Διαδικασία : 2015/2257(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0049/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0049/2016

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 21
CRE 11/04/2016 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0107

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 812kWORD 255k
4.3.2016
PE 569.848v03-00 A8-0049/2016

σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης

(2015/2257(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγητής: Ernest Maragall

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Enrique Calvet Chambon, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή - Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης

(2015/2257(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κοπεγχάγης της 30ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

–   έχοντας υπόψη τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (2012/C 398/01)(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass)(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση – Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων»(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(8),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ-ΔΒΜ)(9),

–  έχοντας υπόψη τα διαφορετικά μέσα για την αναγνώριση των ικανοτήτων, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης (CEC), το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), και το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (COM(2012)0669),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2014 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στις 22 Ιουνίου 2015, σχετικά με μια νέα σειρά μεσοπρόθεσμων στόχων στον τομέα της ΕΕΚ για το διάστημα 2015-2020,

–   έχοντας υπόψη τη «Δήλωση των Παρισίων» για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και τη μη διακριτικής μεταχείρισης μέσω της εκπαίδευσης, που εγκρίθηκε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι (8496/15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0049/2016),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή κινητικότητα και η κινητικότητα για λόγους κατάρτισης είναι σημαντικές για την προσωπική ανάπτυξη. την κοινωνική ένταξη των νέων, τον πολυπολιτισμικό διάλογο, το πνεύμα ανοχής, την ικανότητα εργασίας μέσα σε διαπολιτισμικό περιβάλλον και την ενεργή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, και ότι έχουν αποδείξει επανειλημμένως τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και απασχολησιμότητα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή κινητικότητα και η κινητικότητα για λόγους κατάρτισης πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο τόσο των τρεχόντων όσο και των διαδοχικών προγραμμάτων της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της απασχόλησης και της πολιτικής για τη συνοχή·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2002 οι ευρωπαίοι υπουργοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET/ΕΕΚ) ξεκίνησαν τη λεγόμενη «διαδικασία της Κοπεγχάγης» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων, της ποιότητας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ στην Ευρώπη·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της Κοπεγχάγης βασίζεται σε αμοιβαία αποδεκτές προτεραιότητες οι οποίες επανεξετάζονται κατά περιόδους με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση της κινητικότητας και την προώθηση της χρήσης διαφόρων ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, η ανεργία στην ΕΕ παρέμεινε στο υψηλό ποσοστό του 10,2% το 2014 παρ’ ότι υπήρξε μια βραδεία ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η ανεργία των νέων ανέρχεται στο 22,1% και ότι μόλις το 51 % τη ηλικιακής ομάδας 55-64 εργάζεται, ενώ το χάσμα των φύλων στο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας ανέρχεται στις 13,6 ποσοστιαίες μονάδες·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τυπική μάθηση, η άτυπη μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων στον τομέα της διά βίου μάθησης, που είναι π.χ. η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ο ανεπίτρεπτα υψηλός αριθμός νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs/ΕΕΑΚ), και οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, όπως αποδεικνύει το υψηλό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας που καταγράφουν οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2015·

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικές δεξιότητες είναι σε χαμηλότερη θέση στην ΕΕΚ και χρειάζονται στοχευμένη τόνωση·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια επανεπιβεβαίωση της πολιτικής δέσμευσης για υποστήριξη της δράσης της ΕΕ στους τομείς της διά βίου μάθησης και της ΕΕΚ, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων κινητικότητας που να εστιάζουν στην ανάπτυξη πολυδύναμων δεξιοτήτων, όπως η προσαρμοστικότητα, η περιέργεια και οι μεταγνωστικές ικανότητες, οι διαπροσωπικές και οι πολιτικές δεξιότητες·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις επέτειναν την ανάγκη να καταστούν τα συστήματα διά βίου μάθησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) όχι απλώς πιο αποτελεσματικά, αλλά και πιο προσβάσιμα και πιο ανοικτά στις μειονεκτούσες ομάδες και στα άτομα με ειδικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής οικονομική υποστήριξη για μέτρα κινητικότητας και δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη διά βίου μάθηση και τις γνώσεις ΕΕΚ είναι καίριας σημασίας, ιδίως στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι καίριας σημασίας για την υποστήριξη πρωτοβουλιών που εξερευνούν νέους δρόμους στο θέμα της κινητικότητας με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας των πόρων και των προγραμμάτων που αφορούν την ΕΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των νέων και των μαθητευομένων στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ/VET) που προωθείται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να συντονιστεί σε μια ευρεία διαδικασία δημοκρατικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης που θα αποβλέπει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, με τη συμμετοχή των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων, των τοπικών κοινοτήτων και των κοινωνικών εταίρων·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι επιχειρηματίες, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και ισοδύναμοι επαγγελματικοί φορείς βιοτεχνιών όπως και συνδικάτα και άλλοι σημαντικοί κοινωνικοί εταίροι, πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς το σχεδιασμό της ΕΕΚ, θα πρέπει να καλυφθεί η κοινωνική διάσταση, ώστε να συμπεριληφθούν πεδία όπως το δίκαιο εμπόριο, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά πρότυπα σαν τους συνεταιρισμούς·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει μεν να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα των νέων ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, αλλά να μην καταστεί η μόνη προβλεπόμενη λύση για την ανεργία των νέων·

Αποτίμηση των αποτελεσμάτων και προσδιορισμός των βασικών προβλημάτων

1.   εκτιμά πως η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό που θα πρέπει να είναι εξίσου προσβάσιμο για όλους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν όλους τους κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς που αποτρέπουν την ίση πρόσβαση όλων στις ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ/VET), συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας· αναγνωρίζει πως ο ρόλος και τα αποτελέσματα των ήδη υφισταμένων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών υπέρ της κινητικότητας στην ΕΕΚ/VET θα πρέπει να βελτιωθούν από άποψη προσβασιμότητας, ανοιχτότητας και συμμετοχικότητας, ώστε να προαχθεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση της εκπαίδευσης, να μειωθούν τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου , και να διασφαλιστεί ή ισότιμη πρόσβαση στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ για τις μειονεκτούσες ομάδες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες· τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη για ένα ευέλικτο, διαφοροποιημένο και εξατομικευμένο φάσμα επιλογών κινητικότητας στην κατάρτιση, που θα διατηρεί επίσης τη διάσταση του φύλου, για άτομα με μεταναστευτικές καταβολές ή από οικονομικώς μειονεκτούσες οικογένειες, εκπαιδευόμενους από απομακρυσμένες περιφέρειες, άτομα με αναπηρίες και άτομα με άλλες ειδικές ανάγκες·

2.   επιβεβαιώνει την ανάγκη, σε θέματα κινητικότητας και εκπαίδευσης, να διατηρείται η διάσταση του φύλου και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων που υφίστανται πολλαπλές μορφές διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, όσων αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ και όσων προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες· ενθαρρύνει εν προκειμένω τη λήψη περαιτέρω μέτρων ώστε οι μειονεκτούσες ομάδες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+·

3.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη να αυξήσουν την προβολή των προγραμμάτων ΕΕΚ προκειμένου να εξαλειφθούν τα πολιτιστικά εμπόδια και να καταπολεμηθούν η έλλειψη κινήτρων, η έλλειψη ενεργού προδιάθεσης και η έλλειψη γλωσσικών προσόντων, ιδίως στους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την ανεργία των νέων· εκτιμά πως πρέπει να διασφαλισθεί σε όλους αδιακρίτως τους πολίτες η πρόσβαση στα προγράμματα αυτά· ζητεί να εστιασθεί η προσοχή σε ομάδες υψηλού κινδύνου ανεργίας, όπως π.χ. τα άτομα με αναπηρίες· ζητεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ΕΕΚ και η απόκτηση επαγγελματικών προσόντων μέσα από μια μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα των διαύλων μάθησης και τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των συστημάτων, καθώς και χάρη σε ευκαιρίες κατάρτισης για ομάδες με ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες και για εργαζόμενους επιπέδου κατώτερης ή μέσης εκπαίδευσης· υπενθυμίζει ότι, για την αποτελεσματική προαγωγή των προγραμμάτων κινητικότητας στην ΕΕΚ μεταξύ των γυναικών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία των φύλων κατά την πρόσβαση σε τέτοιες εμπειρίες· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι και να παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνεται·

4.  επισημαίνει την ανισότητα μεταξύ φύλων ως προς τις δεξιότητες και την απασχόληση στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) σε ολόκληρη την ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν πλήρως για το πρόγραμμα Erasmus+ και να χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω μηχανισμό ως βασική ευκαιρία για την ανάπτυξη των STEM, ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές των γυναικών να ξεκινούν σταδιοδρομία στους τομείς STEM και έτσι να μειωθεί η υφιστάμενη ανισότητα δεξιοτήτων στο εν λόγω πεδίο·

5.  τονίζει τη σημασία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, θεμελιωμένου σε ένα ισχυρό στοιχείο κινητικότητας – που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ανώτατη εκπαίδευση αλλά και την ΕΕΚ– και θα συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 2020· εκτιμά πως η κινητικότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ), η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση και αναβάθμιση των προσόντων και της τεχνογνωσίας· τονίζει ότι η διά βίου μάθηση και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ/VET) είναι βασικά στοιχεία για την επίτευξη καλύτερων προοπτικών απασχόλησης για τους μακροχρόνια άνεργους·

7.  πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια αναθεώρηση των απαιτήσεων, ώστε αυτές να είναι εύστοχες όσον αφορά τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις ικανότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα, παράλληλα με την κινητικότητα ως προς τα κέντρα κατάρτισης και ως προς τον τόπο εργασίας και επίσης με προτεραιότητα στις περιόδους εμπειρίας μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. έξι μηνών) αντί των αντιστοίχων μικρότερης διάρκειας·

8.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι για τα προγράμματα Erasmus + και ΕΕΚ δεν είναι ανάλογοι προς τους αριθμούς ή τις ανάγκες των δυνητικών δικαιούχων της παρεχόμενης από τα σχήματα αυτά κινητικότητας, και καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να προωθήσουν διμερείς συμφωνίες οι οποίες θα συμπληρώνουν τις δραστηριότητες του Erasmus+ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΕΚ, ούτως ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα των Ευρωπαίων νέων·

