MIETINTÖ Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) toimitusjohtajan nimittämistä koskevasta ehdotuksesta

26.2.2016 - (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Menettely : 2016/0902(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0045/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0045/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) toimitusjohtajan nimittämistä koskevasta ehdotuksesta

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) hallintoneuvoston 3. helmikuuta 2016 päivätyn ehdotuksen EIOPAn toimitusjohtajan nimittämisestä viiden vuoden kaudeksi (C8-0023/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010[1] 51 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0045/2016),

A.  ottaa huomioon, että EIOPAn nykyisen toimitusjohtajan toimikausi päättyy 31. maaliskuuta 2016;

B.  ottaa huomioon, että EIOPAn hallintoneuvosto ehdotti 28. tammikuuta 2016 avoimen valintamenettelyn jälkeen Fausto Parenten nimittämistä toimitusjohtajaksi viiden vuoden toimikaudeksi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 51 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 23. helmikuuta 2016 Fausto Parenten kuulemistilaisuuden, jossa tämä esitti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy Fausto Parenten nimittämisen EIOPAn toimitusjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, EIOPAlle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

1

8

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Agea

  • [1]  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.