ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Miguel Viegas
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2015/0285(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0047/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0047/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2015)0631),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (15510/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 και το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β), και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0028/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0047/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ανδόρα υπέγραψαν συμφωνία στις 12 Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας και συμμόρφωσης.

Η συμφωνία συνιστά σημαντικό βήμα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για πάταξη της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής και αναβαθμίζει τη συμφωνία του 2004 που εξασφάλιζε ότι η Ανδόρα εφάρμοζε μέτρα ισοδύναμα προς εκείνα που προέβλεπε οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Βάσει της νέας συμφωνίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ανδόρα θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που διατηρούν στην επικράτειά τους οι κάτοικοι του έτερου μέρους, ξεκινώντας από το 2018 για τις πληροφορίες που συλλέγονται από την 1 Ιανουαρίου 2017. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες ένας φορολογούμενος επιδιώκει να κρύψει κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει εισόδημα ή στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί φόροι.

Με τη συμφωνία επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η Ανδόρα θα εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα τα οποία είναι ισοδύναμα προς εκείνα του νομικού πλαισίου της ΕΕ, έπειτα από την αναβάθμιση του Δεκεμβρίου του 2014 (κατά την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία, «DAC2»), και τα οποία συνάδουν με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η οποία προωθείται στο πλαίσιο του παγκόσμιου προτύπου του ΟΟΣΑ, του 2014. Η συμφωνία είναι επίσης επωφελής για την Ανδόρα, η οποία πρόσφατα μεταρρύθμισε το εγχώριο φορολογικό σύστημά της, θεσπίζοντας φορολογία ατομικού εισοδήματος για τους κατοίκους της.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προτύπου του ΟΟΣΑ, η συμφωνία περιλαμβάνει περαιτέρω διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δεν αφορούν μόνο έσοδα όπως τόκους και μερίσματα, αλλά και υπόλοιπα λογαριασμών και έσοδα από πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η νέα συμφωνία πρέπει να προβλέπει την άνευ όρων ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στο πλαίσιο των εργασιών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Ως αποτέλεσμα της νέας συμφωνίας, οι φορολογικές αρχές στα κράτη μέλη και στην Ανδόρα θα είναι σε θέση:

- να ταυτοποιούν ορθά και κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους φορολογούμενους·

- να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν τη φορολογική τους νομοθεσία σε διασυνοριακές υποθέσεις·

- να αξιολογούν την πιθανότητα διάπραξης φοροδιαφυγής·

- να αποφεύγουν κάθε περιττή περαιτέρω έρευνα.

Ο εισηγητής χαιρετίζει και υποστηρίζει τη συμφωνία.

Η ΕΕ και η Ανδόρα έχουν συμφωνήσει να τεθεί η συμφωνία σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους, και ο εισηγητής ζητεί μετ’ επιτάσεως να συναφθεί και να κυρωθεί η συμφωνία το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να τεθεί εγκαίρως σε ισχύ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

10.9.2015

Ημερομηνία έγκρισης

25.2.2016