MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan, Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Miguel Viegas
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2015/0285(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0047/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0047/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan, Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2015)0631),

–  ottaa huomioon luonnoksen säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan, Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjaksi (15510/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan b alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0028/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan sekä 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0047/2016),

1.  hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Andorran ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan unioni ja Andorra allekirjoittivat 12. helmikuuta 2016 sopimuksen finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta. Tavoitteena on parantaa kansainvälistä veroyhteistyötä ja verosäännösten noudattamista.

Sopimus on tärkeä askel meneillään olevissa toimissa, joilla pyritään estämään veropetoksia ja verovilppiä. Sopimuksella päivitetään vuoden 2004 sopimusta, jolla varmistettiin, että Andorra soveltaa säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa EU-direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä.

Uuden sopimuksen mukaisesti EU:n jäsenvaltiot ja Andorra vaihtavat automaattisesti tietoja asukkaidensa finanssitilitiedoista vuodesta 2018 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2017 kerättyjen tietojen osalta. Tavoitteena on käsitellä tilanteita, joissa veronmaksaja yrittää piilottaa tulona tai varallisuutena pidettävää pääomaa, josta ei ole maksettu veroja.

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa, että Andorra toteuttaa tehostettuja toimia, jotka vastaavat EU:n oikeudellista kehystä sellaisena kuin se on päivitetty joulukuussa 2014 (hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin muutos, ”DAC2”) ja joissa noudatetaan OECD:n vuoden 2014 globaalia standardia finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta koskevia menettelyjä. Sopimus hyödyttää myös Andorraa, joka on hiljattain uudistanut omaa verojärjestelmäänsä ryhtymällä verottamaan asukkaidensa henkilökohtaisia tuloja.

OECD:n standardin mukaisesti sopimuksen muilla määräyksillä pyritään varmistamaan, että vaihdetuissa tiedoissa ei ole kyse ainoastaan korkojen ja osinkojen kaltaisista tuloista vaan myös tilisaldoista ja finanssivarallisuuden myyntituotoista. Uudessa sopimuksessa on myös määrättävä pyynnöstä tapahtuvasta tietojenvaihdosta ilman ehtoja OECD:n viimeaikaisen toiminnan ja EU:n tämän alan työn mukaisesti.

Uuden sopimuksen perusteella jäsenvaltioiden ja Andorran verohallinnot

– tunnistavat asianomaisen veronmaksajan oikein ja yksiselitteisesti

– hallinnoivat ja panevat täytäntöön verolakejaan rajat ylittävissä tilanteissa

– arvioivat veron välttelyn todennäköisyyttä

– pyrkivät välttämään tarpeettomat lisätutkinnat.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti sopimukseen ja kannattaa sitä.

EU ja Andorra ovat sopineet, että sopimus tulee voimaan 1. tammikuuta 2017 edellyttäen, että osapuolet ovat saattaneet sisäiset menettelynsä päätökseen. Esittelijä suosittaa painokkaasti sopimuksen tekemistä ja ratifioimista mahdollisimman pikaisesti, jotta sopimus saadaan ajoissa voimaan.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

10.9.2015

Hyväksytty (pvä)

25.2.2016