ΕΚΘΕΣΗ Καινοτομία και διαφοροποίηση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία

26.2.2016 - (2015/2090(INI))

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγήτρια: Ruža Tomašić

Διαδικασία : 2015/2090(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0044/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0044/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Καινοτομία και διαφοροποίηση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία

(2015/2090(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης αριθ. 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου,

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα κατά τη θέσπιση των οποίων είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί των εξόχως απόκεντρων περιοχών,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής[1],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις γνώσεις για τη θάλασσα 2020: Χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας για την προαγωγή της βιώσιμης αλιείας[2],

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» (COM(2014)0254),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010) 0546),

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ,

  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» (2015/C 012/15),

  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε την 21η Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» (2015/C 019/15),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Γαλάζια ανάπτυξη: ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM(2012)0494),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης[3],

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια θαλάσσια στρατηγική στην περιοχή του Ατλαντικού: Επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης (COM(2013)0279),

  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2012, με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020: από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες προβλέψεις» COM(2012)0473,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ[4],

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό»COM(2014)0086),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0044/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράκτια αλιεία αντιπροσωπεύει το 80 % του ευρωπαϊκού στόλου και, σε συνδυασμό με την αλιεία μαλακοστράκων, εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές, στα νησιά και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και αποτελεί εν γένει μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη μορφή αλιείας με αξιοσημείωτο δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιρροή της στην κοινωνική κληρονομιά και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών είναι ξεχωριστή και ποικίλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της παράκτιας και νησιωτικής αλιείας αποτελεί μια παραδοσιακή μορφή εμπορικής αλιείας, δηλαδή έναν τρόπο ζωής και την κύρια αλιευτική πηγή βιοπορισμού και δημιουργίας άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, ιδίως στις περιοχές που εξαρτώνται από την παράκτια αλιεία και που χρειάζονται ειδικά μέτρα και στήριξη για να μπορέσουν να αναπτυχθούν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών καθώς και μεταξύ διαφόρων παράκτιων περιφερειών εντός μεμονωμένου κράτους μέλους από την άποψη του βασικού ορισμού και των χαρακτηριστικών της, κατάσταση που θα πρέπει να διορθωθεί και να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μελλοντικά· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών από άποψη γεωγραφίας, κλίματος, οικοσυστημάτων και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές στα χαρακτηριστικά της παράκτιας αλιείας στις διάφορες θάλασσες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Αδριατική και στη Μεσόγειο Θάλασσα ως σύνολο, τα οποία διαφέρουν από αυτά των ανοιχτών θαλασσών του Ατλαντικού Ωκεανού, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων κατά μήκος της ακτής της Γαλλικής Γουιάνας, και της λεκάνης του Ινδικού Ωκεανού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 15 Μαΐου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) τη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία ως αλιεία που διεξάγεται από σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία αλιείας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρόκειται για τον μοναδικό ορισμό παράκτιας αλιείας στη νομοθεσία της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ έχει την περιφεριοποίηση ως ακρογωνιαίο λίθο της, αναγνωρίζοντας ότι, με δεδομένη την τεράστια ποικιλομορφία στην ευρωπαϊκή αλιεία, δεν ενδείκνυται η κεντρική διαχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η φύση της παράκτιας και νησιωτικής αλιείας, η περιφερειοποίηση και η αποκεντρωτική προσέγγιση είναι ιδιαίτερης σημασίας σε αυτό τον τομέα και στις κοινότητες που εξυπηρετεί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ μπορούν να αντλήσουν οφέλη από μία αύξηση κατά 30 μονάδες σε ένταση ενίσχυσης, όταν αφορούν μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 15 Μαΐου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) δηλώνει ότι στα κράτη μέλη όπου πάνω από 1.000 σκάφη είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας πρέπει να καταστιστεί σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση της παράκτιας αλιείας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, λαμβανομένων υπόψη της ποικιλομορφίας του αλιευτικού εξοπλισμού των σκαφών, των γεωγραφικών και κλιματικών περιορισμών, των τεχνικών και των αλιευτικών αποθεμάτων στα επιμέρους κράτη μέλη και σε κάθε επιμέρους αλιευτική ζώνη, ώστε να συμβάλλει στη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αλιευτική περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η ανταλλαγή πληροφοριών και χρηστών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων τομέων μπορεί να βοηθήσει στην ουσιαστική βελτίωση του αντικτύπου των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και τα θαλάσσια οικοσυστήματα καθώς και να διευκολύνει τη βελτίωση της διάδρασης μεταξύ όλων των ανθρώπινων και οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στις παράκτιες περιοχές και γύρω από αυτές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από την αλιεία μικρής κλίμακας έχουν μειωθεί σημαντικά εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των λειτουργικών δαπανών, ιδίως εξαιτίας του κόστους καυσίμων αλλά και της μείωσης της αξίας των ιχθύων κατά την πρώτη πώληση, πράγμα που επιβάλλει την αύξηση των αλιευτικών προσπαθειών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση διαφόρων αποθεμάτων ορισμένων ειδών που αποτελούν κύριους αλιευτικούς στόχους έχει επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στην αλιεία και στις μικρές αλιευτικές κοινότητες σε πολλές περιοχές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράκτια αλιεία χρησιμοποιούνται κυρίως παραδοσιακά αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές, όπως η ιχθυοπαγίδα "αλμαντράμπα", που λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους καθορίζουν την ταυτότητα και τον τρόπο ζωής των παράκτιων περιοχών, και υπάρχει ζωτική ανάγκη να διατηρηθεί η χρήση τους και να προστατευθούν ως στοιχείο της πολιτιστικής, ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη βιομηχανική αλιεία συμβάλλει στη βιωσιμότητα των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων από την άποψη της καταπολέμησης της συρρίκνωσης του πληθυσμού, της γήρανσης του αλιευτικού τομέα και της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η καινοτομία μπορεί να παίξουν θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης σε αυτές τις κοινότητες· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η μη βιομηχανική αλιεία χρησιμοποιεί σε ορισμένες ζώνες αρχαίους τύπους εργαλείων και τεχνικές, που είναι φιλικότερα στο περιβάλλον και έχουν μικρότερο αντίκτυπο στα απειλούμενα αποθέματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη βιομηχανική, παράκτια και παραδοσιακή αλιεία είναι φιλική στο περιβάλλον και αποτελεί βασικό οικονομικό θεμέλιο για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και την απασχόληση στις παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό για τη Μεσόγειο, η ταξινόμηση των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων περιλαμβάνει τα δίχτυα τράτας και τους γρίπους, παρότι άλλες ταξινομήσεις –όπως η ταξινόμηση του FAO– θεωρούν τους γρίπους ξεχωριστή ομάδα αλιευτικών εργαλείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να εφαρμοστούν διατάξεις σχετικά με τα δίχτυα τράτας στους παραδοσιακού παράκτιους γρίπους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για μη απειλούμενα είδη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα όσα λέγονται για ανανέωση και διαφοροποίηση του αλιευτικού τομέα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μεγάλη αλιευτική κοινότητα εξαρτάται πλήρως από τις παραδοσιακές και αρχαίες μορφές αλιείας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΑΠ αναγνωρίζει τη σημασία των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ο ρόλος των κρατών μελών είναι να διασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης σε όσους εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην επίτευξη αυτού του επιπέδου στο πλαίσιο της παράκτιας αλιείας και προωθώντας τη βιώσιμη παράκτια αλιεία, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην αλιεία και το εισόδημα όσων ζουν σε αυτές τις παράκτιες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ πρέπει να δίνεται έμφαση και στη σημασία της κατάρτισης, της υγείας και της ασφάλειας των αλιέων στη θάλασσα· στο πλαίσιο της ειδικής προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος κανονισμός σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική παραχωρεί προτιμησιακή πρόσβαση στους μικρής κλίμακας, παράκτιους και παραδοσιακούς αλιείς σε μια ζώνη έκτασης 12 ναυτικών μιλίων, δηλαδή στο πιο