Процедура : 2015/2257(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0049/2016

Внесени текстове :

A8-0049/2016

Разисквания :

PV 11/04/2016 - 21
CRE 11/04/2016 - 21

Гласувания :

PV 12/04/2016 - 5.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0107

ДОКЛАД     
PDF 814kWORD 248k
4.3.2016
PE 569.848v03-00 A8-0049/2016

относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот

(2015/2257(INI))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Ернест Марагал

Докладчик по становище (*):

Енрике Калвет Чамбон, комисия по заетост и социални въпроси

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот

(2015/2257(INI))

Европейският парламент,

  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 165 и 166 от него,

  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 14 от нея,

  като взе предвид Декларацията от Копенхаген от 30 ноември 2002 г. относно засиленото сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение,

  като взе предвид препоръките на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение,

  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“)(1),

  като взе предвид резолюцията на Съвета от 27 ноември 2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010 – 2018 г.)(2),

  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта(3),

  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012/C 398/01)(4),

  като взе предвид Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас)(5),

  като взе предвид препоръката на Съвета от 28 юни 2011 г., озаглавена „Младежта в движение – насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“(6),

  като взе предвид Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за учене през целия живот(7),

  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците(8),

–  като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот(9),

–  като взе предвид различните инструменти за признаване на уменията, например Европейската рамка за свидетелства (CEC), Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и европейския проект за класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO),

  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавено „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“ (COM(2012)0669),

  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 28 януари 2014 г. относно изпълнението на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение,

  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно осигуряване на качество в подкрепа на образованието и обучението,

  като взе предвид Декларацията на министрите, отговарящи за професионалното образование и обучение, от 22 юни 2015 г. относно нов набор от средносрочни цели в областта на професионалното образование и обучение за периода 2015 – 2020 година,

  като взе предвид Декларацията от Париж относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация, приета на проведената на 17 март 2015 г. в Париж неформална среща на министрите на образованието от Европейския съюз (8496/15),

  като взе предвид член 52 от своя правилник,

  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0049/2016),

А.  като има предвид, че мобилността с учебна цел и мобилността в рамките на обучението са важни фактори за личностното развитие, социалното приобщаване на младите хора, диалога между културите, толерантността, способността на младите хора да работят в междукултурна среда и активното гражданство и че има ясни доказателства за техния потенциал да допринасят за висококачественото образование и за пригодността за заетост;

Б.  като има предвид, че мобилността с учебна цел и мобилността в рамките на обучението следва да бъдат допълнително укрепени в контекста както на текущите, така и на следващите програми на ЕС в областта на образованието и обучението, заетостта и политиката на сближаване;

В.  като има предвид, че през 2002 г. министрите от ЕС, отговарящи по въпросите на професионалното образование и обучение, поставиха началото на т.нар. „процес от Копенхаген“ за задълбочаване на европейското сътрудничество в тази област с цел подобряване на резултатите, качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение в Европа;

Г.  като има предвид, че процесът от Копенхаген се основава на взаимно договорени приоритети, които се преразглеждат периодично, с цел, наред с останалото, улесняване на мобилността и насърчаване на използването на различни възможности за професионално обучение в контекста на ученето през целия живот;

Д.  като има предвид, че според данни на Евростат равнището на безработицата в ЕС продължава да е високо – 10,2% през 2014 г. – въпреки наличието на бавно възстановяване; като има предвид, че младежката безработица в ЕС като цяло понастоящем възлиза на 22,1%, че само 51% от възрастовата група между 55 и 64 г. работят и че неравенството между половете по отношение на равнището на заетост сред по-възрастните работници достига 13,6 процента;

Е.  като има предвид, че неформалното учене, самостоятелното учене и професионалното обучение могат да окажат значителен принос за преодоляване на настоящите предизвикателства, свързани с ученето през целия живот, например преждевременното напускане на училище, прекомерно високия брой на неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора и недостига на умения и несъответствията между търсените и предлаганите умения;

Ж.  като има предвид, че трайните несъответствия между уменията и изискванията на пазара на труда се илюстрират от високия процент свободни работни места в Есенната икономическа прогноза на Комисията за 2015 г.;

З.  като има предвид, че езиковите умения са по-слабо застъпени в професионалното образование и обучение и че се нуждаят от специално насърчаване;

И.  като има предвид, че е необходимо да се потвърди отново политическият ангажимент за подкрепа на действията на ЕС в областта на ученето през целия живот и професионалното образование и обучение, по-специално чрез дейности за насърчаване на мобилността, които да са съсредоточени върху развитието на трансверсални умения, като например адаптивност, любознателност и придобиване на умения за учене, междуличностни и граждански умения;

Й.  като има предвид, че неотдавнашното развитие на събитията в социално-икономически план подчерта необходимостта системите за учене през целия живот и за професионално образование и обучение да станат не само по-ефикасни, но и по-лесно достъпни и приобщаващи, що се отнася до групите в неравностойно положение и лицата със специални потребности; като има предвид, че по-широкият достъп до образование не следва да бъде за сметка на качеството на образованието;

К.  като има предвид, че постоянната финансова подкрепа за мерките за мобилност и дейностите, свързани с ученето през целия живот и знанията, придобивани в рамките на професионалното образование и обучение, е от решаващо значение, по-специално в настоящия период на икономическа криза;

Л.  като има предвид, че регионалното и местното равнище са от ключово значение за оказването на подкрепа за проучването на нови възможности за мобилност с цел да се гарантира ефективността, прозрачността и качеството на фондовете и програмите, посветени на професионалното образование и обучение; като има предвид, че мобилността в областта на професионалното образование и обучение на младите хора и чираците, която се насърчава на регионално и местно равнище, следва да бъде координирана в рамките на широк процес на демократично и основано на участието управление, насочено към разрешаване на най-важните социално-икономически и екологични въпроси с участието на микропредприятията, малките и средните предприятия, стартиращите предприятия, местните общности и социалните партньори;

М.  като има предвид, че предприемачите, търговските и промишлените палати и съответните професионални организации на занаятчиите и земеделските стопани, както и профсъюзите и други социални партньори в тази сфера, следва да участват активно в разработването, организацията, предоставянето и финансирането на професионалното образование и професионалното обучение и свързаната с тях мобилност; като има предвид, че при разработването на професионалното образование и обучение следва да се включи социално измерение, обхващащо области като справедливата търговия, социалното предприемачество и алтернативните бизнес модели, например кооперациите, със съдействието на съответните партньори в тези области;

Н.  като има предвид, че макар и мобилността на младите хора да трябва да бъде насърчавана с оглед на повишаването на пригодността за заетост, тя не трябва да се превръща в единственото предвидено решение за младежката безработица;

Преглед на резултатите и открояване на основните предизвикателства

1.  счита, че образованието е основно право на човека и обществено благо, което следва да бъде еднакво достъпно за всички; призовава ЕС и държавите членки да обърнат внимание на всички социално-икономически ограничения, които възпрепятстват равния достъп за всички до възможности за професионално образование и обучение, включително мобилност; отчита, че ролята на съществуващите програми и инициативи и резултатите от тях с оглед на мобилността в рамките на професионалното образование и обучение следва да се подобрят по отношение на достъпа до тези програми и инициативи и техния открит и приобщаващ характер, с цел да се насърчи персонализираният подход към образованието, да се намали броят на учениците, напускащи преждевременно училище, и да се гарантира равен достъп до действия за насърчаване на мобилността по линия на „Еразъм+“ за групите в неравностойно положение и лицата със специални потребности; поради това подчертава необходимостта от гъвкав, разнообразен и адаптиран набор от възможности за мобилност в областта на обучението, като се изхожда и от гледната точка на равенството между половете, за лицата, които произхождат от имигрантски среди или семейства в неравностойно икономическо положение, за лицата с увреждания или за лицата с други специални потребности;

2.  потвърждава необходимостта, когато става дума за мобилност и образование, да се има предвид свързаното с пола измерение и да се отчитат потребностите на хората, страдащи от множество форми на дискриминация, включително лицата с увреждания, лицата, които се определят като лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални или интрасексуални лица, и лицата, произхождащи от маргинализирани общности; с оглед на това насърчава предприемането на допълнителни мерки за улесняване на достъпа на лицата от групите в неравностойно положение или лицата със специални потребности до действията за мобилност по програмата „Еразъм+“;

3.  призовава Комисията, държавите членки и главните заинтересовани страни да популяризират програмите за професионално образование и обучение с цел премахване на културните бариери и преодоляване на явленията като липса на мотивация, липса на инициативност и липса на езикови умения, по-специално в районите, които са най-силно засегнати от безработицата сред младите хора; счита, че трябва да се гарантира, че тези програми са достъпни за всички граждани без каквато и да е дискриминация; призовава за насочване на програмите към групите, изложени на риск от безработица, като например хората с увреждания; призовава предоставянето на достъп до професионално образование и обучение и професионална квалификация да се улесни чрез насърчаване на адаптивността на чиракуването и приспособимостта на договореностите, както и чрез възможности за обучение за групите с недостатъчни основни умения и работниците с ниска или средна квалификация; припомня, че при достъпа до възможности за придобиване на такъв опит трябва да бъде взет под внимание балансът между половете в контекста на ефективното насърчаване на програмите за мобилност в областта на професионалното образование и обучение сред жените; във връзка с това счита, че следва да се определят амбициозни цели и да се проследява постигнатият напредък;

4.  подчертава неравнопоставеността между половете по отношение на образованието, уменията и заетостта в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в целия ЕС и призовава Комисията и държавите членки да се ангажират изцяло с програмата „Еразъм+“ и да използват този механизъм като ключова възможност за развитие на умения в областта на НТИМ за жените с цел увеличаване на способността им да се насочат към професионално развитие в тези области и по този начин да се намали съществуващата разлика в уменията в тази сфера;

5.  подчертава значението на наличието на общо европейско пространство за образование, в което съществен елемент е мобилността – включително не само в сферата на висшето образование, но и в рамките на професионалното образование и обучение – което ще допринесе за създаването и развитието на по-силна европейска идентичност и по-силно изразено гражданство;

6.  призовава Комисията и държавите членки да положат всички възможни усилия за постигане на целите на Европейската стратегия за образование и обучение за периода до 2020 г.; счита, че мобилността трябва да взема предвид аспекта на продължаващото професионално образование и обучение, тъй като то е от основно значение за подобряването и актуализирането на уменията и експертния опит; подчертава, че ученето през целия живот и професионалното образование и обучение са от основно значение за постигането на по-добри перспективи за заетост за дългосрочно безработните лица;

7.  счита, че това сътрудничество следва да доведе до преразглеждане на изискванията, с цел да се гарантира тяхната приложимост по отношение на продължителността, съдържанието, компетенциите и резултатите от ученето, като съчетава мобилност както в центровете за обучение, така и на работното място, и отдава предимство на по-дългите периоди на придобиване на опит (напр. шест месеца) пред по-краткосрочните им еквиваленти;

8.  отбелязва факта, че европейските средства, предназначени за „Еразъм+“ и програмите за професионално образование и обучение, не са пропорционални на броя или на потребностите на лицата, които потенциално биха могли да се възползват от мобилността, предлагана от тези схеми, и съответно приканва държавите членки да насърчават двустранните споразумения, които допълват действията по „Еразъм+“ и европейските програми за професионално образование и обучение, така че да се повиши мобилността на младите европейци;

9.  отчита важната роля и резултатите от съществуващите програми и инициативи за мобилност, като например „Ключова дейност 1“ в „Еразъм+“, „Европас“, Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейската квалификационна рамка (EKP); призовава Комисията да създаде „европейска студентска електронна карта“, която да предоставя статут на студент от ЕС в контекста на мобилността и да предлага достъп до услуги;

10.  призовава Комисията и държавите членки, както и агенциите на ЕС, например Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), да предприемат действия за подобряване на програмите за мобилност в рамките на професионалното образование и обучение, така че да създават добавена стойност за всички участници по отношение на квалификацията, признаването и съдържанието и да гарантират въвеждането на стандарти за качество при чиракуването;

11.  изтъква, че инициативите за мобилност допринасят не само за популяризиране на гражданските ценности сред учащите се и за задълбочаване на чувството им за принадлежност към Европа, но също и за повишаване на техните академични умения и възможности за намиране на работа, и по-конкретно на уменията, свързани със способността за разрешаване на проблеми, планиране и структуриране, способността за предприемане на действия и адаптиране при нови ситуации, предприемачеството, лидерството и вземането на решения, уменията за поемане на социална отговорност, владеенето на чужди езици, комуникационните умения и уменията за работа в екип, както и на личните умения, които се отразяват върху пригодността за заетост, например увереността в себе си, мотивацията, любознателността, критичното и творческото мислене, инициативността и решителността;

12.  настоява, че е необходимо да се улесни осъществяването на мобилността по програмата „Еразъм+“ чрез предприемане на действия за увеличаване на броя на успешните заявления, като се опростят концепцията и използването на електронните инструменти за управление на мобилността, като се повиши информираността за стойността на програмите за мобилност във всички заведения за общо и професионално образование в Съюза, както и като се предостави по-целенасочена информация и обучение за участниците и посредниците в програмите и действията, включително персонала на училищата и колежите; във връзка с това подчертава значението на приноса на Европейската училищна мрежа (EuropeanSchoolNet); призовава Комисията да намали настоящата прекомерна и прекалено сложна административна тежест както за кандидатите, така и за изпращащите и приемащите предприятия и институции, които участват в проекти по програмата „Еразъм+“, като се улеснят и опростят процедурите за подаване на заявления, регистрация и докладване, както и самите проекти; освен това изтъква, че прекомерната бюрокрация в училищата и университетите представлява пречка за лесното изпълнение на програмата;

13.  отправя искане към Комисията и държавите членки да въведат схеми, предназначени да намалят езиковите и културните бариери при организирането на програми за мобилност; счита, че в рамките на тези схеми следва да бъде възможно да се оценява напредъкът при изпълнението; подчертава, че схемите за действие следва по-специално да подкрепят изучаването на основни елементи на езика на приемащата държава; насърчава държавите членки и регионалните и местните органи да проучат специфичните потребности от обучение на учителите и обучаващите в рамките на професионалното образование и обучение, като се насърчава и подпомага обменът на най-добри практики, и да им предоставят повече възможности за професионално развитие; изтъква значението на разработването на базисен модел за обучение, който да може да предоставя информация за основните характеристики на стопанската и работната култура на държавата по местоназначение, както и на насърчаването и предоставянето на специфични програми за обучение на преподавателския персонал в контекста на управлението на мобилността от центровете за обучение;

14.  изтъква, че професиите, свързани с професионалното образование и обучение, притежават необходимата гъвкавост, за да бъдат упражнявани навсякъде, и че следователно мобилността в контекста на професионалното образование и обучение е ключов инструмент в борбата с безработицата, тъй като повишава пригодността за заетост, спомага за намаляване на недостига на умения и улеснява намирането на подходяща работа, особено за младите хора, тъй като им предоставя уменията и уникалния опит, от които се нуждаят, за да бъдат конкурентоспособни на съвременните пазари на труда в ЕС; счита, че програмата „Еразъм+“ спомага за развиване на специфични професионални умения и всеобхватни и преносими компетенции като например предприемачество, както и за разширяване на възможностите за участие на производствения сектор, и съответно представлява ефективен инструмент за пазара на труда;

15.  подчертава значението и важността на разпознаваемостта на запазените наименования и различните логотипове, свързани с програмата „Еразъм+“ и нейните подпрограми; счита, че тези запазени наименования трябва да бъдат използвани по-специално за целите на публикациите и брошурите на „Еразъм+“;

16.  изразява загриженост, че младите хора гледат на програмата „Еразъм+“ най-вече като на програма за студенти от сферата на висшето образование; поради това препоръчва да се отдаде по-голямо значение на популяризирането на европейско, национално и регионално равнище на различните области и на подпрограмите, свързани с всяка от тях, включително училищната степен на образование („Коменски“), висшето образование („Еразъм“), международното висше образование („Еразмус Мундус“), професионалното образование и обучение („Леонардо да Винчи“) и образованието за възрастни („Грюндвиг“), както и младежта („Младежта в действие“) и спорта;

17.  призовава Комисията, държавите членки и публичните органи по заетостта да популяризират и повишават осведомеността за „Еразъм+“ и други инструменти, насочени към насърчаване на мобилността в областта на професионалното образование и обучение, по-специално сред малките и средните предприятия; счита, че увеличаването в максимална степен на ефективността на тези инструменти ще позволи на повече хора да се възползват от тези възможности, за да може целта за мобилност да бъде постигната;

18.  подчертава спешната необходимост да се проведат консултации с частния и с публичния сектор на промишлеността и на услугите, включително с производствения сектор (особено с МСП и с микропредприятията), и/или те да бъдат включени в разработването, формулирането, изпълнението и подкрепата на качествени програми за мобилност в областта на професионалното образование и обучение; счита, че при подбора на програмите следва да се вземат предвид възможностите за работа в приемащите предприятия и организации; счита, че гъвкавото и конструктивно партньорство, основано на диалог, сътрудничество и най-добри практики с участието на всички заинтересовани страни, ще гарантира успеха и добавената стойност на професионалното образование и обучение; счита, че също е необходимо да се провежда обмен на знания и добри практики между центровете за обучение и дружествата; призовава Комисията да следи развитието на търсенето и предлагането на пазара на труда в рамките на ЕС, както и географската и професионалната мобилност, с цел постигане на съответствие с потребностите на пазара на труда; счита, че това би довело до намаляване на разликата между, от една страна, предлагането на обучение и действителните перспективи за младите хора в стопанската среда, и от друга страна – нуждите на пазара в секторите, генериращи добавена стойност (напр. в областта на цифровите технологии и зелената икономика, енергетиката, отбраната, сектора на социалните грижи и възстановяването на сгради);

