Διαδικασία : 2015/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0048/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0048/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 22
CRE 27/04/2016 - 22

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.68
CRE 28/04/2016 - 4.68
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0204

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 782kWORD 255k
8.4.2016
PE 571.449v03-00 A8-0048/2016

σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή

(2015/2007(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγήτρια: Terry Reintke

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή

(2015/2007(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες το 1995, και ιδίως τον τομέα «Γυναίκες και μέσα ενημέρωσης»,

–  έχοντας υπόψη το τελικό έγγραφο της 23ης ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του 2000, στο οποίο τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναγνωρίζονται ως επιτεύγματα που προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την ενδυνάμωση των γυναικών, αλλά συνεπάγονται και δυνητικούς κινδύνους,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση Αρχών και το Σχέδιο Δράσης της Γενεύης που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη φάση της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το 2003,

–  έχοντας υπόψη τη Δέσμευση και την Ατζέντα της Τύνιδας για την κοινωνία της πληροφορίας, που προσδιορίζουν λεπτομερώς χρηματοδοτικούς και διεθνείς μηχανισμούς για την υλοποίηση των προγραμμάτων της WSIS τα οποία εγκρίθηκαν κατά τη δεύτερη φάση της WSIS στην Τύνιδα από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τις αναφορές στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων οι οποίες περιέχονται στη Δήλωση για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της WSIS και το συναφές Όραμα WSIS+10 για την WSIS μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Φόρουμ της WSIS που πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2015 στη Γενεύη με τίτλο: «Innovating Together: Enabling ICTs for Sustainable Development» (Καινοτομώντας μαζί: αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη), στο οποίο συμμετείχε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη τους άξονες δράσης της WSIS του 2014, που συνδυάστηκαν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) με σκοπό να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ αυτών των παγκόσμιων στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την ενίσχυση και προώθηση, έως το 2030, της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, γενετικών χαρακτηριστικών, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, φυλής, κοινωνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, οικονομικής ή άλλης κατάστασης,

–  έχοντας υπόψη αφενός τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015) (SEC(2010)1079/2), που περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων σχετικά με τις γυναίκες και το διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά τις ΤΠΕ, και αφετέρου τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της στρατηγικής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών του Ιουνίου 2014 με τίτλο «Γυναίκες και Οικονομία: Οικονομική ανεξαρτησία από την άποψη της μερικής απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης», στα οποία αναφέρεται ότι «Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 προσδιορίζει ορισμένους τομείς ανάπτυξης κατά προτεραιότητα, στους οποίους συγκαταλέγονται ο τομέας της περίθαλψης και ο επιστημονικός και ο τεχνολογικός τομέας. Προκειμένου να σημειωθεί πλήρης εκμετάλλευση του αναπτυξιακού δυναμικού στην Ευρώπη στους τομείς αυτούς, είναι σημαντικό να ξεπερασθούν τα στερεότυπα περί των φύλων και να καταπολεμηθεί ο διαχωρισμός της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση(6), και ιδίως την πρωτοβουλία «Μεγάλος συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας»,

–  έχοντας υπόψη τη δράση 60 του ψηφιακού θεματολογίου, που αφορά την ενθάρρυνση των γυναικών να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και την αύξηση του ποσοστού των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη τον δεύτερο πυλώνα της Στρατηγικής της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που αποσκοπεί στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού και κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ψηφιακών δικτύων και καινοτόμων υπηρεσιών, καθώς και τον τρίτο πυλώνα, που υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με πολίτες που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν εργασία,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Empowering women on the Internet» (Ενδυνάμωση των γυναικών στο διαδίκτυο), που δημοσιεύτηκε το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, το οποίο αφορά την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση(7),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και ειδικότερα τους στόχους τους όσον αφορά τις «Γυναίκες και τα Μέσα Ενημέρωσης», με τους οποίους επιδιώκονται αφενός η αυξημένη συμμετοχή και πρόσβαση των γυναικών στην έκφραση και τη λήψη αποφάσεων εντός ή διαμέσου των μέσων ενημέρωσης και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, και αφετέρου μια ισορροπημένη και μη στερεοτυπική παρουσίαση των γυναικών στα μέσα,

–  έχοντας υπόψη τον «Ευρωπαϊκό κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τις γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ» που εξέδωσε η Επιτροπή το 2013·

–  έχοντας υπόψη την εις βάθος ανάλυση που πραγματοποίησε το 2012 με τίτλο «Οι γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ»·

–  έχοντας υπόψη την εις βάθος ανάλυση που πραγματοποίησε το 2015 με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών στο Διαδίκτυο»·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τίτλο «Violence against women – an EU-wide survey. Main results» (Bία κατά των γυναικών – μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ. Kύρια αποτελέσματα), η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της(8), καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή, καθώς και την ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή της,