ευαίσθητο τμήμα των υδάτων της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι από την εκτίμηση της Επιτροπής με αντικείμενο τον παλιό κανονισμό για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική προέκυψε ότι οι ζώνες των 12 ναυτικών μιλίων ήσαν μία από τις λίγες επιτυχίες του παλαιού καθεστώτος διαχείρισης, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών συγκρούσεων σε σχέση με τη χρήση του χώρου και των πόρων με άλλες επικαλυπτόμενες ανθρώπινες δραστηριότητες στην ακτογραμμή·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ δηλώνει ότι, κατά τη λήψη μέτρων –ιδίως μέτρων σχετικά με τον τομέα αλιείας– πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και περιορισμοί των εξόχως απόκεντρων περιοχών, με έμφαση στη γεωγραφική τους απομόνωση, το απομακρυσμένο της θέσης τους και τις επικρατούσες ωκεάνιες συνθήκες, σε ένα εξαιρετικά ιδιάζον περιφερειακό πλαίσιο, όπου είναι αναγκαία η αυτάρκεια από την άποψη της παραγωγής τροφίμων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη ότι, λόγω των συγκεκριμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών των απόκεντρων περιοχών και της εξαιρετικά μεγάλης απόστασής τους από την Ευρώπη, η παράκτια αλιεία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράκτια αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζει επίσης ανταγωνισμό από σκάφη υπό σημαία τρίτων χωρών, τα οποία χρησιμοποιούν τις ίδιες περιοχές αλιείας και στοχεύουν στα ίδια είδη, προκειμένου να τα πουλήσουν στις ίδιες αγορές, πέρα από τον ανταγωνισμό από προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, τα οποία υπόκεινται σε εντελώς διαφορετικό λειτουργικό κόστος και ρυθμιστικούς, υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να υποστηριχθεί εκ των έσω ανάπτυξη και αυτάρκεια σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων δεν καταλήγει πουθενά, αν δεν στηρίζεται από συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ σε αυτές τις περιοχές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλλει επίσης, μαζί με την παράκτια αλιεία, στην οικονομική ανάπτυξη και τον εφοδιασμό των περιοχών με νωπά προϊόντα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των παράκτιων (ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης) και νησιωτικών περιοχών αντιμετωπίζει σημαντική οικονομική ύφεση, η οποία οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού και φυγή των κατοίκων, που αναζητούν ευκαιρίες σε άλλες περιοχές με καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κρίση έχει καταδείξει την ανάγκη να διαφοροποιήσει η Ευρώπη τις οικονομικές της δραστηριότητες και τη σημασία της ανάλυσης νέων μοντέλων καινοτομίας και γνώσης, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές παράκτιας αλιείας βρίσκονται κοντά σε οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές και τουριστικούς προορισμούς, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν κατορθώνουν να επιτύχουν επαρκή οικονομική ανάπτυξη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση για χρήση των θαλάσσιων πόρων ήδη αυξάνεται σε αυτές τις περιοχές και ότι ο αλιευτικός τομέας περιθωριοποιείται προς όφελος του τουρισμού, παρ’ όλο που οι δύο τομείς είναι συμβατοί και συμπληρωματικοί μεταξύ τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση ημερολογίου αποτελεί συχνά διοικητικό φόρτο για τις μικρές επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και ότι θα ήταν σκόπιμο να υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πίεση στις παράκτιες περιοχές από τον τουριστικό τομέα προκαλείται κυρίως από ορισμένες δραστηριότητες, όπως η ανεξέλεγκτη αλιείας αναψυχής, η οποία σε ορισμένες περιοχές περιορίζουν τους θαλάσσιους πόρους και επηρεάζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για όσους ζουν σε παραδοσιακές αλιευτικές περιοχές·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση τοπικών ομάδων δράσης αλιείας (FLAG) σε περιοχές που βασίζονται στην αλιεία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αυτές οι ομάδες είναι αναγνωρισμένες ως ένα χρήσιμο εργαλείο που παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην αλιεία, η οποία οδηγεί τελικά στη γενική ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη να αυξηθούν περισσότερο οι οικονομικοί πόροι που θα διευκολύνουν αυτές τις ομάδες να διαμορφωθούν και να δραστηριοποιηθούν στις οικείες περιοχές·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αλιείς μαλακοστράκων παραμένουν αόρατες και ότι οι γυναίκες εν γένει υποεκπροσωπούνται στον τομέα της αλιείας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εργάζονται σε σχετικούς με τη θάλασσα τομείς όπως η κατασκευή διχτυών, ο εφοδιασμός, η εκφόρτωση και η συσκευασία αλιευμάτων παραμένουν αόρατες ως ομάδα·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση γίνεται αισθητή και στον αλιευτικό τομέα, ιδίως στις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την ανεργία, όπως οι νέοι και οι γυναίκες, επομένως η διαφοροποίηση και η καινοτομία είναι αναγκαίες για να αυξηθεί η απασχόληση, να αξιοποιηθούν νέες δυνατότητες, όπως η γαλάζια και η πράσινη ανάπτυξη, και να αποτραπεί και να καταπολεμηθεί η περιθωριοποίηση της αλιείας στις αναπτυσσόμενες και περιφερειακές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επαγγελματική κατάρτιση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση και προβολή των αλιευτικών προϊόντων, της γαστρονομίας, του τουρισμού, της πολιτιστικής, ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς, του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπτύσσεται η ιδέα της γαλάζιας οικονομίας, η οποία μπορεί να δώσει ισχυρή ώθηση στη μεγέθυνση και την οικονομική ανάπτυξη καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδιαίτερα στις παράκτιες, νησιωτικές και τις νησιωτικές χώρες και περιοχές καθώς και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες έχουν θεμελιώδες συμφέρον στην υλοποίηση της ιδέας της γαλάζιας οικονομίας·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ «Ένωση Καινοτομίας» αναγνώρισε και προσδιόρισε αδυναμίες που περιορίζουν και εμποδίζουν την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, όπως οι ελλιπείς επενδύσεις στην επιστήμη, η έλλειψη επαρκών δεδομένων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας θα συνέβαλλε στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη –και ιδιαίτερα στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές– και ακριβώς αυτές οι περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία μπορούν να παίξουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτομίας και πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε φάση της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας, περισσότερο από ό,τι σε άλλους τομείς, το περιβάλλον και η οικονομία είναι αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια ανάπτυξη της οικονομίας πρέπει επομένως να εστιαστεί στην κοινωνική οικονομία και σε βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον σχέδια και δραστηριότητες, με στόχο την έναρξη αναπτυξιακών παράκτιων δραστηριοτήτων και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας συνολικά, με ιδιαίτερη στήριξη στις φιλικές για το περιβάλλον αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας οι οποίες ενθαρρύνουν τη βιοποικιλότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα σχέδια και δραστηριότητες πρέπει να είναι επίσης βιώσιμα από κοινωνικής και οικονομικής απόψεως, για να διασφαλιστεί ότι η μη βιομηχανική αλιεία θα παραμείνει βιώσιμη·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια οικονομία πρέπει να συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της ασφάλειας στα αλιευτικά σκάφη και να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και καθημερινής ευεξίας των αλιέων·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι που αφορούν το περιβάλλον και την επιλεκτικότητα ισχύουν εξίσου σε ολόκληρο το σκάφος, θα είναι όμως δύσκολο για τα μικρά σκάφη να τηρήσουν την υποχρέωση εκφόρτωσης για τις απορρίψεις·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπογενείς επιδράσεις, δηλαδή οι ανθρώπινες δραστηριότητες, στις παράκτιες περιοχές έχουν υποτιμηθεί στο πλαίσιο των ζητημάτων περιβαλλοντικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σωρευτικά αποτελέσματα διαφόρων δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές δεν έχουν αναγνωριστεί ή εκτιμηθεί επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε ορισμένες περιοχές, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, ο τουρισμός, η ανεξέλεγκτη και εξαντλητική αλιεία αναψυχής σε ορισμένες περιοχές, η πώληση ειδών που συλλαμβάνονται από τέτοιες δραστηριότητες, η λαθραλιεία, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα από την ηπειρωτική χώρα κ.λπ., επηρεάζουν ιδιαίτερα τον αλιευτικό τομέα·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ειδικά της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος, είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του αντικτύπου των διαφόρων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, όπως και η θέσπιση κατάλληλων μέτρων προστασίας και προγραμμάτων παρακολούθησης με στόχο την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, τη βιώσιμη χρήση των πόρων και την ανάπτυξη καινοτομιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ελλιπή και ανεπαρκώς συστηματοποιημένα·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές η λαθραλιεία συνιστά γνήσιο κίνδυνο για την αδιάκοπη ύπαρξη μη βιομηχανικής παράκτιας αλιείας, ενώ απειλεί και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και της βιοποικιλότητας·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων για τις θάλασσες, τη βιομηχανία και τους αλιείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, από την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι την παράκτια ανάπτυξη μέσω της υδατοκαλλιέργειεας, του ναυτικού τουρισμού ή άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη γαλάζια ανάπτυξη

