Ziņojums - A8-0047/2016Ziņojums
A8-0047/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Miguel Viegas
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

Procedūra : 2015/0285(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0047/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0047/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2015)0631),

–  ņemot vērā projektu grozījumu protokolam Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem (15510/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu un 8. punkta otro daļu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0028/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 108. panta 7. punktu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0047/2016),

1.  apstiprina grozījumu protokola nolīgumam noslēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Andoras Firstistes valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība un Andora 2016. gada 12. februārī parakstīja nolīgumu par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu, lai uzlabotu starptautisko sadarbību nodokļu jomā un attiecīgo tiesību aktu ievērošanu.

Nolīgums ir svarīgs panākums pašreizējos centienos apkarot krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu, un ar to tiek atjaunināts 2004. gada nolīgums, kas nodrošināja, ka Andora piemēro pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi pasākumiem, kas noteikti ES direktīvā par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem.

Saskaņā ar jauno nolīgumu ES dalībvalstis un Andora automātiski apmainīsies ar informāciju par finanšu kontiem, kuri šo valstu teritorijā pieder otras valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem, un šī informācijas apmaiņa sāksies 2018. gadā un attieksies uz informāciju, kas ievākta, sākot ar 2017. gada 1. janvāri. Šādas informācijas apmaiņas mērķis ir novērst situāciju, kad nodokļu maksātāji cenšas slēpt kapitālu, ko veido ienākumi vai aktīvi, par kuriem nav samaksāti nodokļi.

Nolīguma mērķis ir nodrošināt, ka Andora piemēro pastiprinātus pasākumus, kas ir līdzvērtīgi ES tiesiskajam regulējumam, kuru atjaunināja 2014. gada decembrī (grozot direktīvu par administratīvu sadarbību (DAC2)), un ka tā ievēro finanšu kontu informācijas automātiskās apmaiņas procedūras, ko veicina ESAO 2014. gada globālais standarts. No nolīguma noslēgšanas labumu gūs arī Andora, kas nesen reformēja iekšzemes nodokļu sistēmu, ieviešot iedzīvotāju ienākuma nodokli saviem iedzīvotājiem.

Saskaņā ar minēto ESAO standartu nolīguma noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka informācijas apmaiņa attiecas ne tikai uz tādiem ienākumiem kā procenti un dividendes, bet arī uz kontu bilancēm un ieņēmumiem no finanšu aktīvu pārdošanas. Jaunais nolīgums arī paredz beznosacījumu informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma atbilstoši jaunākajām norisēm ESAO un ES darbu šajā jomā.

Jaunā nolīguma parakstīšanas rezultātā nodokļu iestādes dalībvalstīs un Andorā varēs:

– pareizi un nekļūdīgi identificēt attiecīgos nodokļu maksātājus,

– pārvaldīt savus nodokļu jomas tiesību aktus un nodrošināt to īstenošanu pārrobežu situācijās,

– izvērtēt iespējamību, ka notiek nodokļu nemaksāšana,

– novērst nevajadzīgu turpmāko izmeklēšanu.

Referents atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta šo nolīgumu.

ES un Andora ir vienojušās, ka nolīgums stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī ar nosacījumu, ka būs pabeigtas attiecīgās iekšējās procedūras, un referents stingri mudina nolīgumu noslēgt un ratificēt pēc iespējas drīzāk, lai nodrošinātu tā savlaicīgu stāšanos spēkā.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

10.9.2015

Pieņemšanas datums

25.2.2016