SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Miguel Viegas
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2015/0285(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0047/2016
Teksty złożone :
A8-0047/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2015)0631),

–  uwzględniając projekt protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (15510/2015),

–  uwzględniając art. 115 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) oraz ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0028/2016),

–  uwzględniając art. 59, art. 108 ust. 7 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0047/2016)

1.  zatwierdza zawarcie protokołu zmieniającego do Umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Księstwa Andory.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2016 r. Unia Europejska i Andora podpisały umowę w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych, mającą na celu poprawę międzynarodowej współpracy podatkowej i przestrzegania przepisów.

Umowa ta stanowi ważny krok w prowadzonych obecnie działaniach na rzecz walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania oraz aktualizuje umowę z 2004 r. przewidującą stosowanie przez Andorę środków równoważnych środkom przewidzianym w unijnej dyrektywie w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności.

Na mocy nowej umowy państwa członkowskie UE i Andora będą automatycznie wymieniać się informacjami finansowymi dotyczącymi rezydentów drugiej strony na ich terytoriach, począwszy od 2018 r. w odniesieniu do informacji zgromadzonych od dnia 1 stycznia 2017 r. Celem jest zaradzenie sytuacjom, w których podatnik usiłuje ukryć kapitał stanowiący dochód lub aktywa, od których nie odprowadzono podatków.

Umowa ma zagwarantować, że Andora będzie stosowała wzmocnione środki równoważne przepisom prawnym UE zaktualizowanym w grudniu 2014 r. (zmieniona dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej, tzw. dyrektywa DAC 2) oraz zgodne z zasadami automatycznej wymiany informacji finansowych określonymi w globalnym standardzie OECD z 2014 r. Przyniesie ona też korzyści Andorze, która zreformowała niedawno krajowy system podatkowy, wprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych dla swoich rezydentów.

Zgodnie z tym standardem inne postanowienia umowy mają na celu zapewnienie, że wymieniane informacje będą dotyczyły nie tylko dochodów, np. odsetek i dywidend, ale także sald rachunków i wpływów ze sprzedaży aktywów finansowych. Zgodnie z nową umową wymagana jest również bezwarunkowa wymiana informacji na żądanie, zgodnie z najnowszymi wynikami prac OECD i UE w tym obszarze.

Dzięki nowej umowie administracje podatkowe w państwach członkowskich i w Andorze będą mogły:

– prawidłowo i jednoznacznie identyfikować odpowiednich podatników;

– stosować i egzekwować ich obowiązujące przepisy podatkowe w sytuacjach transgranicznych;

– ocenić prawdopodobieństwo uchylenia się od opodatkowania;

– uniknąć zbędnych dalszych dochodzeń.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje tę umowę i w pełni ją popiera.

UE i Andora uzgodniły, że umowa zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r. po zakończeniu ich odpowiednich procedur wewnętrznych, w związku z czym sprawozdawca apeluje o jak najszybsze zawarcie i ratyfikowanie umowy w celu zapewnienia jej terminowego wejścia w życie.

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Procedura uproszczona - data decyzji

10.9.2015

Data przyjęcia

25.2.2016