1.  καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τον ορισμό της παράκτιας, μικρής κλίμακας και παραδοσιακής αλιείας στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιοχών, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στις διαστάσεις και στην ισχύ των αλιευτικών σκαφών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ δεν είναι ικανοποιητικές· προτείνει να αξιοποιηθεί η περιφερειοποίηση, για να προσαρμοστεί ο ορισμός της παράκτιας αλιείας βάσει της εκάστοτε περιπτώσεως και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αλιευτικής δραστηριότητας· προτείνει να ληφθεί υπόψη σειρά ενδεικτικών κριτηρίων όπως το μέγεθος των σκαφών, ο αλιευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν, η επιλεκτικότητα των αλιευτικών τεχνικών, η διάρκεια των αλιευτικών ταξιδιών και το αν επιβαίνει στο σκάφος ο ιδιοκτήτης του, οι παραδοσιακοί τύποι επιχειρηματικότητας και οι δομές ιδιοκτησίας και επιχειρηματικότητας που λειτουργούν παραδοσιακά σε αυτές τις περιοχές, η συμμετοχή του τομέα εξόρυξης στις δραστηριότητες μεταποίησης και πωλήσεων, η πραγματική φύση και κλίμακα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και άλλοι παράγοντες που συνδέονται με τις παραδοσιακές δραστηριότητες, η στήριξη εκ μέρους των επιχειρήσεων ή η επίδραση στις τοπικές κοινότητες·