19.  подчертава ключовите аспекти, които трябва да се вземат под внимание при планирането на действията за мобилност и извършването на оценка на тяхното изпълнение, а именно: икономическите възможности на учащите се да се възползват от мобилността; признаването на обучението, компетенциите и квалификациите, както и на съдържанието на обучението, между държавите, независимо дали чрез кредити или свидетелства; нивото на владеене на даден език; организацията на учебните програми или обучението; практическата стойност на издържаните изпити и получените от студентите кредити в чужбина след завръщането им в първоначалния им университет; правните аспекти; информацията или мотивацията за завършване на курса на обучение; професионалната ориентация и консултациите през периода на мобилност, както и личните обстоятелства на студентите; съответно приканва Комисията да усъвършенства показателите и критериите за оценка, за да предостави възможност за по-редовно проследяване на ефективността на тези програми на ЕС и за извършване на евентуалните необходими подобрения;

20.  изтъква, че понастоящем едва 1% от младите хора, участващи в системи за професионално обучение, към които спадат и чираците, участват в схеми за мобилност по време на обучението си; изтъква жизнената необходимост от създаване на условия за развиване на мобилността на чираците в ЕС, за да им се предоставят същите възможности, с каквито се ползват студентите в сферата на висшето образование; съответно насърчава Европейския съюз да определи статут на „европейски чирак“; призовава ЕС и държавите членки да гарантират, че както чиракуването, така и стажовете ще продължат да бъдат образователни възможности и няма да се използват като източник на работна ръка, на която се предлагат несигурни условия на труд, няма да заменят професионалните длъжности на пълно работно време и ще гарантират достойни условия на труд и правата на обучаващите се, включително правата, свързани с възнаграждението; освен това насърчава Комисията да анализира последиците от посочения по-горе статут, да следи прилагането на свързаните с него мерки, да приканва всички заинтересовани страни, включително членовете на Европейския алианс за професионална подготовка, да следват нейните препоръки с оглед на подобряването на условията, качеството и предлагането на възможности за чиракуване в ЕС; също така насърчава Комисията да разглежда този въпрос като стратегически приоритет;

21.  призовава Комисията да представи, а държавите членки – да подкрепят предложение за схема за професионални стажове в ЕС, което да гарантира набор от права за чиракуващите и учащите се в областта на професионалното образование и обучение; подчертава положителната роля, която могат да играят хората в „напреднала възраст“ в областта на образованието и обучението на младите хора, с цел да се увеличи максимално обменът между поколенията чрез стажове и наставничество, както и да се улесни основаното на опит учене в екипи, включващи различни поколения; насърчава Комисията и държавите членки да приемат конкретни мерки, за да се гарантира, че чиракуването и стажовете по програма „Еразъм+“ не се използват неправомерно като се превръщат в инструмент за намаляване на трудовите разходи;

22.  оценява положително стартирането на пилотните проекти, както и наскоро одобрената „Европейска рамка за мобилност на обучаващите се работници“, като отправна точка за подобряване на програмата „Еразъм+“, с цел да се даде възможност за по-голяма и по-качествена дългосрочна мобилност в областта на професионалното образование и обучение; препоръчва създаването на рамка за дългосрочни инициативи вместо концентрирани единствено върху конкретни проекти действия с цел създаване на постоянна и устойчива система, която да функционира пълноценно, да е предвидима и да насърчава свободното движение на умения в цяла Европа;

23.  отбелязва, че преждевременното напускане на училище е един от най-отчетливите проблеми, пред които са изправени различни целеви групи, и че наличието на по-добри възможности за професионално обучение води до намаляване на броя на лицата, отпадащи от системите за образование и обучение; поради това подчертава колко важни могат да бъдат резултатите от образователните системи по отношение на намаляването на преждевременното напускане на училище и на по-успешното придобиване от учащите се на универсални умения, които в крайна сметка ще им помогнат да пригодят по-добре квалификациите си спрямо изискванията на пазара на труда;

24.  подчертава необходимостта от подпомагане на младите хора в професионалното обучение да преодолеят своите затруднения посредством някои допълнителни и съпътстващи мерки, като например засилване на груповия характер на схемите за мобилност, по-добро наставничество и съдействие от страна на националните и приемащите институции преди и по време на мобилността, подобряване на достъпа до висококачествена информация относно възможностите за професионално образование и обучение, предоставяне на специализирани насоки и консултантски дейности и инструменти, и финансиране на езиково подпомагане за всички участници без ограничение на езиците;

25.  отбелязва, че могат да бъдат откроени редица фактори, които влияят на очакванията на младите хора, които се обучават в рамките на системите за професионално образование и обучение, по-конкретно социално-икономически фактори, семейна типология и липсата на инструменти за професионална ориентация (и наставничество) след завършване на задължителното средно образование или по време на курсовете за професионално обучение;

26.  подчертава ключовата роля на мобилността за учене и обучение за преодоляване на социалните и културните предизвикателства, с цел да се предоставят на младите хора максимални възможности, за да си изработят собствена схема на действие в обществото; припомня, че ЕС съсредоточава усилията си, по-специално чрез стратегията „Европа 2020“, върху повишаването на конкурентоспособността на своята икономика, създаването на заетост и в крайна сметка укрепването на капацитета си да се конкурира в световен мащаб през третото десетилетие на века; в този контекст подчертава важната роля на научноизследователската дейност, иновациите, цифровото общество и устойчивостта на енергетиката като инструменти за осигуряване на по-висока добавена стойност;

27.  подчертава ролята на ЕС и държавите членки за разработването на висококачествена и добре организирана система за професионално образование и обучение, като прилагат цялостен подход, който уравновесява теоретичното образование с акцент върху съответната професия, практическото обучение и общото, формалното, неформалното и самостоятелното образование; призовава държавите членки да въведат подход на „двойно образование“ в своите системи на горно средно образование или да укрепят съществуващите системи посредством стажантски програми и професионални практики, като по този начин улесняват устойчивото интегриране на пазара на труда на учащите се в сферата на професионалното образование и обучение и увеличават тяхното участие в програми за транснационална мобилност; припомня, че като цяло подобряването на качеството на професионалното образование и обучение в сътрудничество със социалните партньори и публичните служби по заетостта е средство за социално включване, увеличаване на участието във висшето образование, насърчаване на успеха на учащите се и улесняване на интегрирането на пазара на труда, което следва да улесни мобилността в процеса на учене през целия живот;

28.  призовава свързаните с Европейската доброволческа служба (ЕДС) въпроси по отношение на застраховането на участниците, одобрението, управлението на базите данни и подкрепата за доброволците да бъдат разгледани по целенасочен начин, така че да се предотврати спад в участието;

29.  изразява съжаление относно факта, че неформалното учене загуби видимост и дял от бюджета в настоящата програма „Еразъм+“; подчертава значението на неформалното учене на европейско равнище, особено чрез работата на младежи и доброволческата дейност на хора в напреднала възраст; призовава неформалното и самостоятелното учене да получат ясно и видно място в програмата „Еразъм+“; освен това счита, че следва да съществува възможност за подаване на заявления по отношение на широкомащабни проекти в сферата на образованието за възрастни, които да се ръководят от същите принципи като секторните алианси на уменията или алиансите на знанието;

30.  подкрепя развитието на модерни технологии и инфраструктури за укрепване и модернизиране на националните системи за професионално образование, така че да се подобри достъпът до мобилност и нейното качество; счита, че за справяне с несъответствията между търсените и предлаганите умения следва да се постави по-голям акцент върху иновациите и развитието на нови академични и професионални умения, цифровите платформи за обучение и преподаване, технологиите за бита, иновативните технологии за укрепване на културното наследство и информационните и комуникационните технологии; твърдо вярва, че ЕС и държавите членки следва да създадат ефективна стратегия, насочена към съответствие между настоящите и бъдещите възможности за работа в условията на кръгова икономика и системите за професионално образование и обучение;

31.  отбелязва, че в прехода към по-цифровизирана икономика се извършва предефиниране на работните места и уменията; поради това призовава държавите членки и Комисията да работят в сътрудничество с частния сектор с цел разработване на стратегии относно уменията и програми за професионално образование и обучение, насочени към преквалификацията на работници;

Достъп: подобряване на възможностите за мобилност на младите хора в процес на професионално обучение

32.  насърчава създаването на рамка, подобна на предишната програма „Леонардо да Винчи“, към която да се отнасят съответните конкурси по „Еразъм +“ и която да определя възможно най-ясно и точно възможностите за мобилност на младите хора в сферата на професионалното образование и обучение, по-специално чрез кампании на публичните органи, обхващащи различни платформи, с координираното участие на всички заинтересовани страни, които играят активна роля за професионалното образование и обучение и оказват влияние върху него;