–  έχοντας υπόψη τόσο τον κύκλο πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος, που ξεκίνησε το 2014, όσο και τον τομέα προτεραιότητας της εμπορίας ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0048/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει επιφέρει επαναστατικές και ριζικές αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης σε πληροφορίες και στον τρόπο παροχής πληροφοριών, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, μελέτης και εργασίας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες συμμετοχής στον δημόσιο και στον πολιτικό διάλογο, στην κατάρτιση και στην αγορά εργασίας, ανοίγει νέες προοπτικές για μια αυτοκαθοριζόμενη ζωή και προσφέρει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση δεν επηρεάζει μόνο τις αγορές αλλά ολόκληρη την κοινωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της πληροφορίας, η οποία ενισχύεται από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), παρέχει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά τη δημιουργία και την κατανομή πλούτου και γνώσεων, όπως έχει καταδείξει για παράδειγμα η βιομηχανία δωρεάν και ανοιχτής πηγής λογισμικού, η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο που παράγεται, διανέμεται, υποστηρίζεται και χρησιμοποιείται το λογισμικό, καθιστώντας δυνατή την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση παρέχει επιπλέον ευκαιρίες για πιο ευέλικτη και διαφοροποιημένη χρήση του χρόνου και του χώρου και για την ανάπτυξη πιο ισότιμων κοινωνικών μοντέλων· λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας μπορεί να δημιουργήσει νέες διαστάσεις αποκλεισμού, όπως για παράδειγμα τον κίνδυνο δημιουργίας διαχωρισμών σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο φύλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη μόλις το 9 % των προγραμματιστών είναι γυναίκες, ότι μόλις το 19 % των ηγετικών στελεχών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι γυναίκες (έναντι 45 % σε άλλους τομείς υπηρεσιών) και ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 19 % των επιχειρηματιών (έναντι 54 % σε άλλους τομείς υπηρεσιών)(9)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις αυτές προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για την ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς διευκολύνεται η πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις με μη συμβατικά μέσα, παρέχεται μια πλατφόρμα έκφρασης, που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για ανάληψη δράσης, και δημιουργούνται νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και οργάνωσης εκστρατειών με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των γυναικών και των κοριτσιών, των ατόμων ΛΟΑΔΜ αλλά και των ατόμων με ειδικές ανάγκες όπως τα άτομα με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας δεν αφορά μόνο τη δικαιοσύνη και την ισότητα, αλλά θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση τόσο των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στην κοινωνία όσο και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και με τις ικανότητες πληροφορικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει ισχυρό αντίκτυπο στην κατανάλωση και στην κατανομή των μέσων ενημέρωσης, κυρίως για τους νεότερους χρήστες, δεδομένου ότι ανοίγει νέους διαύλους και επιτρέπει την εδραίωση ενός λιγότερο ιεραρχικού τοπίου μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να διευκολύνει την ενδυνάμωση των γυναικών αλλά και να την θέσει προ νέων προκλήσεων, λόγω της αρνητικής, ταπεινωτικής και στερεοτυπικής παρουσίασης των γυναικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδοί της ψηφιακής επικοινωνίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις μητέρες και τους πατέρες σε γονική άδεια καθώς και τους ανθρώπους που εργάζονται κατ᾽ οίκον·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, καθώς μεταβάλλει τις αλυσίδες αξίας και δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και πιο ευέλικτα εργασιακά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες για ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και για τηλεργασία που δημιούργησε η ψηφιοποίηση μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο συμβάλλοντας στην ένταξη μειονεκτουσών ομάδων γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι υπάρχουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορούν να πλήξουν ειδικά τις γυναίκες, όπως η διάβρωση των δικαιωμάτων και των ωραρίων εργασίας των εργαζομένων καθώς και των ορίων μεταξύ επαγγελματικών και μη επαγγελματικών ευθυνών, που οδηγούν στην αύξηση των χαμηλά αμειβόμενων και των επισφαλών μορφών απασχόλησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των προσόντων στον τομέα των ΤΠΕ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση της ένταξης των γυναικών και των κοριτσιών στην αγορά εργασίας, αλλά και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως τα άτομα με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερα αμειβόμενους τομείς, θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ενδυνάμωση και στην ανεξαρτησία των γυναικών με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας, η ευθύνη μετατίθεται ολοένα και περισσότερο από την εταιρεία στο άτομο, αλλάζοντας τους όρους της συμμετοχής των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αποφάσεις διαμορφώνουν σαφώς το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιπτώσεις πολλαπλών ατομικών συμβάσεων με διάφορες εταιρείες και ιδρύματα είναι δυσχερέστερη η παρακολούθηση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας στον ίδιο χώρο εργασίας, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για μια κοινωνία πραγματικής ισότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος περισσότερων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ θα μπορούσε να ενισχύσει μια αγορά στην οποία αναμένεται να σημειωθούν ελλείψεις εργατικού δυναμικού και όπου η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών θα είχε ως αποτέλεσμα ετήσια αύξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά περίπου 9 δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε σημαντικό βαθμό στα προγράμματα πτυχίων ΤΠΕ, όπου αποτελούν μόνο το 20% περίπου των αποφοίτων στον τομέα, ενώ μόνο το 3% του συνόλου των γυναικών αποφοίτων έχουν πτυχίο ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή τους στον τομέα των ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο μόνο το 30% του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες, συντελεί στην εγκατάλειψη του τομέα των ΤΠΕ από πολλές γυναίκες λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη «Women active in the ICT sector», η Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσει έλλειψη 900 000 εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ αναπτύσσεται ταχέως δημιουργώντας περίπου 120 000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ότι ο τομέας των ΤΠΕ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό, καθώς και από χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών προσόντων των γυναικών και της θέσης τους στον τομέα των ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι λιγότερο από το 20% των επιχειρηματιών του τομέα των ΤΠΕ είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (54%) των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα των ΤΠΕ εργάζονται σε θέσεις με χαμηλότερες αποδοχές ή χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων, και μόνο μια μικρή μειονότητα (8%) αυτών των γυναικών εργάζονται σε θέσεις μηχανικών λογισμικού υψηλού επιπέδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται επίσης στις θέσεις λήψης αποφάσεων του συγκεκριμένου τομέα, καθώς μόνο το 19,2% των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ έχουν γυναίκες διευθύντριες σε σύγκριση με το 45,2 % των εργαζομένων σε άλλους τομείς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 55 ετών και άνω διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ανεργίας και αδράνειας στην αγορά εργασίας, καθώς το μέσο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 55-64 ετών στην ΕΕ είναι μόνο 42%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 58% για τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού και ηλεκτρονικών δεξιοτήτων μεγεθύνει ακόμη περισσότερο αυτόν τον κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση και η επένδυση στις ψηφιακές ικανότητες των γυναικών 55 ετών και άνω θα ενίσχυε τις ευκαιρίες απασχόλησής τους και θα προσέφερε ένα επίπεδο προστασίας έναντι του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του σεξισμού και των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο εμποδίζουν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, διευρύνοντας περαιτέρω το ήδη σημαντικό ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων στους τομείς των ΤΠΕ, των μέσων ενημέρωσης και σε συναφείς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υφιστάμενα στερεότυπα όσον αφορά τα φύλα εμποδίζουν τις γυναίκες να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητές τους ως χρηστών, φορέων καινοτομίας και δημιουργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για σαφή πολιτική βούληση, συγκεκριμένες δράσεις και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για να αλλάξει αυτή η κατάσταση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν καίριας σημασίας παράγοντες για την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή και, ως εκ τούτου, για μια κοινωνία που είναι βιώσιμη στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60 % των μαθητών στην ΕΕ δεν χρησιμοποιούν ποτέ ψηφιακό εξοπλισμό στην τάξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό γυναικών αποφοίτων του κλάδου των ΤΠΕ, που ήταν ήδη χαμηλό, έχει μειωθεί περαιτέρω· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στους κλάδους STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά), ενώ οι μισές περίπου γυναίκες που αποφοιτούν δεν απασχολούνται κατόπιν σε θέσεις εργασίας σε αυτούς τους κλάδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Code Week), οι ΤΠΕ για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, η Startup Europe Leaders Club και ο Μεγάλος Συνασπισμός για ψηφιακές θέσεις εργασίας, πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των ΤΠΕ παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, συνάδοντας με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, και την απομάκρυνσή τους από τη φτώχεια·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση ευνοεί την προώθηση της άμεσης δημοκρατίας μέσω του διαδικτύου, επιτρέποντας ως εκ τούτου τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και την καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στον συνδυασμό ψηφιοποίησης και άμεσης δημοκρατίας, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δραστηριοποιηθούν εκτός των παραδοσιακών πολιτικών δομών, με στόχο την πλήρη και ευρεία συμμετοχή τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ, όπως όλες οι τεχνολογίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για να απειληθούν οι γυναίκες, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους και, σε τελική ανάλυση, η ενδυνάμωσή τους, όπως στην περίπτωση του διαδικτυακού εκφοβισμού, της επίμονης παρακολούθησης, της εμπορίας ανθρώπων μέσω διαδικτύου, της ρητορικής μίσους, της υποκίνησης μίσους, των διακρίσεων και της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωνυμία στο διαδίκτυο συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό αυτών των μορφών βίας κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους οι νέες προκλήσεις και οι νέοι κίνδυνοι πρέπει να προσδιορίζονται και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα από τους φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και από τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προβλέπεται περιθώριο για την ανταλλαγή πληροφοριών στο διαδίκτυο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαύλων και πλατφορμών που διευκολύνουν ορισμένες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες χρησιμοποιούνται επίσης για την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο οι επαγγελματίες των φορέων δίωξης να αναγνωρίσουν τις μεταβολές που επιφέρει η ψηφιοποίηση σε αυτές τις εγκληματικές πράξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης αναγκαίο να αυξηθεί η ενημέρωση των επαγγελματιών εκπαίδευσης σχετικά με αυτές τις νέες μορφές ψηφιακών απειλών και να διατεθούν χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ και των κρατών μελών για την προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή και δέουσα χρήση του διαδικτύου και τους κινδύνους της διαδικτυακής βίας λόγω φύλου, τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια και για την εξασφάλιση της συμμετοχής των ανδρών και των αγοριών στον αγώνα κατά της βίας εις βάρος γυναικών και κοριτσιών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές μορφές επικοινωνίας έχουν συμβάλει στην επικράτηση ρητορικής μίσους και απειλών κατά των γυναικών, με αποτέλεσμα το 18% των γυναικών στην Ευρώπη να έχουν υποστεί από την εφηβεία τους κάποια μορφή παρενόχλησης από ανθρώπους που έχουν γνωρίσει μέσω διαδικτύου και ο αριθμός των θυμάτων διαδικτυακής βίας να ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των απειλών κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των απειλών θανάτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψηφιακές μορφές βίας τόσο στο γενικό κοινό όσο και στους σχετικούς επαγγελματίες, όπως είναι οι αστυνομικοί και οι εκπαιδευτικοί, παραμένει ανεπαρκής για να εξασφαλίσει κατάλληλη πρόληψη, παρακολούθηση και βοήθεια στα θύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μορφές διαδικτυακής βίας δεν αντικατοπτρίζονται ακόμη πλήρως στο ποινικό δίκαιο, ούτε στους τρόπους και στις διαδικασίες δίωξης σε όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισης του συστήματος δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που ασκούν βία και εκφράζουν μίσος πολύ σπάνια καταγγέλλονται, ερευνώνται, διώκονται και καταδικάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να αναγνωριστεί σε επίπεδο ΕΕ ο δυνητικά διασυνοριακός χαρακτήρας της κακοποίησης και της βίας στο διαδίκτυο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η συνεκτίμησή της κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την προαγωγή της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οπτική του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής για την ψηφιοποίηση στην Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες όχι μόνο περιλαμβάνονται αλλά και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ψηφιακών εξελίξεων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαμηλή συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών στην εκπαίδευση που σχετίζεται με τις ΤΠΕ και αργότερα στην απασχόληση στον εν λόγω τομέα, είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ των στερεοτύπων που επικρατούν για τα φύλα που ξεκινά από τα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής και της εκπαίδευσης και συνεχίζεται μέχρι την επαγγελματική σταδιοδρομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες που περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ περιλαμβάνουν: στερεότυπα εφ' όρου ζωής, διαχωρισμό μεταξύ «παραδοσιακά ανδρικών και γυναικείων» δραστηριοτήτων, χόμπι και παιχνιδιών από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, σχετική έλλειψη γυναικείων προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ καθώς και περιορισμένη προβολή των γυναικών στον εν λόγω τομέα ιδίως σε ηγετικές θέσεις·

Γενικές συστάσεις

1.  παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό που προσφέρουν η κοινωνία της πληροφορίας, οι ΤΠΕ και το διαδίκτυο για την προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών, των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους και της ισότητας των φύλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, γενετικών χαρακτηριστικών, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, φυλής, κοινωνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων ή οικονομικής κατάστασης·

2.  τονίζει ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί μια νέα βασική υπηρεσία που είναι αναγκαία για όλο τον κόσμο – άνδρες, γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, δεδομένου ότι το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα καίριο εργαλείο για την καθημερινή ζωή των ατόμων στην οικογένεια, την εργασία, την εκπαίδευση και τη μάθηση, για τη διαχείριση των επιχειρήσεων, της δημόσιας διοίκησης, των οργανισμών και των οργανώσεων και για τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει και να κατευθύνει καλύτερα το ψηφιακό θεματολόγιο και τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά με σκοπό την αντιμετώπιση του έντονου χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ και την προώθηση της πλήρους ένταξης των γυναικών στον τομέα, και ιδίως στα τεχνικά και τηλεπικοινωνιακά επαγγέλματα, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των γυναικών και των κοριτσιών στον κλάδο των ΤΠΕ και σε άλλους κλάδους STEM, την αύξηση της προβολής των γυναικών στον ψηφιακό τομέα, την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και της συμμετοχής των γυναικών μέσω καλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη συστηματική εφαρμογή εκτιμήσεων αντικτύπου στα φύλα και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των εργασιών της για το ψηφιακό θεματολόγιο και τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ώστε να ενσωματωθεί δεόντως η θεμελιώδης ευρωπαϊκή αρχή περί ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και, τέλος, την υποστήριξη των προσπαθειών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων γυναικών για ένα διαδίκτυο χωρίς αποκλεισμούς·

4.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις ψηφιακές πρωτοβουλίες και να αναγνωρίσουν ότι η ψηφιακή ισχύς προωθεί ένα νέο, ισχυρότερο κύμα ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ζητήματα φύλου και την ισότητα των φύλων· επισημαίνει στην Επιτροπή την αποτελεσματικότητα του διαδικτύου όταν χρησιμοποιείται σε εκστρατείες, σε φόρα και για την προβολή των γυναικείων προτύπων: όλα τα παραπάνω βοηθούν στην ταχύτερη καθιέρωση της ισότητας των φύλων· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τοποθέτησης των γυναικών στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού θεματολογίου της, ούτως ώστε η νέα ψηφιακή εποχή να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την προώθηση της ισότητας των φύλων·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην προσεχή στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2016-2020, συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την υποστήριξη της ενσωμάτωσης και της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας και την έντονη προώθηση των δικτύων γυναικών στο διαδίκτυο, καθώς τα δίκτυα αυτά αντιπροσωπεύουν μια αυτοδιοργανούμενη και «από τη βάση προς την κορυφή» προσέγγιση στην ενδυνάμωση των γυναικών και θα πρέπει να λάβουν όλη την υποστήριξη που είναι αναγκαία για να καταστούν μακροπρόθεσμα βιώσιμα·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης», αλλά εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη οπτική της, καθώς υποτιμά τις σημαντικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η ψηφιοποίηση για την επίτευξη μιας ίσης και συμμετοχικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και δεν αναγνωρίζει επαρκώς τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν η στοχευμένη στήριξη και η χρηματοδότηση των υποδομών για την ενδυνάμωση των γυναικών·

7.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο δωρεάν και ανοιχτής πηγής λογισμικό στον τομέα των ΤΠΕ και στην ψηφιακή αγορά· θεωρεί το δωρεάν και ανοιχτής πηγής λογισμικό εργαλείο ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων και του εκδημοκρατισμού στην ψηφιακή αγορά και στον τομέα ΤΠΕ· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει και στον τομέα του λογισμικού ανοιχτής πηγής ευαισθητοποίηση ως προς την ισότητα των φύλων·

8.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να υποστηρίξουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις που προωθούν ο ΟΗΕ και οι οργανισμοί του, ιδίως στο πλαίσιο της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και των Παγκόσμιων Διασκέψεων Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), με στόχο την επιδίωξη της ενδυνάμωσης των γυναικών στην ψηφιακή εποχή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με στόχο να προωθηθεί η ίση συμμετοχή των γυναικών στις ψηφιακές εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν πολυετή σχέδια δράσης για την επίτευξη ισότητας των φύλων στην κοινωνία της πληροφορίας και στις ΤΠΕ, τα οποία θα αποσκοπούν: στην αύξηση της πρόσβασης των γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας, στη βελτίωση και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ από τις γυναίκες, στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ, στην ενίσχυση των γνώσεων των γυναικών για τις ΤΠΕ μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην προώθηση της εργασίας και του επιχειρηματικού πνεύματος των γυναικών μέσω της τακτικής χρήσης του διαδικτύου και των ψηφιακών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου που να προωθεί την ισότητα των φύλων, στην προώθηση της συνεχούς ανταλλαγής, διάδοσης και συνεχούς επικοινωνίας όσον αφορά τις αξίες της ισότητας, στην προώθηση της πρόσβασης στις ΤΠΕ και της χρήσης τους ως εργαλείων κατά των διακρίσεων λόγω φύλου σε τομείς όπως η βία λόγω φύλου, στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διάδοση και την αξιολόγηση πολιτικών και σχεδίων ισότητας·

Συμμετοχή

10.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση σε όλα τα επίπεδα πολιτικής συμμετοχής καθώς και στη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας· τονίζει τις σημαντικές ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιοποίηση και οι πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τη διαφάνεια και την ενίσχυση της κυβερνητικής λογοδοσίας· τονίζει επιπλέον ότι οι ΤΠΕ μπορούν να ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των γυναικών να συμμετέχουν σε έρευνες και φόρα συζήτησης και να υποβάλλουν παράπονα ή καταγγελίες ανώνυμα·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ψηφιοποίηση στον τομέα της πολιτικής προκειμένου να προωθηθεί η άμεση δημοκρατία που να επιτρέπει ενεργότερη συμμετοχή όλων των πολιτών, και να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η υπέρβαση απαρχαιωμένων δομών και εμποδίων που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες καταξίωσης των γυναικών και των μελών υποεκπροσωπούμενων ομάδων σε εκλογικά και θεσμικά περιβάλλοντα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τη δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογικές διαδικασίες ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια που συχνά αφορούν συγκεκριμένα τις γυναίκες·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για να στοχεύσει ειδικά στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των γυναικών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με την ψηφιοποίηση και τις ΤΠΕ, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη δημοκρατική συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε στόχους που αφορούν το φύλο στις προσεχείς αξιολογήσεις της υλοποίησής του·

13.  επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα νέα μέσα στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις δημοκρατικές διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων στη διαχείριση και στους ρυθμιστικούς και συμβουλευτικούς φορείς σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ισότητας των φύλων στον χώρο των μέσων ενημέρωσης καταπολεμώντας τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο και την ανεπαρκή εκπροσώπηση των γυναικών· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τη δικτύωση μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των επαγγελματικών οργανώσεων των μέσων ενημέρωσης, για να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να αναγνωριστούν οι ειδικές ανάγκες τους στα μέσα ενημέρωσης·

14.  τονίζει τον καίριο ρόλο της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών στη διακυβέρνηση του διαδικτύου, που εκφράζεται μέσα από φόρα όπως το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις ψηφιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να τις στηρίξουν τόσο στη βάση όσο και σε διεθνές επίπεδο, και να προωθήσουν τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα εν λόγω φόρα και δίκτυα·

15.  θεωρεί ότι η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, στους δημόσιους έστω χώρους, θα διασφαλίσει περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών ευκαιριών για τις γυναίκες και θα αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, πράγμα που θα συμβάλει επίσης στη μεγαλύτερη κοινωνική ένταξή τους και σε θετικές εξελίξεις όσον αφορά περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία της επέκτασης του ψηφιακού θεματολογίου της στις αγροτικές περιοχές, ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός και απομόνωση κανενός πολίτη, και ιδίως των γυναικών, και να υπάρχουν ψηφιακές ευκαιρίες για όλους·

Αγορά εργασίας

16.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στις εταιρείες ΤΠΕ και σε άλλους συναφείς τομείς, στα όργανα εκπροσώπησης και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων και σε θέσεις ευθύνης, να παρακολουθούν στενά και να δίνουν συνέχεια στην πρόοδο που επιτυγχάνεται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε αυτόν τον τομέα·

17.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ, ιδίως μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών και των μελών διοικητικών συμβουλίων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η οδηγία σχετικά με την ίση εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για αλλαγή της νοοτροπίας εντός των εταιρειών, που θα έχει αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, και συνεπώς ζητεί εμφατικά να απεμπλακεί η οδηγία στο Συμβούλιο· υπενθυμίζει με έμφαση την ευθύνη της Επιτροπής για τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υπέρβαση του αδιεξόδου στο Συμβούλιο όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ για διαφάνεια και μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ τονίζοντας τη σημασία που έχει η διαφορετικότητα και δημιουργώντας περισσότερα και ισχυρότερα κίνητρα τόσο για τις εταιρείες όσο και για τις γυναίκες, όπως πρότυπα και δυνατότητες σταδιοδρομίας, με σκοπό να αυξηθεί η ορατότητα των γυναικών·

19.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων και να καταπολεμήσουν τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει, και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω, νέους μηχανισμούς προστασίας προσαρμοσμένους στα πρότυπα εργασίας και σταδιοδρομίας που έχουν διαμορφωθεί από την ψηφιοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των γυναικών· υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως σε κλάδους που επηρεάζονται σημαντικά από την ψηφιοποίηση, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία καθώς και η ποιότητα και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας στην εποχή της ψηφιοποίησης· επισημαίνει ότι πρέπει να προσδιοριστούν οι αναγκαίες γενικές προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων·

20.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις πλήρεις δυνατότητες της ευελιξίας που προσφέρει η ψηφιοποίηση στο θέμα της ισορροπίας επαγγελματικής-προσωπικής ζωής, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας καθιστά απαραίτητη την προσαρμογή των πολιτικών για την αγορά εργασίας καθώς και των υποκείμενων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τον οδικό χάρτη της Επιτροπής με τίτλο «Νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», να προσδιορίσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και την ανάγκη προσαρμογής του χώρου εργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης, ιδίως για τους εργαζόμενους με ευθύνες φροντίδας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν επίσης με στοχευμένο τρόπο στις ψηφιακές εργασιακές πρακτικές, ούτως ώστε να βελτιωθεί για όλους η ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δια βίου μάθηση και τα προγράμματα κατάρτισης καθώς και τα προγράμματα που βοηθούν στην προετοιμασία για μια καλύτερη προσαρμογή ή μια πιθανή αλλαγή επαγγελματικής σταδιοδρομίας, σύμφωνα με την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρονικές δεξιότητες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες 55 ετών και άνω, ώστε να μην αποκλείονται από την αγορά εργασίας·

22.  ζητεί όλα τα μέτρα στον εν λόγω τομέα να διατηρήσουν τη γραφειοκρατική επιβάρυνση των επιχειρήσεων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο· αναφέρει ότι η υπερβολική επιβάρυνση μπορεί να απειλήσει την αποδοχή και να οδηγήσει σε απώλειες ή μετατοπίσεις θέσεων εργασίας· επικροτεί τους λειτουργικούς και συνεργατικούς συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν από τις δύο πλευρές του κλάδου σε κράτη μέλη με ισχυρή παράδοση συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση· θεωρεί τη συμμετοχή αυτή πρότυπο βέλτιστης πρακτικής για τις ευρωπαϊκές οικονομίες·

23.  επισημαίνει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει μία από τις σημαντικότερες πτυχές του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στον τομέα των ΤΠΕ και ζητεί ως εκ τούτου από τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν επιτέλους να εφαρμόζουν ενεργά τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας και διαρκών θετικών μέτρων, κατά προτίμηση μέσω της νομοθεσίας, και να θεσπίσουν μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών και συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο· ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ισότητας των αμοιβών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Νέο ξεκίνημα για τους εργαζόμενους γονείς», που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας για το 2016, δεδομένου ότι το μισθολογικό χάσμα αυξάνεται ακόμα περισσότερο όταν οι εργαζόμενοι γίνονται γονείς·

24.  επισημαίνει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό χάσμα· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση ορθών και δίκαιων αμοιβών, όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Juncker·

25.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν συστήματα φόρων και παροχών χωρίς αντικίνητρα που αποτρέπουν τα άτομα που συνεισφέρουν μικρότερο εισόδημα στο νοικοκυριό από το να εργαστούν ή να εργαστούν περισσότερο, καθώς οι γυναίκες είναι αυτές που συνήθως συνεισφέρουν μικρότερο εισόδημα, τάση που κυριαρχεί στον τομέα των ΤΠΕ·

26.  επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογική διαφορά καθώς και διαφορά ως προς την επαγγελματική εξέλιξη για τις γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των ΤΠΕ· τονίζει ότι τίθεται υπό απειλή η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση ορθών και δίκαιων αμοιβών, ενώ η εν λόγω αρχή αποτελεί βασικό άξονα της κοινωνικής δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας και πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαφυλάσσεται· υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να εδραιωθούν στην ψηφιακή οικονομία οι ανισότητες στις αμοιβές και την επαγγελματική εξέλιξη· τονίζει ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και οι σχετικές επενδύσεις στις πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης θα συμβάλουν στη μείωση της μισθολογικής ανισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και στην οικονομία της ψηφιακής αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των θέσεων εργασίας στην εποχή της ψηφιοποίησης·

27.  επικροτεί τις πολλές ευκαιρίες και τη μεγαλύτερη ευελιξία που προσφέρει η ψηφιακή εποχή στους εργαζομένους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως ευκαιρίες για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά εργασίας των γονέων μικρών παιδιών και των ανθρώπων με αναπηρίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των ΤΠΕ όσον αφορά την ευέλικτη εργασία και την εργασιακή ασφάλεια, ωστόσο τονίζει επίσης τις νέες προκλήσεις που συνδέονται με αυτήν την εξέλιξη και ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εφαρμογή επαρκών διατάξεων για την ασφάλεια· τάσσεται υπέρ του «δικαιώματος αποσύνδεσης» των εργαζομένων εκτός των συμφωνημένων ωρών εργασίας·

28.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η τάση που δημιουργεί η ψηφιοποίηση προς πιο ευέλικτες πρακτικές εργασίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ασταθείς μορφές απασχόλησης· τονίζει ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως η υπερκόπωση, τα οποία οφείλονται στη συνεχή προσβασιμότητα, συνιστούν σοβαρό κίνδυνο· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της πλήρους συμμόρφωσης με τους καθορισμένους χρόνους ανάπαυσης για τους εργαζομένους, προκειμένου να διατηρηθούν τα όρια του χρόνου εργασίας, όπως ορίζονται από το εργατικό δίκαιο των μεμονωμένων κρατών μελών·

Εκπαίδευση και κατάρτιση

29.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον εκπαιδευτικό τομέα μέσω της προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού και της συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ μέσω της ενσωμάτωσης του προγραμματισμού, των νέων μέσων και τεχνολογιών στα προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων καθώς και στην εξωσχολική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση, και σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού, με στόχο τη μείωση και την εξάλειψη των ελλείψεων στις ψηφιακές δεξιότητες και την ενθάρρυνση των κοριτσιών και των νέων γυναικών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους τομείς της επιστήμης και των ΤΠΕ· εν προκειμένω, τονίζει τη σημασία των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που διασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους καθώς και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ·

30.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν εκπαίδευση στις ΤΠΕ κατάλληλη για κάθε ηλικία από τα πρώτα κιόλας στάδια της εκπαίδευσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να αναπτύξουν το ενδιαφέρον και την κλίση τους στον ψηφιακό τομέα και παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση των κοριτσιών στους τομείς STEM από μικρή ηλικία, δεδομένου ότι τα κορίτσια απομακρύνονται νωρίτερα από τα μαθήματα θετικών επιστημών, μηχανικής, μαθηματικών και τεχνολογίας (STEM) κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσής τους, λόγω των στερεοτύπων για τα φύλα που περιβάλλουν αυτά τα μαθήματα και λόγω της έλλειψης προτύπων, με αποτέλεσμα την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε αυτά τα αντικείμενα σπουδών στο πανεπιστήμιο, η οποία επεκτείνεται και στον χώρο εργασίας· υπογραμμίζει ότι τόσο η καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν τα φύλα όσο και η ψηφιακή κατάρτιση θα πρέπει να ξεκινούν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να συνεχίζονται σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης έως και την εκπαίδευση ενηλίκων και την κατάρτιση ατόμων που έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας·

31.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση που στοχεύει ειδικά στις μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες καθ᾽ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου και πέραν αυτού, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που έχουν ευθύνες φροντίδας και για τις γυναίκες που διέκοψαν προσωρινά τη σταδιοδρομία τους ή επανέρχονται στον χώρο εργασίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μείνουν πίσω στην όλο και ταχύτερη μετάβαση προς την ψηφιοποίηση·

32.  σημειώνει ότι η εκπαίδευση στις ψηφιακές τεχνολογίες, τις ΤΠΕ και την κωδικοποίηση, σε μικρή ηλικία, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενδυνάμωση των κοριτσιών, την ενθάρρυνσή τους να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα και την υπέρβαση των στερεοτύπων περί των φύλων· τονίζει ότι η αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στις σπουδές με αντικείμενο τους κλάδους STEM στην ανώτατη εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της εκπροσώπησής τους στον ψηφιακό τομέα·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ δημιουργώντας περισσότερα κίνητρα και δομές υποστήριξης για τις γυναίκες, όπως πρότυπα, προγράμματα καθοδήγησης και δυνατότητες σταδιοδρομίας, με σκοπό να αυξηθεί η προβολή των γυναικών· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, όπου είναι απαραίτητο, με σκοπό την προώθηση της διδασκαλίας και την τόνωση του ενδιαφέροντος για τους κλάδους STEM τόσο γενικά όσο και ειδικά για τις φοιτήτριες·

34.  επισημαίνει την αξία των ΤΠΕ, και ειδικότερα των διαδικτυακών προγραμμάτων κατάρτισης, για τα κορίτσια και τις γυναίκες, αλλά και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, όπως οι άνθρωποι με αναπηρίες και οι κάτοικοι αγροτικών και απόμακρων περιοχών καθώς και τις δυνατότητες τηλεργασίας, ούτως ώστε να βελτιωθεί η εκπαίδευση αυτών των ομάδων και να αυξηθούν οι ευκαιρίες τους για απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας·

35.  σημειώνει τον σημαντικό ρόλο και τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν η εκπαίδευση στις τέχνες και το σχέδιο (τυπική, άτυπη και μη τυπική), οι δημιουργικές βιομηχανίες και ο πολιτιστικός τομέας για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών και την προώθησή τους στον ψηφιακό τομέα· τονίζει ως εκ τούτου πόσο σημαντικό είναι να συνδεθούν οι τομείς STEM με τους οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις τέχνες και να μετατραπεί με αυτόν τον τρόπο το ακρωνύμιο STEM σε STEAM·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες ως εργαλεία μείωσης των εμποδίων για την είσοδο στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και να θεσπίσει κριτήρια αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε δεξιότητες ως ποσοστό του ΑΕγχΠ·

37.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν, ιδίως μέσω εκστρατειών πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, τη συμμετοχή των γυναικών σε κλάδους που θεωρούνται βάσει των επικρατούντων στερεοτύπων «ανδρικοί», όπως είναι η ψηφιοποίηση· υπογραμμίζει την ανάγκη να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην πολιτική ψηφιοποίησης·

38.  επικροτεί τον ευρωπαϊκό «κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τις γυναίκες και τις ΤΠΕ» και ζητεί την ευρεία και ενεργή εφαρμογή του· επικροτεί τον «μεγάλο συνασπισμό για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας» που δημιουργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ενθαρρύνει τις συμμετέχουσες εταιρείες να εστιάσουν ιδιαίτερα στην πρόσληψη και στην παροχή ίσων ευκαιριών σταδιοδρομίας στις γυναίκες·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν προγράμματα εξοικείωσης των γονέων με τις ΤΠΕ που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους προκειμένου οι ενήλικες να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για τις γνωριμίες και τις σχέσεις που είναι πιθανό να αναπτυχθούν στο διαδίκτυο, καθώς και να μειωθεί το χάσμα των γενεών που υφίσταται σε επίπεδο πληροφορικής·

40.  τονίζει τη σημασία βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού γραμματισμού με σκοπό να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις ΤΠΕ των γυναικών που για διάφορους λόγους δεν διαθέτουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες· υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που η εν λόγω διαδικασία δεν εφαρμοστεί ορθά, θα δημιουργηθούν περαιτέρω διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στον συγκεκριμένο τομέα· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων·

41.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της κωδικοποίησης, των νέων μέσων και των τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων, και επισημαίνει τις δυνατότητες που παρουσιάζουν οι ψηφιακές δεξιότητες ως προς τη μείωση των φραγμών πρόσβασης στην αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία του συνεχούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ των φύλων στον εν λόγω τομέα.

42.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την οικοδόμηση μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχύσει την προβολή των γυναικών στην τεχνολογία μέσω της δημιουργίας επιχορηγούμενων θέσεων καθηγητών για γυναίκες στον κλάδο των ΤΠΕ, μέσω της θέσπισης ενός πιλοτικού προγράμματος για ένα ευρωπαϊκό διαδικτυακό πανεπιστήμιο με έμφαση στις ΤΠΕ και στην τεχνική μηχανική και μέσω της εισαγωγής ενός ειδικού προγράμματος υποτροφιών για γυναίκες στον κλάδο των ΤΠΕ και των νέων μέσων·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και τις επιχειρήσεις, να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στις ΤΠΕ συλλέγοντας ξεχωριστά δεδομένα για κάθε φύλο σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, ορίζοντας στόχους, δείκτες και σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου της πρόσβασης των γυναικών στις ΤΠΕ και για την προώθηση παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται από εταιρείες ΤΠΕ·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν περισσότερο την ενδυνάμωση των γυναικών στους ψηφιακούς τομείς και τις ΤΠΕ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας και των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, προωθώντας την ψηφιακή εκπαίδευση και διευκολύνοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως είναι τα προγράμματα μικρο-χρηματοδότησης και τα δίκτυα στήριξης·

Επενδύσεις και χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας

45.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέσουν κεφάλαια για να βελτιώσουν την πρόσβαση στα υπάρχοντα κεφάλαια και, εφόσον είναι αναγκαίο, να διαθέσουν κεφάλαια για γυναίκες επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχειρήσεις στον κλάδο των ΤΠΕ και ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και δίκτυα καθοδήγησης των γυναικών και δίκτυα ανταλλαγής μεταξύ ομοτίμων, ενισχύοντας την καινοτομία και τις επενδύσεις στην ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλη χρηματοδοτική υποστήριξη και κατάρτιση στις γυναίκες που προτίθενται να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον τομέα της ψηφιοποίησης ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα σε αυτόν τον κλάδο·

46.  είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ιδίως σε σχέση με τον στόχο της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά που συνίσταται στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον ΤΠΕ και για τη βελτίωση των ευκαιριών χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις· σημειώνει τη σημασία της πρόσβασης των γυναικών στη μικρο-χρηματοδότηση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα·

47.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει πλήρως την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησής της κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των ταμείων της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα ευρωπαϊκά ταμεία (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013) και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμετοχή οργανώσεων γυναικών στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή στοχευμένων δράσεων που ενισχύουν τον ρόλο των γυναικών στις ΤΠΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την ανάλυση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμετοχή εταίρων, μεταξύ άλλων σε σχέση με το ψηφιακό θεματολόγιο·

49.  ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να καταρτίσει προγράμματα στήριξης σε σχέση με επενδύσεις στον τομέα των ΤΠΕ μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ευνοϊκούς πιστωτικούς όρους και δάνεια για εταιρείες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, στις οποίες τουλάχιστον το 40 % του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει και να προαγάγει μια ψηφιακή επιχειρηματική νοοτροπία για τις γυναίκες, να προωθήσει και να στηρίξει οικονομικά μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα δικτύωσης και καθοδήγησης για γυναίκες και να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο των γυναικών στα υφιστάμενα προγράμματα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη αλλά και τις εταιρείες να καταρτίσουν πολιτικές διαφορετικότητας που δεν θα εστιάζουν μόνο στην πρόσληψη των γυναικών αλλά θα προχωρούν περισσότερο με στόχο την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και διοίκησης·

51.  υπογραμμίζει τον ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων και των εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες και οι συνεταιρισμοί, για την ενδυνάμωση των γυναικών όσον αφορά την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στους ψηφιακούς τομείς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών στον τομέα των ΤΠΕ·

52.  παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αξιοποιήσουν περισσότερο τον «Μεγάλο συνασπισμό για την ψηφιακή απασχόληση» για να στηρίξουν μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών και των κοριτσιών, στην προώθηση της γυναικείας απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ, και στην ευρύτερη διάδοση των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης·

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο

53.  ζητεί να προσδιοριστούν οι προκλήσεις που συνεπάγεται η χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου για τη διάπραξη εγκλημάτων, την εξαπόλυση απειλών ή τη διάπραξη παρενοχλήσεων ή πράξεων βίας κατά των γυναικών λόγω μισογυνισμού, ομοφοβίας ή τρανσφοβίας ή άλλου είδους διακριτικής μεταχείρισης· παροτρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν κατάλληλα αυτά τα ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ομάδες γυναικών με πολλαπλά προβλήματα που τις καθιστούν ευάλωτες και να εξασφαλίσουν ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις διωκτικές υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εγκλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαδικτυακή ανωνυμία και τον δυνητικό διασυνοριακό χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων και φαινομένων κακομεταχείρισης· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την επιβολή του νόμου, δηλαδή την εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων κατά της βίας, του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και της επίμονης παρακολούθησης στο διαδίκτυο, καθώς και της ρητορικής μίσους·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για τη δίωξη των ομοφοβικών και τρανσφοβικών εγκλημάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα και της νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την αντιμετώπιση του σεξισμού και των στερεότυπων που αφορούν τα φύλα στην εκπαίδευση και στα μέσα επικοινωνίας στο πλαίσιο της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ίση μεταχείριση·

56.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κώδικα δεοντολογίας τόσο για την δική της όσο και για την επικοινωνία των οργανισμών της ΕΕ, ώστε να προωθηθεί η ενδυνάμωση των γυναικών και να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα και ο σεξισμός καθώς και η υποεκπροσώπηση και η ακατάλληλη εκπροσώπηση των γυναικών·

57.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί για τις γυναίκες και τα κορίτσια λόγω της ψηφιοποίησης κατά την εφαρμογή της μελλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων· τονίζει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ευαίσθητα δεδομένα μόνο για περιορισμένους σκοπούς και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να κοινοποιούν περαιτέρω τα εν λόγω δεδομένα·

58.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για να διασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων σχετικά με τη διαφύλαξη των ευαίσθητων δεδομένων που περιέχονται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

59.  παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδοτική στήριξη προς τις υποδομές για την ασφαλέστερη χρήση των ψηφιακών διαδικτυακών υπηρεσιών που χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των γραμμών παροχής βοήθειας για τα θύματα του εκφοβισμού στο διαδίκτυο· υπογραμμίζει ότι τα κορίτσια έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πέσουν θύματα αυτού του φαινομένου σε σχέση με τα αγόρια·

60.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την προστασία των κοριτσιών από τη διαφήμιση στο ψηφιακό περιβάλλον, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές που είναι επιβλαβείς για τη σωματική και ψυχική τους υγεία· καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει και να επεκτείνει το πρόγραμμα «Safer Internet», λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη διάσταση του φύλου, ως ένα από τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των κοριτσιών στον ψηφιακό κόσμο·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει και να υποστηρίξει προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού και κατάρτισης, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους του ψηφιακού κόσμου και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, στοχεύοντας στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως στους μαθητές όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς, στους επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης και στους επαγγελματίες σε θέματα επιβολής του νόμου· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει εκστρατείες κατά του σεξισμού και των στερεοτύπων που αφορούν τα φύλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ψηφιακά μέσα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των ψηφιακών μέσων για την εξάλειψη των στερεοτύπων·

62.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριλάβει στη στρατηγική της για την εμπορία ανθρώπων, η οποία θα εφαρμοστεί μετά το 2016, διατάξεις σχετικά με την πρόληψη, την υποστήριξη των θυμάτων, την ασφαλή επιστροφή και την επανένταξη, καθώς και σχετικά με τον ρόλο του διαδικτύου· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της παρενόχλησης και της επίμονης παρακολούθησης μέσω διαδικτύου·

63.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους και χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, ούτως ώστε να μπορέσει να διεξαγάγει έρευνα και να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν καλύτερα προς όφελος των γυναικών και της ισότητας των φύλων·

64.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τους φορείς της ΕΕ, καθώς και από τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες τους για την επιβολή του νόμου να συνεργάζονται και να συντονίζουν με συγκεκριμένα μέσα τη δράση τους για την καταπολέμηση της χρήσης των ΤΠΕ για τη διάπραξη εγκλημάτων που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, την παρενόχληση και την επίμονη παρακολούθηση στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι αυτά τα εγκλήματα έχουν συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα και ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ζωτική σημασία για τη δίωξή τους· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και πιθανώς να αναθεωρήσουν το ποινικό τους δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νέες μορφές ψηφιακής βίας θα είναι σαφώς καθορισμένες και αναγνωρισμένες, και ότι θα εφαρμόζονται οι κατάλληλοι τρόποι δίωξης· ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δικτυακές πύλες υποβολής καταγγελιών, ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν έναν ασφαλή και εμπιστευτικό διαδικτυακό χώρο όπου θα μπορούν να αναφέρουν περιπτώσεις παρενόχλησης από χρήστες του διαδικτύου· ζητεί την κάλυψη αυτών των ζητημάτων από τη Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και από το Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για την υποστήριξη των θυμάτων σε υποθέσεις του ψηφιακού τομέα, καθώς και για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια δικαστικών υποθέσεων που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα·

65.  καλεί την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατόν στις απαραίτητες ενέργειες για την κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, με την επιφύλαξη της ευθύνης της ΕΕ να εξετάσει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον τερματισμό και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών σε όλα τα κράτη μέλη, και καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει καθοριστική σημασία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μορφών βίας, καθώς εισάγει εναρμονισμένους νομικούς ορισμούς και τρόπους δίωξης των εγκλημάτων που διευκολύνονται από τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας, όπως η εμπορία ανθρώπων και η επίμονη παρακολούθηση·

66.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου που θα περιέχει νομοθετικό μέσο και θα αντιμετωπίζει τις νέες μορφές βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, όπως ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο, η ανάρτηση υποτιμητικών εικόνων στο διαδίκτυο, η διάδοση προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο στα κοινωνικά μέσα χωρίς τη συγκατάθεση των ενεχομένων προσώπων κ.λπ.·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στο διαδίκτυο με μεγαλύτερη προσοχή την αθέμιτη προσέγγιση θυμάτων από τρομοκρατικές ομάδες που στρατολογούν νέες γυναίκες για να τις παντρευτούν ή να τις αναγκάσουν να εκπορνευτούν σε τρίτες χώρες·