2.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας σε νησιωτικές κοινότητες που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία για τον βιοπορισμό και ασχολούνται με αλιευτικές δραστηριότητες καθ’ όλο το έτος·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξάνουν σταδιακά τις ποσοστώσεις που έχουν διατεθεί στη μη βιομηχανική αλιεία, για να να προαχθεί αυτή η κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμη μορφή αλιείας·

4.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει καινοτόμα έργα και νομικές διατάξεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη των παράκτιων, νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων περιοχών, λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, ως μέσου για να ευνοηθούν οι θετικοί εξωτερικοί παράγοντες της μη βιομηχανικής αλιείας, από την άποψη τόσο της κοινωνικής όσο και της οικονομικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας μέσω νέων τύπων στήριξης εντός του πλαισίου της διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε έργα που εστιάζονται στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και διατήρησής της, την αυξανόμενη συμμετοχή του εξορυκτικού τομέα στη μεταποίηση και τις πωλήσεις, την προώθηση τύπων επιχειρηματικότητας που συνδέονται με την κοινωνική οικονομία, την προαγωγή βραχειών αλυσίδων αγοράς, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην προώθηση και πώληση σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, την καινοτομία στην ανάπτυξη νέων αγαθών και υπηρεσιών και τη διατήρηση και προστασία των παραδοσιακών ρόλων·

5.  θεωρεί ότι η αναθεώρηση του πλαισίου των τεχνικών μέτρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της παράκτιας αλιείας και να επιτρέπει ορισμένες εξαιρέσεις, εφόσον δικαιολογούνται, στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης·

6.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει μία έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξακριβώσει τον αντίκτυπο της παράκτιας αλιείας για αναψυχή επί των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων και να προσδιορίσει επίσης τις παραμέτρους που απαιτούνται για να μειωθεί η παράκτια αλιεία αναψυχής σε ορισμένες περιοχές· ζητεί να παρακολουθείται περισσότερο αυτή η δραστηριότητα, ώστε να αποτραπεί τυχόν παρεμβολή του εξορυκτικού τομέα σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες ήδη προκαλούν ανησυχία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές με σημαντικό τουριστικό τομέα·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να δίνουν προτεραιότητα στην αλιεία μικρής κλίμακας όταν διαθέτουν χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ και να εναρμονίσουν τις διαδικασίες για όσους εκμεταλλεύονται αυτούς τους τύπους αλιείας·

8.  προτρέπει τις αρχές που συμμετέχουν στην προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων για να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι τοπικοί φορείς, ενώσεις επιχειρηματιών, η αλιεία και τα ερευνητικά ινστιτούτα ωκεανογραφίας, τα πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά κέντρα και τα τοπικά και περιφερειακά όργανα συμμετέχουν στις διαδικασίες καινοτομίας, προκειμένου να διευκολύνουν τα έργα να λάβουν ολοκληρωμένα μέτρα, να βελτιώσουν τις προοπτικές της χρηματοδότησης τους και να τους παρασχεθεί επαρκής στήριξη για να τηρήσουν τους όρου του Ευρωπαϊκό Ταμείου Αλιείας·

9.  καλεί την Επιτροπή να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τα σχέδια δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της αλιείας μικρής κλίμακας τα οποία καταρτίζουν τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του ΕΤΘΑ·

10.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη των διαφόρων ομάδων γυναικών στους τομείς που συνδέονται με τη θάλασσα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους και να διασφαλιστεί η εκπροσώπησή τους σε όλους τους τομείς, τόσο σε ρόλους λήψης αποφάσεων όσο και σε αλιευτικές δραστηριότητες·

11.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ειδικά μέτρα για να αναγνωριστούν και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες που εργάζονται στην κατασκευή των διχτυών, στον εφοδιασμό, στην εκφόρτωση και στη συσκευασία αλιευμάτων·

12.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει, σε εντατικό συντονισμό με τα κράτη μέλη, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αλιευτικών Περιοχών (FARNET), που παρέχει σημαντική συνδρομή στις τοπικές ομάδες δράσης αλιείας (FLAGs)·

13.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση και το έργο των FLAGs αυξάνοντας τους οικονομικούς πόρους, καθώς οι ομάδες αυτές παρέχουν συνεχή υποστήριξη και συμβουλές άμεσα στον τομέα της αλιείας, προωθώντας έτσι ένα χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης σε αλιευτικές περιοχές, εμπνέοντας τους νέους και τις γυναίκες να εμπλακούν σε νέα επιχειρηματικά σχέδια και συμβάλλοντας στην ανακαίνιση των υποδομών καινοτομίας, στις οικονομικές επενδύσεις και τη διαφοροποίηση και στην κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης από τους ίδιους τους αλιείς· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο και τα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων και να συνεργαστεί στενά με τους διάφορους φορείς του εν λόγω τομέα·

14.  καλέι την Επιτροπή να βοηθήσει στην ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διαχείριση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον ιδιαίτερο ρόλο των γυναικών στην οικονομία των παράκτιων περιοχών και να δρα σε συνέπεια με τούτο, όπως ήδη πράττει στον αγροτικό τομέα· ζητεί να αναγνωριστεί το ποσό, υπό όρους ΑΕγχΠ, που συνεισφέρουν οι γυναίκες που ασκούν βοηθητικούς ρόλους και η ιδιαίτερη σημασία της συμβολής τους στα νοικοκυριά όπου η κατανομή εργασίας με βάση το φύλο σήμαινε παραδοσιακά ότι η εξόρυξη ήταν αποκλειστικά ανδρική δραστηριότητα· ζητεί την επαγγελματική αναγνώριση των παραδοσιακών γυναικείων ρόλων σε όλα τα επίπεδα του εν λόγω τομέα και τη συγκρότηση προγραμμάτων που θα στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας γυναικών σε αυτούς τους τομείς·

