Pranešimas - A8-0045/2016Pranešimas
A8-0045/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) vykdomojo direktoriaus skyrimo

29.2.2016 - (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Roberto Gualtieri

Procedūra : 2016/0902(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0045/2016
Pateikti tekstai :
A8-0045/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pasiūlymo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) vykdomojo direktoriaus skyrimo

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 3 d. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) Priežiūros tarybos pasiūlymą skirti EIOPA vykdomąjį direktorių penkerių metų kadencijai (C8-0023/2016),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas Nr. 2009/79/EB, 51 straipsnio 2 dalį[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisykles,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8–0045/2016),

A.  kadangi dabartinio EIOPA vykdomojo direktoriaus kadencija baigiasi 2016 m. kovo 31 d.;

B.  kadangi 2016 m. sausio 28 d. EIOPA Priežiūros taryba, surengus atviros atrankos procedūrą, pasiūlė vykdomuoju direktoriumi penkerių metų kadencijai skirti Faustą Parentę, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 51 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatų;

C.  kadangi 2016 m. vasario 23 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su Faustu Parente, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus;

1.  pritaria Fausto Parentės skyrimui EIOPA vykdomuoju direktoriumi;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, EIOPA ir valstybių narių vyriausybėms.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

1

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea

  • [1]  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.