Förfarande : 2016/0902(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0045/2016

Ingivna texter :

A8-0045/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0078

BETÄNKANDE     
PDF 337kWORD 66k
26.2.2016
PE 576.983v02-00 A8-0045/2016

om förslaget till utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

(C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 3 februari 2016 från Eiopas tillsynsstyrelse om utnämning av Eiopas verkställande direktör för en femårsperiod (C8-0023/2016),

–  med beaktande av artikel 51.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(1),

–  med beaktande av sin arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0045/2016), och av följande skäl:

A.  Mandattiden för Eiopas nuvarande verkställande direktör upphör den 31 mars 2016.

B.  Eiopas tillsynsstyrelse föreslog den 28 januari 2016, på grundval av ett öppet urvalsförfarande, att utnämna Fausto Parente till verkställande direktör för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 51.2 och 51.3 i förordning (EU) nr 1094/2010.

C.  Utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 23 februari 2016 en utfrågning med Fausto Parente, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Fausto Parente till verkställande direktör för Eiopa.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Eiopa och medlemsstaternas regeringar.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

1

8

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea

(1)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy