SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Miguel Viegas
(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2015/0285(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0047/2016
Predkladané texty :
A8-0047/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2015)0631),

–  so zreteľom na návrh pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (15510/2015),

–  so zreteľom na článok 115 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a odsek 8 druhý pododsekZmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0028/2016),

–  so zreteľom na článok 59, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0047/2016),

1.  schvaľuje uzavretie pozmeňujúceho protokolu k dohode;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Andorrského kniežatstva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia a Andorra podpísali 12. februára 2016 dohodu o automatickej výmene informácií o finančných účtoch, ktorej cieľom je zlepšovať medzinárodnú spoluprácu a dodržiavanie predpisov v oblasti daní.

Dohoda je významným krokom v rámci pretrvávajúceho úsilia zameraného na obmedzenie daňových podvodov a daňových únikov a dopĺňa dohodu z roku 2004, ktorou sa zabezpečilo, že Andorra uplatňuje opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sa stanovujú v smernici EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor.

Na základe novej dohody si budú členské štáty EÚ a Andorra automaticky vymieňať informácie o finančných účtoch obyvateľov druhej strany na svojom území, a to od roku 2018, pokiaľ ide o informácie zozbierané od 1. januára 2017. Cieľom je riešiť situácie, keď sa daňovník snaží skryť kapitál v podobe príjmu alebo majetku, za ktorý nebola zaplatená daň.

Zámerom dohody je zabezpečiť, aby Andorra uplatňovala prísnejšie opatrenia rovnocenné s právnym rámcom EÚ, ktorý bol doplnený v decembri 2014 (zmenou smernice o administratívnej spolupráci, „DAC2“), a ktorý je v súlade s postupmi automatickej výmeny informácií o finančných účtoch, ktoré podporuje globálny štandard OECD z roku 2014. Bude prínosná aj pre Andorru, kde nedávno prebehla reforma vnútorného daňového systému spojená so zavedením zdaňovania osobných príjmov jej obyvateľov.

V zhode so štandardom OECD majú ďalšie ustanovenia dohody zabezpečiť, aby sa vymieňané informácie týkali nielen príjmov, ako sú úroky a dividendy, ale aj stavu na účtoch a výnosov z predaja finančných aktív. Na základe novej dohody sa tiež musí na požiadanie zabezpečiť bezpodmienečná výmena informácií v súlade s najnovším vývojom rozpracovania tejto oblasti v OECD a EÚ.

Výsledkom novej dohody bude schopnosť daňových správ v členských štátoch a Andorre:

– správne a jednoznačne identifikovať príslušných daňovníkov;

– vykonávať a presadzovať svoje daňové zákony v cezhraničných situáciách;

– preskúmať pravdepodobnosť, že dochádza k daňovým únikom;

– vyhnúť sa ďalšiemu nepotrebnému vyšetrovaniu.

Spravodajca plne víta a podporuje návrh dohody.

EÚ a Andorra sa dohodli, že dohoda sa začne predbežne uplatňovať od 1. januára 2017 v závislosti od dokončenia vnútorných postupov na obidvoch stranách. Spravodajca naliehavo vyzýva na uzatvorenie a ratifikáciu dohody v najskoršom možnom termíne s cieľom zabezpečiť jej skorý vstup do platnosti.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

10.9.2015

Dátum prijatia

25.2.2016