздействие върху жизнеспособността на вече маргинализираните крайбрежни и островни общности, предизвиквайки допълнително обезлюдяване и възпрепятствайки развитието и иновациите; счита, че следва да се прилага положителна дискриминация за непромишления крайбрежен риболов; счита, че този подход, както в случая на предложението за забрана на плаващите мрежи, предполага, че Комисията все още се приспособява към децентрализираната реформирана ОПОР, която съзаконодателите решиха да приемат; припомня на Комисията за задължението ѝ да действа в рамките на регионализацията, както е посочено в новия Регламент относно ОПОР;

46. отбелязва, че крайбрежните морски екосистеми имат смисъл, и настоятелно призовава държавите членки и Комисията да направят оценка на въздействието върху околната среда от всички действия, които биха могли да засегнат устойчивостта на рибните запаси, като морски транспорт, отпадъци, транспорт, замърсяване на водоносния хоризонт, сондажни дейности или изграждане на нови туристически съоръжения по продължение на брега, в съответствие с принципа на предпазливост;

47. препоръчва на Европейската комисия да отдаде възможно най-голямо значение на социално-икономическото значение на непромишления крайбрежен риболов и дребномащабния риболов в рамките на ЕС, на приемането на алтернативни методи за определяне на сегментите на флота, и важността на разнообразяването на дейността в силно зависимите от риболова крайбрежни региони; отбелязва значението на събирането на масив от научна информация, който да улеснява по-доброто управление на непромишления риболов, за да бъде той устойчив от биологична, социална, икономическа и екологична гледна точка;

48. призовава Комисията да ускори процеса на транспониране на споразумението със социалните партньори относно прилагането на Конвенцията за условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда в подходящ законодателен инструмент на ЕС;

49. призовава Комисията, в съответствие с експертната класификация на риболовните уреди, предвидена в Средиземноморския регламент, да вземе предвид разликите между тралове и грибове, за да осигури най-добри разпоредби в полза на по-устойчиво използване на всеки вид, като се вземат предвид най-новите научни становища;

50. призовава Комисията да гарантира, че ще се извърши преразглеждане на оценката на състоянието на рибните запаси, свързани с крайбрежния риболов, и подчертава необходимостта от анализ на въздействието на непромишления риболов върху рибните запаси, като не се забравят по-съществени техники като улова на тон, предвид на това, че видовете, улавяни при крайбрежния риболов, са изключително ценни от социално-икономическа гледна точка, въпреки че те представляват само малка част от общия улов, но при все това са от съществено значение за оцеляването на тези рибари, които разчитат на тях за ежедневните си доходи;

51. изразява загриженост по повод на загубата на традиционните риболовни техники и умения поради неблагоприятните разпоредби, които засягат крайбрежните общности;

52. призовава Комисията да измени разпоредбата относно техническите спецификации за мрежите за риболов, като минимален размер на окото, височина на мрежата, разстояние от брега и дълбочина, на която мрежите могат да бъдат използвани, за да се осигури по-балансирано събиране на рибни запаси и за да се запази биологичното разнообразие;

53. призовава Комисията да измени разпоредбите на действащия регламент, които предвиждат изискваното разстояние от брега и дълбочината, на която риболовните уреди може да се използват, за да се вземат под внимание географските особености на граничните зони на държавите членки;

54. подчертава необходимостта от изменение на Регламента относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, наричан още „Средиземноморският регламент“, който беше приет през 2006 г. и с който се определят правилата относно техническите характеристики на риболовните уреди и тяхната употреба; счита, че този регламент трябва да бъде приведен в съответствие с новата ОПОР, като се има предвид, че басейнът се управлява съвместно със страни извън ЕС, и по-специално по отношение на целта за максимален устойчив улов;

55. подчертава необходимостта от ефективна координация между държавите членки, за да се гарантира, че рибарите получават своевременна и всеобхватна информация относно прилагането на съществуващите разпоредби и всички изменения към тях;

56. призовава Комисията в контекста на политиката на сближаване да насърчава проекти, които ще допринесат за защита на крайбрежните и островните зони като зони на традиционното и културно-историческото рибарско и морско наследство;

57. призовава Комисията и държавите членки да използват европейските средства субсидиране на сертифицирането за устойчивост на капаните „алмадраба“, за да се насърчават признаването и приносът на този метод на риболов;

58. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Крайбрежният риболов е изключително важна форма на риболов в държавите от ЕС. Той е особено важен с това, че гарантира високо равнище на заетост и представлява социално и екологично устойчива форма на риболов.

Крайбрежният риболов бива класифициран и определян по различен начин в отделните държави членки (крайбрежен, традиционен или непромишлен риболов и т.н.). За повечето крайбрежни и островни райони крайбрежният риболов е традиционна форма на рибарство, т.е начин на живот, и представлява значителен източник на препитание. Районите, които зависят от крайбрежния риболов, се нуждаят от специфични мерки и подкрепа, за да се разрастват и развиват.

