RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Miguel Viegas
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2015/0285(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0047/2016
Texte depuse :
A8-0047/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2015)0631),

–  având în vedere proiectul de Protocol de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (15510/2015),

–  având în vedere articolul 115 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) și alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Parlamentul a fost consultat de către Consiliu (C8-0028/2016),

–  având în vedere articolul 59, articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0047/2016),

1.  aprobă încheierea Protocolului de modificare a acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Principatului Andorra.

EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană și Andorra au semnat, la 12 februarie 2016, un acord privind schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea în domeniul fiscal și respectarea normelor fiscale la nivel internațional.

Acordul reprezintă un pas important în cadrul eforturilor actuale de combatere a fraudelor și a evaziunii fiscale și actualizează acordul din 2004 prin care se asigura faptul că Andorra aplică măsuri echivalente celor din directiva UE privind impozitarea veniturilor din economii.

Conform noului acord, statele membre ale UE și Andorra vor face schimb automat de informații cu privire la conturile financiare deținute pe teritoriul lor de către rezidenții lor respectivi, începând din 2018 pentru informațiile colectate de la 1 ianuarie 2017. Scopul acestui demers este de a trata situațiile în care contribuabilul încearcă să ascundă un capital care reprezintă venituri sau active pentru care nu s-au achitat impozite.

Acordul are drept obiectiv să asigure faptul că Andorra aplică măsuri consolidate echivalente celor prevăzute de cadrul juridic al UE, actualizat în decembrie 2014 (prin modificarea Directivei privind cooperarea administrativă, „DAC2”), și că respectă schimbul automat de informații privind conturile financiare promovat de standardul global al OCDE din 2014. De asemenea, acesta va aduce beneficii Andorrei care și-a reformat recent sistemul fiscal național prin introducerea impozitării venitului personal pentru rezidenții săi.

În conformitate cu standardul OCDE, dispozițiile suplimentare din acord sunt menite să asigure faptul că informațiile care fac obiectul schimburilor vizează nu doar venituri cum ar fi dobânzile și dividendele, ci și soldurile conturilor și veniturile obținute din vânzarea activelor financiare. Schimbul necondiționat de informații la cerere trebuie asigurat și în cadrul noului acord, în conformitate cu cele mai recente evoluții ale activității OCDE și UE în acest domeniu.

Ca urmare a noului acord, autoritățile fiscale din statele membre și Andorra vor fi în măsură:

- să identifice corect și fără echivoc contribuabilii în cauză;

- să administreze și să pună în aplicare legile fiscale naționale în situații cu caracter transfrontalier;

- să evalueze probabilitatea comiterii unei evaziuni fiscale;

- să evite efectuarea unor anchete suplimentare inutile.

Raportorul salută și sprijină pe deplin acordul.

UE și Andorra au convenit ca acordul să intre provizoriu în vigoare de la 1 ianuarie 2017, sub rezerva finalizării procedurilor lor interne, iar raportorul îndeamnă cu tărie ca acordul să fie încheiat și ratificat cât mai curând, pentru a se asigura intrarea în vigoare în timp util.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Procedură simplificată - data deciziei

10.9.2015

Data adoptării

25.2.2016