RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Miguel Viegas
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

Menetlus : 2015/0285(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0047/2016
Esitatud tekstid :
A8-0047/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2015)0631),

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli projekti (15510/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b ning lõike 8 teist lõiku, mille kohaselt nõukogu konsulteeris parlamendiga (C8-0028/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59, artikli 108 lõiget 7 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0047/2016),

1.  kiidab lepingu muutmisprotokolli sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Andorra Vürstiriigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Euroopa Liit ja Andorra kirjutasid 12. veebruaril 2016. aastal alla lepingule finantskontode andmete automaatse vahetamise kohta, eesmärgiga parandada rahvusvahelist maksundusalast koostööd ja eeskirjade täitmist.

Nimetatud leping on oluline samm jätkuvas võitluses maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamiseks ning sellega ajakohastatakse 2004. aasta lepingut, mille kohaselt Andorra peab kohaldama meetmeid, mis on samaväärsed hoiuseintresside maksustamist käsitlevas ELi direktiivis sätestatud meetmetega.

Uue lepingu kohaselt hakkavad ELi liikmesriigid ja Andorra alates 2018. aastast automaatselt vahetama 1. jaanuarist 2017 kogutavat teavet oma elanike finantskontode kohta kummagi lepingupoole territooriumil. Eesmärk on vältida olukordi, kus maksumaksjad püüavad varjata tulu või vara vormis kapitali, mille pealt ei ole makse tasutud.

Lepingu eesmärk on tagada, et Andorra kohaldaks 2014. aasta detsembris ajakohastatud ELi õigusraamistiku (millega muudeti direktiivi halduskoostöö kohta) nõuetega samaväärseid tugevdatud meetmeid, mis vastavad finantskontode andmete automaatse vahetamise menetlusele, nagu seda soovitatakse 2014. aasta OECD ülemaailmses standardis. Sellest saab kasu ka Andorra, kus hiljuti viidi läbi maksusüsteemi reform, millega Andorra elanikele kehtestati üksikisiku tulumaks.

Lepingu muude sätete eesmärk on tagada vastavalt OECD standardile, et vahetatav teave ei hõlmaks üksnes intressi- ja dividenditulu, vaid et teavet vahetataks ka kontojääkide ja finantsvara müügist saadava tulu kohta. Kooskõlas OECD ja ELi viimase aja saavutustega selles valdkonnas nähakse uues lepingus ette, et nõudmise korral tuleb tagada ka tingimusteta teabevahetus.

Uue lepingu tulemusena saavad liikmesriikide ja Andorra maksuametid edaspidi teha järgmist:

– tuvastada õigesti ja ühemõtteliselt asjaomased maksumaksjad;

– piiriülestes olukordades rakendada ja jõustada oma maksuseadusi;

– hinnata, kui suure tõenäosusega on tegemist maksudest kõrvalehoidumisega;

– vältida mittevajalikke täiendavaid uurimisi.

Raportöör kiidab lepingu täielikult heaks ja toetab seda.

EL ja Andorra on kokku leppinud, et lepingut hakatakse ajutiselt kohaldama juba alates 1. jaanuarist 2017, kui osapooled on selleks ajaks lõpetanud oma vastavad sisemenetlused, ja raportöör nõuab tungivalt, et leping sõlmitaks ja ratifitseeritaks võimalikult kiiresti, et tagada selle kiire jõustamine.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

10.9.2015

Vastuvõtmise kuupäev

25.2.2016