9.   αναγνωρίζει το σπουδαίο ρόλο και τα αποτελέσματα των υφισταμένων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την κινητικότητα, όπως η βασική δράση 1 του Erasmus+, το Europass, το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ)· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μια «ευρωπαϊκή φοιτητική ηλεκτρονική κάρτα» που να αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή φοιτητική ιδιότητα στο πλαίσιο της κινητικότητας και να προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες·

10.   καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το CEDEFOP, να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ ώστε αυτά να προσφέρουν σε όλους τους συμμετέχοντες μια προστιθέμενη αξία όσον αφορά τα προσόντα, την αναγνώριση και το περιεχόμενο, και να μεριμνήσουν ώστε να καθιερωθούν πρότυπα ποιότητας για τις θέσεις μαθητείας·

11.   επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες κινητικότητας συμβάλλουν στη βελτίωση όχι μόνο των κοινωνικών αξιών των εκπαιδευομένων και του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητάς τους, αλλά και των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και των προοπτικών απασχόλησής τους και ειδικότερα των δεξιοτήτων εκείνων που σχετίζονται με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και δόμησης, την ικανότητα ενέργειας και προσαρμογής απέναντι σε νέες καταστάσεις, την επιχειρηματικότητα, τις ηγετικές δεξιότητες και τη λήψη αποφάσεων, τις δεξιότητες κοινωνικής ευθύνης, τη γνώση ξένων γλωσσών, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, καθώς και τις ατομικές δεξιότητες που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα, όπως η αυτοπεποίθηση, ο ενθουσιασμός, η περιέργεια, η κριτική και δημιουργική σκέψη και, η πρωτοβουλία και η αποφασιστικότητα·

12.   τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η υλοποίηση των δράσεων του Erasmus+ για την κινητικότητα με τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του ποσοστού επιτυχών αιτήσεων, με την απλούστευση του σχεδιασμού και της χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων για τη διαχείριση της κινητικότητας, με τη μεγαλύτερη προβολή της αξίας των προγραμμάτων κινητικότητας σε όλα τα ιδρύματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ένωση, και με την παροχή καλύτερα στοχευμένων πληροφοριών και κατάρτισης στους αποδέκτες και διαμεσολαβητές των προγραμμάτων και δράσεων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των σχολείων και των κολεγίων· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει τη σημαντική συμβολή της πρωτοβουλίας «European Schoolnet»· ζητεί από την Επιτροπή να μειώσει τον σημερινό υπερβολικό και εξαιρετικά περίπλοκο διοικητικό φόρτο τόσο για τους αιτούντες όσο και για τις εταιρείες και τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής που συμμετέχουν σε έργα του προγράμματος Erasmus+ προκειμένου να διευκολύνει και να απλουστεύσει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, εγγραφής και υποβολής εκθέσεων, καθώς και τα έργα αυτά καθαυτά· επισημαίνει επί πλέον ότι η υπερβολική γραφειοκρατία στα σχολεία και πανεπιστήμια λειτουργεί ως εμπόδιο στην απλή εκτέλεση του προγράμματος·

13.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει συστήματα για τη μείωση των γλωσσικών και πολιτιστικών φραγμών στην οργάνωση των προγραμμάτων κινητικότητας· εκτιμά πως τα συστήματα αυτά πρέπει να μπορούν να αξιολογούν την πρόοδο ως προς την υλοποίησή τους· τονίζει ότι τα συστήματα δράσης πρέπει να υποστηρίζουν ιδίως την εκμάθηση βασικών στοιχείων της γλώσσας της χώρας υποδοχής· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εξετάσουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των διδασκόντων και εκπαιδευτών ΕΕΚ, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και να τους παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης· τονίζει τη σημασία του να σχεδιαστεί ένα μοντέλο αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που θα παρέχει γνώσεις για τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής και εργασιακής κουλτούρας της χώρας προορισμού, και που θα προάγει και θα προσφέρει ειδικά προγράμματα για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού στο πλαίσιο της διαχείρισης ης κινητικότητας από τα κέντρα επιμόρφωσης·

14.  επισημαίνει ότι οι ειδικότητες που συνδέονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) έχουν την αναγκαία ευελιξία ώστε να ασκούνται οπουδήποτε και ότι, κατά συνέπεια, η κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς βελτιώνει την απασχολησιμότητα, βοηθά στο να μειωθεί το χάσμα δεξιοτήτων και διευκολύνει την αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ιδίως για τους νέους, παρέχοντας δεξιότητες και μια μοναδική εμπειρία του είδους που απαιτείται για να είναι κανείς ανταγωνιστικός στις σημερινές αγορές εργασίας εντός της ΕΕ· εκτιμά πως το Erasmus+ βοηθά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων και πολυδύναμων και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, όπως το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ παράλληλα διευρύνει τις ευκαιρίες για συμμετοχή του παραγωγικού τομέα, αποτελώντας έτσι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αγορά εργασίας·

15.   τονίζει τη σημασία και σπουδαιότητα της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων που συνδέονται με το Erasmus+ και τα επιμέρους προγράμματά του· εκτιμά πως τα εμπορικά αυτά σήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά στις δημοσιεύσεις και στα φυλλάδια που αφορούν το Erasmus+·

16.  ανησυχεί μήπως οι νέοι θεωρήσουν το Erasmus+ πρωτίστως ως ένα πρόγραμμα για φοιτητές της πανεπιστημιακή εκπαίδευσης· συνιστά, ως εκ τούτου, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, της προβολής των διαφόρων πεδίων και των επιμέρους προγραμμάτων που σχετίζονται με το κάθε πεδίο, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης (Comenius), της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus), της διεθνούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus Mundus), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo da Vinci) και της εκπαίδευσης ενηλίκων (Grundtvig), καθώς και της νεολαίας (Νεολαία σε Δράση) και του αθλητισμού·

17.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους δημόσιους οργανισμούς απασχόλησης να διαδώσουν και να ενημερώσουν το πρόγραμμα Erasmus+ και τα λοιπά εργαλεία που αποσκοπούν στην προώθηση της κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ, ιδίως μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· πιστεύει ότι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας αυτών των εργαλείων θα επιτρέψει σε περισσότερα άτομα να επωφεληθούν από τις συγκεκριμένες ευκαιρίες, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της κινητικότητας·

18.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη διαβούλευσης και/ή συμμετοχής της βιομηχανίας και των υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγικού τομέα (ιδίως των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων), στον σχεδιασμό, την πλαισίωση, την εκτέλεση και τη στήριξη ποιοτικών προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ· θεωρεί ότι η επιλογή των προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευκαιρίες απασχόλησης στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς υποδοχής· πιστεύει ότι μια ευέλικτη και εποικοδομητική εταιρική σχέση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, βασισμένη στον διάλογο, τη συνεργασία και τις βέλτιστες πρακτικές, θα διασφαλίσει την επιτυχία και την προστιθέμενη αξία της ΕΕΚ· είναι της γνώμης ότι η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κέντρων κατάρτισης και επιχειρήσεων είναι επίσης αναγκαία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας εντός της ΕΕ, καθώς και τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας· θεωρεί ότι τούτο θα μείωνε το χάσμα μεταξύ, αφενός, της προσφερόμενης κατάρτισης και της κατάστασης που πραγματικά περιμένει τους νέους στο επιχειρηματικό περιβάλλον και, αφετέρου, των αναγκών της αγοράς σε τομείς προστιθέμενης αξίας (π.χ. ψηφιακή και πράσινη οικονομία, ενέργεια, άμυνα, περίθαλψη και αποκατάσταση κτηρίων)·

19.  υπογραμμίζει τις βασικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζονται δράσεις κινητικότητας και όταν γίνεται αξιολόγηση της υλοποίησής τους, και πιο συγκεκριμένα: οικονομική δυνατότητα των εκπαιδευομένων να λάβουν μέρος στην κινητικότητα· αναγνώριση των τίτλων σπουδών, των ικανοτήτων και προσόντων και του περιεχομένου της κατάρτισης μεταξύ των χωρών, είτε βάσει ακαδημαϊκών μονάδων είτε βάσει πιστοποιητικών· επίπεδο γλωσσικών γνώσεων· διάρθρωση των προγραμμάτων μάθησης ή των σπουδών· πρακτική αξία των ακαδημαϊκών μονάδων και των εξετάσεων μετά την επιστροφή στο πανεπιστήμιο προέλευσης· νομικές πτυχές· ενημέρωση ή κίνητρα για την ολοκλήρωση των σπουδών· καθοδήγηση και συμβουλευτικής καθ’ όλη την περίοδο κινητικότητας· και προσωπική κατάσταση του σπουδαστή· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να βελτιώσει τους δείκτες καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, με σκοπό τον τακτικότερο έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κάθε αναγκαία βελτίωσή τους·

20.  επισημαίνει ότι, σήμερα, μόνο το 1 % των νέων που βρίσκονται σε προγράμματα κατάρτισης σχετιζόμενα με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μαθητευόμενων, συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας στη διάρκεια της κατάρτισής τους· επισημαίνει τη ζωτική ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μια μεγαλύτερη κινητικότητα των μαθητευόμενων εντός της ΕΕ, ώστε να δίδονται στους μαθητευόμενους οι ίδιες ευκαιρίες με τους φοιτητές της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης· ενθαρρύνει συνεπώς την ΕΕ να θεσπίσει ένα «Καθεστώς Ευρωπαίου Μαθητευόμενου»· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε και η μαθητεία και η άσκηση να συνεχίσουν να αποτελούν μια ευκαιρία κατάρτισης, και όχι πηγή προσωρινών θέσεων εργασίας, να μην υποκαθιστούν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, και να εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και σεβασμό των δικαιωμάτων των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και μισθολογικών δικαιωμάτων· προτρέπει επί πλέον την Επιτροπή να αναλύσει τις συνέπειες του προαναφερθέντος καθεστώτος, να παρακολουθεί την υλοποίηση των σχετικών μέτρων, να ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας, να ακολουθούν τις συστάσεις της περί βελτίωσης των συνθηκών, της ποιότητας και της διαθεσιμότητας θέσεων μαθητείας εντός της ΕΕ, και να αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ως μια στρατηγική προτεραιότητα·

21.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα μαθητείας που να διασφαλίζει ένα σύνολο δικαιωμάτων για τους μαθητευόμενους και εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ· τονίζει τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα άτομα τρίτης ηλικίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων προκειμένου η ανταλλαγή μεταξύ γενεών να μεγιστοποιηθεί χάρη σε περιόδους άσκησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καθώς και να διευκολυνθεί η δια της εμπειρίας μάθηση μέσα σε διαγενεακές ομάδες· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε η μαθητεία και η άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ να μη χρησιμοποιηθούν με κακό τρόπο και να μην καταστούν εργαλείο μείωσης του κόστους της εργασίας·

22.  αξιολογεί θετικά την έναρξη πιλοτικών έργων, καθώς και το πρόσφατα εγκριθέν «ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα στη μαθητεία», ως βάση για βελτιώσεις στο πρόγραμμα Erasmus+ με σκοπό την αύξηση και βελτίωση της κινητικότητας ΕΕΚ μακράς διάρκειας· ζητεί να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες σε αντίθεση με τις αποκλειστικά εστιασμένες στο αντίστοιχο έργο δράσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα μόνιμο και βιώσιμο, πλήρως λειτουργικό και προβλέψιμο σύστημα, που θα ενθαρρύνει την ελεύθερη κυκλοφορία δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

23.   επισημαίνει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες-στόχοι της κινητικότητας, και ότι η παροχή καλύτερων επαγγελματικών επιλογών οδηγεί στη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση· τονίζει, συνεπώς, πόσο σημαντικά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων για τη μείωση των επιπέδων πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για τον καλύτερο εξοπλισμό των μαθητών με εγκάρσιες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν εντέλει να προσαρμόσουν τα προσόντα τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

24.  τονίζει την ανάγκη να βοηθούνται οι νέοι που ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση ώστε να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους χάρη σε ορισμένα συμπληρωματικά και συνοδευτικά μέτρα, όπως η ενίσχυση του ομαδικού χαρακτήρα των συστημάτων κινητικότητας, μια καλύτερη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προέλευσης και προορισμού πριν και κατά την περίοδο κινητικότητας, η βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες για τις ευκαιρίες ΕΕΚ, η προσφορά εξειδικευμένων δραστηριοτήτων και εργαλείων προσανατολισμού και συμβουλευτικής, και η χρηματοδότηση της γλωσσικής υποστήριξης για όλους τους συμμετέχοντες χωρίς γλωσσικούς περιορισμούς·

25.  τονίζει ότι μπορούν να προσδιοριστούν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τις προσδοκίες των νέων που εκπαιδεύονται σε συστήματα ΕΕΚ, και ειδικότερα οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, η τυπολογία της οικογένειας και η έλλειψη εργαλείων προσανατολισμού (και φροντιστηρίων/tutorial) μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στη διάρκεια προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης·

26.   τονίζει τον κεντρικό ρόλο της κινητικότητας στους τομείς της μάθησης και της κατάρτισης στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και πολιτιστικών προβλημάτων προκειμένου να μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες των νέων να αναπτύσσουν το δικό τους σύστημα δράσης μέσα στην κοινωνία· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει εστιάσει τις προσπάθειές της, ιδίως μέσω της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της, στη δημιουργία απασχόλησης και εντέλει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της κατά την τρίτη δεκαετία του αιώνα αυτού· τονίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο της έρευνας, της καινοτομίας, της ψηφιακής κοινωνίας και της ενεργειακής βιωσιμότητας, ως μέσων για την επίτευξη υψηλότερης προστιθέμενης αξίας·

27.  τονίζει τον ρόλο της ΕΕ και των κρατών μελών στην ανάπτυξη και ενθάρρυνση ενός ποιοτικού και καλά οργανωμένου συστήματος ΕΕΚ μέσω της εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης που θα επιτυγχάνει μια ισορροπία ανάμεσα στην εστιασμένη στο συγκεκριμένο επάγγελμα θεωρητική εκπαίδευση, στην πρακτική κατάρτιση και στη γενική, τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση· καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια προσέγγιση διττής εκπαίδευσης στα συστήματά τους της ανώτερης δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης, ή να ενισχύσουν τα υφιστάμενα συστήματα μέσω περιόδων άσκησης και πρακτικής άσκησης, ώστε να διευκολυνθεί η βιώσιμη ένταξη των σπουδαστών ΕΕΚ στην αγορά εργασίας και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα διεθνικά προγράμματα κινητικότητας· υπενθυμίζει ότι εν γένει η βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη, να αυξηθεί η συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση, να προωθηθεί η επιτυχία και εύκολη ένταξη των φοιτητών στην αγορά εργασίας, πράγμα που αναμένεται ότι θα διευκολύνει την κινητικότητα στη διαδικασία της δια βίου μάθησης·

28.  ζητεί τη στοχοθετημένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) σε σχέση με την ασφάλιση των συμμετεχόντων, την έγκριση, τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και τη στήριξη των εθελοντών, ώστε να αποτραπεί η μείωση της συμμετοχής·

29.  θεωρεί λυπηρό το ότι η μη τυπική μάθηση δεν έχει μειωμένη προβολή και μειωμένο μερίδιο προϋπολογισμού στο τρέχον πρόγραμμα Erasmus+· τονίζει τη σημασία της μη τυπικής μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως μέσω της εργασίας των νέων και του εθελοντισμού των ατόμων τρίτης ηλικίας· ζητεί η μη τυπική και η άτυπη μάθηση να αποκτήσουν σαφή και εμφανή θέση στο πρόγραμμα Erasmus+· εκτιμά επί πλέον ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μεγάλης κλίμακας έργα εκπαίδευσης ενηλίκων που να διέπονται από τις ίδιες αρχές με εκείνες που διέπουν τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων ή τις συμμαχίες γνώσης·

30.   υποστηρίζει την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών, με σκοπό την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην κινητικότητα και η ποιότητα αυτής της τελευταίας· εκτιμά πως, για να διορθώσουμε την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, στις πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας, στις βιοτεχνολογίες, στις καινοτόμες τεχνολογίες για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών· πιστεύει θερμά ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να χαράξουν μια αποτελεσματική στρατηγική για την αντιστοίχιση, με τα συστήματα ΕΕΚ, των σημερινών και των μελλοντικών ευκαιριών απασχόλησης της κυκλικής οικονομίας·

31.  επισημαίνει ότι, κατά τη μετάβαση σε μια πιο ψηφιοποιημένη οικονομία, γίνεται επαναπροσδιορισμός των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές απόκτησης δεξιοτήτων και προγράμματα ΕΕΚ για την επανειδίκευση των εργαζομένων·

Πρόσβαση: βελτίωση των επιλογών των νέων για κινητικότητα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης

32.   ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός πλαισίου κατά τα πρότυπα του προηγούμενου προγράμματος Leonardo da Vinci, στο οποίο θα παραπέμπουν οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το Erasmus+, το οποίο θα προσδιορίζει με τον σαφέστερο και ακριβέστερο δυνατό τρόπο τις επιλογές κινητικότητας για τους νέους που ακολουθούν ΕΕΚ, ειδικά μέσω πολυπλατφορμικών εκστρατειών δρομολογούμενων από τις δημόσιες αρχές, με τη συντονισμένη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν ενεργό ρόλο ή επιρροή στην ΕΕΚ·

33.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη των προγραμμάτων κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά οικονομικά εμπόδια· ζητεί να εξετασθεί το θέμα μιας ευρύτερης προβολής του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν τη διατιθέμενη επιχορήγηση ή της δυνατότητας παροχής άλλων τύπων ενισχύσεων· εκτιμά πως θα πρέπει να διασφαλίζεται και να εποπτεύεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Erasmus+, προκειμένου να υπάρχουν επιτυχή αποτελέσματα·

34.   ζητεί καλύτερες συνέργειες ανάμεσα στις πολιτικές της ΕΕ και τα μέσα που επηρεάζουν την κινητικότητα και την εκπαίδευση, και ζητεί ιδίως συμπληρωματικά μέτρα που θα συνδέουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με το Erasmus+, καθώς και ένα μεγαλύτερο συντονισμό όλων των δράσεων σε όλα τα επίπεδα (προγραμματισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)·

35.   επαναλαμβάνει την ανάγκη για μέτρα που θα επιδιώκουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), και των άλλων προγραμμάτων, όπως το Erasmus+, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

36.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αντισταθμιστούν τα εμπόδια που απορρέουν από το χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών που μετέχουν στην ΕΕΚ, με μέτρα όπως η δυνατότητα αύξησης του ύψους των ατομικών επιδοτήσεων που χορηγεί η Επιτροπή, ή μια αύξηση των εισφορών των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των ενδιάμεσων ιδρυμάτων ή των ΜΚΟ, είτε χρηματοδοτούνται από ιδίους προϋπολογισμούς τους είτε από προγράμματα εταιρικής σχέσης στα οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμοί/οργανώσεις που συνεργάζονται στο πλαίσιο του συστήματος απόκτησης προσόντων και επαγγελματικής κατάρτισης στην περιοχή ή την επικράτειά τους·

Από την κινητικότητα στην απασχολησιμότητα: επικύρωση και αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

37.   υπογραμμίζει ότι η απόκτηση νέων, διαφοροποιημένων και δημιουργικών ιδεών στο εξωτερικό μπορεί να εμπνεύσει και να τονώσει την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργικότητα· τονίζει ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει η κινητικότητα στη μάθηση και κατάρτιση, όπως η δημιουργία διεθνών δικτύων, μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις και στην απασχολησιμότητα, τη διεθνική συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

38.  εκτιμά πως τα σημερινά και τα μελλοντικά μέτρα κατά της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων πρέπει όχι μόνο να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εργοδοτών, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και να συνδέονται καλύτερα με τις προβλέψεις για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες·

39.   τονίζει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της μαθησιακής κινητικότητας και της μελλοντικής κινητικότητας και των αποδοχών, δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα κινητικότητας αυξάνουν την απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων στο εξωτερικό, όπως διαπίστωσε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής το 2013· τονίζει ότι η μαθητεία και η άσκηση στο εξωτερικό βελτιώνουν τις γλωσσικές δεξιότητες των συμμετεχόντων (στο 79 % των περιπτώσεων, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2013)(10)·

40.   υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων κινητικότητας για την μετεκπαίδευση ανέργων κάθε ηλικίας και ατόμων που απειλούνται με μέτρα αναδιάρθρωσης·

41.  επισημαίνει την ποικιλομορφία και την ανομοιόμορφη ανάπτυξη των συστημάτων επικύρωσης και αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών, παρά την αυξανόμενη σύγκλιση της τελευταίας δεκαετίας· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συμβατότητα των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να διευκολυνθεί η επικύρωση και η αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε εταιρείες ή σε κέντρα επιμόρφωσης των διαφόρων κρατών μελών, όπως επίσης και να γίνει ελκυστικότερο το πρόγραμμα Erasmus+· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF/ΕΠΕΠ)(11) και να άρουν τους φραγμούς· ενθαρρύνει έναν ορισμό περί ευρωπαϊκού προτύπου που να είναι αποδεκτός και εφαρμόσιμος σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό)·

42.  ενθαρρύνει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται στο πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης, ιδίως με μια καλύτερη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων όπως το Europass και το ECVET·

43.  υπενθυμίζει ότι, χάρη στο EQF/ΕΠΕΠ, έχει βελτιωθεί σημαντικά η αναγνώριση πτυχίων, ακαδημαϊκών μονάδων, πιστοποιημένων δεξιοτήτων, πιστοποιημένων ικανοτήτων, και εμπειρογνωμοσύνης αποκτημένης στο πλαίσιο της ΕΕΚ· ζητεί να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η εφαρμογή ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος μεταφοράς και αναγνώρισης ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο θα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)· ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών προσόντων ΕΕΚ που θα διασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση των προσόντων·

44.  ζητεί την εκπόνηση μιας Πράσινης Βίβλου για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κινητικότητα και για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και προσόντων στην Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με όλους τους βασικούς ενδιαφερομένους φορείς· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως οι τρέχουσες συστάσεις που αφορούν την ΕΕΚ· επισημαίνει ότι η μη αναγνώριση προσόντων έχει αρνητικές επιπτώσεις στον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τα ποσοστά απασχόλησης και εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία, την οποία κατοχυρώνουν οι Συνθήκες·

45.  ζητεί μεγαλύτερη κινητικότητα στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στις θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων των ευρωπαϊκών Εγγυήσεων για τη Νεολαία, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων, και τη μείωση της γεωγραφικής αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην ΕΕ·

46.  τονίζει ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι σημαντικές για τη στήριξη της μαθητείας, της πρακτικής άσκησης, της ΕΕΚ, της εξεύρεσης θέσεων εργασίας και της περαιτέρω εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση ενός τίτλου σπουδών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση κατάλληλης χρηματοδότησης για τα εν λόγω προγράμματα για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

47.   προτείνει να μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης ο ιστότοπος «Πανόραμα Δεξιοτήτων στην ΕΕ» ώστε να καταστεί πηγή ενημέρωσης διαθέσιμη σε όλους σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη·

48.   διαπιστώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τη διασφάλιση μιας ποιοτικότερης ΕΕΚ σε πολλά κράτη μέλη, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET)· και ενθαρρύνει όσα κράτη μέλη είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της ανάπτυξης μιας εθνικής προσέγγισης για μια διασφάλιση ποιότητας σύμφωνη με το EQAVET· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα και να αποτιμούν και να υποστηρίζουν τη μη τυπική μάθηση και τη μάθηση στον χώρο εργασίας είτε σε τυπικό είτε σε με τυπικό καθεστώς, ανάλογα με το τι είναι προσφορότερο σε εθνικό επίπεδο·

49.   υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα μαθητείας πρέπει να εκτελούνται υπό την καθοδήγηση ενός ειδικού επόπτη·

Για πιο αποτελεσματικά, πιο προσιτά και πιο συμμετοχικά προγράμματα κινητικότητας

50.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να ενισχύσουν, σε συνεργασία και με το CEDEFOP, τον ρόλο των ενδιάμεσων ιδρυμάτων, εδαφικών και τομεακών, που συμμετέχουν στην προετοιμασία, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κινητικότητας, βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών διαφάνειας, και να βοηθήσουν στη δημιουργία παρόμοιων ιδρυμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

51.  τονίζει την ανάγκη να διαθέτουν τα εν λόγω ενδιάμεσα ιδρύματα επαρκείς δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους που να επιτρέπουν στις δομές οργάνωσης και διαχείρισης της κινητικότητας να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του δικτύου σχολών επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και να έχουν την εξουσία και την ικανότητα να αναπτύσσουν επιχειρησιακές συμμαχίες και συμφωνίες με δυνητικούς εταίρους τόσο στη χώρα τους όσο και στα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας·

52.   τονίζει την ανάγκη νομικής προστασίας των ανηλίκων στο εξωτερικό·

53.   τονίζει ότι πρέπει στο πλαίσιο του ERASMUS+ να ενθαρρύνονται και να προβάλλονται οι δράσεις ή/και υπηρεσίες κινητικότητας που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευτών, των διδασκόντων και των επιχειρηματιών·

54.   επισημαίνει ότι τα συνεκτικά, συμπληρωματικά και καλοσυντονισμένα συστήματα συγχρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορούν τα κέντρα επιμόρφωσης να καλύπτουν το συνολικό φάσμα εξόδων και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μόνιμες δράσεις·

55.   επικροτεί το γεγονός ότι το Erasmus+ έχει διευρύνει σημαντικά τον αριθμό δικαιούχων των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET/ΕΕΚ) μεταξύ των νέων που δεν πηγαίνουν σε πανεπιστήμιο ή σχολή·

56.   στηρίζει κάθε αναγκαίο συνοδευτικό μέτρο που αποσκοπεί, σε πρώτη φάση, στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των μαθητευομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας και, στη συνέχεια, στην υποστήριξη των μαθητευόμενων προκειμένου να αναδείξουν καλύτερα τις δεξιότητες που απέκτησαν μέσω της κινητικότητας και να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους και να μπορέσουν έτσι να προβάλουν και να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και τον πλούτο της εμπειρίας τους·

57.   εκτιμά πως τα μαθησιακά αποτελέσματα της μαθητείας θα πρέπει να σχεδιάζονται και να συζητούνται με τον μαθητευόμενο σύμφωνα με τις αρχές του ECVET (ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) πριν από την έναρξη της κατάρτισης και να απαριθμούνται στο Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού μετά το πέρας της κατάρτισης·

58.  τονίζει τη σημασία της ποιοτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της διασφάλισης της ποιότητας στο πεδίο αυτό, καθώς και την ανάγκη να ενθαρρύνεται μέσα στα προγραμμάτων κινητικότητας η συμμετοχικότητα και το πνεύμα ανοχής·

59.   τονίζει την ανάγκη για ποιοτική άσκηση που να δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αποκτούν τις επιθυμητές επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και την ανάγκη να υπάρχει, σε όλα τα επίπεδα, καλή επικοινωνία με τους επιχειρηματίες ώστε αυτοί να συμμετέχουν, με σκοπό την περαιτέρω αναγνώριση της πείρας που αποκτούν οι νέοι οι οποίοι κάνουν χρήση των προγραμμάτων κινητικότητας·

60.  στηρίζει όλα τα μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρηματίες, οι ΜΚΟ ή η κοινωνία των πολιτών σε συμφωνία με τους στόχους του Erasmus+ με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων κινητικότητας για εργαζομένους νέους ή μαθητευόμενους, είτε ανά κλάδο δραστηριότητας είτε σε συνεργασία με φορείς που εκπροσωπούν τους κλάδους, όπως είναι τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, επί πλέον των ευρωπαϊκών δικτύων σαν το Eurochambres (Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων) και οι οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις· ζητεί να αναγνωριστεί ο ρόλος των βιοτεχνικών επιμελητηρίων και των κέντρων κατάρτισής τους όσον αφορά την υποστήριξη της κινητικότητας και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· εκτιμά πως κάθε μέτρο που λαμβάνεται για τη βελτίωση των συστημάτων ΕΕΚ πρέπει να επικεντρώνεται σε τομείς που προωθούν το μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα και τη βιώσιμη κινητικότητα·

61.  συνιστά, όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι να εργασθούν πάνω σε κοινές στρατηγικές, για να βελτιωθεί είτε ο επαναπατρισμός των ασκουμένων και μαθητευόμενων μετά την επαγγελματική εκπαίδευσή τους, είτε η κινητικότητά τους προς άλλα μέρη της Ευρώπης, με σεβασμό για τις προτιμήσεις τους, δεδομένου ότι ο σκοπός είναι, η γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν «στο εξωτερικό» να διοχετευθούν στη μείωση των ανισοτήτων και στη βελτίωση της συνοχής στις δικές τους, φτωχές σε δεξιότητες, περιοχές καταγωγής ή αλλού στην Ευρώπη·

62.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη δημιουργία και την αποτελεσματική εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού δικτύου σεμιναρίων και εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, ζωτικού για την προαγωγή των συμμαχιών γνώσης μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και για την προώθηση των δυνατοτήτων κατάρτισης, απόκτησης εμπειριών, επιμόρφωσης διδασκόντων και καθηγητών, μαθητείας και πρόσβασης στις νεοφυείς επιχειρήσεις·

63.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό δίκτυο Ecsite, στο οποίο συμμετέχουν επιστημονικά κέντρα ως χώροι που παρέχουν πρόσβαση στην επιστημονική παιδεία·

64.  ζητεί να συσταθεί μια «υπηρεσία μιας στάσης» για τη συγκέντρωση στοιχείων και επικοινωνιακών εργαλείων με σκοπό την παροχή εύχρηστων και αποτελεσματικών υπηρεσιών σε όσους αναζητούν πληροφορίες και στήριξη σχετικά με τα διάφορα προγράμματα κινητικότητας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

65.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία και να προβεί σε αξιολογήσεις και/ή μελέτες όσον αφορά το Erasmus+ και άλλα προγράμματα κινητικότητας στην ΕΕΚ, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπός τους στο συνταίριασμα της εργασιακής εμπειρίας με θέσεις εργασίας υπό το πρίσμα του ποσοστού προσλήψεων, καθώς και να εξετασθεί γιατί ορισμένα κράτη μέλη παράγουν περισσότερες αιτήσεις για εργασιακές και μαθησιακές εμπειρίες ΕΕΚ στο εξωτερικό, και να χαραχθεί ένα σχέδιο για μεγαλύτερη συμμετοχή τους· εκτιμά πως τα στατιστικά στοιχεία και οι αξιολογήσεις που θα προκύψουν πρέπει να συμπεριληφθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του Erasmus+·

66.   επικροτεί τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι αρμόδιοι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υπουργοί στις 22 Ιουνίου 2015 στη Ρίγα, και με τα οποία προτείνεται μια νέα σειρά μεσοπρόθεσμων στόχων στον τομέα της ΕΕΚ για το διάστημα 2015-2020, και ζητεί την έγκαιρη και πλήρη υλοποίησή τους·

67.   τονίζει τη σημασία του να προβληθούν τα οφέλη από την κινητικότητα όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να αναδειχθεί η πραγματική χρησιμότητά της και να μειωθεί η αντίληψη περί «χαμένου χρόνου» σε καταρτίσεις που εξ ορισμού εξαρτώνται από καθαρά εθνικές αρμοδιότητες·

68.   ενθαρρύνει μια καλύτερη προώθηση και προβολή μεταξύ των νέων και των επιχειρήσεων, πλατφορμών όπως το Drop'pin@EURES, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την κινητικότητα των νέων σε σχέση με τη μαθητεία, την πρακτική άσκηση, τα προγράμματα κατάρτισης και τα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσών·

69.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβάλουν το πλήρες φάσμα των ευκαιριών που προσφέρει το νέο πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο παρέχει στους νέους όχι μόνο δυνατότητες σπουδών στο εξωτερικό, αλλά και ευκαιρίες μαθητείας και πρακτικής άσκησης·

70.  ενθαρρύνει την καθιέρωση ενός ελάχιστου επιπέδου επιδότησης, αναπροσαρμοζόμενου ανάλογα με τις διακυμάνσεις των συνθηκών διαβίωσης, των τιμών και των εξόδων μεταξύ των κρατών μελών· στηρίζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα που να επιτρέπουν την παροχή της αναγκαίας και επωφελούς βοήθειας όποτε χρειάζεται, π.χ. για διαμονή και μεταφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ανηλίκων, και για την προετοιμασία των φοιτητών πριν από τη διεθνή τους εμπειρία, για παράδειγμα μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, της γλωσσικής διδασκαλίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας·

71.  ζητεί μια επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) βασισμένη σε κριτήρια που θα περιλαμβάνουν την εκ των προτέρων αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μέτρων αντιμετώπισης της ανεργίας, με περικοπή της χρηματοδότησης των λιγότερο αποτελεσματικών διατάξεων· εκτιμά πως μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους κρίσης, σαν τη σημερινή, οι οποίες χαρακτηρίζονται από απαράδεκτες ανισοσκέλειες·

o

o o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η υιοθέτηση του προγράμματος Erasmus+ σε αντικατάσταση των διαφόρων προηγούμενων προγραμμάτων υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη για την έννοια της κινητικότητας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι είναι μικρότερη η έμφαση που δίνεται στην κινητικότητα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Το προηγούμενο πρόγραμμα, με την ονομασία Leonardo da Vinci, είχε καλύψει επιτυχώς το στάδιο των πρώτων παράλληλων ανταλλαγών και τοποθετήσεων σπουδών και εργασίας σε άλλες χώρες από αυτήν της διαμονής.

Όμως η ενσωμάτωση όλων των προγραμμάτων σε ένα μόνο πρόγραμμα, το Erasmus+, αφενός, και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, αφετέρου, ανέδειξαν το διαρθρωτικό έλλειμμα των προγραμμάτων κινητικότητας ως προς τη σχέση κατάρτισης-εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται απολύτως σαφές πώς οι διαφορές σε επίπεδο ακαδημαϊκής αντίληψης και προγραμμάτων σπουδών, οργάνωσης και διαχείρισης των εκπαιδευτικών κέντρων, σχέσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και του επιχειρηματικού κόσμου, αυξάνουν την περιπλοκότητα, το κόστος και τις επιχειρησιακές δυσκολίες της ανάπτυξης της κινητικότητας μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών.

Πιο συγκεκριμένα, είναι προφανής η δυσκολία επαρκούς ολοκλήρωσης των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των σπουδών και των πρακτικών ασκήσεων από χώρα σε χώρα. Τα προγράμματα Europass και ECVET, τα οποία είναι εξαιρετικά καλοσχεδιασμένα, συχνά αντιμετωπίζουν απαράδεκτες δυσκολίες όσον αφορά τη σταδιακή έγκριση και υλοποίησή τους.

Η ίδια η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα των διαφόρων κρατών μελών καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη να ενεργοποιηθεί εκ νέου αυτή η μορφή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Τα στοιχεία που μαρτυρούν ότι υφίστανται ακραίες ανισορροπίες σε διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές, ως προς τα ποσοστά ανεργίας, καταδεικνύουν ότι απαιτείται ανάλογη και πολλαπλά προσαρμοσμένη απόκριση.

Υπάρχουν περιοχές με σχεδόν μηδενικά ποσοστά, ενώ σε άλλες παρατηρούνται αφύσικα υψηλά ποσοστά ανεργίας, που υπερβαίνουν το 40% μεταξύ των νέων, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις δευτεροβάθμιες σπουδές τους ή κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η διαφορετική εξέλιξη της εκάστοτε οικονομίας και τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού μοντέλου κάθε χώρας εξηγούν σε μεγάλο βαθμό αυτή την ανεπίτρεπτη διαφορά, όμως ταυτόχρονα αναδεικνύουν την παράλογη κατάσταση, κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ζώνης του ευρώ, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που με μια πρώτη ματιά φαίνονται αντίθετες και αντιφατικές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνεται σαφής ανεπάρκεια μορφωμένων νέων για την ικανοποίηση των αναγκών μιας συγκεκριμένης παραγωγικής οικονομίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρατηρούνται καταστάσεις σοβαρής κοινωνικής υποβάθμισης λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης θέσεων εργασίας για χιλιάδες νέους που έχουν μόλις ολοκληρώσει, επιτυχώς ή όχι, τις σπουδές τους σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας τους.

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η παροχή πραγματικών και φιλόδοξων ευκαιριών κινητικότητας, που θα απευθύνονται στους μεν και στους δε, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε σφαιρικής στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη και τη μείωση των ανεπίτρεπτα υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων τόσο σε επίπεδο Ευρώπης όσο και σε κάθε χώρα χωριστά.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν την αυξανόμενη απαίτηση να καταστούν περισσότερο φιλόδοξες, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, ορισμένες από τις υφιστάμενες γραμμές δράσης που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών ποιοτικής αναγνώρισης, επικύρωσης και αξιολόγησης βάσει των οποίων πρέπει να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλα τα κράτη μέλη. Μόνο μέσω αυτού του κοινού πλαισίου θα έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε τα προγράμματα κινητικότητας τα οποία θα μπορούν να παρέχονται μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων και τα οποία πρέπει να υιοθετήσει προς το δικό της συμφέρον η παραγωγική οικονομία.

Όμως, παράλληλα με τη διαμόρφωση του εν λόγω κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου μπορούμε ήδη να θέσουμε σε εφαρμογή πολιτικές που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων δυσκολιών οι οποίες έχουν εντοπιστεί, και σε ορισμένες περιπτώσεις προσδιοριστεί ποσοτικά, με βάση διαγνωστικές μελέτες.

Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι νέες στρατηγικές που πρέπει να καθοριστούν και να εφαρμοστούν οφείλουν να διαθέτουν τις εξής δύο βασικές προϋποθέσεις:

  την εφαρμογή τους πρέπει να την ενστερνίζονται πλήρως τα εκπαιδευτικά και παραγωγικά συστήματα κάθε χώρας·

  πρέπει να διαθέτουν μέγιστη ευελιξία ώστε να προσαρμόζονται σε πολύ διαφορετικές πραγματικότητες, παράλληλα με την παροχή συγκεκριμένων κοινών στοιχείων ώστε να διευκολύνουν τον συντονισμό και τη βέλτιστη δυνατή λειτουργικότητα στην υπηρεσία της κινητικότητας, η οποία θα έχει σχεδιαστεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο απασχολησιμότητας και κοινωνικής ένταξης.

Στη συνέχεια, πρέπει να γίνεται αναφορά στα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το σύνολο αναφοράς και που συνδέονται με την υψηλή περιπλοκότητα και τις αντικειμενικές δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πράγματι, αν εξετάσουμε τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, τις τυπολογίες οικογενειών και τη (μεγαλύτερη ή μικρότερη) διάθεση επιτυχούς συνέχισης και ολοκλήρωσης των σπουδών μετά το πέρας κάθε προηγούμενης εκπαιδευτικής βαθμίδας, συμπεραίνουμε ότι η ευρωπαϊκή κινητικότητα δεν αποτελεί για τους εν λόγω μαθητές εξίσου φυσική και αυθόρμητη επιλογή σε σύγκριση με την κινητικότητα για τις πανεπιστημιακές σπουδές.

Παράλληλα, στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, δεν αποδίδεται ακόμη η δέουσα σημασία στα φυσικά πλεονεκτήματα που έχει η ευρωπαϊκή κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση προκαθορισμένων περιορισμών, αμοιβαία αναγνώριση σπουδών, τίτλων και εμπειρίας, επαρκείς γνώσεις δεύτερης και τρίτης ξένης γλώσσας, οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών, νομικές πτυχές των συμβάσεων εργασίας.

Εν προκειμένω, αξίζει να σημειωθούν τα ήδη αναγνωρισμένα θετικά αποτελέσματα της κινητικότητας στην απασχολησιμότητα,

μεταξύ των οποίων ο ενστερνισμός των αξιών του ευρωπαίου πολίτη και η συναίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη, και κυρίως τα αποτελέσματα που σχετίζονται άμεσα με τη σταθερή και ποιοτική απασχόληση: ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οργάνωση και σχεδιασμός εκδηλώσεων, λειτουργία μέσα σε απρόβλεπτες καταστάσεις, λήψη αποφάσεων κλπ, καθώς και πιο ατομικές δεξιότητες όπως το επιχειρηματικό πνεύμα, η καινοτόμος περιέργεια, ή η προσωπική αυτοπεποίθηση·

Τέλος, η μελέτη των διαφόρων θεμάτων που απαιτούν επειγόντως λύση δείχνει την εμφανή ζημία που προκαλεί η συνέχιση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε αρκετές χώρες.

Και στην προκειμένη περίπτωση, η ευρωπαϊκή κινητικότητα προσφέρει ευρύ φάσμα πιθανών λύσεων ώστε να εγκαταλειφθεί σταδιακά αυτή η προσωπική απόφαση που μεταφράζεται σε σημαντικό σωρευτικό έλλειμμα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο.

Εάν λάβουμε υπόψη και τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, δικαιούμαστε πλήρως να ορίσουμε στόχους, γραμμές δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε χώρα καθώς και συγκεκριμένα μέτρα εκ μέρους της Επιτροπής, και να επισημάνουμε αλλαγές ή βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

1.  Διεύρυνση και βελτίωση των επιλογών κινητικότητας για τους σπουδαστές της επαγγελματικής κατάρτισης. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να ξεκινήσει με τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς που θα περιγράφει με απλό και σαφή τρόπο τις διαθέσιμες επιλογές: ακαδημαϊκό πρόγραμμα, τόπος, επαγγελματικός τομέας, προσφορά επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, επιχειρήσεις, διάρκεια, προσδοκώμενος τίτλος, κ.ά.

2.  Θέσπιση κοινών και συμπληρωματικών μέτρων που θα συνδέουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με το πρόγραμμα Erasmus+ με τρόπο ώστε να ενισχύονται και να εναρμονίζονται, αποφεύγοντας επαναλήψεις και αλληλεπικαλύψεις κατά τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων και ορίζοντας τις ανάλογες αρμοδιότητες ανά επίπεδο (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό).

3.  Διάνοιξη προοπτικών για την αυξημένη χρηματοδότηση που θα απαιτηθεί για την υπέρβαση των περιπλοκών και των ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όσοι εμπλέκονται στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, κατά τρόπο που να συνεκτιμά δεόντως τη συμμετοχή και τις προσπάθειες του καθενός από τους ενδιαφερόμενους: εκπαιδευτική διοίκηση, επιχειρήσεις, φορείς διαχείρισης και ενδιάμεσοι, οικογένειες και μαθητές, ιδρύματα και κοινωνικές οργανώσεις.

4.  Κατάρτιση προγραμμάτων με στόχο την εξάλειψη εμποδίων και τη δημιουργία καταλληλότερων συνθηκών για επιτυχημένες πρωτοβουλίες κινητικότητας: μείωση των γλωσσικών φραγμών, εξοικείωση με τις διαφορετικές πολιτιστικές συνθήκες και τα κοινωνικοοικονομικά παραγωγικά πλαίσια.

5.  Καθορισμός χρονοδιαγράμματος και συγκεκριμένων στόχων για τα προγράμματα Europass, ECVET και EQAVET ώστε να τεθούν τα θεμέλια ενός ευρωπαϊκού χώρου αξιοπιστίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων των προγραμμάτων.

6.  Προσδιορισμός με επαρκή σαφήνεια των ενδιάμεσων φορέων οι οποίοι θα αναλάβουν επιχειρησιακούς ρόλους και αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της κινητικότητας, ένα βασικό έργο που σήμερα εν μέρει μόνο καλύπτεται. Εδώ φαίνεται πιο καθαρά η σχετική αδυναμία της όλης επαγγελματικής κατάρτισης συγκρινόμενη με την αδιαμφισβήτητη ικανότητα του δικτύου ευρωπαϊκών πανεπιστημίων να εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα σε επίπεδο διμερών σχέσεων.

Συνεπώς, ο καθορισμός φορέων ή κοινοπραξιών περιφερειακού χαρακτήρα και μεικτής εκπαιδευτικής-επιχειρηματικής σύνθεσης θα ήταν η βέλτιστη επιχειρησιακή απάντηση.

7.  Να διασφαλιστεί ότι η κινητικότητα θα ανοίγει το δρόμο προς την απασχολησιμότητα. Η πρώτη μάχη που πρέπει να κερδηθεί αφορά την αναγνώριση των σπουδών αλλά και των αποκτημένων δεξιοτήτων και της πιστοποιημένης επαγγελματικής πείρας, συμπεριλαμβανομένων όσων αποκτώνται σε άλλες χώρες μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας.

8  Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων.

9.  Ιδιαίτερη μέριμνα για την κατάρτιση και την κινητικότητα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής ειδικά σχεδιασμένων για αυτούς, με ή χωρίς υποχρέωση πλαισίωσης και εκπαίδευσης ομάδων ή μεμονωμένων μαθητών.

10.  Συγκρότηση τομεακών ή περιφερειακών συνεργατικών επιχειρηματικών σχηματισμών για απευθείας συμμετοχή τους στην εκτέλεση των προγραμμάτων κινητικότητας ως υποδοχείς ασκουμένων και ως πάροχοι επαγγελματικής εμπειρίας σχεδιασμένης με γνώμονα τον επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό σκοπό.

Αυτός ο δεκάλογος γενικών κατευθύνσεων σε επίπεδο πολιτικής δράσης αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στην επαγγελματική κατάρτιση και απαιτεί το ρητό ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ειδικευμένων φορέων του τομέα, και ιδίως του CEDEFOP στο οποίο πρέπει να δοθεί κεντρικός ρόλος με καλά προσδιορισμένες και πλήρως σεβαστές αρμοδιότητες.

13.1.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης

(2015/2257(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Enrique Calvet Chambon

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, η ανεργία παρέμεινε στο υψηλό ποσοστό του 10,2% το 2014 παρά το γεγονός ότι υπήξε μια βραδεία ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η ανεργία των νέων ανέρχεται επί του παρόντος στο 22,1% και ότι μόλις το 51% των ατόμων ηλικίας 55-64 ετών εργάζονται, ενώ το χάσμα μεταξύ των φύλων στο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας ανέρχεται στις 13,6 ποσοστιαίες μονάδες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, όπως καταδεικνύει το υψηλό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2015·

1.  επισημαίνει ότι το Erasmus και άλλα προγράμματα κινητικότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν συμβάλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενίσχυσαν την ιδέα της ιθαγένειας, διευκόλυναν την προσωπική ανάπτυξη και την κριτική σκέψη των φοιτητών και βελτίωσαν την εκμάθηση νέων γλωσσών· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά είχαν άμεσο αντίκτυπο στην απασχόληση, και πιστεύει ότι το Erasmus + δεν θα πρέπει να μειώσει αλλά να μεγεθύνει τα επιτεύγματα αυτά, ιδίως ετοιμάζοντας τους νέους για την απασχόληση·

2.  υπογραμμίζει ότι ο αριθμός σπουδαστικών περιόδων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Erasmus, αυξάνεται συνεχώς από το 2008, παρά την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ταυτόχρονα έχει αυξηθεί δυναμικά ο αριθμός των πρακτικών ασκήσεων στο εξωτερικό· συνάγει το συμπέρασμα ότι προφανώς οι νέοι θεωρούν τις πρακτικές ασκήσεις εξαιρετική ευκαιρία για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους· συνιστά στην Επιτροπή και στους εθνικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα να ανταποκριθούν σε αυτήν την εξέλιξη(12)·

3.  επισημαίνει ότι οι απασχολήσεις που συνδέονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) έχουν την αναγκαία ευελιξία ώστε να εκτελούνται οπουδήποτε, και ότι, κατά συνέπεια, η κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς βελτιώνει την απασχολησιμότητα, μειώνει το χάσμα δεξιοτήτων και διευκολύνει την αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ιδίως για τους νέους, παρέχοντας δεξιότητες και μια μοναδική εμπειρία, στοιχεία που είναι απαραίτητα για να είναι κανείς ανταγωνιστικός στις σημερινές αγορές εργασίας εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι το Erasmus+ οδηγεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων και εγκάρσιων και μεταβιβάσιμων ικανοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα διευρύνει τις ευκαιρίες για τη συμμετοχή του παραγωγικού τομέα, αποτελώντας έτσι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αγορά εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν το σύνολο των ευκαιριών που προσφέρει το νέο πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο παρέχει στους νέους όχι μόνο δυνατότητες σπουδών στο εξωτερικό, αλλά και ευκαιρίες μαθητείας και πρακτικής άσκησης·

4.  ζητεί την προώθηση και την αξιοποίηση της εναλλασσόμενης κατάρτισης, καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης για αναζητούντες εργασία και εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες με ανεπαρκείς δεξιότητες·

5.  θεωρεί ότι τα προγράμματα κινητικότητας πρέπει πρωτίστως να αποτελούν εργαλείο εμπλουτισμού του βιογραφικού σημειώματος των ατόμων, όταν το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή η χώρα προέλευσης δεν παρέχουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες· πιστεύει, συνεπώς, ότι η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας εμπειρίας πρέπει να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα κατά την επιλογή ιδρύματος υποδοχής και ότι οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κινητικότητας θα πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές και καθοδήγηση από το οικείο ίδρυμα αποστολής όσον αφορά την επιλογή εκπαιδευτικών ευκαιριών/επαγγελματικής εμπειρίας· θεωρεί ότι απαιτείται επίσης η εκ των υστέρων επαλήθευση της καταλληλότητας των προγραμμάτων κινητικότητας·

6.  ζητεί να βελτιωθεί η προώθηση των προγραμμάτων κινητικότητας για ανώτερα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων·

7.  εκφράζει την ανησυχία ότι οι νέοι θεωρούν το Erasmus+ πρωτίστως πρόγραμμα για όσους φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· συνιστά, ως εκ τούτου, να επιδιωχθεί πιο σθεναρά, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η προβολή των διαφόρων πεδίων και των επιμέρους προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με κάθε πεδίο, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης (Comenius), της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus), της διεθνούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus Mundus), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo da Vinci) και της επιμόρφωσης ενηλίκων (Grundtvig), καθώς και της νεολαίας (Νεολαία σε Δράση) και του αθλητισμού·

8.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη να αυξήσουν την προβολή των προγραμμάτων ΕΕΚ προκειμένου να εξαλειφθούν τα πολιτιστικά εμπόδια και να καταπολεμηθούν η έλλειψη κινήτρων, η έλλειψη ενεργού προδιάθεσης και η έλλειψη γλωσσικών προσόντων, ιδίως στους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την ανεργία των νέων· πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί πως στα προγράμματα αυτά θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες χωρίς διακρίσεις· ζητεί να υπάρξει εστίαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανεργίας, όπως τα άτομα με αναπηρίες· ζητεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ΕΕΚ και στα προσόντα, προωθώντας την προσαρμοστικότητα των διαύλων μάθησης και τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των συστημάτων, καθώς και τις ευκαιρίες κατάρτισης για ομάδες με ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες και για εργαζόμενους επιπέδου κατώτερης ή μέσης εκπαίδευσης· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής προώθησης των προγραμμάτων κινητικότητας σε ΕΕΚ μεταξύ των γυναικών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισορροπία των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε τέτοιου είδους εμπειρίες· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι και να παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνεται·

9.  επισημαίνει το χάσμα που υφίσταται μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις δεξιότητες και την απασχόληση στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (ΦΕΤΜΜ) σε ολόκληρη την ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν πλήρως για το πρόγραμμα Erasmus+ και να χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω μηχανισμό ως ευκαιρία καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των ΦΕΤΜΜ, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των γυναικών να ξεκινούν σταδιοδρομία στους τομείς ΦΕΤΜΜ και έτσι να μειωθεί το υφιστάμενο χάσμα δεξιοτήτων στο εν λόγω πεδίο·

10.  υπενθυμίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και για τον λόγο αυτόν χρειάζονται την ανάλογη υποστήριξη για την πρόσβασή τους στα προγράμματα στήριξης που προσφέρει το Erasmus+· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δρομολογήσει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση χωρίς εμπόδια και διακρίσεις σε όλα τα προγράμματα στήριξης στο πλαίσιο του Erasmus+·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλη κατάρτιση και να διασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική εξέλιξη των κορυφαίων δασκάλων και εκπαιδευτικών της ΕΕΚ, προκειμένου να τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τις καταλληλότερες μεθόδους διδασκαλίας μέσω άμεσης και πραγματικής εμπειρίας·

12.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη προγραμμάτων κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα δυνητικά οικονομικά εμπόδια· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξετασθεί μια ευρύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν τη διατιθέμενη επιχορήγηση ή η δυνατότητα παροχής άλλων τύπων βοήθειας· θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται και να παρακολουθείται η συμπληρωματικότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Erasmus+, προκειμένου να υπάρχουν επιτυχή αποτελέσματα· ενθαρρύνει την καθιέρωση ελάχιστων επιπέδων επιχορηγήσεων που θα προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις των συνθηκών διαβίωσης, των τιμών και των στοιχείων κόστους μεταξύ των κρατών μελών· στηρίζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα ώστε να καταστήσουν δυνατή την απαραίτητη και επωφελή στήριξη, όπου χρειάζεται, π.χ. για διαμονή και μεταφορά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ανηλίκων και προετοιμάζοντας τους φοιτητές πριν από τη διεθνή τους εμπειρία, για παράδειγμα μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, της γλωσσικής διδασκαλίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας·

13.  επισημαίνει ότι όσοι κάνουν χρήση του δικαιώματός τους στην κινητικότητα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση ή την αναγνώριση των ικανοτήτων, και τονίζει ότι η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ πρέπει να στοχεύει στην αντιμετώπιση των εν λόγω μειονεκτημάτων·

14.  ζητεί τη στοχοθετημένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στους τομείς της ασφάλισης των συμμετεχόντων, της έγκρισης, της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και της στήριξης των εθελοντών, προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων·

15.  σημειώνει ότι εξακολουθεί να παρατηρείται έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις ρυθμίσεις αναγνώρισης, γεγονός που σημαίνει ότι ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε αυτές και δυσκολεύεται να τις χρησιμοποιήσει ή να τις κατανοήσει·

16.  τονίζει τη σημασία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης ο οποίος θα βασίζεται σε έναν ισχυρό παράγοντα κινητικότητας – που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ανώτατη εκπαίδευση αλλά και την ΕΕΚ– και θα συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

17.  υπενθυμίζει ότι, χάρη στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, έχει βελτιωθεί σημαντικά η αναγνώριση πτυχίων, ακαδημαϊκών μονάδων, πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων, πιστοποίησης δεξιοτήτων και αποκτηθείσας εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της ΕΕΚ· ζητεί να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η εφαρμογή ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος μεταφοράς και αναγνώρισης ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο θα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)· ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών προσόντων ΕΕΚ, τα οποία θα διασφαλίζουν τη διεθνή αναγνώριση των προσόντων·

18.  τάσσεται υπέρ της εκπόνησης Πράσινης Βίβλου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κινητικότητα και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων στην Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σε στενή συνεργασία με όλους τους βασικούς ενδιαφερομένους· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως οι υφιστάμενες συστάσεις που αφορούν την ΕΕΚ· επισημαίνει ότι η μη αναγνώριση ικανοτήτων έχει αρνητικές επιπτώσεις στον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τα ποσοστά απασχόλησης και εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες·

19.  υπογραμμίζει ότι είναι βασικής σημασίας η αναγνώριση, σε όλα τα κράτη μέλη, των επιτευγμάτων και των ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι· θεωρεί ότι τα προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μη τυπική και την άτυπη μάθηση των δικαιούχων, γεγονός που τελικά βελτιώνει την απασχολησιμότητά τους και την ικανότητα προσαρμογής τους στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αναγνωριστούν η άτυπη και η μη τυπική μάθηση μέσω διαδικασιών επικύρωσης των δεξιοτήτων·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μη τυπική μάθηση δεν προβάλλεται και έχει απολέσει μερίδιο του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος Erasmus+· τονίζει τη σημασία της μη τυπικής μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως μέσω της εργασίας των νέων και του εθελοντισμού για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας· ζητεί η μη τυπική και η άτυπη μάθηση να καταλάβουν σαφή και προβεβλημένη θέση στο πρόγραμμα Erasmus+· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μεγάλης κλίμακας έργα εκπαίδευσης ενηλίκων τα οποία θα διέπονται από τις ίδιες αρχές με εκείνες που διέπουν τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων ή τις συμμαχίες γνώσης·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 2020· πιστεύει ότι η κινητικότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΔΕΕΚ), η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των προσόντων και της εμπειρογνωμοσύνης· τονίζει ότι η διά βίου μάθηση και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν βασικά στοιχεία για την επίτευξη καλύτερων προοπτικών απασχόλησης για τους μακροχρόνια άνεργους·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ και να εξαλείψουν τα εναπομένοντα εμπόδια, και, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς εκτελεστικούς οργανισμούς και τους βασικούς ενδιαφερόμενους, να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με στόχο της βελτίωση των προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ· πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια αναθεώρηση των απαιτήσεων, με στόχο να διασφαλισθεί η ευστοχία τους όσον αφορά τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις ικανότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα η κινητικότητα θα πρέπει να συνδυαστεί τόσο για τα κέντρα κατάρτισης όσο και για τον τόπο εργασίας και επίσης να δοθεί προτεραιότητα σε περιόδους εμπειρίας μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. έξι μηνών) έναντι των αντιστοίχων μικρότερης διάρκειας·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα όσο και την παροχή θέσεων μαθητείας, ούτως ώστε κάθε μαθητής που εγγράφεται στην ΕΕΚ να έχει εξασφαλισμένη μια θέση μαθητείας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μια ποιοτική ΕΕΚ η οποία ουσιαστικά βελτιώνει τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας και παρέχει στους νέους δεξιότητες και ικανότητες για όλη τους τη ζωή·

24.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, πρόταση για καθεστώς και σχέδιο μαθητείας της ΕΕ, το οποίο να διασφαλίζει ένα σύνολο δικαιωμάτων για τους λόγω μαθητευόμενους και τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ· επισημαίνει τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα «άτομα μεγαλύτερης ηλικίας» στην εκπαίδευση και την κατάρτιση της νεολαίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταλλαγή μεταξύ γενεών, μέσω περιόδων πρακτικής άσκησης και καθοδήγησης καθώς και διευκολύνοντας τη βασισμένη στην εμπειρία μάθηση σε διαγενεακές ομάδες· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι μαθητείες και οι πρακτικές ασκήσεις στο πλαίσιο του Erasmus+ δεν θα χρησιμοποιούνται εσφαλμένα προκειμένου να μετατραπούν σε εργαλείο μείωσης του κόστους της εργασίας·

25.  συνιστά, όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι να εργασθούν πάνω σε κοινές στρατηγικές που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της επιστροφής ή της κινητικότητας των ασκουμένων της επαγγελματικής κατάρτισης και των μαθητευομένων σε άλλα μέρη της Ευρώπης, σεβόμενοι παράλληλα τις προτιμήσεις τους, με στόχο να διοχετευθεί η γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν «στο εξωτερικό» για τη βελτίωση των ανισορροπιών και την ενίσχυση της συνοχής στις δικές τους «στερούμενες προσόντων» περιοχές καταγωγής ή αλλού στην Ευρώπη·

26.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη διαβούλευσης και/ή συμμετοχής της βιομηχανίας και των υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγικού τομέα (ιδίως των ΜΜΕ και των μικροεπιχειρήσεων), στον σχεδιασμό, την πλαισίωση, την εφαρμογή και τη στήριξη ποιοτικών προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ· θεωρεί ότι η επιλογή των προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευκαιρίες απασχόλησης στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς υποδοχής· πιστεύει ότι μια ευέλικτη και εποικοδομητική εταιρική σχέση που θα βασίζεται στον διάλογο, τη συνεργασία και τη βέλτιστη πρακτική μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων θα διασφαλίσει την επιτυχία και την προστιθέμενη αξία της ΕΕΚ· είναι της γνώμης ότι η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κέντρων κατάρτισης και επιχειρήσεων είναι επίσης αναγκαία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας εντός της ΕΕ, καθώς και τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας· θεωρεί ότι τούτο θα μείωνε το χάσμα μεταξύ, αφενός, της προσφερόμενης κατάρτισης και της κατάστασης που πραγματικά περιμένει τους νέους στο επιχειρηματικό περιβάλλον, και, αφετέρου, των αναγκών της αγοράς σε τομείς προστιθέμενης αξίας (π.χ. ψηφιακή και πράσινη οικονομία, ενέργεια, άμυνα, περίθαλψη και αποκατάσταση κτηρίων)·

27.  επισημαίνει ότι, στο παρόν οικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένη ανεργία των νέων, καθώς και από ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, τα προγράμματα κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας·

28.  σημειώνει ότι, κατά τη μετάβαση προς μια περισσότερο ψηφιοποιημένη οικονομία, γίνεται επαναπροσδιορισμός των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές απόκτησης δεξιοτήτων και προγράμματα ΕΕΚ για τον αναπροσανατολισμό των εργαζομένων·

29.  επισημαίνει τα θετικά αποτελέσματα του προηγούμενου προγράμματος Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες και τον ρόλο της ΕΕΚ στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των νέων Ευρωπαίων· ελπίζει, συνεπώς, ότι θα ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων και τη δημιουργία καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων·

30.  υποστηρίζει το πρόγραμμα της Επιτροπής Erasmus για νέους επιχειρηματίες, το οποίο προσφέρει στους μελλοντικούς επιχειρηματίες τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν δίπλα σε έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα· υπογραμμίζει τον αμοιβαία επωφελή χαρακτήρα των ανταλλαγών αυτών, οι οποίες επιτρέπουν, αφενός, στους νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την επιτυχή διαχείριση μιας επιχείρησης και, αφετέρου, στον έμπειρο επιχειρηματία να επωφεληθεί από μια φρέσκια ματιά στην επιχείρησή του, να αναπτύξει τα επαγγελματικά του δίκτυα και να διεισδύσει σε νέες αγορές·

31.  επιδοκιμάζει τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η Επιτροπή, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), το Europass, το EURES και η πλατφόρμα «Learning Opportunities and Qualifications in Europe» (Ευκαιρίες μάθησης και προσόντα στην Ευρώπη), τα οποία παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την ΕΕΚ και την κινητικότητα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εργαλεία αυτά δεν είναι επαρκώς γνωστά ή χρησιμοποιούμενα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους δημόσιους οργανισμούς απασχόλησης να διαδώσουν και να ενημερώσουν, ιδίως τις ΜΜΕ, σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και τα λοιπά εργαλεία που αποσκοπούν στην προώθηση της κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ· πιστεύει ότι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας αυτών των εργαλείων θα δώσει τη δυνατότητα να επωφεληθούν περισσότερα άτομα από τις συγκεκριμένες ευκαιρίες. έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κινητικότητας· θεωρεί ότι η διαβούλευση και/ή η συμμετοχή του παραγωγικού τομέα στη σχεδίαση και επικαιροποίηση των εργαλείων αυτών θα παρείχε προστιθέμενη αξία και θα διευκόλυνε την ανταπόκριση στα αιτήματα της αγοράς εργασίας· σημειώνει ότι χρειάζονται αυξημένες προσπάθειες από την πλευρά της Επιτροπής με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία τόσο για τους αιτούντες όσο και για για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς υποδοχής, και τονίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια, απλότητα και σαφήνεια στην εφαρμογή των προγραμμάτων θα βοηθήσει στην επίλυση παλαιών προβλημάτων που συνδέονται με τις πληρωμές· καλεί τους αρμόδιους φορείς να διερευνήσουν και να διορθώσουν, όπου χρειάζεται και το συντομότερο δυνατό, τις σχετικές ελλείψεις·

32.  επικροτεί τις βελτιωμένες ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε σχετικά με τα προγράμματα έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· σημειώνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης, προκειμένου να αποφευχθούν ασάφειες και παρανοήσεις για τους συμμετέχοντες·

33.  θεωρεί ότι η κινητικότητα στην ΕΕΚ ευνοεί και την επαγγελματική, και όχι μόνο την ακαδημαϊκή, κινητικότητα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει αυτή την επαγγελματική κινητικότητα με μηχανισμούς επαγγελματικής προσαρμογής και γλωσσικής στήριξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία και η ορθή υλοποίηση των εμπειριών σε άλλες χώρες· τονίζει το γεγονός ότι τα θετικά προσόντα στις ξένες γλώσσες είναι σημαντικά για τον εργασιακό βίο, και χαιρετίζει το γεγονός ότι τα προσόντα ξένων γλωσσών για τους συμμετέχοντες σε προγράμματα Erasmus+ θα ενισχυθούν μέσω τυποποιημένων ηλεκτρονικών γλωσσικών μαθημάτων και τεστ (για παράδειγμα, μέσω της πύλης Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης/OLS)·

34.  υπογραμμίζει ότι υπάρχουν 20 διασυνοριακές συμπράξεις EURES που στηρίζουν σχεδόν 600.000 εργαζόμενους των παραμεθόριων περιοχών, οι οποίοι ζουν στην πατρίδα τους και εργάζονται σε άλλη χώρα, και ότι οι συμπράξεις αυτές βοηθούν τους εργαζομένους αυτούς να αντιμετωπίζουν τα διοικητικά, νομικά και οργανωτικά ζητήματα που επηρεάζουν την αναζήτηση εργασίας και την πρόσληψη από την άλλη πλευρά των συνόρων· υπογραμμίζει τη σημασία των εν λόγω συμπράξεων για την ενθάρρυνση της κινητικότητας στις διασυνοριακές περιοχές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις εν λόγω συμπράξεις και να τις προωθήσουν περισσότερο, ιδίως μεταξύ των νέων·

35.  αξιολογεί θετικά τη δρομολόγηση δοκιμαστικών σχεδίων, καθώς και το πρόσφατα εγκριθέν «Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα στη μαθητεία», ως βάση για βελτιώσεις στο πρόγραμμα Erasmus+ με στόχο την αύξηση και τη βελτίωση της κινητικότητας ΕΕΚ μακράς διάρκειας· ζητεί τη δημιουργία ενός πλαισίου μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών σε αντίθεση με μεμονωμένες δράσεις που εστιάζουν στα σχέδια, προκειμένου να θεσπιστεί ένα μόνιμο και βιώσιμο σύστημα, το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό, θα χαρακτηρίζεται από προβλεψιμότητα και θα ενθαρρύνει την ελεύθερη κυκλοφορία δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

36.  σημειώνει ότι το «ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα στη μαθητεία» θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συγκεκριμένη διέξοδος για τον μετριασμό της ανεργίας των νέων, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην αγορά εργασίας· ζητεί να βελτιωθούν οι δυνατότητες των σπουδαστών στο πλαίσιο της ΕΕΚ να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε γειτονικές χώρες, π.χ. μέσω της χρηματοδότησης του κόστους ταξιδίου των σπουδαστών που εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα κατοικίας τους·

37.  επισημαίνει ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι σημαντικές για τη στήριξη της μαθητείας, της πρακτικής άσκησης, της ΕΕΚ, της εξεύρεσης θέσεων εργασίας και της περαιτέρω εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση κατάλληλης χρηματοδότησης για τα εν λόγω προγράμματα για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

38.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται στα προγράμματα Erasmus + και ΕΕΚ δεν είναι ανάλογοι προς τους αριθμούς ή τις ανάγκες των δυνητικών δικαιούχων της κινητικότητας που παρέχουν τα σχήματα αυτά, και καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να προωθήσουν διμερείς συμφωνίες οι οποίες θα συμπληρώνουν τις δραστηριότητες του Erasmus+ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΕΚ, ούτως ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα των νέων Ευρωπαίων·

39.  ζητεί την επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) η οποία θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε εκ των προτέρων αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ανεργίας, με περικοπή της χρηματοδότησης για τις λιγότερο αποτελεσματικές διατάξεις· θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους κρίσης, όπως συμβαίνει σήμερα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από απαράδεκτες ανισορροπίες·

40.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία και να προβεί σε αξιολογήσεις και/ή μελέτες όσον αφορά το Erasmus+ και άλλα προγράμματα κινητικότητας στην ΕΕΚ, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπός τους στο συνταίριασμα της εργασιακής εμπειρίας με θέσεις εργασίας όσον αφορά το ποσοστό προσλήψεων, καθώς και να εξετασθεί γιατί ορισμένα κράτη μέλη παράγουν περισσότερες αιτήσεις για εργασιακές και μαθησιακές εμπειρίες ΕΕΚ στο εξωτερικό, και να χαραχθεί ένα σχέδιο για τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους· πιστεύει ότι τα στατιστικά στοιχεία και οι αξιολογήσεις που θα προκύψουν θα πρέπει να συμπεριληφθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την πραγματοποίηση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Erasmus+.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Λάμπρος Φουντούλης, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Sógor, Νεοκλής Συλικιώτης, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María Teresa Giménez Barbat, Angelika Mlinar

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής, Ангел Джамбазки, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ernest Maragall, Marlene Mizzi, Elisabeth Morin-Chartier, Paul Nuttall, Hannu Takkula, Илхан Кючюк

(1)

ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.

(2)

ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.

(4)

ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6.

(6)

ΕΕ C 199 της 7.7.2011, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.

(8)

ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.

(9)

ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.

(10)

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_378_en.pdf

(11)

Βλέπε: Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση, ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1–7.

(12)

Βλέπε: Μελέτη «Student and staff mobility in times of crisis», DAAD της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (Deutscher Akademischer Austauschdienst), που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2014 και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου