BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Miguel Viegas
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

Procedure : 2015/0285(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0047/2016
Indgivne tekster :
A8-0047/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2015)0631),

–  der henviser til udkast til ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (15510/2015),

–  der henviser til artikel 115 samt artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra b), og stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0028/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59, artikel 108, stk. 7, og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0047/2016),

1.  godkender indgåelsen af ændringsprotokollen til aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Fyrstendømmet Andorra.

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union og Andorra undertegnede den 12. februar 2016 en aftale om automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger med det formål at forbedre det internationale skattesamarbejde og efterlevelsen af skattereglerne.

Aftalen udgør en betydeligt skridt i de løbende bestræbelser på at slå ned på skattesvig og skatteunddragelse og er en ajourføring af aftalen af 2004, der sikrede, at Andorra traf foranstaltninger svarende til dem i EU-direktivet om beskatning af indtægter fra opsparing.

I henhold til den nye aftale vil EU's medlemsstater og Andorra automatisk udveksle oplysninger om hinandens fastboende personers finansielle konti på deres territorier fra og med 2018 for oplysninger indsamlet siden 1. januar 2017. Formålet er at imødegå situationer, hvor skattepligtige personer forsøger at gemme kapital, der udgør indkomst eller aktiver, hvoraf der ikke er betalt skat.

Aftalen har til formål at sikre, at Andorra anvender styrkede foranstaltninger svarende til EU's retlige ramme som ajourført i december 2014 (ændring af direktivet om administrativt samarbejde, "DAC2"), og at landet efterlever procedurerne for automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger, der fremmedes med OECD's globale standard fra 2014. Det vil også gavne Andorra, der har for nylig reformeret sit nationale skattesystem med indførelsen af indkomstskat for fastboende i landet.

I tråd med denne OECD-standard tager yderligere bestemmelser i aftalen sigte på at sikre, at udvekslede oplysninger ikke kun vedrører indtægter, som f.eks. renter og udbytte, men også kontosaldi og indtægter fra salg af finansielle aktiver. I overensstemmelse med den seneste udvikling i OECD's og EU's arbejde på dette område indeholder den nye aftale også bestemmelser om betingelsesløs udveksling af oplysninger efter anmodning.

Takket være den nye aftale vil skatteforvaltninger i medlemsstaterne og i Andorra være i stand til at:

- identificere de pågældende skatteydere korrekt og entydigt

- forvalte og håndhæve sine skattelovgivninger i grænseoverskridende situationer

- vurdere sandsynligheden for, at der begås skatteunddragelse

- undgå unødvendige yderligere undersøgelser.

Ordføreren bifalder og støtter fuldt ud aftalen.

EU og Andorra har aftalt ikrafttræden af aftalen pr. 1. januar 2017 i afventning af færdiggørelsen af parternes respektive interne procedurer, og ordføreren opfordrer indtrængende til, at aftalen indgås og ratificeres så hurtigt som muligt herefter for at sikre en rettidig ikrafttræden.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Forenklet procedure - dato for afgørelse

10.9.2015

Dato for vedtagelse

25.2.2016