º

º  º

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

27.1. 2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή

(2015/2007(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta Steinruck

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τον «Ευρωπαϊκό κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τις γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ» που εξέδωσε η Επιτροπή το 2013·

–  έχοντας υπόψη την εις βάθος ανάλυση που πραγματοποίησε το 2012 με τίτλο «Οι γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ»·

–  έχοντας υπόψη την εις βάθος ανάλυση που πραγματοποίησε το 2015 με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών στο Διαδίκτυο»·

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 20% των 2,7 εκατομμυρίων ατόμων που εργάζονται στον τομέα των ΤΠΕ είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα στον τομέα των ΤΠΕ και κυρίως στις θέσεις λήψης αποφάσεων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, το ενδεχόμενο εισόδου περισσοτέρων γυναικών στην αγορά της ψηφιακής απασχόλησης μπορεί να δώσει κινητήρια ώθηση στο ΑΕγχΠ της ΕΕ ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη «Women active in the ICT sector», η Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσει έλλειψη 900 000 εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ αναπτύσσεται ταχέως δημιουργώντας περίπου 120 000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαμηλή συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών στην εκπαίδευση που σχετίζεται με τις ΤΠΕ και αργότερα στην απασχόληση στον εν λόγω τομέα, είναι μεταξύ άλλων παραγόντων, αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης στερεοτύπων σχετικά με τα φύλα που ξεκινά από τα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής και της εκπαίδευσης και συνεχίζεται μέχρι την επαγγελματική σταδιοδρομία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση που σχετίζεται με τις ΤΠΕ και στην απασχόληση στον τομέα αυτόν είναι πολυάριθμοι και διαφέρουν σε κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως η δημιουργία στερεοτύπων που σχετίζονται με τα φύλα, και γενικότερα ο διαχωρισμός που σχετίζεται με τα φύλα, καθώς και η σχετική έλλειψη γυναικείων προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ και η περιορισμένη ορατότητα των γυναικών στον εν λόγω τομέα ιδίως σε ηγετικές θέσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ χαρακτηρίζεται τόσο από κάθετο όσο και από οριζόντιο διαχωρισμό, ο οποίος είναι ακόμα υψηλότερος από τον διαχωρισμό στους υπόλοιπους τομείς, καθώς και από χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών προσόντων των γυναικών και της θέσης που κατέχουν στον τομέα των ΤΠΕ· σημειώνει ότι η πλειονότητα (54%) των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα των ΤΠΕ εργάζονται σε θέσεις με χαμηλότερες αποδοχές ή ειδίκευση, και μόνο μια μικρή μειονότητα (8%) αυτών των γυναικών εργάζονται σε θέσεις ιδιαίτερα εξειδικευμένων μηχανικών λογισμικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται επίσης στις θέσεις λήψης αποφάσεων του συγκεκριμένου τομέα, καθώς μόνο το 19,2% των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ έχουν γυναίκες διευθύντριες σε σύγκριση με το 45,2% των εργαζομένων σε άλλους τομείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχτεί ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

1.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προωθήσουν την ισότητα των φύλων, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, τους φορείς εκπροσώπησης και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να προωθήσουν την ισορροπία των φύλων στις θέσεις λήψης αποφάσεων, καθώς και να παρακολουθήσουν στενά την πρόοδο και τις τάσεις στον τομέα αυτόν· καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθήσουν στενά την πρόοδο που απαιτείται και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τα υφιστάμενα στοιχεία όσον αφορά τις γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των ΤΠΕ και να αξιολογήσει τον οικονομικό αντίκτυπο της ενσωμάτωσης περισσότερων γυναικών στον εν λόγω τομέα·

2.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες για αύξηση του ποσοστού γυναικών σε ηγετικές θέσεις στην ΕΕ· σημειώνει ότι πρέπει να εξεταστούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων, όταν παρατηρείται διαρθρωτική μεροληψία σε βάρος ενός φύλου και δεν του παρέχεται η ελευθερία να διορθώσει την κατάσταση από μόνο του· επισημαίνει ότι οι εταιρείες σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία όταν χαρακτηρίζονται από ίση εκπροσώπηση μεταξύ των φύλων· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε υποχρέωση ποσόστωσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά μεγέθη των εταιρειών και τις διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν στα κράτη μέλη·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ τονίζοντας τη σημασία που έχει η διαφορετικότητα και δημιουργώντας περισσότερα και ισχυρότερα κίνητρα τόσο για τις εταιρείες όσο και για τις γυναίκες, όπως πρότυπα και δυνατότητες σταδιοδρομίας, με σκοπό να αυξηθεί η ορατότητα των γυναικών· επικροτεί τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την προώθηση δικτυακών δομών και προγραμμάτων καθοδήγησης που ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν να απεμπλακεί η οδηγία σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις και να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας ώστε να βελτιωθεί η ίση εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών σε εταιρείες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύπτει όλα τα διευθυντικά στελέχη· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την προώθηση της επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας των εταιρειών μέσω θετικών δράσεων·

4.   ζητεί όλα τα μέτρα στον εν λόγω τομέα να διατηρήσουν τη γραφειοκρατική επιβάρυνση των επιχειρήσεων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο· αναφέρει ότι η δυσανάλογα υψηλή γραφειοκρατική επιβάρυνση μπορεί να απειλήσει την αποδοχή και να οδηγήσει σε απώλειες ή μετεγκαταστάσεις θέσεων εργασίας· επικροτεί τους λειτουργικούς και συνεργατικούς συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν από τις δύο πλευρές του κλάδου σε κράτη μέλη με ισχυρή παράδοση συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση· θεωρεί τη συμμετοχή αυτή πρότυπο βέλτιστης πρακτικής για τις ευρωπαϊκές οικονομίες·

5.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας καθώς αλλάζει τη δυναμική του τομέα της απασχόλησης, δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και πιο ευέλικτες εργασιακές συνθήκες, όπως η τηλεργασία, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, για την καλύτερη συμφιλίωση των επαγγελματικών και οικιακών καθηκόντων τους·

6.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, όπου είναι απαραίτητο, με σκοπό την προώθηση της διδασκαλίας και την τόνωση του ενδιαφέροντος για τις θετικές επιστήμες (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανολογία και μαθηματικά) εν γένει, και ιδίως για τις φοιτήτριες· επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας επιχορηγούμενων θέσεων καθηγητών για τις γυναίκες στις ΤΠΕ και ώστε να δημιουργηθούν πρότυπα για τα κορίτσια και τις γυναίκες σε αυτόν τον τομέα·

7.  ζητεί από τα κράτη μέλη να φροντίσουν να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για την απασχόληση των γυναικών· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τους Στόχους της Βαρκελώνης και τη σημασία της ποιοτικής και οικονομικά προσιτής παιδικής φροντίδας για τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών· τονίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής για την ισότητα·

8.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν συστήματα φόρων και παροχών χωρίς αντικίνητρα που αποτρέπουν τα άτομα που συνεισφέρουν μικρότερο εισόδημα στο νοικοκυριό από το να εργαστούν ή να εργαστούν περισσότερο, καθώς οι γυναίκες είναι αυτές που συνήθως συνεισφέρουν μικρότερο εισόδημα, τάση που κυριαρχεί στον τομέα των ΤΠΕ·

9.  ζητεί από την Επιτροπή, όπου προβλέπεται η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον ψηφιακό γραμματισμό των γυναικών, να διασφαλίσει προσεκτική, σταθερή και συνεχή παρακολούθηση των εν λόγω πόρων προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κατάχρηση και να καταστεί αποτελεσματική η αξιοποίησή τους·

10.  ζητεί τακτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, ώστε να συζητείται η εφαρμογή της διάστασης του φύλου στο ψηφιακό θεματολόγιο· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει μια κοινωνική διάσταση, η οποία θα περιλαμβάνει την ισότητα των φύλων, τόσο στο ψηφιακό θεματολόγιο όσο και στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην πρωτοβουλία της για το πρόγραμμα εργασίας του 2016 με τίτλο «Νέο ξεκίνημα για τους εργαζόμενους γονείς»·

11.  επικροτεί τον «Ευρωπαϊκό κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τις γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ» και ζητεί την ευρεία και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του· επικροτεί τον «μεγάλο συνασπισμό για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας» που δημιουργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ενθαρρύνει τις συμμετέχουσες εταιρείες να εστιάσουν ιδιαίτερα στην πρόσληψη γυναικών και στην παροχή ίσων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης στις γυναίκες· τονίζει τη συμβολή που μπορούν να έχουν αυτές οι πρωτοβουλίες στη μείωση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού σε πολλά κράτη μέλη·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν νέους τρόπους απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες, στην ψηφιακή εποχή, καθώς και να λάβουν μέτρα υπέρ των πλέον ευπαθών ομάδων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναζητήσουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων με σκοπό την καταπολέμηση των επισφαλών συνθηκών εργασίας· τονίζει ότι είναι ανάγκη να προσδιοριστούν νέες μορφές κοινωνικής προστασίας, καθώς και ότι, με τις νέες αυτές μορφές εργασίας, οι γυναίκες ήδη αντιμετωπίζουν ανισότητες σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων·

13.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση στην επιχειρηματικότητα και τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι απαραίτητες δομές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ και τις νεοσύστατες ψηφιακές επιχειρήσεις, ιδίως μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης των γυναικών επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση·

14.  επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογική διαφορά καθώς και διαφορά ως προς την επαγγελματική εξέλιξη για τις γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των ΤΠΕ· τονίζει ότι τίθεται υπό απειλή η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση ορθών και δίκαιων αμοιβών, ενώ η εν λόγω αρχή αποτελεί βασικό άξονα της κοινωνικής δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας και πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαφυλάσσεται· υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να εδραιωθούν στην ψηφιακή οικονομία οι ανισότητες στις αμοιβές και την επαγγελματική εξέλιξη· τονίζει ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και οι σχετικές επενδύσεις στις πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης θα συμβάλουν στη μείωση της μισθολογικής ανισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης επίσης και στην οικονομία της ψηφιακής αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των θέσεων εργασίας στην εποχή της ψηφιοποίησης·

15.  σημειώνει ότι, παρά τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην κοινωνία, οι δομές δεν έχουν ακόμα προσαρμοστεί επαρκώς και δεν παρέχουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από αυτές τις αλλαγές·

16.  επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση στην αγορά εργασίας αλλάζει τη φύση της εργασίας και των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και της ευελιξίας στην οργάνωση της εργασίας· τονίζει ότι αυτές οι νέες δυνατότητες απαιτούν την επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό όρων όπως ο «τόπος εργασίας» και το «ωράριο εργασίας»· τονίζει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων που κατοχυρώνονται από το εργατικό δίκαιο των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζονται ανεξάρτητα από τις νέες μορφές και την οργάνωση της εργασίας που επιφέρει η ψηφιοποίηση·

17.  επικροτεί τις πολλές ευκαιρίες και τη μεγαλύτερη ευελιξία που προσφέρει η ψηφιακή εποχή στους εργαζομένους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως ευκαιρίες για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά εργασίας των γονέων μικρών παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των ΤΠΕ όσον αφορά την ευέλικτη εργασία και την εργασιακή ασφάλεια, ωστόσο τονίζει επίσης τις νέες προκλήσεις που συνδέονται με αυτήν την εξέλιξη και ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εφαρμογή επαρκών διατάξεων περί ασφαλείας· τάσσεται υπέρ του «δικαιώματος αποσύνδεσης» των εργαζομένων εκτός των συμφωνημένων ωρών εργασίας·

18.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η τάση που δημιουργεί η ψηφιοποίηση προς πιο ευέλικτες πρακτικές εργασίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ασταθείς μορφές απασχόλησης· τονίζει ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως η υπερκόπωση, τα οποία οφείλονται στη συνεχή προσβασιμότητα, συνιστούν σοβαρό κίνδυνο· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της πλήρους συμμόρφωσης με τους καθορισμένους χρόνους ανάπαυσης για τους εργαζομένους, προκειμένου να διατηρηθούν τα όρια του χρόνου εργασίας, όπως ορίζονται από το εργατικό δίκαιο των μεμονωμένων κρατών μελών·

19.  τονίζει ότι η ζήτηση για νέες δεξιότητες, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της κατάρτισης, καθώς και μέσω της συμπληρωματικής εκπαίδευσης, των δραστικών μέτρων για την αγορά εργασίας και της δια βίου μάθησης, με σκοπό να προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός και η αντιμετώπιση του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ των φύλων, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των υποψηφίων υψηλής ειδίκευσης· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων με σκοπό να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις ΤΠΕ των γυναικών που για διάφορους λόγους δεν διαθέτουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες· υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που η εν λόγω διαδικασία δεν εφαρμοστεί ορθά, θα δημιουργηθούν περαιτέρω διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στον συγκεκριμένο τομέα· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων·

20.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ηλεκτρονική μάθηση να χρησιμοποιείται πιο εντατικά ως μέσο απόκτησης προσόντων και δεξιοτήτων από τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας·

21.  τονίζει τη σημασία της απόκτησης δεξιοτήτων ΤΠΕ σε μικρή ηλικία, και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα κορίτσια ενθαρρύνονται να παρακολουθούν μαθήματα ΤΠΕ σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους· τάσσεται υπέρ της δυνατότητας συνδυασμού του ψηφιακού γραμματισμού με την παραδοσιακή κατάρτιση, όπου ο ψηφιακός γραμματισμός είναι αναγκαίος· τονίζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη (Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία) έχουν θεσπίσει πολιτικές που ενθαρρύνουν την ίση εκπροσώπηση των φύλων στα επαγγέλματα των ΤΠΕ στην Ευρώπη, και οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση των σπουδών και της σταδιοδρομίας σε τομείς σχετικούς με τις ΤΠΕ για κορίτσια και γυναίκες, από μικρή ηλικία· τονίζει τη σημασία της προσβάσιμης μάθησης στον τομέα των ΤΠΕ, και καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες και τα κορίτσια, ανεξαρτήτως κοινωνικού υποβάθρου, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ μέσω πλήρως χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης·

22.  είναι της άποψης ότι οι γυναίκες άνω των 55 είναι πιθανότερο να έχουν υποβαθμισμένες ηλεκτρονικές δεξιότητες λόγω της έλλειψης δια βίου μάθησης, και ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τους αναζητούντες εργασία που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και διαθέτουν περιορισμένες ηλεκτρονικές δεξιότητες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δια βίου μάθηση και τα προγράμματα κατάρτισης καθώς και τα προγράμματα προετοιμασίας για μια καλύτερη προσαρμογή ή μια πιθανή αλλαγή επαγγελματικής σταδιοδρομίας, σύμφωνα με την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρονικές δεξιότητες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες άνω των 55 ετών, ώστε να μην αποκλείονται από την αγορά εργασίας·

23.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα ώστε να προσελκύσουν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό γυναικών στα επαγγέλματα του ψηφιακού τομέα· τονίζει την ανάγκη να ενδυναμωθούν οι γυναίκες και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες και τα ταλέντα τους, ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις και να ενταχθούν οι γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ με σκοπό την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της κωδικοποίησης, των νέων μέσων και των τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων, και επισημαίνει τις δυνατότητες που παρουσιάζουν οι ψηφιακές δεξιότητες ως προς τη μείωση των φραγμών πρόσβασης στην αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία του συνεχούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ των φύλων στον εν λόγω τομέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Λάμπρος Φουντούλης, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Czesław Hoc, Anneli Jäätteenmäki

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Arne Gericke, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Marc Tarabella, Monika Vana

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mike Hookem

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Κωνσταντίνα Κούνεβα, João Pimenta Lopes

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Dubravka Šuica

S&D

Maria Arena, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Terry Reintke, Jordi Sebastià, Monika Vana

6

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

EFDD

Mike Hookem

PPE

Marijana Petir, Anna Záborská

1

0

PPE

Michaela Šojdrová

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0312.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0351.

(4)

ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 75.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0377.

(7)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(8)

ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.

(9)

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/women-active-ict-sector

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου