Procedure : 2016/0902(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0045/2016

Indgivne tekster :

A8-0045/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0078

BETÆNKNING     
PDF 343kWORD 66k
26.2.2016
PE 576.983v02-00 A8-0045/2016

om forslag til udnævnelse af administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forslag til udnævnelse af administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordningers (EIOPA's) tilsynsråd af 3. februar 2016 om udnævnelse af administrerende direktør for EIOPA for en periode på fem år (C8-0023/2016),

–  der henviser til artikel 51, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(1),

–  der henviser til sin forretningsorden,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0045/2016),

A.  der henviser til, at embedsperioden for EIOPA's nuværende administrerende direktør ophører den 31. marts 2016;

B.  der henviser til, at EIOPA's tilsynsråd den 28. januar 2016, efter en åben udvælgelsesprocedure, foreslog at udnævne Fausto Parente til administrerende direktør for en periode på fem år i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1094/2010;

C.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 23. februar 2016 afholdt en høring med Fausto Parente, hvor han efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender udnævnelsen af Fausto Parente som direktør for EIOPA;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EIOPA og medlemsstaternes regeringer.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

1

8

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Agea

(1)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik