Процедура : 2016/0902(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0045/2016

Внесени текстове :

A8-0045/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0078

ДОКЛАД     
PDF 580kWORD 72k
26.2.2016
PE 576.983v02-00 A8-0045/2016

относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

PR_NLE_Members

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за назначаване на изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) от 3 февруари 2016 г. за назначаване на изпълнителен директор на EIOPA за петгодишен мандат (С8-0023/2016),

–  като взе предвид член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(1),

–  като взе предвид своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0045/2016),

А.  като има предвид, че мандатът на настоящия изпълнителен директор на EIOPA изтича на 31 март 2016 г;

Б.  като има предвид, че на 28 януари 2016 г., след открита процедура на подбор, Съветът на надзорниците на EIOPA предложи Фаусто Паренте да бъде назначен за изпълнителен директор на ЕIOPA с мандат от пет години, в съответствие с член 51, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010;

В  като има предвид, че на 23 февруари 2016 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Фаусто Паренте, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява назначаването на Фаусто Паренте за изпълнителен директор на EIOPA;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, EIOPA и правителствата на държавите членки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

1

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Agea

(1)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

Правна информация - Политика за поверителност