В Регламента от 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството (ОПОР) се поставя акцент върху икономическия растеж в крайбрежните райони. В него се признава значението на островните райони в открито море, които зависят от риболова и които се нуждаят от подкрепа, за да оцелеят и да имат възможности за развитие. Той дава преференциален достъп на дребномащабния и традиционния риболов в рамките на зона, която се простира на 12 морски мили, т.е. в най-чувствителната част от водите на Съюза.

Регламентът от 2014 г. относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) също така подчертава по-специално дребномащабното крайбрежно рибарство. Разпоредбите на ЕФМДР по-конкретно подчертават значението на диверсификацията и иновациите в сектора на рибарството. Освен това ЕФМДР може да подпомага инвестиции в диверсификация и да доведе до положителни промени в приходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции в плавателни съдове, ресторанти, екологични услуги в сектора на рибарството, културни и образователни дейности в сектора на рибарството, въдичарски туризъм и др.

Водещата инициатива „Съюз за иновации“ е от основно значение за развитието на синята икономика. „Хоризонт 2020“, на стойност приблизително 79 млрд. евро, е най-голямата програма за научни изследвания и иновации. Освен това някои средства от инвестиционните и структурните фондове на ЕС са предназначени за иновации.

С цел да се улесни развитието на иновациите, е необходимо да се отстранят признатите слабости, като например: недостатъчните инвестиции в наука, липсата на данни за моретата и океаните, недостатъчното финансиране, липсата на сътрудничество между частния и публичния сектор и др.

През последните години се инвестира повече в системи за наблюдение на моретата и океаните, но това е все още недостатъчно. Освен това един от основните проблеми е липсата на налични данни. Процедурата за искане и получаване на подходящо разрешение за използване на данни сама по себе си отнема време и изисква допълнителни средства. Всичко изложено по-горе създава сериозни ограничения за развитието на иновациите и използването на горепосочените ресурси.

Основните причини, поради които е необходимо да се търси диверсификация в сектора на рибарството са, както следва: спадът в заетостта и рентабилността в сектора; противодействието срещу маргинализацията на риболовния сектор в развиващите се региони; както и шансът да се използват нови възможности, като например „зелено“ развитие и т.н.

Някои от крайбрежните и островните региони са изправени пред значителен икономически спад, който води до обезлюдяване и до преселване на жителите, които търсят възможности в райони, предлагащи по-добри перспективи за заетост и образование. Освен това някои крайбрежни риболовни региони са разположени в близост до развити в икономическо отношение региони (напр. привлекателни градове или туристически дестинации), но въпреки това не могат да постигнат съответен икономически растеж. Именно в тези области натискът по отношение на използването на морските ресурси нараства и съответно секторът на рибарството бива маргинализиран в полза на туризма.

Туризмът е разрастващ се отрасъл на икономиката и като такъв притежава голям потенциал по отношение на диверсификацията на сектора на рибарството. Туристическият сектор би могъл да се възползва от сектора на рибарството (рибни продукти, ресторанти, настаняване, риболовен въдичарски туризъм), като представя рибните продукти като част от предлагания традиционен продукт и по този начин извлича полза от рибарското наследство и разпознаваемостта на специфичен риболовен регион. В допълнение към туризма културните и художествените дейности биха могли да играят важна роля в диверсификацията на сектора на рибарството. Културните ценности също са част от традиционното наследство (занаяти, музика и танци) и могат да се използват в областта на диверсификацията на сектора на рибарството. Насърчаването на традициите, историята и наследството в областта на рибарството като цяло (риболовни уреди, плавателни съдове, техники, исторически документи и т.н.) в определен район може да се извършва чрез откриване на музеи и организиране на изложби, които са тясно свързани с този сектор. Освен това подводният туризъм или гмуркането също са начини за насърчаване на дадена област.

В рибарството в по-голяма степен, отколкото в други сектори, околната среда и икономиката вървят ръка за ръка. Що се отнася до възможността за разнообразяване на сектора на рибарството в областта на околната среда и „зелената“ икономика, трябва да бъде подчертана ролята на дейностите, свързани с възобновяемите източници на енергия, опазването на околната среда и др.

Ние трябва да съзнаваме всички проблеми, пред които е изправен крайбрежният риболов, особено по отношение на предписания подбор на риболовни уреди и техники (напр. забрана на използването на хрилни мрежи извън категорията на промишления риболов), макар такива риболовни уреди и техники да са част от традициите и начина на живот на местните жители. Ако искаме да защитим крайбрежния риболов, трябва да бъде стартирана процедура за изменение на съществуващото законодателство.

Тъй като имаме нова ОПОР, имаме нужда от нова рамка и от стартиране на процедура за изменение на Регламента относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, наричан още „Средиземноморският регламент“, който беше приет през 2006 г. и с който се определят правилата относно техническите характеристики на уредите и тяхната употреба, за да бъде приведен той в съответствие с новата ОПОР и с потребностите на крайбрежния риболов.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues