Procedure : 2016/0902(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0045/2016

Ingediende teksten :

A8-0045/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/03/2016 - 11.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0078

VERSLAG     
PDF 338kWORD 66k
26.2.2016
PE 576.983v02-00 A8-0045/2016

over het voorstel voor de benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor de benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de raad van toezichthouders van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) van 3 februari 2016 voor de aanstelling van een uitvoerend directeur van de Eiopa voor een periode van vijf jaar (C8-0023/2016),

–  gezien artikel 51, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie(1),

–  gezien zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8–0045/2016),

A.  overwegende dat de ambtstermijn van de huidige uitvoerend directeur van de Eiopa op 31 maart 2016 verstrijkt;

B.  overwegende dat de raad van toezichthouders van de Eiopa op 28 januari 2016, na een open selectieprocedure, heeft voorgesteld de heer Fausto Parente te benoemen voor een ambtstermijn van vijf jaar, overeenkomstig artikel 51, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1094/2010;

C.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op dinsdag 23 februari 2016 een hoorzitting heeft gehouden met Fausto Parente, waarbij hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  keurt het voorstel om Fausto Parente als uitvoerend directeur van de Eiopa te benoemen goed;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Eiopa en de regeringen van de lidstaten.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

22.2.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

47

1

8

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Agea

(1)

PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48.

Juridische mededeling - Privacybeleid