Ziņojums - A8-0045/2016Ziņojums
A8-0045/2016

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) izpilddirektoru

  26.2.2016 - (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Referents: Roberto Gualtieri
  PR_NLE_Members

  Procedūra : 2016/0902(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0045/2016
  Iesniegtie teksti :
  A8-0045/2016
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

  par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) izpilddirektoru

  (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) Uzraudzības padomes 2016. gada 3. februāra priekšlikumu iecelt amatā EAAPI izpilddirektoru uz pieciem gadiem (C8-0023/2016),

  –  ņemot vērā 51. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK[1],

  –  ņemot vērā Reglamentu,

  –  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0045/2016),

  A.  tā kā pašreizējā EAAPI izpilddirektora pilnvaru termiņš beidzas 2016. gada 31. martā;

  B.  tā kā 2016. gada 28. janvārī EAAPI Uzraudzības padome, īstenojot atklātu atlases procedūru, piedāvāja iecelt Fausto Parente izpilddirektora amatā uz piecu gadu pilnvaru termiņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 51. panta 2. un 3. punktu;

  C.  tā kā 2016. gada 23. februārī Ekonomikas un monetārā komiteja rīkoja Fausto Parente uzklausīšanu, kuras sākumā viņš sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

  1.  apstiprina priekšlikumu iecelt Fausto Parente EAAPI izpilddirektora amatā;

  2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai, EAAPI un dalībvalstu valdībām.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  22.2.2016

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  47

  1

  8

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Laura Agea

  • [1]  OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.