33.  насърчава Комисията и държавите членки да предоставят достатъчно финансови ресурси в подкрепа на програмите за мобилност, като отчитат потенциалните финансови пречки; застъпва се за обмисляне на въпроса за подобрена видимост относно начина, по който дружествата допълват разпределените надбавки, или на възможността за предоставяне на други видове помощ; счита, че трябва да се гарантира взаимно допълване между Европейския социален фонд (ЕСФ) и „Еразъм+“ и това допълване да се наблюдава за успешни резултати;

34.  призовава за по-добро взаимодействие между политиките и инструментите на ЕС, които оказват въздействие върху мобилността и образованието, и по-специално за прилагане на допълващи се мерки между ЕСФ и програмата „Еразъм +“, както и за по-добра координация на всички дейности на всички равнища – национално, регионално и местно планиране;

35.  отново призовава за предприемането на мерки за гарантиране на координацията, взаимното допълване и съгласуваността между структурните фондове, включително ЕСФ и програми като „Еразъм +“ на национално, регионално и местно равнище;

36.  подчертава, че е необходимо да се компенсират пречките, които произтичат от по-ниския социално-икономически статус на учащите се в сферата на професионалното образование и обучение, чрез мерки, като например евентуално увеличаване на размера на безвъзмездните средства, предоставяни от Комисията на отделните лица, или увеличаване на вноските от страна на държавите членки и регионалните и местните администрации, посредническите институции или НПО, независимо дали тези вноски са финансирани от собствените им бюджети или чрез програми за партньорство с участието на предприятия, фондации и организации, които си сътрудничат в рамките на система за квалификация и професионално обучение в техния регион или територия;

От мобилност към пригодност за заетост: валидиране и признаване на придобитите знания, умения и компетенции

37.  подчертава, че придобиването на нови, разнообразни и творчески идеи в чужбина може да мотивира и стимулира предприемачеството и творчеството; подчертава, че възможностите, които предлага свързаната с ученето и обучението мобилност, като например изграждане на международни мрежи, могат да окажат положителен ефект също и върху пригодността за заетост, транснационалното сътрудничество и европейската конкурентоспособност;

38.  счита, че настоящите и бъдещите мерки за справяне с несъответствията между търсените и предлаганите умения следва както да улеснят участието на работодателите, предприятията и местните общности, така и да бъдат по-добре свързани с прогнозите за тенденциите на пазара на труда и нуждите от умения;

39.  подчертава, че е налице положителна връзка между образователната мобилност и мобилността и доходите в бъдеще, тъй като програмите за мобилност в ЕС и международните програми за мобилност повишават пригодността на участниците за заетост в чужбина, както установи Съвместният изследователски център на Комисията през 2013 г.; подчертава, че чиракуването и стажовете в чужбина подобряват езиковите умения на участниците (както се случва в 79% от случаите според Евробарометър през 2013 г.)(10);

40.  подчертава значението на програмите за мобилност в областта на преквалификацията за безработните лица от всички възрасти или за лица, застрашени от мерки за преструктуриране;

41.  насочва вниманието към многообразието и неравномерното развитие на системите за валидиране и признаване на квалификациите между държавите членки въпреки нарастващото сближаване през последното десетилетие; подчертава необходимостта от подобряване на съвместимостта между различните системи за професионално образование и обучение и от улесняване на валидирането и признаването на уменията и компетенциите, придобити в дружества или центрове за обучение в различни държави членки, а също и от увеличаване на привлекателността на програмата „Еразъм+“; призовава държавите членки да подобрят прилагането на Европейската квалификационна рамка(11) и да отстранят пречките; насърчава определянето на европейски стандарт, който да бъде приемлив и приложим на всички равнища (национално, регионално и местно);

42.  насърчава предприемането на допълнителни мерки за популяризиране на признаването и валидирането на резултатите от обучението, включително на резултатите, постигнати чрез неформално и самостоятелно учене, по-конкретно чрез по-добро използване на съществуващите инструменти като Европас и Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET);

43.  припомня, че благодарение на Европейската квалификационна рамка бяха постигнати значителни подобрения по отношение на признаването на дипломите, кредитните точки, удостоверенията за професионална квалификация, акредитациите на компетенциите и придобития в рамките на професионалното образование и обучение опит; призовава за установяване на конкретни цели, сред които въвеждането на напълно функционираща система за трансфер на кредитни точки и признаване, основана на ECVET; насърчава разработването на съвместни квалификации за професионално образование и обучение, които да гарантират международно признаване на квалификациите;

44.  застъпва се за изготвяне на Зелена книга в областта на професионалното образование, обучение и мобилност и за признаването на уменията и компетенциите в Европа, която да се изготви в тясно сътрудничество с всички основни заинтересовани страни; припомня, че настоящите препоръки по отношение на професионалното образование и обучение трябва да се изпълнят изцяло; посочва, че липсата на признаване на уменията оказва отрицателно въздействие върху целта за равнището на заетост на стратегията „Европа 2020“ и пречи на свободата на движение, залегнала в Договорите;

45.  изразява подкрепа за подобрена мобилност в сферата на заетостта, образованието, чиракуването и стажовете в контекста на националните схеми за гаранция за младежта в Европа с цел подобряване на уменията на младите хора, както и намаляване на географски обусловеното несъответствие между уменията и нуждите на пазара на труда в ЕС;

46.  подчертава значението на Гаранцията за младежта и на Инициативата за младежка заетост в подкрепа на чиракуването, стажовете, професионалното образование и обучение, практиките и водещото до квалификация по-нататъшно образование; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че към тези програми се разпределя подходящо финансиране за целия програмен период 2014 – 2020 г.;

47.  настоятелно призовава за езиков превод на всички официални езици на Съюза на уебсайта „Панорама на уменията в ЕС“, с цел той да се превърне в източник на достъпна за всички информация относно необходимите на територията на цяла Европа умения;

48.  отбелязва напредъка, който беше постигнат за гарантиране на по-високо качество на професионалното образование и обучение в много държави членки, с подкрепата на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET), и окуражава държавите членки, които в момента са в процес на разработване на национален подход за осигуряване на качество в съответствие с EQAVET; подчертава, че държавите членки следва да положат повече усилия, за да се гарантира, че резултатите от ученето се вземат предвид в по-голяма степен в уредбата за осигуряване на качество и че в нея се оценяват и подкрепят неформалното учене и ученето в процеса на работа, било във формална или в неформална среда, в зависимост от особеностите на националния контекст;

49.  подчертава, че програмите за чиракуване следва да се провеждат под ръководството на компетентен ментор;

Към по-ефективни, достъпни и приобщаващи програми за мобилност

50.  призовава Комисията и държавите членки, в сътрудничество с Европейския център за развитие на професионалното обучение, да определят и укрепят ролята както на териториалните, така и на секторните посреднически институции, които участват в подготовката, управлението и последващите действия във връзка с мобилността, като в същото време изискват от тях прилагане на най-високи стандарти за прозрачност, и да съдействат за създаването на такива институции на национално, регионално и местно равнище;

51.  подчертава, че е необходимо такива посреднически институции да разполагат с достатъчни бюджетни и човешки ресурси, за да могат структурите за организация и управление на мобилността да гарантират участието на мрежата от училища за професионално обучение и да разполагат с правомощия и капацитет да създават оперативни партньорства и споразумения с потенциални партньори, както в собствената си страна, така и в други държави, участващи в програмите за мобилност;

52.  подчертава необходимостта от правна закрила на малолетните и непълнолетните лица в чужбина;

53.  подчертава, че в рамките на програмата „Еразъм+“ следва да се насърчават и подкрепят дейности и/или услуги в областта на мобилността, които са адаптирани към потребностите на преподавателите, менторите и предприемачите;

54.  посочва, че са необходими последователни, взаимно допълващи се и добре координирани схеми за съвместно финансиране на европейско, национално, регионално и местно равнище, за да се даде възможност на центровете за обучение да покрият всички видове разходи и да планират и осъществяват дейности с постоянен характер;

55.  приветства факта, че програмата „Еразъм+“ значително разшири броя на бенефициентите по програмите за професионално образование и обучение сред младите хора, които не посещават университет или колеж;

56.  подкрепя всички необходими придружаващи мерки, на първо място за подпомагане и окуражаване на чираците, желаещи да вземат участие в програмите за мобилност, и впоследствие за спомагане те да представят по-добре придобитите чрез мобилност умения и да развият увереност в себе си, така че тяхното ноу-хау и богатият им опит да станат забележими и оценени;

57.  счита, че образователните резултати от чиракуването следва да бъдат планирани и обсъждани с чираците в съответствие с принципите на ECVET преди те да започнат обучението и че резултатите следва да бъдат изброени в приложението към сертификата след завършване на обучението;

58.  подчертава значението на качественото обучение на учителите и на мониторинга, оценяването и осигуряването на качество в тази сфера, както и необходимостта от насърчаване на приобщаването и толерантността в рамките на програмите за мобилност;

59.  подчертава необходимостта от качествени практики, които могат да даде възможност на учещите се да придобият желаните професионални умения, като в допълнение набляга на необходимостта от добра комуникация на всички равнища по отношение на предприемачите, за да се о с оглед на тяхното участие в допълнителното признаване на опита, придобит от младите хора, които са се възползвали от схеми за мобилност;

60.  подкрепя всички мерки, предприети в съответствие с целите на „Еразъм+“ от предприемачите, НПО или гражданското общество за разработването на схеми за мобилност за младите служители или чираци или по вид дейност, или при взаимодействие с органите, представляващи отделните сектори, като например търговските и промишлените палати, в допълнение към европейските мрежи, като например Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати, и съответните профсъюзи; призовава за признаване на ролята на занаятчийските камари и техните центрове за обучение за подкрепа на мобилността и много малките предприятия; счита, че всички мерки, предприети с цел подобряване на схемите за професионално образование и обучение, следва да се съсредоточават също и върху области, които насърчават безвъглеродната енергетика и устойчивата мобилност;

61.  препоръчва всички главни заинтересовани страни да работят по съвместни стратегии, насочени към подобряване на завръщането по домовете на стажанти в професионално образование и чираци или на тяхната мобилност в други части на Европа, като същевременно се зачитат предпочитанията им, като целта е да се канализират придобитите в чужбина знания и опит, с цел намаляване на дисбалансите и засилване на сближаването в техните собствени „бедни на умения“ области на произход или другаде в Европа;

62.  призовава Комисията и държавите членки да създадат и прилагат ефективно европейска мрежа на лаборатории и инкубатори, като важни участници за насърчаване на алиансите на знанието между училища, университети и предприятия, които да улесняват достъпа до обучение, опит, курсове за актуализиране на знанията и уменията на преподавателите, стажове за професионална подготовка и стартиращи предприятия;

63.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят и подобряват Европейската мрежа на научните центрове и музеи (ECSITE), която обединява научните центрове като места за достъп до научна култура;

64.  призовава за създаването на механизъм за „обслужване на едно гише“ за обединяване на данните и инструментите за комуникация с цел предоставяне на удобни и ефикасни услуги за лицата, които търсят информация и подкрепа във връзка с различните програми за мобилност, съществуващи на европейско, национално, регионално и местно равнище;

65.  призовава Комисията да осигури актуални статистически данни и да извърши оценки и/или проучвания относно „Еразъм+“ и други програми за мобилност в областта на професионалното образование и обучение, когато това е осъществимо, с цел измерване на тяхното въздействие за постигането на съответствие между трудовия опит и работните места от гледна точка на процента на наемане на работа, а също и да проучи защо някои държави членки генерират повече заявления за работа и учене в областта на професионалното образование и обучение в чужбина и да изготви план за ангажирането им в по-голяма степен; счита, че получените статистически данни и оценки следва да бъдат включени и да бъдат взети предвид в междинния преглед на програма „Еразъм+“.

66.  приветства заключенията, по които се споразумяха министрите, отговарящи за професионалното образование и обучение в Рига на 22 юни 2015 г., които предлагат нов набор от средносрочни цели в областта на професионалното образование и обучение за периода 2015 – 2020 година, и призовава за тяхното навременно и цялостно прилагане;

67.  подчертава колко е важно да се популяризират ползите, постигнати в резултат на мобилност, от гледна точка на пригодността за заетост и придобитите умения, за да се покаже действителната изгода от мобилността и да се ограничи възприемането на това време като „изгубено“ за обучение, за което се приема, че почива на изцяло национални умения;

68.  насърчава по-доброто популяризиране и по-голямата видимост сред младите хора и предприятията на платформи като Drop'pin@EURES, чиято цел е улесняването на мобилността на младите хора с цел чиракуване, стажове, програми за обучение и електронни езикови курсове;

69.  насърчава държавите членки да популяризират цялата съвкупност от възможности, предлагани от новата програма „Еразъм+“, която осигурява на младежите не само възможности за образование, но и за трудови стажове и практики в чужбина;

70.  насърчава въвеждането на минимално равнище на надбавки, коригирано в съответствие с промените в условията на живот, цените и разходите между държавите членки; подкрепя идеята, че държавите членки следва да въведат мерки, за да дадат възможност за нужната и благотворна подкрепа при необходимост, например за настаняване и транспорт, като обръщат специално внимание на потребностите на малолетните и непълнолетните лица, както и за подготовка на обучаващите се преди международния им опит, например чрез професионално ориентиране, преподаване на езици и комуникация между културите;

71.  призовава за преглед/преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР), въз основа на критерии, включващи предварителна оценка на ефективността на мерките за борба с безработицата, с намаляване на финансирането за по-слабо ефективните действия; счита, че подобен подход е от особено значение в белязани от неприемливи неравенства времена на криза като настоящия момент;

o

o o

72.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и държавите членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Приемането на програмата „Еразъм +“, която заменя различни предишни програми, представлява значителна стъпка напред за концепцията за мобилност в рамките на европейското пространство за висше образование.

Трябва обаче да се вземе предвид, че мобилността в рамките на професионалното образование и обучение има по-малка тежест. Предходната програма „Леонардо“ успешно проведе първоначалния етап за установяване на работен и учебен обмен и престой в държави, различни от държавата на пребиваване на участниците.

При все това съчетанието от обединяването на няколко програми в програмата „Еразъм +“, от една страна, и последиците от икономическата криза от 2008 г. насам, от друга страна, разкриха наличието на структурен дефицит в програмите, насочени към мобилността в рамките на професионалното обучение.

Очевидно е, че различията, що се отнася до концепциите за образованието и учебните програми, организацията и управлението на учебните заведения и връзките между образователната система и стопанския сектор, водят до повишена сложност, по-високи разходи и оперативни затруднения за програмите за мобилност между държавите и регионите в Европа.

По-конкретно се срещат очевидни трудности при процедурите за признаване и акредитиране на образование и трудови практики между държавите. В рамките на постепенния процес на приемане и прилагане на програмите ECVET и Европас, които се отличават с качеството на своя замисъл, се наблюдава значителна и не винаги приемлива степен на съпротива.

Икономическите и социалните условия в различните държави членки са допълнително доказателство за спешната необходимост от съживяване на този вид професионално образование в цяла Европа. Данните, които показват драстичен дисбаланс между равнищата на безработицата между някои от регионите в Европа, също изискват адекватна и широкообхватна реакция.

Има региони, в които реалният процент на безработицата е почти нулев, докато в други региони се наблюдава необичайно висока безработица от над 40% сред младите хора, които в много случаи не са успели да завършат средно образование или професионално обучение.

Това неприемливо неравенство се дължи предимно на различното развитие и особеностите на производствения модел във всяка държава, но то също така подчертава абсурдността на факта, че държавите членки – дори държавите членки от еврозоната – изпитват затруднения, които на пръв поглед изглеждат противоречиви и в разрез едно с друго.

В някои случаи има очевиден недостиг на квалифицирани млади хора, които да отговарят на потребностите на производството на дадена икономика, докато в други случаи обществото е пострадало тежко поради неспособността да се предоставят възможности за работа на хиляди млади хора, които са напуснали наскоро, със или без квалификации, образователната система на своята страна.

Съответно е логично да се приеме една истинска, амбициозна програма за мобилност, която да задоволява и двата вида потребности и която да бъде неразделна част от цялостната стратегия за икономическо възстановяване и за намаляване на равнището на безработица сред младите хора, което е напълно неприемливо за всяка държава поотделно и за Европа като цяло.

Ето защо е все по-наложително определени насоки на работа по програмата „Еразъм +“ да бъдат по-амбициозни както в количествено, така и в качествено отношение.

Също така разработването на процедури за признаване, акредитиране и контрол на качеството, които следва да служат като обща рамка за всички държави членки, трябва да бъде завършено в най-кратки срокове. Единствено ако разполагаме с такава обща среда, ще бъдем в състояние да формулираме и прилагаме програми за мобилност, които образователните системи могат да предлагат и които производственият сектор на икономиката трябва да подпомага в името на собствените си интереси.

Но докато все още изграждаме тази обща европейска рамка, ние вече можем да прилагаме политики, предназначени да преодолеят някои от трудностите, които извършените оценки установяват и в някои случаи определят в количествено изражение.

На първо място, всички нови стратегии, които предстои да бъдат формулирани и изпълнени, трябва да имат две съществени характеристики:

  в тяхното прилагане на практика трябва да участват наравно образователната система и производственият сектор във всяка държава;

  те трябва да предлагат максимална гъвкавост, за да могат да се адаптират към много различни обстоятелства, и същевременно да съдържат определени общи елементи, за да се улеснят координацията и ефективното функциониране в служба на мобилността, която трябва да се разглежда като полезен инструмент за осигуряване на пригодност за заетост и социално приобщаване.

На второ място, стратегиите трябва също да отчитат силно специфичните особености, с които се отличават целевите групи и които представляват най-сложният аспект или обективно са най-трудни за преодоляване.

В действителност при надлежното разглеждане на социално-икономическите фактори, семейните модели и евентуалната степен на предразположеност към завършване на дадени степени на образование можем да заключим, че при определени учащи се мобилността в рамките на Европа не изглежда толкова естествен и спонтанен избор, както при студентите от висшите учебни заведения.

Същевременно в рамките на професионалното обучение не се отдава дължимото внимание на предимствата, които се приемат за естествени, когато става дума за европейската мобилност в сферата на висшето образование: финансова подкрепа за преодоляване на съществували преди ограничения, взаимно признаване на обучението, квалификациите и придобития опит, достатъчни познания по втори и трети език, организиране на учебните програми и съответните курсове, правни аспекти на процедурите за наемане на работа.

Ето защо е необходимо да се подчертаят безспорните ползи, които мобилността предлага по отношение на пригодността за заетост.

Сред тях са възприемането на ценности, свързани с европейското гражданство и чувството за принадлежност към Европа, и по-конкретно на ценности, които са пряко свързани със стабилната и качествена заетост: способност за разрешаване на проблеми, организиране и планиране на мероприятия, предприемане на действия при нови или непредвидени ситуации, вземане на решения и др., както и някои по-индивидуални качества, като предприемачески усет, иновативна любознателност или увереност в себе си.

И накрая, при разглеждането на различните въпроси, по които е необходимо спешно да се предприемат действия, се открояват очевидните щети, нанесени от хроничния проблем в някои страни с преждевременното напускане на училище или преждевременното отпадане от професионалното обучение.

И в този случай европейската мобилност предлага широк набор от възможни действия, насочени към постепенното убеждаване на младите хора да не вземат подобно лично решение, което води до значителен и кумулативен нарастващ социален и производствен дефицит.

Ако разгледаме и целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на създаването на работни места и генерирането на конкурентоспособност в световен мащаб, имаме предостатъчни основания да формулираме цели, насоки на действие за Европейския съюз и за всяка страна поотделно, конкретни действия, които да бъдат предприети от Комисията, и промени или подобрения, които могат да се въведат в програмата „Еразъм +“.

1.  Разширяване и подобряване на възможностите за мобилност за учащите се в сферата на професионалното обучение, като се започне със създаването на обща рамка, която да определя просто и ясно наличните възможности: предлаганите курсове, местоположението, професионалния сектор, обхвата на професионалната дейност, предприятията, продължителността, окончателните квалификации, към които са насочени усилията на учащите се, и др.

2.  Постигане на съгласие за предприемане на общи и допълващи се мерки по линия на Европейския социален фонд и „Еразъм +“, с цел да се координират и укрепят програмите, да се избегнат застъпването или дублирането при използването на средства на ЕС и да се осигури подходящо разпределение на отговорностите на национално, регионално и местно равнище.

3.  Проправяне на пътя за увеличаване на финансирането, което ще бъде необходимо за преодоляване на сложността и конкретните затруднения, пред които са изправени участниците в програмите на ЕС, като се отдаде дължимото внимание на необходимата степен на участие и на усилие на всяка заинтересована страна: административните органи на учебните заведения, предприятията, управителните органи и посредниците, семействата и учащите се, фондациите и социалните организации и др.

4.  Създаване на програми, насочени към премахване на пречките и създаване на подходящи условия за провеждането на успешни инициативи за мобилност: намаляване на езиковите бариери, опознаване на различни културни особености и на производствената социално-икономическа среда и др.

5.  Договаряне на график и конкретни цели за програмите Европас, ECVET и EQAVET, с оглед на полагането на основите на една европейска среда на благонадеждност и взаимно доверие между заинтересованите страни, която е съществен елемент за постигането на амбициозните цели на програмите.

6.  Определяне с дължимата яснота на посредниците, които ще поемат оперативни роли и отговорности за осигуряването на мобилност – централна задача, която понастоящем е само частично изпълнена. Относителната слабост на професионалното обучение като цяло е още по-очевидна в тази област, ако се направи сравнение с безспорния изграден капацитет на мрежата от европейски университети, благодарение на който резултатите от двустранните отношения са оптимални.

Съответно изглежда, че създаването на съвместни регионални агенции или консорциуми в партньорство между учебните заведения и предприятията е най-доброто оперативно решение.

7.  Гарантиране, че мобилността води до пригодност за заетост. Първата битка, която трябва да се спечели, е да се признаят не само обучението или образованието, но и придобитите умения и акредитираният професионален опит, включително опитът, придобит в други държави чрез програми за мобилност.

8  Адаптиране на образователните системи с оглед на успешното преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите умения.

9.  Отделяне на специално внимание на обучението и мобилността на преподавателите, участващи в процеса на професионално обучение, чрез специално разработени програми за обмен, със или без задължението да придружават и обучават групи или студенти.

10.  Изграждане на бизнес обединения по сектор или регион, които да участват пряко в ръководството на програмите за мобилност, като посрещат стажанти и като предлагат професионален опит, който отговаря на предвидените образователни цели.

Тези състоящи се от 10 точки насоки за действията в рамките на политиката са предназначени за всички заинтересовани страни в рамките на професионалното образование и изискват ръководството да се поеме изрично от Европейската комисия и специализираните агенции в сектора, по-специално Европейския център за развитие на професионалното обучение, който трябва да получи ключова роля и добре определени и зачитани от всички отговорности.

13.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (*)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот

(2015/2257(INI))

Докладчик по становище (*): Енрике Калвет Чамбон

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че според данни на Евростат безработицата продължава да е 10,2% през 2014 г. въпреки бавното възстановяване; като има предвид, че в целия ЕС понастоящем младежката безработица възлиза на 22,1%, като работят само 51% от работниците от възрастовата група между 55 и 64 г., а неравенството между половете в равнището на заетост сред по-възрастните работници достига 13,6 процентни пункта;

Б.  като има предвид, че несъответствията на пазара на труда продължават, както е видно от високия процент свободни работни места в Есенната икономическа прогноза на Комисията за 2015 г.;

1.  изтъква, че програмата „Еразъм“ и останалите програми за мобилност в областта на образованието и обучението допринасят за европейската интеграция, укрепват идеята за гражданство, улесняват личностното развитие и критичното мислене на обучаващите се и подобряват изучаването на нови езици; подчертава, че тези програми оказват непряко въздействие върху заетостта, и счита, че програмата „Еразъм +“ не следва да намалява тези постижения, а напротив, да увеличи мащаба им, по-специално чрез подготовка на младите хора за заетост;

2.  подчертава, че броят на периодите на обучение, завършени в чужбина по схемата на програмата „Еразъм“ стабилно нараства от 2008 г. насам въпреки икономическата, финансовата и социалната криза; насочва вниманието към факта, че в същото време броят на стажовете в чужбина се е увеличил експоненциално; заключава, че стажовете очевидно се възприемат от младите хора като отлична възможност за повишаване на тяхната пригодност за заетост; препоръчва на Комисията, на националните агенции, на организаторите и на институциите да обърнат внимание на тази тенденция(12);

3.  изтъква, че професиите, свързани с професионалното образование и обучение (ПОО) притежават необходимата гъвкавост, за да бъдат извършвани навсякъде, и че следователно мобилността в контекста на ПОО е един от важните инструменти в борбата с безработицата, тъй като повишава пригодността за заетост, намалява недостига на умения и улеснява съответствието между работните места и необходимите умения, особено за младите хора, тъй като им предоставя уменията и уникалния опит, от които се нуждаят, за да бъдат конкурентоспособни на съвременните пазари на труда в ЕС; счита, че програмата „Еразъм +“ води до развитие на специфични професионални умения и трансверсални и преносими умения като предприемачество, както и до разширяване на възможностите за участие на производствения сектор и по този начин представлява ефективен инструмент за пазара на труда; насърчава държавите членки да популяризират цялата съвкупност от възможности, предлагани от новата програма „Еразъм+“, която осигурява на младежите не само възможности за образование, но и за трудови стажове и работа в чужбина;

4.  настоятелно призовава за популяризиране и оползотворяване на двойните системи за образование и обучение, както и за засилване на професионалното обучение, предназначено както за търсещите работа, така и за работещите, като се обърне особено внимание на нискоквалифицираните групи;

5.  счита, че програмите за мобилност следва да служат предимно като средство за обогатяване на курса на обучение на съответното лице, когато специфични образователни възможности липсват в неговата национална институция или в държавата по произход; поради това счита, че добавената стойност на подобен опит следва да бъде важен фактор при избора на приемаща институция, като участниците в програмите за мобилност трябва да бъдат съветвани и насочвани от тяхната изпращаща институция по отношение на избора на образователни възможности или професионален опит; счита, че впоследствие също е необходима проверка на пригодността на програмите за мобилност;

6.  призовава за по-добро популяризиране на програмите за мобилност за напредналите нива на висшето образование, за да се постигнат целите за интернационализация на европейските университети и изследователски центрове;

7.  изразява загриженост, че младите хора гледат на програмата „Еразъм+“ най-вече като на програма за студенти от висшето образование; поради това препоръчва да се отдаде по-голямо значение на повишаването на профила на европейско, национално и регионално равнище на различните области и на подпрограмите, свързани с всяка от тях, включително училищната степен на образование („Коменски“), висшето образование („Еразъм“), международното висше образование („Еразмус Мундус“), професионалното образование и обучение („Леонардо да Винчи“) и образованието за възрастни („Грюндвиг“), както и за младежта („Младежта в действие“) и спорта;

8.  призовава Комисията, държавите членки и главните заинтересовани страни да повишават видимостта на програмите за ПОО с цел премахване на културните бариери и преодоляване на липсата на мотивация, липсата на проактивна предразположеност и липсата на езикови умения, по-специално в районите, които са най-силно засегнати от безработицата сред младите хора; счита, че трябва да се гарантира, че тези програми са достъпни за всички граждани без дискриминация; призовава за насочване на програмите към групите, изложени на риск от безработица, като например хората с увреждания; призовава предоставянето на достъп до ПОО и квалификация да се улесни чрез насърчаване на адаптивността на стажовете и приспособимостта на договореностите, както и чрез възможности за обучение за групите с недостатъчни основни умения и работниците с ниска или средна квалификация; припомня, че при достъпа до такъв опит трябва да бъде взет под внимание балансът между половете, в контекста на ефективно популяризиране на програмите за мобилност в областта на ПОО сред жените; в тази връзка счита, че следва да се определят амбициозни цели и да се проследява постигнатия напредък;

9.  подчертава неравнопоставеността между половете в образованието, уменията и заетостта в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в целия ЕС и призовава Комисията и държавите членки да се ангажират изцяло с програмата „Еразъм+“ и да използват този механизъм като важна възможност за развитие на умения в областта на НТИМ за жените с цел увеличаване на способността им да се впуснат в професионално развитие в тези области и с това да се намали съществуващият недостиг на умения в тях;

10.  припомня, че хората с увреждания имат специални изисквания и съответно се нуждаят от подходяща подкрепа, за да получат достъп до програмите за стипендии по „Еразъм+“; поради това призовава Комисията да въведе допълнителни мерки за осигуряване на безпрепятствен и недискриминационен достъп за хора с увреждания до всички програми за отпускане на стипендии в рамките на „Еразъм+“;

11.  призовава държавите членки да предоставят подходящо обучение и да осигурят непрекъснато професионално развитие на учители и обучаващи ръководители в областта на ПОО, с цел да им се помогне да използват най-подходящите методи на преподаване, основани на практиката и реалния житейски опит;

12.  насърчава Комисията и държавите членки да предоставят достатъчно финансови ресурси в подкрепа на програмите за мобилност, като отчитат потенциалните финансови пречки; счита, че следва да бъде обмислена подобрена видимост относно начина, по който дружествата допълват разпределените надбавки, или възможност за предоставяне на други видове помощ; счита, че трябва да се гарантира взаимно допълване между Европейския социален фонд и „Еразъм+“ и това допълване да се наблюдава с оглед на успешните резултати; насърчава въвеждането на минимално равнище на надбавки, коригирано в съответствие с промените в условията на живот, цените и разходите между държавите членки; подкрепя идеята, че държавите членки следва да въведат мерки, за да дадат възможност за необходима и полезна подкрепа при необходимост, например за настаняване и транспорт, като обръщат специално внимание на потребностите на малолетните и непълнолетните лица, както и за подготовка на студентите преди международния им опит, например чрез професионално ориентиране, преподаване на езици и комуникация между културите;

13.  посочва множеството несгоди, които все още се понасят от тези, които се възползват от правото си на мобилност, по отношение на социалното осигуряване и признаването на компетенции, и подчертава, че мобилността в рамките на програмата „Еразъм+“ трябва да се стреми към преодоляване на тези проблеми;

14.  призовава въпросите, свързани с Европейската доброволческа служба (ЕДС) по отношение на застраховането на участниците, одобрението, управлението на базите данни и подкрепата за доброволците, да бъдат разгледани по целенасочен начин, така че да се предотврати спад в участието;

15.  отбелязва, че продължава да липсва информация относно споразуменията за признаване, което означава, че те са далеч от потребителя и са трудни за използване или разбиране;

16.  подчертава значението на едно общо европейско пространство за образование, основано на съществен елемент на мобилност – включваща не само висшето образование, но и ПОО – което ще допринесе за създаването и развитието на по-силна европейска идентичност и по-силно изразено гражданство;

17.  припомня, че благодарение на Европейската квалификационна рамка бяха постигнати значителни подобрения по отношение на признаването на дипломите, кредитите, удостоверенията за професионална квалификация, акредитациите на компетенции и придобития в рамките на ПОО опит; призовава за установяване на конкретни цели, сред които въвеждането на напълно функционираща система за трансфер на кредити и признаване, основана на Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET); насърчава разработването на съвместни квалификации за ПОО, която да гарантира международно признаване на квалификациите;

18.  застъпва се за изготвяне на Зелена книга в областта на професионалното образование, обучение и мобилност и за признаването на умения и компетентности в Европа, която да се изготви в тясно сътрудничество с всички основни заинтересовани страни; припомня, че настоящите препоръки по отношение на ПОО трябва да се изпълнят изцяло; посочва, че липсата на признаване на умения оказва отрицателно въздействие върху целта за равнището на заетост на стратегията „Европа 2020“ и пречи на свободата на движение, залегнала в Договорите;

19.  подчертава голямото значение на признаването във всички държави членки на постиженията и на придобитите умения и компетенции на учащите се; счита, че програмите за мобилност на ЕС имат пряко въздействие върху неформалното и самостоятелното учене на бенефициентите, което в крайна сметка подобрява тяхната пригодност за заетост и способността им за адаптация към пазара на труда; призовава Комисията и държавите членки да положат повече усилия за гарантиране на признаването на самостоятелното и неформалното учене чрез процедури за потвърждаване на уменията;

20.  изразява съжаление относно факта, че неформалното учене загуби видимост и дял от бюджета в настоящата програма „Еразъм+“; подчертава значението на неформалното учене на европейско равнище, особено чрез работата на младежи и доброволческата дейност на хора в напреднала възраст; призовава неформалното и самостоятелното учене да получат ясно и видно място в програмата „Еразъм+“; освен това счита, че следва да съществува възможност за подаване на заявления по отношение на широкомащабни проекти в сферата на образованието за възрастни, които да се ръководят от същите принципи като секторните алианси на уменията или алиансите на знанието;

21.  призовава Комисията и държавите членки да положат всички възможни усилия с оглед постигане на целите на Европейската стратегия за образование и обучение до 2020 г.; счита, че мобилността трябва да взема предвид аспекта на продължаващото професионално образование и обучение (ППОО), тъй като то е от основно значение за подобряването и актуализирането на уменията и експертния опит; подчертава, че ученето през целия живот и професионалното образование и обучение са ключ към постигането на по-добри перспективи за заетост на дългосрочно безработните лица;

22.  призовава държавите членки да подобрят прилагането на програмите за мобилност в областта на ПОО и да премахнат оставащите пречки, и, като работят заедно с Комисията и националните и европейските изпълнителни агенции, както и с основните заинтересовани страни, да продължат своето сътрудничество, насочено към подобряването на програмите за мобилност в областта на ПОО; счита, че това сътрудничество следва да доведе до преразглеждане на изискванията, с цел да се гарантира тяхната приложимост по отношение на продължителността, съдържанието, компетенциите и резултатите от ученето, като съчетава мобилност както в центрове за обучение така и на работното място и дава приоритет на по-дълги периоди на опит (напр. за шест месеца) пред по-краткосрочните им еквиваленти;

23.  призовава Комисията и държавите членки да подобрят качеството и предлагането на професионалните стажове, така че на всеки ученик, записан в системата на ПОО, да е гарантирано място за чиракуване, като по този начин се осигурява качество на професионалното образование и обучение, което всъщност подобрява резултатите на пазара на труда и предоставя на младите хора умения и компетенции за цял живот;

24.  призовава Комисията да представи, а държавите членки – да подкрепят предложение за схема за професионални стажове в ЕС, което да гарантира набор от права за чиракуващите и учащите се в областта на ПОО; подчертава положителната роля, която могат да играят хората в „напреднала възраст“ в областта на образованието и обучението на младите хора, с цел да се увеличи максимално обменът между поколенията чрез стажове и наставничество, както и да се улесни основаното на опит учене в екипи, включващи различни поколения; насърчава Комисията и държавите членки да приемат конкретни мерки, за да се гарантира, че чиракуването и стажовете по програма „Еразъм+“ не се използват неправомерно като се превръщат в инструмент за намаляване на трудовите разходи;

25.  препоръчва всички главни заинтересовани страни да работят по съвместни стратегии, насочени към подобряване на връщането или мобилността на стажанти в професионално образование и чираци в други части на Европа, като същевременно се зачитат предпочитанията им, като целта е да се канализират придобитите в чужбина знания и опит, с цел подобряване на дисбалансите и засилване на сближаването в техните собствени „бедни на умения“ области на произход или другаде в Европа;

26.  подчертава спешната необходимост да се проведат консултации с частния и с публичния сектор на промишлеността и на услугите, включително с производствения сектор (особено с МСП и с микропредприятията), и/или те да бъдат включени в разработването, изготвянето, изпълнението и подкрепата на качествени програми за мобилност в областта на ПОО; счита, че програмата за подбор следва да взема предвид възможностите за работа в приемащите предприятия и организации; счита, че едно гъвкаво и конструктивно партньорство между всички заинтересовани страни, основано на диалог, сътрудничество и най-добри практики, ще гарантира успеха и добавената стойност на ПОО; счита, че също е необходим обмен на знания и добри практики между центровете за обучение и дружествата; призовава Комисията да следи развитието на търсенето и предлагането на пазара на труда в рамките на ЕС, както и на географската и професионалната мобилност с цел постигане на съответствие с нуждите на пазара на труда; счита, че това би довело до намаляване на разликата между, от една страна, предлагането на обучение и това, което действително очаква младите хора в бизнес средата, и, от друга страна, нуждите на пазара в секторите на добавена стойност (напр. в областта на цифровите технологии и зелената икономика, енергетиката, отбраната, сектора на социалните грижи и възстановяването на сгради);

27.  отбелязва, че в настоящата икономическа среда, характеризираща се с висока младежка безработица и липса на равновесие между търсенето и предлагането по отношение на уменията, програмите за мобилност в областта на образованието и професионалното обучение трябва да се пригодят още повече към конкретните изисквания на пазара на труда;

28.  отбелязва, че в прехода към по-цифровизирана икономика се извършва предефиниране на работните места и уменията; поради това призовава държавите членки и Комисията да работят в сътрудничество с частния сектор с цел разработване на стратегии относно уменията и програми за ПОО, насочени към преквалификацията на работници;

29.  подчертава добрите резултати на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ както и ролята на ПОО за насърчаването на предприемачески дух сред младите европейци; затова изразява надежда, че ще се увеличат инициативите на ЕС в подкрепа на предприемачеството сред младите хора и на създаването на иновативни стартиращи предприятия;

30.  подкрепя програмата на Комисията „Еразъм за млади предприемачи“, която предлага на бъдещите предприемачи възможност да се учат от опитни предприемачи, които ръководят малки предприятия в държавите, участващи в програмата; подчертава, че при такъв обмен всички страни печелят, тъй като новите предприемачи имат възможност да придобият умения, необходими за доброто управление на едно предприятие, а същевременно опитните предприемачи могат да се възползват от нов поглед върху предприятието им, да развият професионалната си мрежа и да навлязат на нови пазари;

31.  приветства инструментите, разработени от Комисията, като например Европейската квалификационна рамка (ЕКР), Europass, Eures и Платформата за възможностите за обучение в европейското пространство (Ploteus), които предоставят информация за възможностите за ПОО и мобилност, но изразява съжаление поради факта, че тези инструменти не се познават или използват достатъчно; призовава Комисията, държавите членки и публичните органи по заетостта да популяризират и повишават осведомеността за „Еразъм+“ и други инструменти, насочени към насърчаване на мобилността в областта на ПОО, по-специално сред малките и средните предприятия; счита, че увеличаването в максимална степен на ефективността на тези инструменти ще позволи на повече хора да се възползват от тези възможности, за да може целта за мобилност да бъде постигната; счита, че консултациите с производствения сектор и/или неговото участие в разработването и актуализирането на тези инструменти биха довели до създаване на добавена стойност и биха улеснили посрещането на потребностите на пазара на труда; отбелязва, че са необходими по-големи усилия от страна на Комисията, за да се намали административното бреме както за кандидатите така и за приемащите дружества и институции, и подчертава, че по-голямата прозрачност, опростеност и яснота при изпълнението на програмите ще спомогне за решаването на свързаните с плащанията проблеми в миналото; призовава отговорните органи да разследват и отстранят всички слабости в това отношение, по целесъобразност и възможно най-бързо;

32.  приветства подобрените условия за достъп до свързани с програмата документи на всички официални езици на ЕС; отбелязва, че качеството на превода следва да се подобри, за да се избягнат неясноти и погрешно разбиране от страна за участниците;

33.  счита, че мобилността в областта на ПОО насърчава професионалната, а не само академичната мобилност; призовава Комисията да насърчава тази професионална мобилност чрез механизми за професионално приспособяване и езикова помощ, така че да се гарантира, че опитът в други страни е успешен и добре организиран; набляга на факта, че доброто владеене на чужди езици е от съществено значение в професионалния живот, и приветства факта, че чуждоезиковите умения на участниците в проектите по програма „Еразъм+“ ще бъдат подобрени посредством стандартизирани онлайн езикови тестове и езикови курсове (например чрез OLS – портала на „Еразъм+“ за езикова подкрепа онлайн);

34.  подчертава факта, че съществуват 12 трансгранични партньорства в рамките на EURES, които в граничните региони подпомагат близо 1 000 000(13) работници, които живеят в родните си страни и работят в друга държава, и че тези партньорства помагат на тези работници да се справят с административните, правните и организационните въпроси, които засягат трансграничното търсене и наемане на работа; подчертава важността на тези партньорства за насърчаване на мобилността в трансграничните региони; насърчава държавите членки да подкрепят тези партньорства и да ги популяризират по-активно, по-специално сред младежите;

35.  оценява положително стартирането на пилотните проекти, както и наскоро одобрената „Европейска рамка за мобилност на обучаващите се работници“, като отправна точка за подобряване на програмата „Еразъм+“, с цел да се даде възможност за по-голяма и по-качествена дългосрочна мобилност в областта на ПОО; препоръчва създаването на рамка за дългосрочни инициативи вместо самостоятелни, концентрирани върху конкретни проекти действия с цел създаване на постоянна и устойчива система, която да функционира пълноценно, да е предвидима и да насърчава свободното движение на умения в цяла Европа;

36.  отбелязва, че „Европейската рамка за мобилност на обучаващите се работници“ би могла да действа като специфична „автомагистрала“ за намаляване на безработицата сред младежите чрез улесняване на прехода от образование и обучение към пазара на труда и призовава за създаване на по-добри възможности за учащите се в областта на ПОО да провеждат трудови стажове в съседните държави, например чрез финансиране на разходите за пътуване на учащи, които продължават да живеят в държавата си на произход;

37.  подчертава значението на Гаранцията за младежта и на Инициативата за младежка заетост в подкрепа на чиракуването, стажовете, ПОО, назначаването на работа и водещото до квалификация по-нататъшно образование; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че към тези програми се разпределя подходящо финансиране за целия програмен период 2014 – 2020 г.;

38.  отбелязва факта, че европейските средства, предназначени за „Еразъм+“ и програмите за ПОО, не са пропорционални на броя или на потребностите на потенциалните бенефициенти на мобилността, предлагана от тези схеми, и във връзка с това приканва държавите членки да насърчават двустранни споразумения, които да допълват действията по „Еразъм+“ и европейските програми за ПОО, така че да се повиши мобилността на младите европейци;

39.  призовава за преглед/преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР), въз основа на критерии, включващи предварителна оценка на ефективността на мерките за борба с безработицата, и да бъде намалено финансирането за по-слабо ефективните действия; счита, че подобен подход е от особено значение в белязани от неприемливи неравенства времена на криза като настоящия момент;

40.  призовава Комисията да осигури актуални статистически данни и да извърши оценки и/или проучвания относно „Еразъм+“ и други програми за мобилност в областта на ПОО, когато това е осъществимо, с цел измерване на тяхното въздействие за постигането на съответствие между трудовия опит и работните места от гледна точка на процента на наемане на работа, а също и да проучи защо някои държави членки генерират повече заявления за работа и учене в областта на ПОО в чужбина и да изготви план за тяхното по-голямо участие; счита, че получените статистически данни и оценки следва да бъдат включени и да бъдат взети предвид при изготвянето на междинния преглед на програма „Еразъм+“.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

María Teresa Giménez Barbat, Angelika Mlinar

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Marlene Mizzi, Elisabeth Morin-Chartier, Paul Nuttall, Hannu Takkula

(1)

ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.

(2)

ОВ C 311, 19.12.2009 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.

(4)

ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6.

(6)

ОВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1.

(7)

ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.

(8)

OВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 29.

(9)

ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1.

(10)

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_378_en.pdf

(11)

Виж: Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот, ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1 – 7.

(12)

Виж: проучването „Student and staff mobility in times of crisis“ (Мобилността на студенти и персонал във времена на криза) на Германската служба за академичен обмен (DAAD), декември 2014 г., финансирано от Комисията.

(13)

https://ec.europa.eu/eures/public/en/eures-in-cross-border-regions#/list

Правна информация - Политика за поверителност