POROČILO o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

26.2.2016 - (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Roberto Gualtieri

Postopek : 2016/0902(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0045/2016
Predložena besedila :
A8-0045/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga odbora nadzornikov Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) z dne 3. februarja 2016 o imenovanju izvršnega direktorja EIOPA za petletni mandat (C8-0023/2016),

–  ob upoštevanju člena 51(2) Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES[1],

–  ob upoštevanju Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0045/2016),

A.  ker se mandat sedanjega izvršnega direktorja EIOPA izteče 31. marca 2016;

B.  ker je 28. januarja 2016 odbor nadzornikov EIOPA po odprtem izbirnem postopku predlagal, da se Fausto Parente imenuje za izvršnega direktorja za petletni mandat, v skladu s členom 51(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1094/2010;

C.  ker je imel Fausto Parente 23. februarja 2016 v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve predstavitev, ki jo je začel z uvodno izjavo, nadaljeval pa z odgovori na vprašanja članov odbora;

1.  odobri imenovanje Fausta Parenteja za izvršnega direktorja EIOPA;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, EIOPA in vladam držav članic.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

1

8

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea

  • [1]  UL L 331, 15.12.2010, str. 48.