Betänkande - A8-0047/2016Betänkande
A8-0047/2016

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

29.2.2016 - (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Miguel Viegas
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2015/0285(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0047/2016
Ingivna texter :
A8-0047/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2015)0631),

–  med beaktande av förslaget till ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (15510/2015),

–  med beaktande av artikel 115 samt artikel 218.6 andra stycket b och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0028/2016),

–  med beaktande av artiklarna 59, 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0047/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att ändringsprotokollet till avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Furstendömet Andorra.

MOTIVERING

Europeiska unionen och Andorra undertecknade den 12 februari 2016 ett avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, i syfte att förbättra det internationella skattesamarbetet och efterlevnaden av skattelagstiftningen på internationell nivå.

Avtalet är ett viktigt steg i de pågående insatserna för att bekämpa skattebedrägeri och skatteundandragande, och uppdaterar avtalet från 2004 som garanterade att Andorra tillämpade åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i ett EU-direktiv om beskattning av inkomster från sparande.

Enligt det nya avtalet kommer EU:s medlemsstater och Andorra automatiskt utbyta uppgifter om finansiella konton som innehas på deras territorier av deras respektive invånare från och med 2018 för uppgifter som inkommit sedanden 1 januari 2017. Syftet är att åtgärda situationer där skattebetalare försöker att dölja kapital som utgör inkomster eller tillgångar för vilka skatt inte har betalats.

Avtalet syftar till att säkerställa att Andorra vidtar mer kraftfulla åtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i EU:s rättsliga ram, i dess uppdaterade version från december 2014 (ändring av direktivet om administrativt samarbete) och som stämmer överens med förfarandena för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, i enlighet med OECD:s globala standard från 2014. Det kommer även gynna Andorra som nyligen reformerade sitt inhemska skattesystem genom införandet av inkomstbeskattning för privatpersoner bosatta i landet.

I linje med denna OECD-standard syftar ytterligare bestämmelser till att garantera att upplysningar som lämnas inte enbart gäller inkomster såsom räntor och utdelningar, utan också kontosaldon och inkomster från försäljning av finansiella tillgångar. Ovillkorligt utbyte av upplysningar på begäran måste också ske enligt det nya avtalet, i linje med den senaste utvecklingen inom OECD:s och EU:s arbete på detta område.

Som ett resultat av det nya avtalet kommer skatteförvaltningarna i medlemsstaterna och Andorra att kunna

– korrekt och entydigt identifiera berörda skattebetalare,

– administrera och verkställa sin skattelagstiftning i gränsöverskridande situationer,

– bedöma sannolikheten för skatteundandragande,

– förhindra fortsatta onödiga utredningar.

Föredraganden välkomnar och stöder avtalet helt och hållet.

EU och Andorra har kommit överens om att avtalet ska börja tillämpas den 1 januari 2017, i väntan på att deras respektive interna förfaranden slutförs. Föredraganden insisterar på att avtalet slutförs och ratificeras så fort som möjligt så att det kan träda i kraft enligt tidsplanen.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Förenklat förfarande - beslut

10.9.2015

Antagande

25.2.2016