Izvješće - A8-0047/2016Izvješće
A8-0047/2016

IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Andore o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Miguel Viegas
(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

Postupak : 2015/0285(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0047/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0047/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Andore o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća (COM(2015)0631),

–  uzimajući u obzir nacrt Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Andore o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (15510/2015),

–  uzimajući u obzir članak 115. i članak 218. stavak 6. podstavak 2. točku (b) i stavak 8. podstavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0028/2016),

–  uzimajući u obzir članak 59., članak 108. stavak 7. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0047/2016),

1.  odobrava sklapanje Protokola o izmjeni uz Sporazum;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kneževine Andore.

OBRAZLOŽENJE

Europska unija i Andora potpisale su 12. veljače 2016. sporazum o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima radi unapređivanja međunarodne porezne suradnje i izvršavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini.

Taj je sporazum važan korak u aktualnim naporima da se suzbiju porezne prijevare i utaja poreza te predstavlja nadogradnju sporazuma iz 2004., kojim se jamči da Andora primjenjuje mjere istovrijedne onima iz Direktive EU-a o oporezivanju dohotka od kamate na štednju.

Prema novom sporazumu države članice Europske unije i Andora automatski će razmjenjivati informacije o financijskim računima koje na njihovom teritoriju imaju građani države koja predstavlja drugu stranu u sporazumu i to počevši od 2018. godine za informacije prikupljene od 1. siječnja 2017. Cilj je uhvatiti se u koštac sa situacijama u kojima porezni obveznici žele prikriti kapital koji predstavlja dohodak ili imovinu za koju nije plaćen porez.

Sporazumom se želi zajamčiti da Andora primjenjuje pojačane mjere koje su istovrijedne pravnom okviru EU-a, kako je unaprijeđen u prosincu 2014. (izmjena Direktive o administrativnoj suradnji, tzv. DAC2), i koje su u skladu s postupcima automatske razmjene informacija o financijskim računima koji se preporučuju u okviru globalnog standarda OECD-a iz 2014. Od sporazuma će koristi imati i Andora, koja je nedavno provela reformu vlastitog poreznog sustava i uvela oporezivanje osobnog dohotka svojih rezidenata.

U skladu s navedenim standardom OECD-a pojedinim odredbama sporazuma želi se zajamčiti da se razmijenjene informacije ne odnose samo na dohodak kao što su kamate i dividende, već i na stanja na računu i prihode od prodaje financijske imovine. Prema odredbama novog sporazuma i u skladu s najnovijim pomacima u radu OECD-a i EU-a na tom području također se mora osigurati bezuvjetna razmjena informacija na zahtjev.

Zahvaljujući novom sporazumu porezne uprave u državama članicama i u Andori moći će:

– točno i nedvojbeno utvrditi o kojim je poreznim obveznicima riječ,

– primjenjivati i provoditi svoje porezne zakone u prekograničnim situacijama,

– procijeniti vjerojatnost utaje poreza,

– izbjeći nepotrebne daljnje istrage.

Izvjestitelj u potpunosti pozdravlja i podržava sporazum.

Europska unija i Andora dogovorile su se da će sporazum stupiti na snagu 1. siječnja 2017. pod uvjetom da su do tada dovršeni interni postupci dviju strana te izvjestitelj snažno potiče sklapanje i ratificiranje sporazuma što je prije moguće kako bi pravovremeno stupio na snagu.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

10.9.2015

Datum usvajanja

25.2.2016