ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Мигел Виегаш
(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2015/0285(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0047/2016
Внесени текстове :
A8-0047/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2015)0631),

–  като взе предвид проекта на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (15510/2015),

–  като взе предвид член 115, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8–0028/2016),

–  като взе предвид член 59, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0047/2016),

1.  одобрява сключването на Протокола за изменение на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Княжество Андора.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 12 февруари 2016 г. Европейският съюз и Андора подписаха споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, насочени към подобряване на международното сътрудничество в областта на данъчното облагане и спазването на данъчното законодателство.

Споразумението представлява важна стъпка в текущите усилия за ограничаване на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и усъвършенства споразумението от 2004 г., което гарантира, че Андора прилага мерки, равностойни на тези в Директивата на ЕС относно данъчното облагане на доходи от спестявания.

Съгласно новото споразумение държавите – членки на ЕС, и Андора ще извършват автоматичен обмен на информация за финансовите сметки на пребиваващите в тях лица, който ще започне през 2018 г. за информацията, събрана след 1 януари 2017 г. Целта е да се предприемат мерки във връзка със ситуациите, при които данъчно задължено лице се опитва да укрие капитал, представляващ доход или активи, за които не са платени данъци.

Споразумението има за цел да гарантира, че Андора прилага засилени мерки, които са еквивалентни на нормативната уредба на ЕС, усъвършенствана през декември 2014 г. (посредством изменение на Директивата относно административното сътрудничество, известна още като „ДАС 2“), и са в съответствие с процедурите за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, насърчавани от глобалния стандарт на ОИСР от 2014 г. То ще е от полза и за Андора, която наскоро реформира националната си данъчна система, като въведе данъчно облагане на личния доход на пребиваващите на нейна територия лица.

В съответствие с посочения стандарт на ОИСР допълнителните разпоредби в споразумението имат за цел да се гарантира, че обменът на информация засяга не само приходите, като например лихви и дивиденти, но също така и салдата по сметките и постъпленията от продажбата на финансови активи. Трябва също така да се предоставя безусловен обмен на информация при поискване съгласно новото споразумение – в съответствие с най-актуалните тенденции в работата на ОИСР и на ЕС в тази област.

Като последствие от новото споразумение данъчните администрации в държавите членки и в Андора ще бъдат в състояние:

– да идентифицират правилно и недвусмислено съответните данъчнозадължени лица;

– да администрират и прилагат данъчните закони на своята държава в трансгранични ситуации;

– да извършват оценка на вероятността от отклонение от данъчно облагане;

– да избягват ненужни допълнителни разследвания.

Докладчикът изцяло приветства и подкрепя споразумението.

ЕС и Андора се договориха споразумението да влезе в сила на 1 януари 2017 г., при условие че са приключили съответните вътрешни процедури на двете страни, и докладчикът категорично и настоятелно призовава споразумението да бъде сключено и ратифицирано възможно най-скоро, за да се осигури навременното му влизане в сила.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Опростена процедура - Дата на решението

10.9.2015

Дата на приемане

25.2.2016