Procedură : 2016/0902(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0045/2016

Texte depuse :

A8-0045/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/03/2016 - 11.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0078

RAPORT     
PDF 486kWORD 70k
26.2.2016
PE 576.983v02-00 A8-0045/2016

referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea consiliului supraveghetorilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) din 3 februarie 2016 de numire a directorului executiv al EIOPA pentru un mandat de cinci ani (C8-0023/2016),

–  având în vedere articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(1),

–  având în vedere Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0045/2016),

A.  întrucât mandatul actualului director executiv al EIOPA se încheie la 31 martie 2016;

B.  întrucât, la 28 ianuarie 2016, în urma unei proceduri de selecție deschise, consiliul supraveghetorilor EIOPA a propus numirea lui Fausto Parente în calitate de director executiv pentru un mandat de cinci ani, în conformitate cu articolul 51 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010;

C.  întrucât, la 23 februarie 2016, Comisia pentru afaceri economice și monetare a organizat o audiere cu Fausto Parente, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  emite un aviz favorabil privind numirea dlui Fausto Parente în funcția de director executiv al EIOPA;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, EIOPA și guvernelor statelor membre.

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

1

8

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Agea

(1)

JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

Notă juridică - Politica de confidențialitate