ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

26.2.2016 - (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Διαδικασία : 2016/0902(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0045/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0045/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), της 3ης Φεβρουαρίου 2016, για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA για θητεία πέντε ετών (C8-0023/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής[1],

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0045/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του σημερινού εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA λήγει την 31η Μαρτίου 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιανουαρίου 2016, το συμβούλιο εποπτών της EIOPA, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, πρότεινε τον διορισμό του Fausto Parente ως εκτελεστικού διευθυντή για θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Fausto Parente, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Fausto Parente ως εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην EIOPA και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

1

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea

  • [1]  EE L 331 της 15.12.2010, σ. 48.