Pranešimas - A8-0047/2016Pranešimas
A8-0047/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

29.2.2016 - (COM(2015) 0631 – C8-0000/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Miguel Viegas
(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2015/0285(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0047/2016
Pateikti tekstai :
A8-0047/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(COM(2015) 0631 – C8 0000/2016 – 2015/0285(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2015) 0631),

–  atsižvelgdamas į Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, projektą (15510/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą ir 8 dalies antrą pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0028/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 108 straipsnio 7 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0047/2016),

1.  pritaria protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas, sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Andoros Kunigaikštystės parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga ir Andora 2016 m. vasario 12 d. pasirašė susitarimą dėl automatinio keitimosi finansinių sąskaitų informacija, siekdami gerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atitiktį mokesčių srityje.

Šis susitarimas yra svarbus žingsnis šiuo metu vykstančioje kovoje su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu; juo pakoreguojamas 2004 m. susitarimas, kuriuo buvo užtikrinama, kad Andora taikytų priemones, lygiavertes ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos priemonėms.

Pagal naująjį susitarimą nuo 2018 m. ES ir Andora automatiškai keisis nuo 2017 m. sausio 1 d. renkama informacija apie finansines sąskaitas, kurias jų teritorijose turi ES ir Andoros rezidentai. Siekiama reaguoti į tuos atvejus, kai mokesčių mokėtojas bando nuslėpti kapitalą, kurį sudaro pajamos ar turtas, už kuriuos nebuvo sumokėti mokesčiai.

Susitarimu siekiama užtikrinti, kad Andora taikytų griežtesnes priemones, kurios yra lygiavertės ES teisinei tvarkai, patobulintai 2014 m. gruodžio mėn. (iš dalies pakeitus Administracinio bendradarbiavimo direktyvą (DAC2)), ir kad laikytųsi automatinių finansinių sąskaitų informacijos mainų procedūrų, rekomenduojamų pagal 2014 m. EBPO pasaulinį standartą. Tai bus naudinga ir Andorai, nes ji neseniai reformavo savo vidaus mokesčių sistemą ir įvedė savo rezidentų asmeninių pajamų mokesčius.

Laikantis to EBPO standarto, kitomis susitarimo nuostatomis siekiama užtikrinti, kad būtų keičiamasi ne tik informacija apie tokias pajamas, kaip palūkanos ir dividendai, bet ir apie sąskaitų likučius ir finansinio turto pardavimo pajamas. Pagal naująjį susitarimą, atsižvelgiant į naujausią EBPO ir ES veiklos raidą šioje srityje, taip pat turi būti besąlygiškai keičiamasi prašoma pateikti informacija.

Sudarius naująjį susitarimą mokesčių administratoriai valstybėse narėse ir Andoroje galės:

– teisingai ir aiškiai nustatyti atitinkamus mokesčių mokėtojus;

– administruoti savo mokesčių teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą tarpvalstybiniais atvejais;

– įvertinti mokesčių slėpimo veikos galimybę;

– išvengti nereikalingų tolesnių tyrimų.

Pranešėjas palankiai vertina ir visapusiškai remia šį susitarimą.

ES ir Andora susitarė, kad susitarimo preliminaraus taikymo pradžios data – 2017 m. sausio 1 d., jeigu bus užbaigtos susitarimo šalių atitinkamos vidaus procedūros, ir pranešėjas primygtinai ragina kuo greičiau susitarimą sudaryti ir ratifikuoti, siekiant užtikrinti, kad jis laiku įsigaliotų.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

10.9.2015

Priėmimo data

25.2.2016