ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Miguel Viegas
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2015/0285(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0047/2016
Předložené texty :
A8-0047/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2015)0631),

–  s ohledem na návrh Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (15510/2015),

–  s ohledem na článek 115 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) a odst. 8 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0028/2016),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 108 odst. 7 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0047/2016),

1.  schvaluje uzavření pozměňovacího protokolu k uvedené dohodě;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Andorrského knížectví.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie a Andorra podepsaly dne 12. února 2016 dohodu o automatické výměně informací o finančních účtech, jejímž cílem je prohloubit mezinárodní daňovou spolupráci a zlepšit dodržování daňových předpisů.

Dohoda představuje významný krok v pokračujícím úsilí o potírání daňových podvodů a daňových úniků a doplňuje dohodu z roku 2004, která zajišťovala, že Andorra uplatňovala opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí EU o zdanění příjmů z úspor.

Podle nové dohody si počínaje rokem 2018 budou členské státy EU a Andorra automaticky vyměňovat informace shromážděné od 1. ledna 2017 ohledně finančních účtů vedených na jejich území rezidenty partnerské země dohody. Cílem je řešit situace, kdy se daňový poplatník snaží skrýt kapitál, který je příjmem nebo majetkem, z něhož nebyla odvedena daň.

Tato dohoda má zajistit, aby Andorra uplatňovala důraznější opatření, která budou rovnocenná opatřením stanoveným v právním rámci EU doplněném v prosinci 2014 (změna směrnice o správní spolupráci), a aby dodržovala postupy pro automatickou výměnu informací o finančních účtech, které jsou prosazovány podle globálního standardu OECD z roku 2014. Dohoda bude přínosem i pro Andorru, která nedávno zreformovala svůj domácí daňový systém zavedením daně z příjmů pro své obyvatele.

V souladu se standardem OECD mají další ustanovení dohody zajistit, aby se předávané informace týkaly nejen příjmů, jako jsou úroky a dividendy, ale také zůstatků na účtech a výnosů z prodeje finančních aktiv. V nové dohodě musí být rovněž zajištěna bezpodmínečná výměna informací na požádání v souladu s posledním vývojem práce OECD a EU v této oblasti.

V důsledku nové dohody budou daňové orgány v členských státech a Andoře schopny:

– správně a jednoznačně určit dotčené daňové poplatníky;

– uplatňovat a vymáhat své daňové právní předpisy v přeshraničních situacích;

– odhadnout pravděpodobnost, že došlo k daňovému úniku;

– vyhnout se zbytečnému dalšímu šetření.

Zpravodaj dohodu plně vítá a podporuje.

EU a Andorra se dohodly na tom, že dohoda vstoupí v platnost dne 1. ledna 2017, budou-li dokončeny jejich příslušné interní postupy, a zpravodaj důrazně vyzývá k uzavření a ratifikaci dohody v co nejbližším možném termínu, aby se zajistil její včasný vstup v platnost.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

10.9.2015

Datum přijetí

25.2.2016