16.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει τις επενδύσεις στη διαφοροποίηση του αλιευτικού τομέα και την προσαρμοστικότητα της αλιευτικής σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων μέσω των επενδύσεων στα σκάφη, στον εξοπλισμό ασφαλείας, στην κατάρτιση, σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον αλιευτικό τομέα, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον αλιευτικό τομέα, και επίσης να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που είναι κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες και ικανές για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες· τονίζει ότι η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια είναι συμβατή και συμπληρωματική με την παράκτια αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές καλεί δε την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη της γεωργίας και της ποικιλίας επιλογών όσον αφορά τις τεχνικές στα θερμά ύδατα των τροπικών ή υποτροπικών περιοχών· καλεί την Επιτροπή να αναδείξει τον ρόλο που παίζουν οι γυναίκες στη μη βιομηχανική παράκτια αλιεία και σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες·

17.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, με στόχο την εφαρμογή μιας διαφοροποιημένης επιχειρηματικής στρατηγικής, κατάλληλης για το δυναμικό αυτού του τμήματος και ικανής να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πιο αποτελεσματικά, στοχεύοντας σε μια νέα μορφή τουρισμού στην οποία οι το ενδιαφέρον θα εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στην ποιότητα, την ευελιξία, την καινοτομία και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών περιοχών, καθώς και στο περιβάλλον και την υγεία· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει τις επενδύσεις για την αλιεία στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες του τουρισμού προωθώντας τη γαστρονομία σε συνδυασμό με τα προϊόντα της μη βιομηχανικής αλιείας, τον τουρισμό ερασιτεχνικής αλιείας, τον υποβρύχιο και καταδυτικό τουρισμό κ.λπ., αξιοποιώντας έτσι κατά βιώσιμο τρόπο την αλιευτική κληρονομιά και την αναγνωρισιμότητα μιας συγκεκριμένης αλιευτικής περιοχής·

18.  τονίζει την αυξανόμενη σημασία των ναυτικών αθλητικών δραστηριοτήτων ως προς την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, ιδίως εκτός εποχής, μέσω νέων υποβρύχιων, καταδυτικών ή άλλων ναυτικών αθλημάτων, όπως η ιστιοσανίδα ή η κυματοδρομία·

19.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει ενεργά, χάριν της δημιουργίας και ανάπτυξης αλιευτικού τουρισμού, τις επενδύσεις για τη διαφοροποίηση της αλιείας στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης ως μέρους της παραδοσιακής κληρονομιάς (χειροτεχνία, μουσική και χορός), και να στηρίξει τις επενδύσεις για την προώθηση της παράδοσης, της ιστορίας και της αλιευτικής κληρονομιάς γενικά (αλιευτικά εργαλεία, τεχνικές, ιστορικά ντοκουμέντα, κ.λπ.), ανοίγοντας μουσεία και οργανώνοντας εκθέσεις που σχετίζονται στενά με την παράκτια αλιεία·

20.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει μικτή χρήση των σκαφών που προορίζονται για τις εξορυκτικές δραστηριότητες, έτσι ώστε, ενώ θα διατηρούν πάντα τον προορισμό αυτό, να επιτρέπουν επίσης άλλα είδη δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τομέα της αναψυχής και του τουρισμού, όπως ημέρες ναυτικής ενημέρωση ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταποίηση, τη μάθηση ή τη γαστρονομία κ.λπ., σε αναλογία με το σύστημα που χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα και περιλαμβάνει σχολεία-αγροκτήματα ή αγροτουρισμό·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη μέσω των αρμόδιων οργανισμών τους να διασφαλίσουν ότι η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας λαμβάνει το μερίδιο που δικαιούται από τη χρηματοδότηση του ΕΤΘΑ, δεδομένων μάλιστα των διοικητικών περιορισμών που τους επιβάλλονται·

22.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που ενθαρρύνουν και προωθούν την κινητικότητα μεταξύ επαγγελμάτων σχετικών με τη θάλασσα·

23.  ζητεί να δημοσιοποιούνται υπό όρους τα αποτελέσματα της έρευνας και των έργων που χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο προϋπολογισμό, ώστε να εξασφαλιστεί πιο αποτελεσματική γνωστοποίηση και πρόσβαση στα υπάρχοντα δεδομένα για τις θάλασσες και τους ωκεανούς και να εξαλειφθούν οι τρέχοντες διοικητικοί φραγμοί που εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την επέκταση της καινοτομίας·

24.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τους κανονισμούς με τη θέσπιση μηχανισμών για να επιβλέπει τη δίκαιη κατανομή των ποσοστώσεων για την αλιεία μικρής κλίμακας σε σχέση με τα κοινά είδη·

25.  τονίζει ότι το κύριο προϊόν της αλιείας είναι το ίδιο το ψάρι και ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν τα διάφορα μέσα χρήσης ψαριών, όπως η κονσερβοποίηση και η χρήση υποπροϊόντων ψαριών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει ενεργά τις επενδύσεις στη διαφοροποίηση της αλιείας όσον αφορά την εμπορία και τη μεταποίηση των τοπικών προϊόντων των ψαριών και να ενισχύσει την ανάπτυξη των τοπικών διαύλων διανομής, την προώθηση των προϊόντων αυτών μέσω της δημιουργίας τοπικών διακριτικών σημάτων και/ή εμπορικών σημάτων για τα νωπά προϊόντα και με την υποστήριξη της δημιουργίας τοπικών επιχειρηματικών έργων που αποσκοπούν στην εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων· τονίζει ότι η προώθηση της καινοτομίας με αυτόν τον τρόπο πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ετικετών και σφραγίδων που εγγυώνται την ποιότητα των τοπικών προϊόντων ψαριών·

26.  ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την τήρηση ημερολογίων για τα σκάφη με μήκος κάτω των 12 μέτρων, ιδίως όσον αφορά την απαίτηση να αποστέλλονται τα έγγραφα εντός 48 ωρών, καθώς τούτο συνιστά σοβαρό γραφειοκρατικό φόρτο· προτείνει, σε αυτό το πλαίσιο, να επιτραπεί στα σκάφη που πωλούν όλα τους τα ψάρια σε δημοπρασία να εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση, πράγμα που θα επέτρεπε τη λήψη των απαιτούμενων πληροφοριών, χωρίς να επιβάλλεται άσκοπος γραφειοκρατικός φόρτος·

27.  ενθαρρύνει τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, πράγμα που θα προωθήσει τους βιώσιμους αλιευτικούς πόρους και θα διευκολύνει τον έλεγχο και την καταπολέμηση της ΠΛΑ (παράνομης, λαθραίας και άναρχης) αλιείας· τονίζει την ανάγκη να παράσχει η ΕΕ κατάλληλη καθοδήγηση, συντονισμό και υποστήριξη στα κράτη μέλη ως προς αυτό το θέμα·

28.  ζητεί να δίνεται σταθερή υποστήριξη στο έργο των γυναικών, καθώς διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μη βιομηχανική αλιεία· τονίζει ιδιαιτέρως τα κύρια καθήκοντα που εκτελούν γυναίκες στην αλυσίδα μεταποίησης και τον θεμελιώδη ρόλο τους στην αλιεία μαλακοστράκων·

29.  σημειώνει ότι η παράκτια αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες είναι επιλέξιμη για καθεστώς αντιστάθμισης το οποίο αναγνωρίζεται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, λόγω του σημαντικού επιπλέον κόστους που συνεπάγεται· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει αυτό το καθεστώς με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που θα είναι παρόμοιος με το σύστημα POSEI στον αγροτικό τομέα·

30.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την εισαγωγή των νωπών προϊόντων που λαμβάνονται μέσω της μη βιομηχανικής αλιείας, της αλιείας μαλακοστράκων και της μικρής κλίμακας, βιώσιμης, εκτατικής υδατοκαλλιέργειας σε δημόσια καταστήματα εστίασης (εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, εστιατόρια κ.λπ.)·

31.  τονίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά λόγω της απομακρυσμένης και απομονωμένης τους θέσης· τονίζει ότι αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά επιφέρουν επιπλέον κόστος για την παράκτια αλιεία στις περιοχές αυτές και ότι αυτό το επιπλέον κόστος θα πρέπει να αντισταθμίζεται στο ακέραιο, ως μέρος του ΕΤΘΑ·

32.  τονίζει ότι οι παράκτιοι αλιευτικοί στόλοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές συχνά αποτελούνται από πεπαλαιωμένα σκάφη, πράγμα που προκαλεί προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια όσων επιβαίνουν· καλεί την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 15 Μαΐου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, προκειμένου να επιτρέπεται η ενίσχυση για την ανανέωση των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, εφόσον τούτο δεν θα σημαίνει αύξηση δυναμικού·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση στα δεδομένα για τις θάλασσες και την οικολογική κατάσταση, έχοντας ως στόχο την προαγωγή της διαφάνειας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης και τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων στην επιστημονική πληροφόρηση που έχει αναπτυχθεί με τη στήριξη της δημόσιας συγχρηματοδότησης·

34.  τονίζει ότι οι ωκεανοί και οι περιοχές κατά μήκος και κοντά στις ακτές έχουν ένα δυναμικό που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ενεργειακή αυτονομία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη· θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτού του δυναμικού και του ρόλου που διαδραματίζουν οι περιοχές αυτές εκ μέρους της ΕΕ θα καταστήσει αυτές τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές πιο ελκυστικές και θα ενισχύσει την ανάπτυξή τους·

35.  εκφράζει την ανησυχία του ως προς την εφαρμογή του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", καθώς είναι το κύριο πρόγραμμα για την έρευνα και την ανάπτυξη της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· στηρίζει τη δημιουργία μίας κοινότητας γνώσης και καινοτομίας της γαλάζιας οικονομίας στο πλαίσιο του "Ορίζοντας 2020", η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές μέσω διακρατικών εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

36.  υποστηρίζει τη χρήση κονδυλίων που προορίζονται για την καινοτομία και τη γαλάζια ανάπτυξη προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η βασική έρευνας, η Ε&Α, η κατάρτιση, η δημιουργία επιχειρήσεων, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση των καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά·

37.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στήριξη, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την άμεση διαχείριση της χρηματοδότησης έργων, με έμφαση στην παράκτια αλιεία και στην ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών·

38.  τονίζει τη σημασία των μέσων περιβαλλοντικής προστασίας, όπως οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεμονωμένα έργα και οι στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για στρατηγικές, σχέδια και προγράμματα, που συνεισφέρουν στη βιώσιμη αλιεία·

39.  τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για το μέλλον των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρχει μια αυξανόμενη δέσμευση για τη στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης· ο στόχος είναι να παρέχεται μακροπρόθεσμη υποστήριξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς θάλασσας και ναυτιλίας, ενώ θα αναγνωρίζεται η σημασία των θαλασσών και των ωκεανών ως πηγών απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές·

40.  τονίζει ότι οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, είναι οι βασικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της καινοτομίας και πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας·

41.  τονίζει τη σημασία του ΕΤΘΑ, που εστιάζει ιδιαίτερα στη διαφοροποίηση και στην καινοτομία στον αλιευτικό τομέα, με στόχο να στηρίξει την αλιεία που είναι κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, καινοτόμος, ανταγωνιστική, αποτελεσματική και βασισμένη στη γνώση· υποστηρίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για τον άξονα 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, με σκοπό την υποστήριξη των μελών των αλιευτικών κοινοτήτων και τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων· καλεί την Επιτροπή να κυρώσει τις περιφερειακές εκδοχές του ΕΤΘΑ το συντομότερο·

42.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της σχέσης μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των πανεπιστημίων /τεχνολογικών κέντρων, η οποία θα συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών εκκολαπτηρίων που θα επιτρέπουν τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα θαλάσσιων δραστηριοτήτων·

43.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά τα έργα που προσφέρουν στήριξη για την ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι η ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων προϊόντων, εξοπλισμού, τεχνικών, καθώς και νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων αλιευτικών περιοχών, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων μεθόδων αλιείας· απόαυτή την άποψη θεωρεί σημαντικό να ενσωματωθούν μονάδες για την κατάρτιση των επιχειρηματιών και τη διαφοροποίηση σε επαγγελματικές ναυτικές και αλιευτικές σχολές·

44.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων σε περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία, με την παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με πολλές πιθανότητες επιτυχίας στον τομέα της ναυτιλίας, πράγμα που θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της παραδοσιακής παράκτιας αλιείας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην προσέλκυση ή τη διατήρηση του πληθυσμού·

45.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει μια επιλεκτική προσέγγιση κατά την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός αντίκτυπος αυτών των εργαλείων και τεχνικών στους πόρους της μη βιομηχανικής αλιείας σε καθεμιά από τις σχετικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε νομοθετικές πρωτοβουλίες υπόκεινται σε ενδελεχή προηγούμενη εκτίμηση επιπτώσεων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών παραγόντων που αφορούν κάθε αλιευτική ζώνη· θεωρεί ότι μία μη επιλεκτική προσέγγιση ως προς τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών έχει σοβαρό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των ήδη περιθωριοποιημένων παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων, προκαλώντας περαιτέρω ερήμωση και εμποδίζοντας την ανάπτυξη και την καινοτομία· φρονεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν θετικές διακρίσεις σε σχέση με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας· πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή, όπως και στην περίπτωση της πρότασης να απαγορευθούν τα παρασυρόμενα δίχτυα, δείχνει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να προσαρμόζεται στην αποκεντρωμένη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ που οι συννομοθέτες επέλεξαν να υιοθετήσουν· υπενθυμίζει στην Επιτροπή το καθήκον της να λειτουργεί εντός του πλαισίου της περιφερειοποίησης όπως προβλέπεται στον νέο κανονισμό για την ΚΑΠ·

46.  σημειώνει ότι τα παράκτια θαλάσσια οικοσυστήματα είναι ευαίσθητα και προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τυχόν δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, τα απόβλητα, οι μεταφορές, η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, οι δραστηριότητες γεώτρησης ή η κατασκευή των νέων τουριστικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της ακτής, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης·

47.  συμβουλεύει την Επιτροπή να δώσει την ύψιστη σημασία στην κοινωνικο - οικονομική σημασία της παραδοσιακής παράκτιας αλιείας και της αλιείας μικρής κλίμακας εντός της ΕΕ, στην υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων για τον καθορισμό των τμημάτων του στόλου, καθώς και στη σημασία της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές που εξαρτώνται έντονα από την αλιεία· τονίζει τη σημασία της συλλογής σώματος επιστημονικών στοιχείων που θα διευκολύνουν τη βελτιωμένη διαχείριση της αλιείας μικρής κλίμακας, προκειμένου να καταστεί βιώσιμη από βιολογική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη·

48.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία μεταφοράς της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας στο ενδεδειγμένο νομοθετική μέσο της ΕΕ·

49.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με την ταξινόμηση των αλιευτικών εργαλείων από εμπειρογνώμονες που περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τη Μεσόγειο, να λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των διχτυών τράτας και των διχτυών γρίπων, για να θεσπίσει τις καλύτερες δυνατές διατάξεις προς την κατεύθυνση της πιο βιώσιμης χρήσης των δύο ειδών, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις·

50.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διενέργεια επανεξέτασης της αξιολόγησης της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων σε σχέση με την παράκτια αλιεία, και τονίζει την ανάγκη ανάλυσης των επιπτώσεων τις μικρής κλίμακας αλιείας στα ιχθυαποθέματα, χωρίς να ξεχνά πιο σημαντικές τεχνικές όπως η αλιεία τόνου, δεδομένου ότι τα είδη που αλιεύονται στην παράκτια αλιεία είναι εξαιρετικά πολύτιμα από κοινωνικο-οικονομική άποψη, παρ’ όλο που αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόλις ποσοστό των συνολικών αλιευμάτων, αλλά είναι ωστόσο πολύ σημαντικά για την επιβίωση των αλιέων που εξαρτώνται από αυτά για το καθημερινό τους εισόδημα·

51.  εκφράζει την ανησυχία του για την απώλεια παραδοσιακών τεχνικών και δεξιοτήτων αλιείας λόγω δυσμενών διατάξεων, που επηρεάζουν τις παράκτιες κοινότητες·

52.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τη διάταξη σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα δίχτυα αλιείας, όπως είναι το ελάχιστο μέγεθος των ματιών, το ύψος του διχτυού, η απόσταση από την ακτή και το βάθος στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίχτυα, ώστε να διασφαλιστεί μια πιο ισορροπημένη αλίευση ιχθυαποθεμάτων και να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα·

53.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού που ορίζουν την απαιτούμενη απόσταση από την ακτή και το βάθος στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιούνται αλιευτικά εργαλεία για να ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των παραμεθόριων περιοχών των κρατών μελών·

54.  τονίζει την ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με τη λήψη μέτρων διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, που είναι επίσης γνωστός ως «κανονισμός για τη Μεσόγειο», ο οποίος εγκρίθηκε το 2006 και προβλέπει κανόνες που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εργαλείων και τις χρήσεις τους· θεωρεί ότι αυτός ο κανονισμός πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη νέα ΚΑΠ, ενώ θα διατηρείται κατά νου ότι η λεκάνη της Μεσογείου υπόκειται σε από κοινού διαχείριση με τρίτες χώρες, ιδίως ο στόχος της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης·

55.  τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για να εξασφαλιστεί ότι θα δοθεί στους αλιείς έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών και με τυχόν τροποποιήσεις τους·

56.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει έργα, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, που θα συμβάλουν στην προστασία των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών ως περιοχών παραδοσιακής, πολιτιστικής και ιστορικής αλιείας και κληρονομιάς·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια για να επιδοτήσουν την πιστοποίηση βιωσιμότητας των ιχθυοπαγίδων "αλμαντάμπρα", προκειμένου να προωθηθεί η αναγνώριση και η συμβολή αυτής της αλιευτικής μεθόδου·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παράκτια αλιεία είναι μια εξαιρετικά σημαντική μορφή αλιείας στις χώρες της ΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, και είναι μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη μορφή αλιείας.

Η παράκτια αλιεία ταξινομείται και ορίζεται διαφορετικά σε κάθε κράτος μέλος (παράκτια, παραδοσιακή ή βιοτεχνική αλιεία, κ.λπ.). Για τις περισσότερες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, η παράκτια αλιεία είναι μια παραδοσιακή μορφή αλιείας που αποτελεί τρόπο ζωής και σημαντική πηγή βιοπορισμού. Οι περιοχές που εξαρτώνται από την παράκτια αλιεία χρειάζονται ειδικά μέτρα και στήριξη για να αναπτυχθούν.

Ο κανονισμός του 2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) έδωσε έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. Αναγνώρισε τη σημασία των νησιωτικών περιοχών στις ανοιχτές θάλασσες, που εξαρτώνται από την αλιεία και χρειάζονται στήριξη για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να έχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούν. Παραχωρεί προτιμησιακή πρόσβαση στη μικρής κλίμακας και παραδοσιακή αλιεία σε μια ζώνη έκτασης 12 ναυτικών μιλίων, άρα στο πιο ευαίσθητο τμήμα των υδάτων της ΕΕ.

Ο κανονισμός του 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία. Οι διατάξεις του κανονισμού ΕΤΘΑ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της διαφοροποίησης και της καινοτομίας στον τομέα της αλιείας. Επιπλέον, το ΕΤΘΑ μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις στη διαφοροποίηση και να επηρεάσει θετικά τα έσοδα των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως επενδύσεις σε σκάφη, εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον αλιευτικό τομέα, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον αλιευτικό τομέα, τουρισμό ερασιτεχνικής αλιείας, κ.λπ.

Η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» έχει θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αξίας περίπου 79 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας. Εκτός αυτού, ορισμένα κονδύλια από τα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ έχουν δεσμευθεί για την καινοτομία.

Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της καινοτομίας, είναι απαραίτητο να αποκατασταθούν αναγνωρισμένες ελλείψεις, όπως: ελλιπείς επενδύσεις στην επιστήμη, έλλειψη δεδομένων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, ανεπαρκής χρηματοδότηση, έλλειψη συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κ.λπ.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει περισσότερες επενδύσεις σε συστήματα παρακολούθησης των θαλασσών και των ωκεανών, αλλά ακόμη δεν είναι αρκετές. Επιπλέον, ένα θεμελιώδες πρόβλημα είναι η μη διαθεσιμότητα των υπαρχόντων δεδομένων. Η διαδικασία ζήτησης και απόκτησης της κατάλληλης άδειας μόνο για τη χρήση δεδομένων είναι χρονοβόρα και απαιτεί επιπρόσθετα κεφάλαια. Όλα τα παραπάνω θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στη χρήση των προαναφερθέντων πόρων.

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαίο να επιδιωχθεί η διαφοροποίηση στον αλιευτικό τομέα είναι οι εξής: η ύφεση στην απασχόληση και στην αποδοτικότητα του τομέα· η αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης του αλιευτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες περιοχές· και οι ευκαιρίες αξιοποίησης νέων δυνατοτήτων, όπως η «πράσινη» ανάπτυξη, κ.λπ.

Ορισμένες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική ύφεση, η οποία οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού και φυγή των κατοίκων, οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες σε άλλες περιοχές που προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης. Επιπλέον, ορισμένες περιοχές παράκτιας αλιείας βρίσκονται κοντά σε οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές (π.χ. ελκυστικές πόλεις ή τουριστικούς προορισμούς), αλλά παρόλα αυτά δεν κατορθώνουν να επιτύχουν επαρκή οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτές ακριβώς τις περιοχές αυξάνεται η πίεση όσον αφορά τη χρήση των θαλάσσιων πόρων και ο αλιευτικός τομέας περιθωριοποιείται προς όφελος του τουρισμού.

Ο τουρισμός είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος της οικονομίας και, συνεπώς, έχει μεγάλο δυναμικό όσον αφορά τη διαφοροποίηση του αλιευτικού τομέα. Ο τουριστικός τομέας θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τον αλιευτικό τομέα (αλιευτικά προϊόντα, εστιατόρια, καταλύματα, τουρισμός ερασιτεχνικής αλιείας) παρουσιάζοντας τα αλιευτικά προϊόντα ως μέρος του παραδοσιακού καταλόγου επιλογών, αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την αλιευτική κληρονομιά και την αναγνωρισιμότητα μιας συγκεκριμένης αλιευτικής περιοχής. Παράλληλα με τον τουρισμό, οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση του τομέα της αλιείας. Οι πολιτιστικές αξίες συνιστούν και αυτές μέρος της παραδοσιακής κληρονομιάς (χειροτεχνίες, μουσική και χορός) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαφοροποίηση του αλιευτικού τομέα. Η προώθηση της παράδοσης, της ιστορίας και της αλιευτικής κληρονομιάς γενικά (αλιευτικά εργαλεία, τεχνικές, ιστορικά ντοκουμέντα, κ.λπ.) σε μια δεδομένη περιοχή μπορεί να γίνει με το άνοιγμα μουσείων και την οργάνωση εκθέσεων που σχετίζονται στενά με τον αλιευτικό τομέα. Επιπλέον, ο υποβρύχιος ή ο καταδυτικός τουρισμός είναι επίσης τρόποι προώθησης μιας δεδομένης περιοχής.

Στην αλιεία, περισσότερο από ό,τι σε άλλους τομείς, το περιβάλλον και η οικονομία είναι αλληλένδετα. Όσον αφορά τη δυνατότητα διαφοροποίησης του αλιευτικού τομέα στον τομέα του περιβάλλοντος και της «πράσινης» οικονομίας, πρέπει να δοθεί έμφαση στον ρόλο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την περιβαλλοντική προστασία, κ.λπ.

Πρέπει να είμαστε ενήμεροι για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παράκτια αλιεία, ιδίως όσον αφορά την καθορισμένη επιλογή εργαλείων και τεχνικών (π.χ. απαγόρευση της χρήσης απλαδιών διχτυών εκτός της κατηγορίας της εμπορικής αλιείας), όταν αυτά τα εργαλεία και οι τεχνικές αποτελούν μέρος των τοπικών παραδόσεων και του τρόπου ζωής των κατοίκων. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε την παράκτια αλιεία, πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία τροποποίησης της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Εφόσον έχουμε μια νέα ΚΑΠ, χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο και πρέπει να κινήσουμε διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, που είναι επίσης γνωστός ως «κανονισμός για τη Μεσόγειο», ο οποίος εγκρίθηκε το 2006 και προβλέπει κανόνες που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εργαλείων και τις χρήσεις τους, ώστε να τον ευθυγραμμίσουμε με τη νέα ΚΑΠ και με τις ανάγκες της παράκτιας αλιείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liliana Rodrigues